På svenska

Pääosa työelämän kehittämisestä tehdään työpaikoilla

Työelämän kehittäminen tarkoittaa tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikaista kehittämistä. Sen lähtökohtana ja perustana on johdon ja henkilöstön yhteistyö.

Työelämän kehittäminen

Työelämän kehittäminen on osa työmarkkinaosapuolten eli työnantajajärjestö KT:n ja henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen valtakunnallista yhteistoimintaa. Myös siinä parempaan työelämään pyritään yhteistyöllä.

Kunta-alalla KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteistyöllä on vahvat perinteet jo yli 40 vuoden ajalta. Yksi tämän hyvän yhteistyön ilmentymä on joka toinen vuosi järjestettävä Lappeenranta-seminaari.

Työelämän kehittämisryhmä Tekry koordinoi valtakunnallista työelämän kehittämistä kunta-alalla

KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen työelämän kehittämisryhmä Tekry koordinoi ja ohjaa valtakunnallista työelämän uudistamista kunta-alalla.

Keväällä 2020 osapuolet tekivät sopimuksen työelämän kehittämisestä. Tavoitteeksi asetettiin pitkäjänteinen toiminta, joka mahdollistaa kuntaorganisaatioiden ja niiden henkilöstön tarpeista lähtevän kehittämisen eri toimialoilla, palveluissa, yhteistyörakenteissa ja tarvittaessa myös ammattiryhmäkohtaisissa hankkeissa.

Tekryn tavoitteena on

  1. saada aikaan työelämän kehittämisen hankkeita
  2. käydä vuoropuhelua työn tulevaisuudesta ja työn murroksesta
  3. tehdä suosituksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun liittyen
  4. vaikuttaa työelämän kehittämisen jatkuvuuteen ja vahvistaa sitä pitkäjänteisesti.   

Tutkimus- ja kehittämisohjelmat ovat keino parantaa työelämää

Erilaiset tutkimus- ja kehittämisohjelmat ovat olleet tärkeä osa työelämän kehittämistä. Esimerkkejä aiemmista ohjelmista ovat muun muassa 1990-luvun Työelämän laatu -hanke tai 2000-luvun alun Kartuke-tutkimus- ja kehittämisohjelma.

Vuosina 2015–2020 KT ja pääsopijajärjestöt toteuttivat yhdessä valtakunnallisen KunTeko 2020 – kunta-alan ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelman. Ohjelman päärahoittaja oli Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Kekseliäät kehittäjät -hankkeessa tuetaan työn uudistamista korona-aikana

Kekseliäät kehittäjät – kuntatyöpaikkojen kekseliäät ratkaisut ja kehittäminen korona-aikana on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen hanke. Se alkoi 1.11.2020 ja päättyy vuoden 2021 lopussa. Hanketta rahoitetaan Työterveyslaitoksen hallinnoimasta TYÖ2030 – Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmasta.

Kekseliäät kehittäjät -hankkeen päätavoitteena on edistää ja tukea kuntaorganisaatioiden onnistumista ja toimintatapojen uudistamista koronakriisin eri vaiheissa. Hankkeen aikana käydään tiivistä vuoropuhelua kuntaorganisaatioiden kanssa ja kartoitetaan, mitä työelämän kehittämisessä tapahtuu, millaisia vaikutuksia pandemialla on organisaation toimintoihin ja kehittämiseen.

Hanke toimii pohjana laajemmalle kunta-alan työelämän kehittämisen kokonaisuudelle. Hankkeen aikana tehdään 50 haastattelua tai pidetään kehittämistyöpajoja kuntaorganisaatioiden kanssa.

Tekojen tori tekee kuntatyön kehittämistä näkyväksi

Tekojen tori on verkkoalusta, jonne kerätään kunta-alalla tehtyjä isoja ja pieniä kehittämistekoja. Tekojen torilla tehdään kuntakentällä tehtävää kehittämistyötä näkyväksi. Tavoitteena on, että kunta-alalla tapahtuva työelämän kehittäminen ja hyvä työ näkyvät kaikille. Tekojen tori toimii loistavana ideapankkina, jota kuka tahansa voi hyödyntää oman kehittämistyön inspiraationa.

Niilo Hakonen

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2025
Matkapuhelin:
+358 40 820 6800
Sähköposti:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT