På svenska

Henkilöstökulut

Kunta - ja hyvinvointialan kuluista noin puolet ovat henkilöstökuluja. Kuntatyönantajien maksamista sosiaalivakuutusmaksuista puolestaan suurin osa on eläkemaksuja.

Vuonna 2024 kunta-alan henkilöstömenot ovat arviolta 11,7 miljardia euroa. Palkkakustannusten osuus henkilöstömenoista on noin 9,6 miljardia euroa. Työnantajan maksamien eläke- ja muiden sosiaalivakuutusmaksujen osuus on noin 2,2 miljardia euroa.

Hyvinvointialan osalta henkilöstömenot ovat vuonna 2024 noin 13,5 miljardia euroa. Palkkakustannusten osuus noin 10,8 miljardia euroa. Työnantajan maksamien sivukulujen osuus on noin 2,7 miljardia euroa. Hyvinvointialueiden osalta luvut ovat valtiovarainministeriön arvioita ja tarkentuvat myöhemmin.

Henkilöstömenoihin sisältyvät

 • palkat
 • välilliset palkat
 • sosiaaliturvan kustannukset
 • muut välilliset työvoimakustannukset.

Työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja ovat

 • työeläkemaksu
 • tapaturmavakuutusmaksu
 • työttömyysvakuutusmaksu
 • ryhmähenkilövakuutusmaksu
 • sosiaaliturvamaksu (sairausvakuutusmaksu).  

Sosiaalivakuutusmaksujen taso määritellään prosenttiosuutena maksetusta palkkasummasta, ja maksujen suuruus määritellään vuosittain. 

Valtioneuvosto vahvistaa sosiaaliturvamaksun asetuksella. Kunta-alan eläkemaksut vahvistaa Keva.

Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksun 1,16 prosentiksi vuonna 2024. Maksu laskee 0,37 prosenttiyksikköä vuoteen 2023 verrattuna.

Työttömyysvakuutusmaksun maksuprosentit ovat 0,27 prosenttia palkkasummarajaan asti ja 1,09 prosenttia palkkasummarajan ylittävältä osalta. Kunta-alan työnantajien työttömyysvakuutusmaksu on keskimäärin 1,01 prosenttia ja hyvinvointialan 1,09 prosenttia. Hyvinvointialueet ovat henkilöstömäärältään kuntia ja kuntayhtymiä suurempia työnantajia, minkä takia työttömyysvakuutusmaksu on hyvinvointialueilla keskimäärin kunta-alaa suurempi.

Palkkasummaraja on 2 337 000 euroa vuonna 2024.

Työnantajan eläkemaksut vuonna 2024

Työnantajan palkkaperusteinen eläkemaksu on keskimäärin 16,84 prosenttia vuonna 2024 (16,84 % vuonna 2023). Tämä sisältää työnantajakohtaisen työkyvyttömyyseläkemaksun, joka on keskimäärin 0,8 prosenttia palkoista.

Eläkemenoperusteinen maksuosa korvaantui tasausmaksulla vuonna 2023. Vuoden 2023 tasausmaksu on yhteensä 632 miljoonaa euroa. Kevan jäsenyhteisöiden palkkasummaan suhteutettuna se on noin 2,75 prosenttia. Tasausmaksusta kuntien osuus on 48,7 prosenttia ja hyvinvointialueiden osuus 51,3 prosenttia.

Ohjeita eläkemaksujen budjetointiin Kevan sivuilla >

Yhteenveto sosiaalivakuutus- ja työttömyysmaksuista

KT oli työmarkkinakeskusjärjestönä sopimassa sosiaalivakuutusmaksuista kilpailukykysopimuksessa. Osa sosiaalivakuutusmaksuista sovitaan vuosittain, esimerkiksi työttömyysvakuutusmaksu. KT:lla on edustaja myös tässä työryhmässä.

Yhteenveto työnantajan sosiaalivakuutus- ja työttömyysmaksuista

 

Kunta-ala 2024

Hyvinvointiala 2024

Sairausvakuutusmaksu

1,16

1,16

Työttömyysvakuutusmaksu
(keskim.)

1,01

1,09

palkkasummarajaan
2 337 000 euroa saakka

0,27

0,27

palkkasummarajan ylittävältä osalta

1,09

1,09

Kevan jäsenyhteisön eläkemaksu
(keskim.)

19,59

19,59

työnantajan osuus palkkaperusteisesta
eläkemaksusta

16,04

16,04

Kevan jäsenyhteisön eläkejärjestelmässä

16,04

16,04

valtion eläkejärjestelmän kuntasektorin maksu *

 

 

työkyvyttömyyseläkemaksu

0,80

0,80

tasausmaksu

2,75

2,75

Ryhmähenkivakuutus sekä työtapaturma-
ja ammattitautivakuutus (keskim.)

0,70

0,70

Työnantajan maksut (keskim.)

22,46

22,54

* Valtion eläkejärjestelmän kuntasektorin maksun laskeminen on vielä kesken. Tieto päivitetään sivulle, kun se saadaan. Kunta-alan palkkasummasta reilu 8 prosenttia on valtion eläkejärjestelmän piirissä.

Työttömyysvakuutusmaksun perintä ja siihen liittyvä neuvonta

Työttömyysvakuutusrahasto määrää ja perii työttömyysvakuutusmaksut ja hoitaa maksuihin liittyvän neuvonnan.
 
Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus koskee pääsääntöisesti 17–64-vuotiaita lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvia palkansaajia.
 
Työnantaja pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun jokaisen palkanmaksun yhteydessä ja maksaa työnantajan ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut.
 
Jos työnantajan kalenterivuonna maksamat palkat ylittävät vuosittain muuttuvan palkkasummarajan, työnantaja maksaa rajan ylittävältä osalta korkeampaa työnantajamaksua.
 
Työttömyysvakuutusrahasto perii työnantajalta vakuutusvuoden aikana työttömyysvakuutusmaksun ennakkoa. Lopullinen työttömyysvakuutusmaksu määrätään vakuutusvuoden päättymisen jälkeen. Tätä varten työnantajan on tehtävä palkkasummailmoitus maksetuista palkoista Työttömyysvakuutusrahastolle.
 
Ilmoitus tehdään vakuutusvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä joko sähköisessä asiointipalvelussa, paperilomakkeella tai Palkka.fi-palvelun kautta.
 
Ajantasaiset tiedot maksuprosenteista ja korkeamman työnantajamaksun palkkasummarajasta löytyvät Työttömyysvakuutusrahaston verkkosivuilta www.tvr.fi  tai asiakaspalvelusta puh. 075 757 0500 (ruotsiksi puh. 075 757 0501).

Työeläke- ja sosiaaliturvaetuuksien indeksitarkistukset vuodelle 2024

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa sosiaaliturvaetuuksien tarkistuksia koskevat indeksiluvut. Palkka- ja kuluttajahintatason muutokset huomioon ottavilla indeksitarkistuksilla pyritään turvaamaan pitkäaikaisesti maksettavien sosiaaliturvaetuuksien todellinen arvo.

Vuoden 2024 indeksiluvut ovat seuraavat:

 • palkkakerroin 1,637
 • työeläkeindeksin pisteluku 3037.

Vuoteen 2023 verrattuna palkkakerroin nousee noin 5,1 prosenttia ja työeläkeindeksi noin 5,7 prosenttia.

Työeläkeindeksin tarkistus nostaa kaikkia siihen sidoksissa olevia sosiaaliturvaetuuksia vuoden 2024 alusta lukien. Työeläkeindeksiin on sidottu muun muassa yksityisten ja julkisten alojen eläkejärjestelmien mukaiset, maksussa olevat ansio- ja perhe-eläkkeet sekä jotkin kuntoutusetuudet.

Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen osuus 80 prosenttia.

Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen osuus 20 prosenttia.

Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa: sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Lisäksi palkkakerrointa käytetään muun muassa

 • sairausvakuutuslain mukaisten etuuksien tulojen ja tulorajojen määrittelyssä
 • omaishoidon tuen vähimmäismäärän ja perhehoitajalain mukaisen palkkion määrittämisessä
 • työnantajien työttömyysvakuutusmaksujen porrastusta säätelevien palkkasummarajojen tarkistamisessa.

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2024.

Työvoimakustannusten rakenne: välitön ansio 61 prosenttia työvoimakustannuksista

Tilastokeskuksen työvoimakustannustutkimuksen käsitteitä käyttäen 

 • rahapalkan osuus kunta-alan työvoimakustannuksista oli keskimäärin 80 %
 • eläke- ja muiden lakisääteisten sosiaaliturvamaksujen osuus 19 %
 • muiden kustannusten osuus 1 %.

Viimeisin Tilastokeskuksen työvoimakustannustutkimus koskee vuotta 2020. Tilastokeskus tekee työvoimakustannustilaston neljän vuoden välein. 

Työvoimakustannusten rakenne kunta-alalla 2000–2020 (%)

 

2000

2004

2008

2012*

2016

2020

Välitön ansio

57,6

57,4

57,1

58,3

58,1

60,6

Kertaluonteiset erät

3,7

4,1

4,3

4,9

4,9

5,4

Vapaapäivien palkat

12,2

11,9

11,6

10,6

10,6

10,8

Luontoisedut

0,4

0,3

0,3

0,0

0,1

0,2

Varsinaisen sosiaaliturvan
kustannukset

23,3

23,0

23,6

22,6

23,0

19,2

Tapauskohtaisen sosiaaliturvan
kustannukset

2,1

2,3

2,4

2,7

2,4

3,1

Työpaikkakoulutus

0,7

0,7

0,5

0,6

0,6

0,5

Muut työvoimakustannukset

0,1

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

Työvoimakustannukset ennen työnantajatukia

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Rahapalkka

75,2

75,5

75,1

76,2

75,7

79,5

Työnantajatuet

–1,3

–0,7

–0,5

–0,7

–0,4

–0,3

* Vuodesta 2012 alkaen luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.

Taulukossa esitetyt kertaluonteiset erät sisältävät muun muassa lomarahan ja tulospalkkiot ja vapaapäivien palkat, joihin sisältyy muun muassa loma-ajan ja arkipyhien palkat.

Käsite tapauskohtaisen sosiaaliturvan kustannukset kattaa sairausajan palkat, lapsen syntymään ja hoitoon liittyvien poissaolojen palkat sekä työterveyshuollon kustannukset, nämä kaikki nettomääräisinä eli Kelan korvaukset vähennettyinä.

Työnantajatukia ovat esimerkiksi työllistämistuet.

Rahapalkkaan on laskettu mukaan välitön ansio, kertaluonteiset erät, vapaapäivien palkat ja tapauskohtaisista sosiaaliturvan kustannuksista sairausajan ja lapsen syntymään ja hoitoon liittyvät palkat. 

Työmarkkinatutkimus

Sähköposti:
tutkimus@kt.fi