Paikalliset järjestelyerät

KT on tehnyt selvitykset kunta-alalla toteutetuista paikallisista järjestelyeristä. Tiedot järjestelyerien käytöstä ja kohdentamisesta löytyvät selvityksistä sopimusaloittain eriteltynä. Tältä sivulta löydät kaikki paikallisista järjestelyeristä tehdyt selvitykset vuodesta 2002 lähtien.

Kunta- ja hyvinvointialalla oli käytettävissä voimassa olevan virka- ja työehtosopimusten mukaiset paikalliset järjestelyerät 1.6.2023
 

•    Paikallinen järjestelyerä 0,7 % (0,4 % + 0,3 %)
•    Kehittämisohjelman paikallinen järjestelyerä 1,2 %
•    Yhteensovittamiserän paikallinen järjestelyerä 1 % / 1,5 % (vain hyvinvointiala)

Paikalliset järjestelyerät koskivat kaikkia sopimusaloja. Tämä tiedustelu ei koskenut lääkärisopimusta, vaan heille tehdään oma tiedustelu keväällä 2024.

Paikallista järjestelyerää sai vähintään joka toinen palkansaaja jokaiselta sopimusalalta. Paikallista järjestelyerää saaneiden määrä vaihteli sopimusaloittain tarkasteltuna 43-70 prosenttiin henkilöstöstä eri erien välillä.

Kehittämisohjelmaerää oli kohdennettu sekä KVTESin että OVTESin sopimusaloilla selvästi enemmän varhaiskasvatukseen kuin muihin liitteisiin. Valtaosa järjestelyeristä kohdennettiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Eristä oli kohdennettu myös henkilökohtaisiin lisiin ja eriä oli jaettu myös yleiskorotusluonteisesti. 
 
Paikallisia järjestelyeriä pidetään tarpeellisena paikallisten palkkausjärjestelmien kehittämisessä ja palkkausepäkohtien korjaamisessa. Neuvottelut järjestöjen kanssa sujuivat pääsääntöisesti hyvin. Paikallisen sopimisen toimivuutta kuvaa hyvin se, että valtaosassa kunnista tai kuntayhtymistä päätökset järjestelyerien käyttämisestä ovat perustuneet työnantajan ja palkansaajajärjestöjen yhteisymmärrykseen. Hyvinvointialallakin ratkaisut ovat pääsääntöisesti perustuneet yhteisymmärrykseen, vaikka uudet organisaatiot ovat vielä tuoreita.

KT:n kunta-alan paikallisia järjestelyeriä koskevaan tiedusteluun vastasi 243 kuntaa ja kuntayhtymää ja se kattaa yli 90 % koko kunta-alan henkilöstöstä. 

Hyvinvointialan tiedusteluun vastasi 21 työnantajaa ja se kattaa noin 85 % koko hyvinvointialan henkilöstöstä.


Paikallisen järjestelyerän käyttö 2021

Kunta-alalla oli käytettävissä voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten mukainen paikallinen järjestelyerä 1.4.2021.

Paikallinen järjestelyerä koski kaikkia sopimusaloja. Lääkärisopimuksessa järjestelyerä koski kaikkia muita paitsi eläinlääkäreitä, joilla erä käytettiin keskitetysti.

1.4.2021 paikallisen järjestelyerän suuruus oli KVTES:ssa, teknisillä (TS) ja tuntipalkkaisisilla (TTES) 0,8 % sopimusalan palkkasummasta. Opetusalalla (OVTES) paikallisen järjestelyerän suuruus oli 0,8 % muilla paitsi ammatillisten oppilaitosten osio C:n opetushenkilöstöllä se oli 0,4 %. Lääkäreillä (LS) jaettavat erät jakaantuivat paikallisesti jaettavaan uusiin hinnoitteluihin ja palkkausjärjestelmäuudistukseen käytettävään erään 0,5 % sekä muuhun paikalliseen erään 0,3 %, jotka olivat yhteensä 0,8 % lääkärisopimusliitteiden 1-4 palkkasummasta. 

KT:n selvityksen mukaan lähes kaikki kunnat ja kuntayhtymät jakoivat paikalliset järjestelyerät sopimuksessa mainitun suuruisena. Ylimääräisiä korotuksia ei juuri maksettu.

Paikallista järjestelyerää sai joka toinen palkansaaja. Paikallista järjestelyerää saaneiden määrä vaihteli sopimusaloittain tarkasteltuna 34-60 prosenttiin henkilöstöstä. 
Valtaosa KVTES:n järjestelyeräpotista meni naisvaltaisille aloille terveyden- ja sosiaalihuoltoon sekä varhaiskasvatukseen. Eniten järjestelyerää kohdennettiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja seuraavaksi eniten henkilökohtaisiin lisiin.  

Paikallisia järjestelyeriä pidetään tarpeellisena paikallisten palkkausjärjestelmien kehittämisessä ja palkkausepäkohtien korjaamisessa. Neuvottelut järjestöjen kanssa sujuivat pääsääntöisesti hyvin. Paikallisen sopimisen toimivuutta kuvaa hyvin se, että valtaosassa kunnista tai kuntayhtymistä päätökset järjestelyerien käyttämisestä ovat perustuneet työnantajan ja palkansaajajärjestöjen yhteisymmärrykseen. 

KT:n paikallisia järjestelyeriä koskevaan tiedusteluun vastasi 260 kuntaa ja kuntayhtymää ja se kattaa 73 % koko kunta-alan henkilöstöstä.

Paikallisten järjestelyerien käyttö 2012 ja 2013

Kunta-alalla oli käytettävissä voimassa olleiden virka- ja työehtosopimusten mukaiset järjestelyerät 1.1.2012 ja 1.2.2013.

Tammikuun 2012 paikallinen järjestelyerä koski teknisten sopimusta ja osaa lääkäreistä (terveyskeskuslääkärit, terveyskeskushammaslääkärit ja eläinlääkärit).

Helmikuun 2013 paikallinen järjestelyerä koski kaikkia sopimusaloja, lääkäreistä kuitenkin vain tiettyjä sairaalalääkäreiden palkkahinnoittelukohtia.

KT:n paikallisia järjestelyeriä koskeva tiedustelu kattaa noin 70 % koko kunta-alan henkilöstöstä.

Selvityksen mukaan paikallisissa järjestelyeräneuvotteluissa ei jaettu juurikaan ylimääräistä. Suurin osa järjestelyeristä käytettiin kaikilla sopimusaloilla kumpanakin vuonna kohdennetusti tiettyjen tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin. Seuraavaksi eniten järjestelyerää käytettiin henkilökohtaisten lisien maksamiseen. Osa kunnista ja kuntayhtymistä jakoi erän yleiskorotusluontoisesti kaikille.

Valtaosassa kunnista ja kuntayhtymistä päätös järjestelyerän käyttämisestä perustui työantajan ja palkansaajajärjestöjen yhteisymmärrykseen ja vain harvoin työnantajan yksipuoliseen päätökseen.

Aiemmat tiedustelut