Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 2018–2019 voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella, yhdellä paikallisella järjestelyerällä ja tuloksellisuuteen perustuvalla kertaerällä.

ttes

Palkankorotukset ja tuloksellisuuteen perustuva kertaerä

Perustuntipalkkoja korotetaan 15–20 sentillä ja urakkapalkkoja keskimäärin 1,25 prosentilla 1.5.2018. Työkokemuslisiä, henkilökohtaisia lisiä ja työolosuhdelisiä ei koroteta.

1.1.2019 lukien maksetaan paikallisesti kohdennettu 1,2 prosentin järjestelyerä.

Tammikuun 2019 ensimmäisen tai toisen palkanmaksun yhteydessä maksetaan lisäksi erillinen kertaerä.

1.4.2019 lukien palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1 prosenttia. Palkankorotuksen toteuttamisesta annetaan tarkemmat ohjeet myöhemmin.

Tarkempia ohjeita korotusten suuruudesta ja niiden maksamisesta annetaan KT:n yleiskirjeessä 5/2018 >

Työvapaata koskeviin määräyksiin muutoksia

Tuntipalkkaisten työehtosopimuksessa toteutettiin työvapaamääräyksiä koskevat muutokset. Sen sijaan sopimuksen työaikamääräyksiä ei muutettu kuten KVTES:ssa.

Hoito- ja isyysvapaisiin ja sairausajan palkanmaksuun muutoksia

Sopimuksessa palkallisen tilapäisen hoitovapaan ikärajaa on nostettu koskemaan sairasta lasta siihen asti, kunnes tämä täyttää 12 vuotta.

Isyysvapaalta maksetaan jatkossa kuuden päivän sijaan isyysvapaan 12 ensimmäisen päivän palkka.

Lisäksi sopimuksesta on poistettu erillismääräys palkanmaksusta sellaisen sairauden ajalta, jolta palkansaajalle on myönnetty määräaikainen kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke.

Lomapalkkavapaan sopiminen paikallisesti

Sopijaosapuolet ovat tehneet mallin vuosilomapalkan korotusosan vaihtamisesta lomapalkkavapaaksi, mikäli asiasta halutaan sopia paikallisesti.

Paikallisen sopimuksen lisäksi vapaan pitäminen edellyttää, että siitä sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken.

Yhteystiedot

Suvi Kämäri

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Yleiset palvelussuhdeasiat