På svenska

Henkilöstövoimavarojen johtamisen tavoitteena on strategisten tavoitteiden saavuttaminen

Henkilöstövoimavarojen johtamisessa (HRM) tavoitteena on huolehtia, että organisaatiolla on käytettävissä sellaiset henkilöstövoimavarat, joiden avulla toiminnalle asetetut tavoitteet ovat saavutettavissa.

Henkilöstövoimavarojen johtaminen

Kuntaorganisaatioiden on hyvä tarkastella tulevaisuutta henkilöstöjohtamisen näkökulmasta. Strategiselle henkilöstöjohtamiselle on paikka ja rooli niissä uudistuksissa, joita kohdataan lähivuosina.

Henkilöstövoimavarojen johtaminen (HRM) kiinnittyy organisaation perustehtävään, päämääriin ja tavoitteisiin.

Henkilöstöjohtaminen on arvoprosessi

HRM:n tavoitteena on muodostaa sellaiset voimavarat, joiden avulla päämäärät ovat saavutettavissa.

Henkilöstövoimavarojen muodostaminen ja kehittäminen toteutetaan henkilöstökäytännöillä ja henkilöstötyöllä.

Henkilöstöstrategien, johtamisjärjestelmän ja henkilöstöjohtamisen voimavarojen on puolestaan mahdollistettava tarvittavien henkilöstökäytäntöjen kehittäminen ja ylläpito. Näin henkilöstöjohtamista voidaan jäsentää arvoprosessina, joka yhdessä johtamisen kanssa johtaa organisaation tuloksellisuuteen.

Hrm-arvoprosessina

Kuva 1. Henkilöstövoimavarojen johtaminen prosessina. Lähde: Riitta Viitala.

Henkilöstövoimavarojen arviointi – suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstöraportti antaa johdolle ja päättäjille hyvän kokonaiskuvan henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnasta. Henkilöstöraportoinnissa havainnoidaan ja arvioidaan niitä muutos- ja kehityssuuntia, joiden arvioidaan vaikuttavan henkilöstön työkykyyn.

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt neuvottelivat vuonna 2013 suosituksen henkilöstöraportoinnin kehittämiseksi. Suositus painottuu kehittämiseen ja vaikuttavuuden arviointiin unohtamatta määrällisiä ja laadullisia tunnuslukuja.

Kunnat saavat raportin omien tunnuslukujen lisäksi tiedot valtakunnan tasolla sekä voivat verrata eri kriteerein näitä tunnuslukuja muiden kuntien tai kuntayhtymien tietoihin