Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset

Sopimukset 2018–2019

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuskausi on 26 kuukautta.

Sopimusten piirissä ovat kaikki kuntien ja kuntayhtymien palkansaajat.

Uudet sopimukset koskevat

  • kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES)
  • opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (OVTES)
  • lääkärien virkaehtosopimusta (LS)
  • teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta (TS)
  • tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimusta (TTES)
  • muusikoiden virka- ja työehtosopimuksia
  • näyttelijöiden työehtosopimusta.

Kustannusvaikutus yhteensä 3,5 prosenttia

Sopimusten kustannusvaikutus sopimusjaksolla on 3,5 prosenttia, mikä vastaa työmarkkinakierroksen niin sanottua yleistä linjaa.

Sopimuskautena toteutetaan yleiskorotukset 1. toukokuuta 2018 ja 1. huhtikuuta 2019 lukien. Sopimuksiin sisältyy myös paikallinen järjestelyerä 1. tammikuuta 2019.

Neuvotteluissa sovittiin paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta. Kertaerä on 9,2 prosenttia varsinaisesta palkasta ja se maksetaan koko henkilöstölle tammikuussa 2019.

Erän maksaminen perustuu kunnan tai kuntayhtymän strategian mukaisiin tuloksellisuus- ja tuottavuustavoitteisiin ja niiden toimeenpanoon. Tuottavuustavoitteet voidaan kytkeä myös jo käynnissä olevaan strategiatyöhön. Työnantaja voi hyödyntää organisaatiossa jo käytettyjä arviointimenetelmiä tai käytäntöjä.

Tuottavuustavoitteiden ja kertaerän piirissä on kunnan tai kuntayhtymän koko henkilöstö.

Hoito- ja isyysvapaa muuttuvat takautuvasti

Palkallisen tilapäisen hoitovapaan ikärajaa nostettiin kahdella vuodella.

Isyysvapaalta maksetaan jatkossa kuuden päivän sijaan isyysvapaan 12:n ensimmäisen päivän palkka.

Hoito- ja isyysvapaata koskevat muutokset tulevat voimaan takautuvasti 1. helmikuuta lukien.

Erityismääräys palkan takaisinperinnästä poistuu tilanteessa, jossa palkansaajalle on myönnetty määräaikainen kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke.

Luottamusmiesten asemaa kehitettiin

KVTES:n luottamusmiesluvussa luottamusmiesjärjestelmän tarkoitusta täydennettiin siten, että järjestelmän tarkoituksena on myös kehittää tuloksellisuutta ja työelämän laatua. Uutena tehtävänä on myös paikallisen sopimisen edistäminen.

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi

Neuvottelutulokseen sisältyvät määräykset mahdollisuudesta vaihtaa lomanmääräytymisvuosien 2017–2018 sekä 2018–2019 lomaraha vapaaksi sopimusmallissa tarkemmin määritellyin ehdoin.

Edellytyksenä on, että määräysten käyttöönotosta sovitaan ensin paikallisesti.

Opas paikallisesta sopimisesta

KT:n päivitetty opas kuntatyönantajille ohjeistaa, miten paikallisia sopimuksia tehdään. Kunta-alalla on kaikista maamme sopimusaloista laajimmat mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen.