Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus LS

Kilpailukykysopimuksen mukainen lääkärisopimus 2017 on voimassa 1.2.2017–31.1.2018. Sopimuskaudella ei koroteta palkkoja.

Lääkärisopimus

Lääkärisopimus 2017

Työaikoja koskevat muutokset

  • Terveyskeskuslääkärin ja terveyskeskushammaslääkärin säännöllinen työaika pitenee 37 tunnista 38 tuntiin ja 15 minuuttiin viikossa (tai keskimäärin em. tuntimäärä työaikajaksossa).
  • Sairaalalääkärien ja sairaalahammaslääkärien säännöllinen työaika on edelleen 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa. (tai keskimäärin em. tuntimäärä työaikajaksossa).
  • Eläinlääkäriliitteen kaikkiin työajallisiin viranhaltijaryhmiin sovelletaan 1.2.2017 lähtien samaa työaikaa, joka on 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa. Näin ollen hygieenikkojen, valvontaeläinlääkäreiden ja muiden työajallisten viranhaltijaryhmien säännöllinen viikkotyöaika pitenee 37 tunnista 38 tuntiin ja 15 minuuttiin.
  • Keskeytynyttä työviikkoa ja/tai työaikajaksoa koskevaa määräystä on lisäksi muutettu niin, että keskeytyneellä jaksolla terveyskeskuslääkärin ja -hammaslääkärin säännöllinen työaika lyhenee viikon ensimmäiseltä päivältä 7 tuntia 15 minuuttia ja seuraavilta keskeytyspäiviltä 7 tuntia 45 minuuttia.
  • Arkipyhälyhennystä on muutettu niin, että se on 7 tuntia 15 minuuttia/arkipyhä. Tämä muutos koskee myös sairaalalääkäreitä ja -hammaslääkäreitä.

KT:n yleiskirjeessä annetaan tarkempia ohjeita työaikajärjestelyiden toteuttamistavoista.

Lomarahoja vähennetään

Lomarahojen vähentämisestä on tehty erillinen virka- ja työehtosopimus, jota noudatetaan kaikilla sopimusaloilla. Erillistä virka- ja työehtosopimusta lomarahan määräytymistä sovelletaan vuosina 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019. Tarkemmat ohjeet löytyvät KT:n yleiskirjeestä 4/2016.

Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi

Lääkärisopimuksen lomarahojen vapaaksi vaihtamista koskevasta määräyksestä on tehty erillinen virkaehtosopimus. Se koskee lomanmääräytymisvuosia 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 ja korvaa lääkärisopimuksen yleisen osan määräyksen.

Koska lomarahoja vähennetään kolmen lomanmääräytymisvuoden ajaksi, myös lomarahan vaihtamisesta annettavan vapaan vaihtosuhdetta on pienennetty samaksi ajaksi.

Lomarahavapaapäivien määrä on 35 %:a KVTES:n vuosilomaluvun 5 §:n 2 momentin taulukoissa määrätyistä ansaittujen vuosilomapäivien lukumäärästä.

Tuntipalkan jakaja

Lääkärisopimuksen tuntipalkan jakajat löytyvät jatkossa LS 2017:n 19 §:stä. Samalla luovutaan KVTES:n työaikaluvun 25 §:n soveltamisesta.

Siirtymämääräystä terveyskeskuslääkärien, terveyskeskushammaslääkärien ja muiden kuin praktikkoeläinlääkärien tuntipalkan jakajasta sovelletaan 31.12.2018 saakka.

Työaikapankki ja paikallinen sopiminen

Lääkärisopimuksessa sovelletaan työaikapankkia koskevaa määräystä (KVTES:n III luku, 32 §) ohjeineen. Lääkärisopimuksessa lomarahavapaat voidaan siirtää osaksi työaikapankkijärjestelmää, jos näin sovitaan.
 
Kunta-alan sopimusratkaisuun sisältyy kaikkia sopimusaloja koskeva yhteinen paikallisen sopimisen ohjeistus. Tarkemmat ohjeet löytyvät KT:n yleiskirjeistä.

Lääkärisopimuksen soveltaminen ja rakenne

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (lääkärisopimus) sisältää kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevien terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien ja hammaslääkärien sekä kunnallisten eläinlääkärien palvelussuhteen ehdot. Se on virkaehtosopimus, jota voidaan soveltaa myös soveltuvin osin työsopimussuhteisiin lääkäreihin.

Sopimuksen piiriin kuuluu 17 000 kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevää lääkäriä, hammaslääkäriä ja eläinlääkäriä. Näistä lääkäreitä on 13 900, hammaslääkäreitä 2 500 ja eläinlääkäreitä 500.

Lääkärisopimus jakautuu yleiseen osaan, jossa on kaikkia lääkäriryhmiä koskevat yleiset määräykset. Sen lisäksi sopimuksessa on viisi liitettä, joissa on eri lääkäriryhmiä koskevia erityismääräyksiä kuten sovellettava palkkahinnoittelu ja erilaisia palkkioita koskevat määräykset.

Lääkärisopimuksen lisäksi lääkäreihin sovelletaan myös niitä kunnallisen yleisen  virka- ja työehtosopimuksen määräysten, joista ei ole sovittu poikkeavasti lääkärisopimuksessa. Tällaisia ovat muun muassa vuosilomamääräykset, sairauslomia, työtapaturmia, virka- ja työvapaita sekä luottamusmiehiä koskevat määräykset.


Yhteystiedot

Henrika Nybondas-Kangas

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelupäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat

Virpi Taavitsainen

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2185
Matkapuhelin:
+358 50 570 3882
Sähköposti:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat