På svenska

Henkilöstöjohtamisella turvataan organisaation menestystä

Kuntien ja hyvinvointialueiden johtaminen edellyttää kokonaisuuksien johtamista.

Henkilöstövoimavarojen johtaminen

Henkilöstöjohtaminen on yksi keskeisimmistä johtamisen osa-alueista kaikissa organisaatioissa. Henkilöstöjohtamisen tulisi olla tasavertainen johtamisen osa-alue muiden johtamisalueiden kanssa, kun kunnassa tai hyvinvointialueella tehdään strategista suunnittelua ja sen mukaisia päätöksiä. HR-toimijat ovat ylimmän johdon strategisia kumppaneita. HR-johtajan paikka on johtoryhmässä, jossa strategiaan voi parhaiten vaikuttaa. 

Kuntien ja hyvinvointialueiden johtamisessa tarvitaan eri vastuualueiden johtajien näkemyksiä, sillä johtamisen haasteet eivät liity pelkästään yhteen johtamisen osa-alueeseen. Esimerkiksi henkilöstön saatavuuden ja osaamisen kysymykset ovat strategisia kysymyksiä, jotka yhdistävät useita organisaation vastuualueita.

Lue lisää hyvinvointialueen strategisesta henkilöstöjohtamisesta.

Henkilöstöjohtamisen tavoitteena on koko organisaation tavoitteiden saavuttaminen, ei pelkästään henkilöstöasioiden sujuva hoitaminen. Henkilöstöjohtaminen kytkeytyy organisaation perustehtävään, päämääriin ja tavoitteisiin. Henkilöstöjohtamisen itsenäisenä tavoitteena on, että kunnalla ja hyvinvointialueella on oikea määrä henkilöstöä tekemässä oikeita asioita, jotta organisaation tavoitteet voidaan saavuttaa. 

Henkilöstökäytäntöjen avulla tuetaan ja vahvistetaan esimerkiksi osaamista, motivaatiota, hyvää ilmapiiriä ja työhyvinvointia, jotta työntekijät pystyvät suoriutumaan työstään mahdollisimman hyvin ja sitoutuvat siihen. Henkilöstöjohtamisen tehtäviä on myös varmistaa, että henkilöstöön liittyvissä asioissa noudatetaan lakia ja sopimuksia ja toimitaan vastuullisesti. 

Vastuullisella henkilöstöjohtamisella rakennetaan työnantajakuvaa

Lain ja työehtosopimusten noudattaminen on lähtökohta vastuullisuudelle. Laki säätää julkisen sektorin tehtävistä ja velvollisuuksista ja siten vastuullisuus onkin usein sisäänrakennettua julkisen sektorin toimintaan. 

Vastuullinen johtaminen edellyttää taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöön liittyvien vastuullisuusnäkökulmien arviointia sekä sidosryhmien odotusten huomioimista päätöksenteossa ja toiminnassa.  

Taloudellisessa vastuussa korostuu hyvä taloudenhoito ja verorahojen vastuullinen käyttö. Sosiaalinen vastuu linkittyy keskeisesti henkilöstön yhdenvertaiseen ja syrjimättömään kohteluun. Ympäristönäkökulmat nousevat tulevina vuosina yhä tärkeämmäksi tarkastelun kohteeksi myös henkilöstöjohtamisen osalta. 

Suositus henkilöstökertomuksen laadintaan

Henkilöstövoimavarojen arviointi on välttämätöntä toiminnan ja palvelun suunnittelussa ja ennakoinnissa. Suositus henkilöstökertomuksen laadintaan on tarkoitettu kehittämään henkilöstötiedolla johtamista. Henkilöstökertomus laaditaan kerran vuodessa. Henkilöstötietoa tarvitaan johtamisen perustaksi ympäri vuoden.

Uusi suositus henkilöstökertomuksen laadintaan