På svenska

Lääkärien virka- ja työehtosopimus LS

Lääkärien virka- ja työehtosopimus (LS) 2022–2025 on voimassa 1.5.2022–30.4.2025. Sopimusmuutoksista on kerrottu KT:n yleiskirjeissä 3/2022, 9/2022, 20/2022, 21/2023 ja 27/2023.

Lääkärien virka- ja työehtosopimus (LS) 2022–2025

Lääkärien virka- ja työehtosopimus (LS) 2022–2025 on voimassa 1.5.2022–30.4.2025. Lääkärien virkaehtosopimus on muutettu virka- ja työehtosopimukseksi 1.5.2022 lukien. Aikaisemmin virkaehtosopimusta noudatettiin työsopimussuhteisiin lääkäreihin, hammaslääkäreihin ja eläinlääkäreihin soveltuvin osin. Muutoksen jälkeen kaikki Lääkärisopimuksessa olevat määräykset koskevat samalla tavalla virka- ja työsuhteisia, ellei sopimuksessa ole toisin mainittu tai lainsäädännöstä muuta johdu.

 Lääkärisopimuksen soveltamisalaa on selkeytetty ja samalla palkkausliitteiden tekstejä on päivitetty.

Palkankorotukset vuonna 2022

Palkkoja tarkistetaan yleiskorotuksella 1.6.2022. Yleiskorotuksesta on annettu tietoa KT:n yleiskirjeessä 9/2022. Yleiskorotus vaihtelee liitteittäin.

Lääkärisopimukseen sisältyy keskitetty järjestelyerä 1.10.2022. Sen käyttöön liittyviä ohjeita annetaan KT:n yleiskirjeessä 20/2022.

Palkankorotukset vuosina 2023–2024

Vuosien 2023 ja 2024 palkankorotukset noudattavat KVTES-sopimuksen mukaista linjaa. Korotuksen suuruudet kuitenkin vaihtelevat liitteittäin. Niistä ja mahdollisista muista sopimusmuutoksista tiedotetaan myöhemmin erillisillä yleiskirjeillä.

Päivityksiä lepoaikamääräyksiin

Lääkärisopimuksen lepoaikamääräyksiä on päivitetty. Sopimuksessa on uudistettu viikkolepomääräys.

Vuorokausilepomääräystä on päivitetty siten, että siihen liittyy toisin sopimisen mallit eräissä tilanteissa paikallisella virka- ja työehtosopimuksella.

Säännöllisen työajan sijoittelua ja siitä maksettavaa korvausta koskevien määräysten voimassaoloa on jatkettu eräin muutoksin sopimuskauden ajaksi.

Lomarahavapaisiin sovelletaan KVTESia

Lääkärisopimuksessa on luovuttu erillisistä lomarahavapaamääräyksistä. Jatkossa lomarahavapaaseen sovelletaan KVTESissa olevia määräyksiä.

Suoritepalkkajärjestelmä terveyskeskuslääkäreille

Terveyskeskusten lääkäreille on kehitetty uusi suoritepalkkausjärjestelmä, joka toimii vaihtoehtoisena nykyiselle toimenpidepalkkiojärjestelmälle.

Uudistuksia terveyskeskushammaslääkärien toimenpidepalkkiojärjestelmään

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpidepalkkiojärjestelmää on uudistettu 1.1.2023 alkaen.

Eläinlääkärien uusi päivystysjärjestelmä

Eläinlääkärien päivystysjärjestelmää on uudistettu 1.1.2023 alkaen.

Muutoksia amanuensseille ja kasvatus- ja perhelääkäreille

Amanuenssien palvelussuhteen ehdot tulevat jatkossa Lääkärisopimuksesta, kasvatus- ja perheneuvolalääkärit ovat osa liitteen 1 henkilöstöä.

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Virpi Taavitsainen

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2185
Matkapuhelin:
+358 50 570 3882
Sähköposti:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT