Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS

Kilpailukykysopimuksen mukainen kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS 2017 on voimassa 1.2.2017—31.1.2018. Sopimuskaudella ei koroteta palkkoja.

Tekniset

Työaika pitenee

KVTES:n työaikaluvun muutoksia sovelletaan myös teknisten sopimuksessa 1.2.2017 lukien.

KVTES:n yleistyöajan, toimistotyöajan, ns. 37 tunnin sekä jaksotyön säännöllinen työaika pitenee 30 minuuttia viikossa. Myös ylityörajat ja arkipyhälyhennysten tuntimäärät muuttuvat. Tuntipalkan jakajat pysyvät ennallaan.

Palo- ja pelastustoimen poikkeusluvan mukainen työaika ei muutu tällä sopimusratkaisulla. Myöskään 40 tunnin säännölliseen työaikaan ei tule muutoksia. Liitteen 2 lisätyökorvauksen tuntimääriin tuli muutoksia. (TS 2017 liite 2.)

Keskeytymättömässä kolmivuorotyössä tulee muutoksia arkipyhäviikkojen työaikajärjestelyihin. Maksettava tuntimäärä on jatkossa 4,7 (TS:n liite 5, 7 §).

Lomarahoja vähennetään

TS:n soveltamisalueella noudatetaan pääosin KVTES:n vuosilomamääräyksiä. Erillistä virka- ja työehtosopimusta lomarahan määräytymisestä vuosina 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 sovelletaan myös TS:n piirissä.

Työaikapankki ja paikallinen sopiminen

KVTES 2017:n työaikalukuun lisättiin määräys työaikapankista (KVTES III luku, 32 §). Työaikapankin käytöstä on tehty yhteinen erillinen ohjeistus, jota noudatetaan myös teknisten sopimuksen piirissä.

Kunta-alan sopimusratkaisuun sisältyy myös kaikkia sopimusaloja koskeva yhteinen paikallisen sopimisen ohjeistus. Tarkemmat ohjeet löytyvät KT:n yleiskirjeistä.

Palkkaus

Palkkausjärjestelmä ja paikalliset arviointijärjestelmät

TS:n soveltamisalalla kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava yhtenäinen TS:n II luvun mukainen palkkausjärjestelmä, jonka perusteiden on oltava henkilöstön tiedossa. Palkkausjärjestelmä edellyttää tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän määrittämistä koskevien paikallisten arviointijärjestelmien (paikallisten yleisten periaatteiden) vahvistamista. (TS-17 II 7 § 1 mom.)

Tehtäväkohtaisen palkan määräykset ja tehtäväkohtaisen palkan määrittämistä koskeva paikallinen arviointijärjestelmä soveltamisohjeineen on II luvun 9 §:ssä.

Henkilökohtaisen lisän määräykset ja henkilökohtaisen lisän määrittämistä koskeva paikallinen arviointijärjestelmä soveltamisohjeineen on II luvun 12 §:ssä.

TS-kehittämistyöryhmä

TS:n soveltamisalalla on oltava TS-kehittämistyöryhmä. TS-oppaan mukaan on käytännössä hyväksytty myös järjestely, jossa TS-kehittämistyöryhmänä toimii useita sopimusaloja käsittelevän VES/TES-neuvotteluryhmän osa, jossa vain TS-sopijajärjestöt ovat edustettuina.

TS-kehittämistyöryhmä käsittelee TS:n mukaista tehtäväkohtaista palkkaa ja henkilökohtaista lisää koskevat paikalliset arviointijärjestelmät ennen niiden vahvistamista kunnan tai kuntayhtymän päätöksentekoelimissä.

TS-kehittämistyöryhmä seuraa tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän paikallisten arviointijärjestelmien toimivuutta ja tekee tarvittaessa niihin liittyviä kehittämis- ja muutosehdotuksia.

TS-kehittämistyöryhmän kokoonpanoa ja tehtäviä on käsitelty TS-oppaassa. TS-opas löytyy TS-sopimuskirjasta sopimusosuuden jälkeen.

Yhteystiedot

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Yleiset palvelussuhdeasiat