Henkilöstöjohtaminen

Hyvä henkilöstöjohtaminen luo tuloksellisuutta ja hyvinvointia

Henkilöstöjohtamisen tavoitteena on, että kuntaorganisaatioilla on osaava, motivoitunut ja muutoskykyinen henkilöstö.

Henkilöstöjohtamisella voidaan parantaa sekä tuloksellisuutta että työelämän laatua, mikäli johtaminen on strategista ja toimii hyvin käytännön esimiestyössä.

Mitä henkilöstöjohtamiseen ja -työhön kuuluu?

Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan

 1. henkilöstövoimavarojen johtamista (Human Resource Management)
 2. työelämäsuhteiden hoitamista (Industrial Relations)
 3. johtajuutta (Leadership).

Henkilöstötyöhön (HR) kuuluvat laajasti organisaation eri tasoilla toteutettavat henkilöstökäytännöt ja -prosessit, joilla varmistetaan henkilöstön riittävä määrä ja oikea kohdentuminen, osaaminen, hyvinvointi ja sitoutuminen.

Henkilöstötyön merkitys ja henkilöstöjohtamisen strateginen rooli johdon kumppanina korostuvat tulevaisuudessa entisestään. Henkilöstötyö on henkilöstöammattilaisten työtä.

Henkilöstöjohdolla on strateginen rooli johdon kumppanina

Strategisessa roolissa

 • HR auttaa toimintastrategian luonnissa
 • HR:llä on visio tulevaisuudesta
 • HR ehdottaa vaihtoehtoisia ratkaisuja kunta- ja palveluasioihin
 • HR ymmärtää ulkoisia asiakkaita ja jakaa asiakasinformaatiota
 • henkilöstöjohto työskentelee johdon kanssa (organisaation tavoite ja merkitys).

Henkilöstötyö kuntaorganisaatioissa on vaativaa

Toimintaympäristön muutokset tekevät henkilöstötyöstä kuntaorganisaatioissa erityisen vaativaa.

Muutosjohtamisessa on otettava huomioon:

 • muutostarpeen ennakointi ja määritteleminen
 • motivointi ja sitouttaminen jatkuvaan muutokseen
 • osaamisen kehittäminen ja pysyvän muutosvalmiuden luominen
 • työhyvinvoinnista huolehtiminen.

Kunteko – työelämän kehittämisohjelma

Kunteko 2020 on kunta-alan työelämän kehittämisohjelma. Se tarjoaa kuntaorganisaatioille apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan.