På svenska
Painetun teknisen sopimuksen 2020-2021 kansi.

Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS

Painettu TS 2022–2025 ilmestyy marras–joulukuussa ja toimitetaan asiakkaille joulukuun aikana. Sopimusmuutoksista on kerrottu KT:n yleiskirjeissä 3/2022 ja 10/2022.

Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS 2020–2021

TS 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.202

Palkkaratkaisu

Yleiskorotus 1.8.2020 lukien

 Tehtäväkohtaisen palkan korotuksen suuruus on 26 euroa kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia. TS:n henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan 1,22 prosentilla. 

Yleiskorotus 1.4.2021 lukien

Tehtäväkohtaisen palkan korotuksen suuruus on 1,0 prosenttia. TS:n henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan 1,0 prosentilla.

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten palkkojen vähimmäispalkkoja ja TS:n 20 §:n mukaista vähimmäispalkkaa korotettiin yleiskorotuksia vastaavasti.

Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien

Paikallisen järjestelyerän suuruus on 0,8 prosenttia TS:n palkkasummasta.

Paikallinen järjestelyerä kohdennetaan

  • 0,3 % henkilökohtaisiin lisiin
  • 0,5 % tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin.

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantajan on kiinnitettävä huomiota siihen, että paikallinen järjestelyerä kohdennetaan palkkausjärjestelmien (tehtäväkohtaista palkkaa koskeva paikallinen arviointijärjestelmä ja henkilökohtaista lisää koskeva paikallinen arviointijärjestelmä) mukaisesti. TS-palkkausjärjestelmä edellyttää tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän määrittämistä koskevien paikallisten arviointijärjestelmien vahvistamista (TS 7§ 1 mom.)

Paikallisen järjestelyerän käyttämisestä neuvottelevat paikallisen työnantajan edustajat ja TS-sopijajärjestöjen paikalliset edustajat. Tavoitteena on pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia. 

Työaika

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovitut säännöllisen työajan pidennykset ovat voimassa sunnuntaihin 30.8.2020 asti. KVTES 2020–2021 -sopimuksen mukaisia säännöllisiä työaikoja noudatetaan 31.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien. 

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovittujen säännöllisten työaikojen pidennysten poistuessa tilalle on sovittu eräistä, muun muassa KVTES:n työaikaluvun ja KVTES:n vuosilomaluvun muutoksista. Nämä muutokset tulevat voimaan 31.8.2020. TS:ssa noudatetaan muun muassa KVTES:n työaikaluvun ja vuosilomaluvun sekä liitteen 18 määräyksiä, ellei TS:ssä ole toisin sovittu.

Säännöllisen työajan pidennysten poistuessa myös eräitä TS:n liitteiden määräyksiä muutettiin.

TS:n liite 2

  • 1 § 1 momentin kohdan d) käyttöön ottaminen edellyttää paikallista virka- ja työehtosopimusta 31.12.2021 asti.
  • Työajan enimmäismäärän tasoittumisjaksoksi sovittiin 6 kuukautta.

TS-18:n liitteen 8 määräaikaisen kokeilumääräyksen soveltaminen on päättynyt. TS-20 ei sisällä virka- ja työehtosopimukseen perustuvaa niin sanottua 24 t/ 42 t työaikamuotoa. Liitteessä 2 säännöllinen työaika voi perustua työaikalain (605/1996, 872/2019) nojalla annettuun poikkeuslupaan (viittausmääräys).

Työryhmät

Sopimusratkaisussa on sovittu kahdesta työryhmästä:

  • Palo- ja pelastustoimen työaikajärjestelmää kartoittava työryhmä 
  • TS-20:n palkkauslukua selvittävä työryhmä 

TS-20:tä koskevassa yleiskirjeessä julkaisemaan TS:n allekirjoituspöytäkirja ja TS-sopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset.

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT