Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset

Sopimukset 2020–2021

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuskausi on 23 kuukautta.

Sopimusten piirissä ovat kaikki kuntien ja kuntayhtymien palkansaajat.

Sopimuskausi, palkankorotukset ja sopimusmuutokset kunta-alan sopimuksissa

Sopimusratkaisu sisältää sopimuskaudelle 2020–2021 sovittujen virka- ja työehtosopimusten lisäksi virka- ja työehtosopimuksen kunnallisen pääsopimuksen jatkamisesta ja eräitä muita määräyksiä sekä aiesopimuksen sote- ja maakuntauudistusta varten. 

Sopimuskausi on kaikissa kunta-alan sopimuksissa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimukset noudattavat kustannustasoltaan niin sanottua yleistä linjaa, eli niiden kustannusvaikutus on 23 kuukauden sopimusjaksolla 3,04 prosenttia. 

Palkkakustannukset nousevat vuonna 2020 keskimäärin 0,09 prosenttia verrattuna vuoden 2019 vuosikeskiarvoon. Luvun pienuuteen vaikuttaa muun muassa. vertailuvuoden 2019 tammikuussa maksettu kertaerä, joka nostaa sen vuoden vuosikeskiarvoa. Vuonna 2021 palkkakustannukset nousevat vastaavasti keskimäärin 2,07 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.

Kunta-alan kaikki virka- ja työehtosopimukset tulevat voimaan 1.4.2020. Osaa uusista sopimusmääräyksistä noudatetaan takautuvasti ja osa määräyksistä tulee voimaan kussakin virka- ja työehtosopimuksessa erikseen sovittuna ajankohtana.

Sopimusratkaisun seurauksena kilpailukykysopimuksessa sovitut työajan pidennykset poistuvat 31.8.2020 lukien. OVTES:ssa työajan pidennys poistuu 1.8.2020. Työajan pidennyksistä luopumisen vastapainoksi sopimuksissa sovittiin työnantajille tulevista vastaavista hyödyistä. Lääkärisopimukseen työajan pidennykset jäävät.. 

Virka- ja työehtosopimus kunnallisen pääsopimuksen jatkamisesta ja eräitä muita määräyksiä

Sopimuksen mukaan kunnallisen pääsopimuksen voimassaolo jatkuu katkeamattomana. Pääneuvotteluryhmän asemasta ja tehtävistä sopimuksessa todetaan muun muassa, että pääneuvotteluryhmä johtaa ja koordinoi kunta-alan neuvotteluja, asettaa muut neuvotteluryhmät ja päättää työ- ja virkaehtosopimusten kustannusvaikutuksesta. 

Sopimuksella sovittiin sote-sopimuksesta, varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen esimiesten siirtymisestä OVTES-sopimuksen piiriin sekä työryhmästä, jossa arvioidaan TS:n, TTES:n ja KVTES:n soveltamisalan päällekkäisyydet. Sopimuksen mukaan kunta-alalla on vain yksi teknisen alan sopimus 1.3.2022 alkaen. 

Sote-sopimus tulee voimaan 1.9.2021. Sen voimassaolo päättyy samaan aikaan kuin muutkin kunta-alan sopimukset eli 28.2.2022. Sopimuksen soveltamisen piirissä olevaan henkilöstöön noudatetaan kuitenkin KVTES sopimuksen ehtoja palkantarkistuksineen 31.12.2022 saakka, elleivät osapuolet ole sopineet asiasta muuta. 

Sote-sopimuksen neuvotteluita varten perustetaan työryhmiä. Sen soveltamisen piiriin tulevat KVTES-sopimuksen liitteiden 3 ja 4 henkilöstö (myös hinnoittelemattomat ryhmät), sosiaali- ja terveydenhuollon hinnoittelemattomat esimiehet sekä sairaaloiden sairaala- ja laitoshuoltajat.

Varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja varhaiskasvatuksen esimiehet siirtyvät OVTES-sopimukseen 1.9.2021. Henkilöstöön palvelussuhteen ehtoina noudatetaan KVTES-sopimuksen ehtoja 31.12.2022 saakka. Henkilöstön palvelussuhteen ehdoista neuvotellaan työryhmässä.

Pääsopimuksessa sovitut muutokset toteutuvat riippumatta siitä, toteutuuko sote- ja maakuntauudistus.

Aiesopimus kunta- ja maakunta-alan pääsopimusta varten

Kunta-alan pääsopijajärjestöt ja KT ovat sopineet muun muassa, että kunta- ja maakunta-aloilla on yksi yhteinen pääsopimus sekä yksi yhteinen pääneuvotteluryhmä, mikäli nykyisen eduskunnan päätettävä sote- ja maakuntauudistus toteutuu niin, että se sisältää uuden KT-lain.

Sopimuksella sovittiin muun muassa siitä, että maakuntiin sovitaan maakunnan yleinen virka- ja työehtosopimus, sote-sopimus ja lääkärisopimus sekä siitä, että maakuntiin ei tule TS-sopimusta.

Työelämän kehittäminen

Sopimusratkaisun yhteydessä sovittiin myös työelämän kehittämistä koskevasta yhteistyöstä. Tavoitteena on pitkäjänteinen toiminta, joka mahdollistaa kunakin ajankohtana kehittämisen kohdentamisen eri toimialoille, palveluihin, yhteistyörakenteisiin ja tarvittaessa ammattiryhmäkohtaisiin hankkeisiin. 

Opas paikallisesta sopimisesta

KT:n päivitetty opas kuntatyönantajille ohjeistaa, miten paikallisia sopimuksia tehdään. Kunta-alalla on kaikista maamme sopimusaloista laajimmat mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen.