På svenska

Palvelussuhde voi päättyä eri syistä

Menettelytavat ja perusteet ovat erilaisia riippuen siitä, kumpi osapuoli päättää palvelussuhteen ja mistä syystä.

Laatikkoon on pakattu kansioita, papereita ja kasvi. Kuva: Pixhill.

Palvelussuhteen päättymiseen liittyvistä menettelytavoista on kerrottu myös KT:n oppaissa Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas ja Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas.

Määräaikainen palvelussuhde päättyy määräaikaan

Määräaikainen virka- tai työsuhde päättyy automaattisesti määräaikaisuuden päättyessä ilman erillistä irtisanomista. Jos työsopimuksen päättymisen ajankohta on vain työnantajan tiedossa, hänen on ilmoitettava työntekijälle päättymisajankohta heti, kun se on tiedossa.

Määräaikaiseen työsopimukseen voidaan sisällyttää ehto, jonka mukaan sopimus on toisen tai molempien osapuolten irtisanottavissa sopimuskauden aikana (ns. sekamuotoinen työsopimus). Työnantajalla on tässäkin tapauksessa oltava normaali irtisanomisperuste.

Sijaiseksi otetun määräaikaisen viranhaltijan virkasuhde päättyy määräajasta riippumatta, kun toistaiseksi otettu viranhaltija palaa virantoimitukseen, jos toistaiseksi otetulla viranhaltijalla on lakiin tai virkaehtosopimuksen määräykseen perustuva ehdoton oikeus palata virantoimitukseen.

Molemmat osapuolet voivat irtisanoa palvelussuhteen

Työnantaja, työntekijä ja viranhaltija voivat irtisanoa palvelussuhteen päättymään irtisanomisajan kuluttua. Tämä koskee toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita ja virkasuhteita sekä määräaikaisia virkasuhteita. Sen sijaan määräaikaista työsuhdetta ei voida irtisanoa, ellei irtisanomisesta ole nimenomaisesti sovittu.

Työntekijän tai viranhaltijan ei tarvitse ilmoittaa syytä irtisanoutumiselleen. Työnantajalla on sen sijaan oltava irtisanomiselle laissa säädetty peruste. Irtisanomisperuste voi olla työntekijästä tai viranhaltijasta riippumaton eli taloudellistuotannollinen tai yksilöperusteinen.

Työntekijä tai viranhaltija irtisanoutuu

Irtisanomisaika on 14 kalenteripäivästä kahteen kuukauteen palvelussuhteen keskeytymättömästä kestosta riippuen.

Kun palvelussuhde on jatkunut keskeytymättä

  • enintään 5 vuotta​ on irtisanomisaika vähintään 14 päivää
  • yli 5 vuotta​ on irtisanomisaika vähintään 1 kuukautta.

Jos viranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle, irtisanomisaika on vähintään 2 kuukautta.

OVTES:n mukaan määräaikaisen virkasuhteen irtisanomisaika on molemmin puolin 14 kalenteripäivää.

Irtisanomisajat ovat vähimmäisaikoja. Työntekijän tai viranhaltijan pyynnöstä tai suostumuksella voidaan noudattaa lyhyempää irtisanomisaikaa.

Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu tai saatettu tiedoksi. Irtisanominen annetaan tiedoksi henkilökohtaisesti tai, jollei tämä ole mahdollista, postitse kirjeellä.

Miten eläkepäätös vaikuttaa palvelussuhteeseen?

Palvelussuhde päättyy ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana työntekijä tai viranhaltija täyttää eroamisiän. Eroamisikä on vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä 68 vuotta, vuosina 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta. Työnantaja voi sopia työntekijän tai viranhaltijan kanssa, että palvelussuhde jatkuu eroamisiän jälkeen määräaikaisena. Työsuhde voi jatkua myös toistaiseksi voimassa olevana.

Työsuhde tai virkasuhde lakkaa ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa myös silloin, kun eläkelaitos on päätöksellään myöntänyt työntekijälle tai viranhaltijalle täyden työkyvyttömyyseläkkeen. Tarkka palvelussuhteen päättymishetki riippuu siitä, koska työnantaja saa tiedon eläkepäätöksestä.