På svenska

Kunta- ja hyvinvointialalla työskennellään virka- ja työsuhteissa

Henkilö palkataan toistaiseksi tai määräajaksi joko virkasuhteeseen tai työsopimussuhteeseen. Palvelussuhteen laji pitää olla selvästi tiedossa viimeistään palvelussuhteen alkaessa.

Palvelussuhteen alkaminen

Virkasuhteisiin ja työsuhteisiin sovelletaan eri lainsäädäntöä. Virkasuhde perustuu kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annettuun lakiin (304/2003) ja työsuhde työsopimuslakiin (55/2001).

Keskeisin ero virka- ja työsuhteen välillä on palvelussuhteen oikeudellinen luonne.

Työsuhde on yksityisoikeudellinen sopimussuhde, jonka lainmukaisuutta ja tulkintaa koskevat erimielisyydet käsitellään kanteella käräjäoikeudessa.

Virkasuhde on julkisoikeudellinen palvelussuhde, jota koskevat päätökset ovat kuntalain ja hyvinvointialuelain mukaisia valituskelpoisia hallintopäätöksiä.

Tehtävät, joissa käytetään osaksikin julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa, eli niitä varten on perustettava virka. Muunlaisia tehtäviä tekevä henkilöstö palkataan työsuhteeseen. Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain mukaan sellainen virkasuhde, jossa ei enää käytetä julkista valtaa, voidaan muuttaa työsuhteeksi.

Julkista valtaa käytetään virkasuhteessa

Julkisen vallan käyttämisellä tarkoitetaan lakisääteistä toimivaltaa antaa velvoittava määräys tai päättää toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta.

Virkasuhdetta edellytetään myös tehtävissä, joihin kuuluu päätöksentekoon liittyvää esittelyä tai vastuullista valmistelua.

Tavanomaiseen työnjohto-oikeuden käyttämistä tai virka- tai työehtosopimusmääräysten soveltamista ei pidetä julkisen vallan käyttämisenä. Tällaisia ovat esimerkiksi työvuoroluettelon hyväksyminen ja vuosilomien vahvistaminen.

Sen sijaan virkasuhteen alkamiseen, päättymiseen, virasta pidättämiseen ja harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämiseen liittyvä päätöksenteko on julkisen vallan käyttöä.

Valta-osa kuntien ja hyvinvointialueiden henkilöstöstä, eli noin kolme neljäsosaa, on työsuhteessa ja vajaa neljännes virkasuhteessa. Työsuhteiden määrä lisääntyy koko ajan ja virkasuhteiden vastaavasti vähenee.

Valtakunnallisesti neuvotellut virka- ja työehtosopimukset koskevat koko henkilöstöä

Valtakunnallisesti neuvotellut virka- ja työehtosopimukset koskevat pääsääntöisesti koko kunta-alan ja hyvinvointialueiden henkilöstöä palvelussuhteen laadusta riippumatta. Tosin joitakin sopimusmääräyksiä sovelletaan vain viranhaltijoihin ja joitakin vain työntekijöihin. Tämä käy ilmi sopimuksista.

Yleensä henkilöstö otetaan toistaiseksi voimassa olevaan virka- tai työsuhteeseen. Palvelussuhdelainsäädännön mukaan viranhaltija ja/tai työntekijä voidaan ottaa määräaikaiseen virka- tai työsuhteeseen ainoastaan tietyillä laissa säädetyillä perusteilla.

Taulukko virka- ja työsuhteen eroista (eroja on luonnehdittu yksinkertaistetusti)

 

Vertailuperuste

Virkasuhde

Työsuhde

Normit

Palvelussuhteen syntyminen

Hakumenettely, yksipuolinen päätös, kirjallinen viranhoitomääräys

Kirjallinen tai suullinen työsopimus

KvhL (laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta) 4,5, ja 9 §

TSL (työsopimuslaki) 1:1 ja 3 §, 2:4 §

Oikeussuhteen luonne

Julkisoikeudellinen

Yksityisoikeudellinen

 

Julkisen vallan käyttäminen

Kyllä

Ei

KuntaL (kuntalaki) 87 §

Työnantajan käskyvalta

Työnantajalla toimivaltansa rajoissa

Asteellinen toimivalta rajoittaa työnantajan käskyvaltaa

Työnantajalla työnjohto-oikeus työsopimuksen rajoissa

KuntaL 17 §

TSL 1:1 § ja 3:1 §

Velvollisuudet/ tehtävät

Työnantajalla määräysvalta (viran perustaminen, hallintosääntö, muu määräys)

Sovitaan työsopimuksella

KuntaL 88 §, 90 § ja 91 §,KvhL 17 §

TSL 1:1 § ja 3:1 §

Tehtävien muutokset

Työnantaja määrää

Sovittava ellei irtisanomisperustetta, tilapäiset muutokset enintään 8 viikkoa

KvhL 23 §

TSL 1:1 §

KVTES (Kunta-alan yleinen työ- ja virkaehtosopimus) I luku 10 §

Hallintosäännön alaisuus

On

Ei

KuntaL 90 §

Palvelussuhteen määräaikaisuus                                                                               

Vertailuperuste

Virkasuhde

Työsuhde

Normit

·    peruste

Tehtävän luonne,

sijaisuus, harjoittelu, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoito, muu näihin rinnastettava seikka

Erityissäännökset

Oma pyyntö

Perusteltu syy

Työn luonne, sijaisuus, harjoittelu muu näihin rinnastettava seikka, muu yrityksen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvä perusteltu syy, palvelujen

kysynnän vakiintumattomuus

Oma pyyntö. Määräaikainen sopimus enintään 1 v. pitkäaikaistyöttömän kanssa

lKvhL 3 §

KuntaL 41 §

TSL 1:3 §, 1:3a §

·    ketjutuskielto

On

On

KVhL3 §, TSL 1:3 §

·    seuraus perusteen vast. määräaikaisuudesta

Korvaus 6–24 kk

Toistaiseksi voimassa oleva

KVhL 3 §

TSL 1:3 ja 12:2 §

·    päättyminen

Määräajan päättyminen, vakinaisen palaaminen virantoimitukseen (eräissä tapauksissa), irtisanominen, purku

Määräajan päättyminen, purku, purkautuminen. Poikkeuksia:

·    5 vuotta pitempi määräaikainen työsopimus

·    voidaan erikseen sopia irtisanomisehdosta

KVhL 34, 35, 37 ja 41 §

TSL 6:1, 8:1 ja

8:3 §

Koeaika

Enintään 6 kk, alle vuoden määräaikaisessa virkasuhteessa maksimissaan puolet virkasuhteen kestosta.

Työnantaja määrää

Enintään 6 kk. Alle vuoden määräaikaisessa sopimuksessa enintään puolet sopimuksen kestosta.

KVhL 8 § TSL 1:4 §

Muun työn tekeminen

Sivutoimilupa, työnantaja voi peruuttaa kun syytä on (esteellisyys, vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen, muutoin haittaa tehtävien asianmukaista hoitamista ja kilpaileva toiminta), sivutoimi-ilmoitus, työnantaja voi kieltää, perusteet kuten edellä

Kilpaileva toiminta

KVhL 18 §

TSL 3:3 §

Osa-aikaistaminen

Vertailuperuste

Virkasuhde

Työsuhde

Normit

·    peruste

Taloudellinen ja tuotannollinen irtisanomisperuste

Taloudellinen ja tuotannollinen irtisanomisperuste

KVhL 21 § TSL 7:11 §

·    oikeus lisätyöhön

Kokoaikainen, tehtäviltään samankaltainen virkasuhde, täyttää kelpoisuusehdot ja tehtävä on sopiva

Viranhaltijan kirjallinen etukäteisilmoitus

Osa-aikainen tai täysiaikainen työsuhde tehtäviltään työntekijälle sopiva, työntekijältä ei vaadita etukäteisilmoitusta
Työnantajalla selvittämisvelvollisuus

KVhL 22a § TSL 2:6 §

·    seuraus perusteen vastaisesta osa-aikaistamisesta

Kumoutuminen

Vahingonkorvaus

KuntaL 16 luku TSL 12:1 §

Lomauttaminen

Vertailuperuste

Virkasuhde

Työsuhde

Normit

·    sopimisoikeus

Rajoitettu

Rajoitettu

KVhL 30 §

TSL 5:1 ja 2 §

·    määräaikaisessa palvelussuhteessa
olevan lomauttaminen

On mahdollista (yli 6 kk:n virkasuhde)

Vain, jos toimii vakinaisen sijaisena ja työnantaja voisi lomauttaa vakinaisen

KVTES VIII luku 1 § TSL 5:2 §

Virka- ja työehtosopimus

Sopimisoikeus rajoitettu

Sopimisoikeus laajempi kuin ves, mutta rajoituksia

KVESL 2 §
TESL (työehto-sopimuslaki)
KTESL (kunnallinen työehtosopimus-laki)
TSL 13:7 §

Työtaistelukeinot

Rajoitettu: lakko, työnsulku, hakukielto ja saarto

Rajoittamaton

KVESL (kunnallinen virkaehtosopimus-laki) 8 ja 9 §

Suojelutyön-tekemisvelvollisuus

On (työtaistelun ulkopuolisella viranhaltijalla)

Ei

KVESL 12 §

Yksittäisen viranhaltijan/työn-tekijän sopimisoikeus palvelussuhteen ehdoista

Ei sopimisoikeutta pääsääntöisesti

Työsopimuksella sovittavissa

KVESL

TSL 1:1 §


TESL 6 §

Odotusajan palkka

Ei

On

TSL 2:14 §

Rikosoikeudellinen vastuu

RL (Rikoslaki) 40:1–3 ja 5–11

Rajoitetumpi,

RL 40:1–3, 5 ja 12

 

Rikosoikeudellinen viraltapano

On

Ei

RL 2:10

RL 40 luku

Tehostettu suoja tehtävien hoitamisessa

On

Ei (katso kuitenkin RL 16:20)

RL 16:1–3, 5–8

Irtisanomisperusteet

Vertailuperuste

Virkasuhde

Työsuhde

Normit

·    yksilö

Asiallinen ja painava syy,

Virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakava rikkominen tai laiminlyönti sekä viranhaltijan henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennainen muuttuminen

Asiallinen ja painava syy, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakava rikkominen tai laiminlyönti sekä työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennainen muuttuminen

KVhL 35 §

TSL 7:1 ja 2 §

·    kollektiivi

Taloudelliset ja tuotannolliset syyt (tehtävät vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi)

Asiallinen ja painava syy

Taloudelliset ja tuotannolliset syyt (työ vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi)

KVhL 37 §

TSL 7:1, 3 ja 4 §

·    muun työn tarjoamis-velvollisuus (kollektiiviperustei-nen irtisanominen)

Virkasuhde tai työsuhde, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä

Työsuhde

KVhL 37 §

TSL 7:3 ja 4 §

·    seuraus perusteen vastaisesta irtisanomisesta (yksilöperuste)

Kumoaminen, virkasuhteen palautuminen (ei muotovirhe)

Vahingonkorvaus (3–24 kk palkka)

KVhL 44 §

TSL 12:2 ja 3 §

·    seuraus perusteen vastaisesta irtisanomisesta (kollektiiviperuste)

Kumoaminen, virkasuhteen palautuminen (ei muotovirhe)

Vahingonkorvaus (3–24 kk:n palkka, poikkeus TSL 12:2.2)

KVhL 44 §

TSL 12:2 ja 3 §

Takaisinotto-velvollisuus

9 kk, virkasuhde (vakinainen tai yli 6 kk määräaikainen, samankaltaiset tehtävät)

4 kk (6 kk, jos työsuhde kestänyt vähintään 12 vuotta) työsuhde, samankaltaiset tehtävät

KVhL 46 § TSL 6:6 §

Liikkeenluovutus-säännöstö

On

On

KVhL 25 ja 39 § TSL 1:10 § ja 7:5 §

Purkaminen

Erittäin painava syy

Erittäin painava syy

KVhL 41 § TSL 8:1 §

Purkautuminen (poissaolo)

Ei

On (vähintään 7 pv)

TSL 8:3 §

Palvelussuhteen päättyminen ilman irtisanomista

Toistaiseksi myönnetty työkyvyttömyyseläke, toistaiseksi tapahtuneen valinnan vahvistamatta jättäminen (KVhL 7.3 §), eroamisiän täyttyminen, (väliaikaisen määräyksen peruuttaminen)

Työkyvyttömyyseläke toistaiseksi, eroamisiän täyttyminen

KVhL 34 §

KVTES VIII luku 6 §

TSL 6:1

Siirtäminen toiseen virkaan/tehtävään

Työnantajan yksipuolinen määräys

Suostumus, tilapäisesti (enintään 8 vk), irtisanomisperuste

KVhL 24 §

KVTES 1 luku 10 §

Hiljainen pidennys

Ei

On

TSL 6:5 §

Vuosilomalaki

Sovelletaan

Sovelletaan

vuosilomalaki (162/05) 1 §

KVTES IV luku 1 §

Työaikalaki, velvollisuus lisä- ja ylityöhön ja varallaoloon

On, työn laadun ja erittäin pakottavien syiden vuoksi välttämätöntä

Ei, suostumus

TAL (työaikalaki) 1 §, 4 § ja 17 §

Riitojen käsittely

Hallintotuomioistuin

Yleinen tuomioistuin

KVhL 50 §
KuntaL 134–135 §

Työnantajalla oikeus oikeudenkäynti-kuluihin

On

On

KVhL 53 § OK (Oikeuden-käymiskaari) 21:1