På svenska

KT huolehtii edunvalvonnallaan jäsenyhteisöjensä toimintaedellytyksistä

KT tukee jäsenyhteisöjensä toimintaa työnantajina ja tuottaa niille välineitä hyvään henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaan. Edunvalvontatyömme tavoitteena on turvata jäsenyhteisöjemme toimintaedellytykset monimutkaisessa toimintaympäristössä.

Asiantuntija kertoo asiasta päätöksentekijöille. Kuva: Freepik.

KT:n työnantajaedunvalvontaa, palveluja ja kehittämistoimintaa rakennetaan jäsenyhteisöjen tarpeiden pohjalta toimintaympäristössä, joka muuttuu yhä monimutkaisemmaksi.

Tulevaisuutta leimaa taloudellinen epävarmuus, erityisesti Suomen väestökehityksen ja toimintaympäristössä käynnissä olevien suurten muutosten vuoksi. KT vastaa näihin vaatimuksiin työmarkkinakeskusjärjestönä ja liittotason työnantajaorganisaationa rakentamalla edunvalvontaansa ja palvelujaan asiakkaidensa tarpeiden pohjalta.

Edunvalvonnan ohella tärkeä osa KT:n toimintaa on kehittää henkilöstöjohtamiseen, tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun kuuluvia tehtäviä. Mittavat organisaatiouudistukset ovat monitahoisia ja -vaiheisia muutoksia, joissa henkilöstöjohtamisella on tärkeä rooli.

Tavoitteena turvata toimivat työmarkkinat ja henkilöstön riittävyys

KT on työmarkkinakeskusjärjestönä ja -toimijana toteuttamassa hallitusohjelmia ja niiden mukaisia uudistuksia sekä valmistelemassa lakeja ja säädöksiä eri työryhmissä ja hankkeissa.

KT edustaa kunta- ja hyvinvointialuetyönantajia myös erilaisissa ministeriöiden koordinoimissa työryhmissä.

KT vaikuttaa lainsäädännön valmisteluun myös antamalla lausuntoja. Lisäksi KT:n asiantuntijat ovat säännöllisesti kuultavina eduskunnassa.

KT haluaa myös vaikuttaa siihen, millaiseksi hallitusohjelmat muotoutuvat. Asetamme omat hallitusohjelmatavoitteemme, joissa tuomme esiin jäsenyhteisöjemme toimintaedellytysten kannalta kriittisiä tarpeita.

Edunvalvontaa ja palveluja uudistetaan asiakkaiden tarpeiden pohjalta

Sopimusneuvottelut ovat usein näkyvin osa KT:n edunvalvontatyötä, mutta niiden lisäksi KT ajaa työnantajien etuja laaja-alaisesti. Sopimuksiakin kehitetään jatkuvan neuvottelun periaatteella eri työryhmissä myös työ- ja virkasopimusten voimassaoloaikana.

KT:n edunvalvontatyön laaja-alaisuutta kuvaa hyvin se, että KT:n asiantuntijat edustavat jäsenyhteisöjään vuosittain keskimäärin yli 100 työryhmässä.

KT:lla on oma edustajansa talousneuvostossa, joka on pääministerin johdolla toimiva hallituksen, tärkeimpien etujärjestöjen ja Suomen Pankin välinen yhteistyöelin.

Lisäksi KT edustaa jäsenyhteisöjään useiden organisaatioiden hallinnoissa ja pysyvissä toimielimissä. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat ovat KT:n kautta edustettuina muun muassa Työsuojelurahaston, Työterveyslaitoksen, Työturvallisuuskeskuksen ja Eläketurvakeskuksen hallinnoissa. KT:lla on myös edustus kunnallisessa virkariitalautakunnassa, vakuutusoikeudessa sekä sosiaaliturvan ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa.

Kirkon työmarkkina-asioiden kehittymiseen KT vaikuttaa Kirkon työmarkkinalaitoksen päättävän elimen eli Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan kautta.

EU:n ohjaus työlainsäädännön, talous- ja työllisyyspolitiikan sekä hyvinvointipalvelujen alalla vaikuttaa myös kuntiin ja hyvinvointialueisiin. Sen vuoksi EU-edunvalvonta on tärkeä osa KT:n työnantajaedunvalvontaa. Kansainvälisessä edunvalvonnassa KT vaikuttaa EU:n kansallisissa valmistelujaostoissa ja Suomen ILO-neuvottelukunnassa. KT tekee yhteistyötä eurooppalaisten julkisen alan työnantajajärjestöjen kanssa.

Tulevan hallituskauden isoja kysymyksiä ovat hyvinvointipalveluiden kustannukset, työllisyysasteen nosto ja toimivien työmarkkinoiden, työrauhan sekä henkilöstön saatavuuden turvaaminen.
Strategia ohjaa KT:n koko toimintaa ja myös edunvalvonta nojaa strategiaan. Strategiassa tavoitteeksi on asetettu jäsenyhteisöjen onnistuminen työnantajina.
Euroopan unionin lippuja liehuu rivissä.
KT hoitaa jäsenyhteisöjensä edunvalvontaa EU:ssa.