Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS

Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2018–2019 (TS-18) on voimassa 1.2.2018–31.3.2020.

Tekniset

Palkkaus

Palkkausjärjestelmä ja paikalliset arviointijärjestelmät

TS:n soveltamisalalla kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava yhtenäinen TS:n II luvun mukainen palkkausjärjestelmä, jonka perusteiden on oltava henkilöstön tiedossa. Palkkausjärjestelmä edellyttää tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän määrittämistä koskevien paikallisten arviointijärjestelmien (paikallisten yleisten periaatteiden) vahvistamista. (TS-18 II 7 § 1 mom.)

Tehtäväkohtaisen palkan määräykset ja tehtäväkohtaisen palkan määrittämistä koskeva paikallinen arviointijärjestelmä soveltamisohjeineen on II luvun 9 §:ssä.

Henkilökohtaisen lisän määräykset ja henkilökohtaisen lisän määrittämistä koskeva paikallinen arviointijärjestelmä soveltamisohjeineen on II luvun 12 §:ssä. TS-18 II lvun 12 §:n 2 momenttiin on lisätty uusi pöytäkirjamerkintä.

Pöytäkirjamerkintä

Työnantajan on käytettävä henkilökohtaisiin lisiin 1.3.2019 mennessä vähintään 0,3 % laskettuna kunnan/kuntayhtymän palveluksessa olevan TS:n piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Tarkistus suoritetaan vuosittain.

TS-kehittämistyöryhmä

TS:n soveltamisalalla on oltava TS-kehittämistyöryhmä. TS-oppaan mukaan on käytännössä hyväksytty myös järjestely, jossa TS-kehittämistyöryhmänä toimii useita sopimusaloja käsittelevän VES/TES-neuvotteluryhmän osa, jossa vain TS-sopijajärjestöt ovat edustettuina.

TS-kehittämistyöryhmä käsittelee TS:n mukaista tehtäväkohtaista palkkaa ja henkilökohtaista lisää koskevat paikalliset arviointijärjestelmät ennen niiden vahvistamista kunnan tai kuntayhtymän päätöksentekoelimissä.

TS-kehittämistyöryhmä seuraa tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän paikallisten arviointijärjestelmien toimivuutta ja tekee tarvittaessa niihin liittyviä kehittämis- ja muutosehdotuksia.

TS-kehittämistyöryhmän kokoonpanoa ja tehtäviä on käsitelty TS-oppaassa. TS-opas löytyy TS-sopimuskirjasta sopimusosuuden jälkeen.

TS-kehittämistyöryhmän on kokoonnuttava säännöllisesti, ellei paikallisesti toisin sovita.

TS-18:n palkkaratkaisu

TS-18:n palkkaratkaisuja on selostettu KT:n yleiskirjeessä 4/2018

  • Yleiskorotus 1.5.2018 lukien
  • Yleiskorotus 1.4.2019 lukien
  • Palkkaryhmien tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat 1.5.2018 ja 1.4.2019
  • Vähimmäispalkka 1.5.2018 ja 1.4.2019 lukien
  • Työaikamuutoksesta johtuva tehtäväkohtaisen palkan korotus
  • Keskitetty järjestelyerä (0,3 %) 1.1.2019 lukien
  • Paikallinen järjestelyerä (0,9 %) 1.1.2019 lukien
  • Paikallinen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä tammikuussa 2019

TS-18:n soveltamisalalla KVTES:n työaikaluvun ja vuosilomaluvun noudattamisesta

TS-18 Yleisessä luvussa on sovittu 4 §:ssä KVTES:n määräysten noudattamisesta, jonka mukaan KVTES:n mm. työaikaluvun ja vuosilomaluvun määräyksiä noudatetaan sellaisina, kuin ne kulloinkin ovat voimassa, ellei TS-18 sopimuksessa tai sen liitteissä ole toisin sovittu.

Eräiden määräysten voimaantulo

  • KVTES 2017 työaikalukua noudatetaan sopimuskaudella ajanjakson 1.2.–30.4.2018.
  • KVTES 2017 liitteessä 15 olevia liukuvan työajan määräyksiä noudatetaan sopimuskaudella ajanjakson 1.2.–30.4.2018 asti.

KVTES 2018–2019 III luku Työaika

KVTES:n Työaikaluvun muuttuneet määräykset tulevat voimaan 1.5.2018 lukien. Työaikaluvun uudet määräykset, jotka koskevat hyväksyttävien poissaolopäivien vaikutusta säännölliseen työaikaan ja ylityörajaan tulevat kuitenkin voimaan 7.5.2018 lukien, josta lukien työvuoroluettelot on laadittavat uusien määräysten mukaisesti.

Sopimusmuutoksista ohjeistetaan KT:n yleiskirjeessä 2/2018.

KVTES 2018–2019 IV luku Vuosiloma

Vuosilomaluvun 6 §:n 4 momenttia ja 7 §:n 6 momenttia on muutettu siten, että se mitä sopimuskohdissa todetaan jaksotyöajasta, soveltuu myös muihin työaikamuotoihin, joissa hyväksyttävä poissaolopäivä vaikuttaa säännölliseen työaikaan ja ylityörajaan.

Sopimusmuutoksista ohjeistetaan KT:n yleiskirjeessä 2/2018.

KVTES 2018–2019 Liite 18  38 tuntia 15 minuuttia

KVTES III luvun 6 §:n 1 momenttiin on lisätty uusi pöytäkirjamerkintä. Sen mukaan KVTES 2017 III luvun 10 §:n (eräiden asiantuntijoiden työaika) määräystä sovelletaan määräyksen piirissä oleviin 6.5.2018 asti.

Sen jälkeen 7.5.2018 lukien edellä mainitun työaikamääräyksen piirissä olevien työntekijöiden/viranhaltijoiden säännöllinen työaika on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa (täysi työaika). Säännöllinen työaika, lisätyö, ylityö ja tuntipalkan jakaja määräytyvät KVTES liitteen 18 mukaan. Muilta osin noudatetaan KVTES III luvun määräyksiä.

KVTES 2017 III luvun 10 §:n soveltamispiirissä olevien viranhaltijoiden/työntekijöiden säännöllinen työaika pitenee liitteen 18 mukaisesti 7.5.2018 lukien.

Sopimusmuutoksista ohjeistetaan KT:n yleiskirjeessä 2/2018.

Lomarahoja vähennetään

TS:n soveltamisalueella noudatetaan pääosin KVTES:n vuosilomamääräyksiä. Erillistä virka- ja työehtosopimusta lomarahan määräytymisestä vuosina 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 sovelletaan myös TS:n piirissä.

Työaikapankki ja paikallinen sopiminen

KVTES:n työaikaluvussa on määräys työaikapankista (KVTES 2018–2019 III luku, 30 §). Työaikapankin käytöstä on tehty yhteinen erillinen ohjeistus, jota noudatetaan myös teknisten sopimuksen piirissä. Katso KT:n yleiskirje 6/2016.

Kaikkia sopimusaloja koskeva yhteinen paikallisen sopimisen ohjeistus löytyy KT:n yleiskirjeestä 7/2016.

Työryhmät

Palo- ja pelastustoimen työaikajärjestelyjä koskeva työryhmä

Palo- ja pelastustoimen työaikajärjestelyjä koskevan työryhmän tehtävänä on selvittää, miten Palo- ja pelastuslaitosten työaikajärjestelyjä koskevia erityismääräyksiä (TS-18:n liite 2) tulisi uudistaa ja tehdä toimenpide-ehdotukset TS-työryhmälle sopimuskauden loppuun mennessä. Työryhmän työskentelyssä tulee kiinnittää huomiota työaikalain uudistamiseen sekä sote- ja maakuntauudistukseen.

TS-18:n 8 §:n määräyksiä uudistava työryhmä

Työryhmän tehtävänä on selvittää, miten TS-18:n 8 §:n sisältöä tulisi uudistaa ja tehdä toimenpide-ehdotukset TS-työryhmälle 1.12.2018 mennessä. TS-18:n 8 §:n ja siitä johtuviin muutoksiin varataan keskitettyä järjestelyerää 0,3 prosenttia (3 § 1 mom.).

Muutoksia TS:n liitteisiin

Lomarahan vaihto vapaaksi. Uusi TS-18 liite 7

Lomarahan vaihto vapaaksi (TS-18 uusi liite 7)

TS-18 liitteessä 7 ovat uudet määräykset lomarahan vaihtamisesta lomarahavapaaksi. Liite on määräaikainen ja se koskee lomanmääräytymisvuosilta 2017–2018 ja 2018–2019 maksettavan lomarahan vapaaksi vaihtamista (2 §).

Liitteen 7 soveltaminen edellyttää, että sen käyttöönottamisesta sovitaan paikallisella virka- ja työehtosopimuksella. Lomarahan vapaaksi vaihtamisesta sovitaan tämän jälkeen työntekijän/viranhaltijan ja työnantajan välillä.

Katso myös KT:n yleiskirje 4/2018.

Liite 2  Palo- ja pelastuslaitosten työaikajärjestelyt

Liitteen 2 määräyksiä on muutettu sopimuskauden ajaksi.

TS liite 2, 1 § 1 mom. d) kohta

Työnantajat, joilla on ollut 31.1.2018 käytössä TS-17:n liitteen 2 1 § 1 momentin kohdan d) mukainen työaikamuoto, voivat jatkaa TS:n liitteen 2 1 § 1 momentin kohdan d) mukaista työaikamuodon käyttöä ilman paikallista sopimusta.

Työnantajilla, joilla on ollut 31.1.2018 käytössä kohta d), ainoa muutos on, että tasoittumisjakso on jatkossa enintään 12 viikkoa. Tämä muutos tulee voimaan 1.5.2018 tai sen jälkeen päättyvän työaikajakson päättymisen jälkeen.

Jos tällainen työnantaja, joka voi jatkaa TS:n liitteen 2 1 §:n 1 momentin kohdan d) mukaisen työaikamuodon käyttöä ilman paikallista sopimusta, suunnittelee tämän työaikamuodon käytön laajentamista, niin työnantajan tulee ilmoittaa tästä KT:lle (sähköpostiosoitteeseen ts(at)kt.fi )

TS liite 2, 1 § 2 mom.

TS:n liitteeseen 2 (1 § 2 mom.) on lisätty seuraava Kokeilumääräys määräaikaisesta työaikamuodosta (TS:n liite 8).

Palo- ja pelastuslaitosten viranhaltijoiden ja työntekijöiden säännöllinen työaika voi olla liitteen 8 2 §:n 2 momentin mukaisesti keskimäärin 42 tuntia viikossa enintään vuoden pituisena ajanjaksona siten, että työvuoron pituus on enintään 24 tuntia, edellyttäen, että asiasta on sovittu paikallisella virka- ja työehtosopimuksella siten kuin liitteessä 8 on määrätty. Liitteen 8 kokeilumääräyksen mukaista työaikaa voidaan soveltaa ajalla 1.4.2018–31.3.2020.

Katso myös KT:n yleiskirje 4/2018.

Liite 8  Määräaikainen kokeilumääräys ns. 24 t / 42 t työajasta sopimuskauden loppuun asti (Liitteen 8 kokeilumääräyksen mukaista työaikaa voidaan soveltaa ajalla 1.4.2018–31.3.2020)

TS:n määräaikaisen kokeilumääräyksen liitteen 8 soveltamisen piiriin voi kuulua vain sellainen viranhaltija/työntekijä, joka kuuluu TS:n liitteen 2 (palo- ja pelastuslaitosten työaikajärjestelyjä koskevat erityismääräykset) soveltamisen piiriin.

TS:n liitteen 8 määräyksiä voidaan soveltaa työssä, joka on laadultaan sellaista, että sitä suoritetaan vain aika ajoin sen vuorokautisen työajan kuluessa, jona viranhaltijan/työntekijän on oltava valmiina työhön.

TS:n liitteen 8 määräysten käyttöönottaminen edellyttää, että työnantaja ja TS-sopijajärjestöt tai niiden rekisteröidyt alayhdistykset sopivat liitteen 8 soveltamisesta paikallisella virka- ja työehtosopimuksella. Jos syntyy epäselvyyttä alayhdistyksen toimivallasta käydä paikallisia sopimusneuvotteluja, siltä voidaan edellyttää pääsopijajärjestön nimenomaista valtuutusta.

TS:n liite 8 on voimassa sopimuskauden 1.2.2018–31.3.2020. Paikallista sopimusta ei voida solmia pidemmäksi ajaksi. Paikallinen sopimus voidaan irtisanoa kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

Katso myös KT:n yleiskirje 4/2018.

Yhteystiedot

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Yleiset palvelussuhdeasiat