På svenska

Usein kysyttyä

Olemme koonneet tälle sivulle usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien tueksi.

UKK
LS

Miten uraporrasjärjestelmä vaikuttaa lääkärien ja hammaslääkärien palkkaukseen?

Palkkauksen taso ja palkkojen yhteensovittaminen

1. Voiko nykyinen palkkatasoni laskea uraporrasjärjestelmän vuoksi? 

Lähtökohtaisesti kenenkään palkka ei saa laskea uuteen palkkausjärjestelmään siirryttäessä. 

Kokonaispalkan muuntamisesta on kerrottu tarkemmin KT:n yleiskirjeen 21/2023 kohdassa 3.2.8.1.

Suoriteperusteiseen järjestelmään kuuluu se, että suoritteista maksettava palkka vaihtelee kuukaudesta toiseen. Tästä syystä liitteen 1 (perusterveydenhuollon lääkärit) mukaiseen suoritepalkkausjärjestelmään siirryttäessä tarkkaa palkkatakuuta ei voida antaa. 

Suoritepalkkausjärjestelmään siirtymisestä on tulossa tarkennettu ohje KT:n nettisivuille. 

Uraportaiden soveltaminen

2. Miten eri erikoisaloja arvotetaan uudessa uraporrasjärjestelmässä?

Esimerkiksi sairaalalääkärien liitteessä (liite 3) on kolme erikoislääkäriporrasta ja kolme johtotehtäviin soveltuvaa porrasta.

Saman työnantajan palveluksessa olevien lääkärien tehtävät sijoitetaan näihin portaisiin erikoisalasta riippumatta.

Jos lisäportaista halutaan neuvotella ja sopia paikallisesti, vaatii se valtakunnallisten sopijaosapuolten antaman luvan (ks. tarkemmin KT:n yleiskirjeen 21/2023 kohdat  3.2.4 ja 3.3.1 sekä liite 5)

Palkkauksen taso ja palkkojen yhteensovittaminen

3. Meillä on tilanne, jossa lääkärille maksetussa tehtäväkohtaisessa palkassa näkyy se, että työskentelemme syrjäseudulla. Miten palkka muunnetaan uraporrasjärjestelmään?

On tyypillistä, että tehtäväkohtaisissa palkoissa on eroja tilanteissa, joissa hyvinvointialueelle on siirtynyt liikkeen luovutuksella lääkäreitä ja/tai hammaslääkäreitä usealta työnantajalta. Paikalliset olosuhteet ovat vaikuttaneet tehtäväkohtaisten palkkojen suuruuteen. Kysymys on tällöin aiemmin hyväksytyistä, kunkin työnantajan omista palkkatasoista. 

Vaikka kunnissa, joihin on ollut vaikeaa rekrytoida lääkäreitä ja/tai hammaslääkäreitä, on ollut korkeammat tehtäväkohtaiset palkat kuin esimerkiksi kaupungeissa, ei eroja tehtäväkohtaisissa palkoissa voida tulkita automaattisesti esimerkiksi rekrytointilisiksi.

Palkkojen harmonisoinnissa lähtökohtana on, että erot palkoissa yhteensovitetaan korkeimpiin palkkoihin.

Siirtymävaiheen osalta on sovittu, että uraporrasjärjestelmään siirryttäessä työnantajan käytössä olevat tehtävälisät tai vastaava osa tehtäväkohtaista palkkaa (erillisestä tehtävästä maksettava palkanosa, joka pystytään kirjallisesti todentamaan) muutetaan uraporrasjärjestelmän mukaiseksi tehtävälisäksi.

Erikoislääkärien ja/tai erikoishammaslääkärien porraskuvauksissa on mainittu osaamiseen ja vastuuseen vaikuttavina tekijöinä työskentely ainoana erikoislääkärinä tai erikoishammaslääkärinä sekä lääkäreiden tai hammaslääkäreiden työskentely toimipisteessä, jossa työskentelee vain muutama lääkäri tai hammaslääkäri. Porraskuvauksia voidaan tarkentaa oaikallisesti, mutta palkkaportaan soveltamisen edellytyksiä ei saa tiukentaa.

Luottamusmiehet ja uraporrasjärjestelmä

4. Miten luottamusmiehet huomioidaan uudessa järjestelmässä?

HYVTESin VII luvun 7 §:n 2 momentin soveltamisohjeen mukaan luottamusmiehen palkka ei saa laskea luottamusmieheksi siirron takia siitä, mitä se oli ennen luottamusmieheksi valintaa. 

Jos luottamusmiehellä on taustatehtävä, uraporraspalkka määritellään sen mukaan. Jos taustatehtävää ei ole, uraporraspalkka määritellään vanhaan palkkatasoon nähden sopivimman uraportaan mukaan. 

Pää- ja luottamusmiehen ura kehittyy osaamisen ja vastuun perusteella samoin kuin muidenkin palkansaajien. Vuosia päätoimisena luottamusmiehenä toimineen katsotaan olevan uraporrasjärjestelmän ulkopuolella, jolloin tehtävästä maksettu palkka kehittyy kuten uraporrasjärjestelmän ulkopuolisten palkka (yleiskirjeen 21/2023 kohta 3.2.7).

On hyvä ottaa huomioon myös, että palkka luottamusmiestehtävien suorittamiseen käytetyltä ajalta lasketaan sen suuruiseksi, kuin minkä luottamusmies, jos hän olisi suorittanut varsinaista työtään, samana aikana olisi todennäköisesti ansainnut säännöllisenä työaikanaan, tai milloin tätä ansiota ei voida arvioida, muiden vastaavana aikana samaa tai lähinnä samaa työtä suorittaneiden viranhaltijoiden tai työntekijöiden keskimääräisen tuntiansion suuruiseksi. Jatkossa 16 §:n suoritekompensaation laskentatapaa voidaan hyödyntää tämän määrittelyssä.

Yleistä palkankorotuksista

5. Maksetaanko kesäkuun 2023 palkankorotuksista viivästyskorkoa? Milloin lokakuun 2023 palkankorotus tulee maksaa?

Valtakunnalliset sopijaosapuolet ovat kesäkuussa 2023 tehdyssä virka- ja työehtosopimusratkaisussa sopineet, että 1.6.2023 maksuun tulevat erät maksetaan viimeistään joulukuun palkanmaksun yhteydessä. Näin ollen viivästyskorkoa ei makseta. 

Lokakuun yleiskorotus tulee laittaa maksuun normaalissa aikataulussa eli allekirjoituspöytäkirjan 12 §:n mukaisesti. Lokakuun yleiskorotus tehdään kesäkuun palkankorotuksilla korotettuun pohjaan, joten ensin on tiedettävä se, miten henkilöstö on uraportaille sijoitettu. 

Uraportaiden soveltaminen 

6, Ovatko 2C ja 3A yksi vai kaksi porrasta? 

2-alkuiset kuuluvat kliinisen työn urapolkuun ja 3-alkuiser johtajien urapolkuun. Nämä portaat ovat samalla tasolla uudessa uraporrasjärjestelmässä. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä valtakunnallisesti että paikallisesti portailla on sama palkka. On myös mahdollista, että jokin porras, esimerkiksi 3A, jää järjestelmässä ilman käyttöä, jos porraskuvauksen täyttäviä tehtäviä ei ole.

Perusteena lohkojen samalle palkkatasolle on kliinikon mahdollisuus palkkakehitykseen työuralla ilman johtotehtäviin siirtymistä.

Uraportaiden soveltaminen 

7. Porras 1D edellyttää laillistettuna lääkärinä tai hammaslääkärinä toimimista 3 vuotta lääkärin tai hammaslääkärin virassa tai tehtävässä. Miten tämä lasketaan? 

Kolmen vuoden porrasta määriteltäessä toimitaan, kuten työkokemuslisää määriteltäessä (LS II luku 10 § 1 mom.). Näin ollen ajasta luetaan pois ainoastaan lakot ja luvattomat poissaolot. Ennen laillistusta tapahtunutta työskentelyä ei kuitenkaan lasketa mukaan. 

Uraportaan määrittelyssä laillistetun lääkärin tai hammaslääkärin työskentelyaikaan luetaan hyväksi Suomen ulkopuolella laillistettuna lääkärinä tai hammaslääkärinä työskentely myös silloin, kun opinnot on suoritettu ja laillistus on saatu jostain EU- tai ETA-maasta. Sama periaate koskee lähtökohtaisesti myös EU- ja ETA-maiden ulkopuolella suoritettuja opintoja ja saatua laillistusta. Uraportaan määrittelyssä ei oteta huomioon työskentelyä lääkärin/hammaslääkärin mahdollisesti saaman osalaillistuksen jälkeen.

Lääkäri tai hammaslääkäri on velvollinen toimittamaan työskentelyä koskevat todistukset työnantajalle ja tarvittaessa käännättämään todistukset omalla kustannuksellaan.

Palkkauksen taso ja palkkojen yhteensovittaminen

8. Miten palkkojen yhteensovittaminen tapahtuu käytännössä?

Nykyiset tehtävät sijoitetaan uuden järjestelmän portaille. Palkkaerot samassa portaassa yhteensovitetaan kunkin portaan korkeimpaan uraporraspalkkaan. Uraporraspalkkojen välykset tulee asettaa tarkoituksenmukaiselle tasolle. Jokaisen portaan korkein palkka muodostaa kyseisen portaan yhteensovitettavan kokonaisuuden. 

Yhteensovittamiseen on varattu lääkärisopimuksessa varallisuutta vuosina 2023–2025 (yhteensä 6,1 %:a LS:n palkkasummasta). Yhteensovittaminen tehdään kohtuullisessa ajassa. Käytännössä portaiden palkkataso muuttuu yhteensovittamisen edetessä.

Kehittämisohjelmaeriä ja muita paikallisia eriä käytetään palkkausjärjestelmäpäivitykseen kunkin erän kohdentamisesta annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Uraportaiden soveltaminen ja tehtävälisä

9. Miten tehtävälisät tulisi määritellä?

Tehtävälisät ovat osa uraporrasjärjestelmää. Tehtävälisää maksetaan lisätehtävistä, joita ei ole otettu huomioon uraporraspalkassa. Tehtävälisäjärjestelmästä tulee toimiva, avoin ja läpinäkyvä osa palkkausjärjestelmää. Määriteltyjen tehtävälisien tulee olla henkilöstön nähtävillä. Järjestelmä tulisi rakentaa sellaiseksi, että se omalta osaltaan tukee osaamisen kehittämistä ja uusien vastuiden ja tehtävien vastaanottamista.

Tehtävälisien euromäärä määritellään paikallisesti. Euromääriin vaikuttavat kuitenkin aiemmin maksetut tehtävälisät ja niiden kaltaiset lisät sekä niiden yhteensovittamien uuteen järjestelmään. Esimerkiksi tietyin edellytyksin tehtäväkohtaisista palkoista siirretään osa tehtävälisäksi. Tämän lisän euromäärää ei voida alentaa.

Viime kädessä työnantaja päättää tehtävälisäjärjestelmästä. Myös tehtävälisistä neuvotellaan luottamusmiesten kanssa ja neuvotteluissa pyritän yksimielisyyteen. 

Osa tehtävälisistä on määritelty sopimuksessa velvoittaviksi. Työnantaja ei voi määritellä lisäedellytyksiä velvoittavien tehtävälisien maksamiselle, mutta sinänsä voidaan esimerkiksi määritellä, miten tehtävälisään oikeuttavaan tehtävään käytettävä työaika tai esimerkiksi koulutus- ja ohjaustehtävissä ohjattavien tai koulutettavien määrä vaikuttaa tehtävälisän suuruuteen. 

Uraportaiden soveltaminen ja tehtävälisä

10. Mihin uraportaalle sijoittuvat toiselle erikoisalalle erikoistuvat erikoislääkärit? 

Mikäli henkilöllä on erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin koulutus, häneen sovelletaan vähintään erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin uraporrasta (perustehtävä), vaikka hän alkaisi erikoistua toiselle erikoisalalle, jos hänellä jo olevasta erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin oikeudesta on olennaista hyötyä hänen nykyisessä virassaan tai tehtävässään. 

Sovellettava porras määräytyy tehtävän vaatiman osaamisen ja vastuun perusteella.

Lääkärin jatkaessa työskentelyään hyvinvointialueen tai -yhtymän palveluksessa sovellettava porras ei yleensä muutu, ellei samalla tehtäviä muuteta ja porras tästä syystä muuttuu. 

Yleistä palkankorotuksista

11. Kehittämisohjelman 1.6.2023 erästä käytettiin keskitetysti osa uran alkuvaiheessa oleville ja erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille liitteissä 1,3 ja 4. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Keskitetysti tehdyn ratkaisun vuoksi uran alkuvaiheessa olevien ja erikoistuvien lääkärien tai hammaslääkärien 1.6.2023 yleiskorotuksen suuruus muuttuu. Nämä kohdennetut korotukset ovat luonteeltaan yleiskorotuksia eli ne tulevat kaikille kyseisiin hinnoitteluryhmiin kuuluville lääkäreille ja hammaslääkäreille riippumatta heidän palkkatasostaan. Samalla korotetaan luonnollisesti myös paikallisia palkkataulukoita. 

Korotusten suuruus hinnoittelutunnuksittain

Hinnoittelutunnus 31.5.2023

Alkuperäinen 1.6.2023 

yleiskorotus

Keskitetyn ratkaisun tuoma lisäys

1.6.2023 yleiskorotus yhteensä

L1TK6100

2,20 %

4,6 %

6,80 %

L3SL4100

2,18 %

4,6 %

6,78 %

L3SL4103

2,18 %

2,5 %

4,68 %

L4SH7000

2,18 %

2,9 %

5,08 %

L4SH7003

2,18 %

2,5 %

4,68 %

Yleiskorotuksella korotetaan myös mahdollisia henkilökohtaisia lisiä ja tehtävälisiä. Korotukset heijastuvat myös työkokemuslisään ja muihin ns. automaattisiin lisiin. Sen sijaan suoriteperusteiset palkanosat korottuvat ainoastaan alkuperäisellä yleiskorotuksella, eli keskitetty ratkaisu ei vaikuta suoritteisiin

1.6.2023 yleiskorotuksen korjaus tulee tehdä 31.5.2023 palkkaan, eli ei jo alkuperäisellä yleiskorotuksella korotettuun palkkaan

Uraportaiden soveltaminen ja tehtävälisä

12. Miten sivuviranhaltijat huomioidaan uudessa porraspalkkajärjestelmässä?

Liitteen 3 ja 4 sivuviranhaltijoille tehdyt korotukset ovat luonteeltaan ns. kuoppakorotuksia, joten velvoitetta korottaa palkkoja ei ole, mikäli paikallinen palkkataso on yli sopimuksen tason. Osapuolet suosittelevat, että ko. ryhmien palkkaus määritellään paikallisten vastaavien porraspalkkojen perusteella (2A–2C). 

Yleistä palkankorotuksista

13. Mihin palkkaan lokakuun 0,77 prosentin yleiskorotus tulee viedä ja missä ajassa? 

Ns. verrokkialojen perälautatarkastelun vaikutuksesta 1.10.2023 t kaikissa liitteissä tulee jakoon 0,77 prosentin suuruinen yleiskorotus. Tämä yleiskorotus tulee tehdä uuden palkkausjärjestelmän mukaisten tehtävien palkkoihin eli palkkoihin, 

  • joita on korotettu 1.6.2023 yleiskorotuksella (sekä alkuperäisellä että keskitetyn ratkaisun mukaisella korotuksella)
  • jotka on sijoitettu uuden järjestelmän mukaisille portaille ja yhteensovitettu paikallisen uraporraspalkkatason vaatimalla tavalla (yleiskirje 21/2023, liite 3). 

Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Sellaiset suuret työnantajat, jotka eivät laskentateknisistä syistä voi palkkioiden ja lisien osalta noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksavat ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaantulosta.

Työajan perusteella maksettavat tarkistetut korotukset maksetaan tarkistusten voimaantuloajankohdasta lukien tai sen jälkeen ensiksi alkavan työaikajakson alusta lukien.

Yleistä palkankorotuksista

14. Miten paikallisten järjestelyerien heijastevaikutukset tulee laskea?

Yleiskirjeessä 2/2023 on kuvattu järjestelyerien kustannuslaskennan periaatteet. Kaikessa laskennassa tulee huomioida tehtyjen korotusten heijastevaikutukset. Keskimääräisiä heijastuskertoimia voidaan käyttää laskennan apuna, kun arvioidaan uraporraspalkkaan tai henkilökohtaiseen lisään kohdennettavien euromäärien suuruutta. Lopputulos, eli kokonaisansioon käytetty euromäärä, tulee kuitenkin tarkistaa ja dokumentoida kohdennuspäätösten jälkeen.

UKK
OVTES

Määräaikaisen peruskoulun luokanopettajan palvelussuhde kestää 1.8.2023–1.6.2024 (oppilastyöpäivät 10.8.2023–1.6.2024). Kuinka monta lomapäiväkorvausta määräaikaiselle opettajalle maksetaan palvelussuhteen päättyessä?

Palvelussuhde kestää koko lukuvuoden työajan, joten sovellettavaksi tulee A-osion 36 § 1 mom. Lomapäiväkorvausta kertyy 10 kuukaudelta.

Lomapäiväkorvausta vähentävät palvelussuhteeseen sisältyvät kesäkeskeytyspäivät 1.8.–8.8.

Veso-koulutuspäivä 9.8. on opettajan työpäivä, eikä se vähennä lomapäiväkorvausta.

Opettajalle maksetaan palvelussuhteen päättyessä lomapäiväkorvauksena 20 päivän varsinaista palkkaa vastaava määrä ja lomarahaa 10 kuukaudelta.

UKK
KVTES

Mihin hinnoittelukohtaan kuuluu lapsen kotona työskentelevä perhepäivähoitaja ja kolmiperhepäivähoitaja?

Lapsen kodissa työskentelevillä perhepäivähoitajilla tarkoitetaan nimikkeestä riippumatta esimerkiksi lapsen kotona työskenteleviä tai kolmiperhepäivähoitajia sekä sijaishoitajina toimivia perhepäivähoitajia, jotka hoitavat lasta tai lapsia lapsen kodissa. Kolmiperhepäivähoitaja työskentelee perheiden kotona, esimerkiksi vuoroviikoin eri perheen kodissa.

Lapsen kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat ja kolmiperhepäivähoitajat kuuluvat KVTESin liitteen 5 hinnoittelukohtaan 05VKA064.

Tämä kysymys on tehty yhteistyössä KT:n JUKO ry:n, JAU ry:n ja Sote ry:n kanssa.

 

UKK
KVTES

Mitä työaikamääräyksiä ja palvelussuhteen ehtoja sovelletaan lapsen kotona työskenteleviin perhepäivähoitajiin ja kolmiperhepäivähoitajiin?

Lapsen kodissa työskentelevillä perhepäivähoitajilla tarkoitetaan nimikkeestä riippumatta esimerkiksi lapsen kotona työskenteleviä tai kolmiperhepäivähoitajia sekä sijaishoitajina toimivia perhepäivähoitajia, jotka hoitavat lasta tai lapsia lapsen kodissa.

Lapsen kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat ja kolmiperhepäivähoitajat kuuluvat KVTESin liitteen 5 hinnoittelukohtaan 05VKA064.

Kolmiperhepäivähoitajilla ja muilla lapsen kotona työskentelevillä perhepäivähoitajilla on KVTESin liitteessä 5 oma työaikaa koskeva erityismääräys (KVTES liite 5 4 §). Perhepäivähoitajaan, joka työskentelee pääsääntöisesti lapsen tai lasten kodissa, sovelletaan KVTESin liitteen 12 työaikaa ja työaikakorvauksia koskevia 7–10 §:n määräyksiä.

Muut palvelussuhteen ehdot, kuten palkkaus, vuosiloma, sairauspoissaolo ja perhevapaat sekä muut palkalliset työvapaat, määräytyvät KVTESin yleisten määräysten mukaan.

Tämä kysymys on tehty yhteistyössä KT:n JUKO ry:n, JAU ry:n ja Sote ry:n kanssa.

UKK
KVTES

KVTESin liitettä 5 sovelletaan eräisiin koulun ammatti- ja peruspalvelutehtäviin. Mitä sanalla 'koulu' tarkoitetaan liitteessä 5?

KVTESin liitteen 5 soveltamisala rajoittuu varhaiskasvatuksen henkilöstöön sekä eräisiin koulun ammatti- ja peruspalvelutehtäviin. Tässä yhteydessä sanalla 'koulu' tarkoitetaan nimenomaisesti peruskoulua.

Ammattiryhmistä esimerkiksi peruskoulun koulunkäynninohjaajat ja -avustajat kuuluvat KVTESin liitteeseen 5.

Tämä kysymys on tehty yhteistyössä KT:n JUKO ry:n, JAU ry:n ja Sote ry:n kanssa.

UKK
KVTES
OVTES

Meillä on varhaiskasvatuksen opettajia OVTESin osiossa G ja KVTESin liitteessä 5. Kuinka suuri yleiskorotus ja paikallinen järjestelyerä on 1.6.2023?

OVTESin osio G:n piirissä on.2,02 prosentin yleiskorotus ja KVTESin liitteen 5 piirissä 2,2 prosenttia 1.6.2023.

Järjestelyerän suuruus on molemmissa sopimuksissa 0,7 prosenttia (0,4 % + 0,3 %). Jos 0,3 prosentin jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, puolet jaetaan paikallisena yleiskorotuksena (0,15 %) ja toisesta puolesta (0,15 %) päättää työnantaja.

0,7 prosentin (0,4 % + 0,3 %) lisäksi molemmissa sopimuksissa on 1.6.2023 kehittämisohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä 1,2 %.

Voit tarkistaa varhaiskasvatukseen kesäkuussa 2023 tulevat korotukset taulukosta.

   

KVTES, liite 5

OVTES, osio G

1.6.2023

Yleiskorotus

2,20 %

2,02 %

1.6.2023

Tasokorotus

 

45000020 Päiväkodin johtaja 3,1 %

1.6.2023

Paikallinen järjestelyerä

0,4 % + 0,3 %

0,4 % + 0,3 %*

1.6.2023

Kehittämisohjelmaerä (paikallinen erä)

1,20 %

1,20 %

30.6.2023

Kertaerä

467 € + 120 €

467 € + 150 €

* OVTESissa paikallisen järjestelyerän jakamista ei tarkastella liitekohtaisesti.

UKK
OVTES

Koskeeko kertaerä myös varhaiskasvatusta?

OVTESin osio G:hen on tulossa 467 € + 150 € kertaerä 30.6.2023. KVTESin liitteeseen 5 tulee 467 € + 120 € kertaerä.

Kertapalkkio maksetaan 30.6.2023 niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023.

Osa-aikaisille palkkio maksetaan suhteessa osa-aikaisuuteen.

 

UKK
OVTES

Tuleeko päiväkodin johtajalle (45000020) 3,1 prosentin korotus 1.6.2023?

Päiväkodin johtajalle (45000020) tulee 2,02 prosentin yleiskorotus 1.6.2023 ja tämän lisäksi 3,1 prosentin tasokorotus tehtäväkohtaiseen palkkaan.

Tasokorotus (3,1 %) ei korota henkilökohtaista lisää, mutta 2,02 prosentin yleiskorotuksella korotetaan henkilökohtaista lisää. Yhteensä päiväkodin johtajan tehtäväkohtaista palkkaa ja peruspalkkaa korotetaan 5,12 prosentilla 1.6.2023.

 

UKK
OVTES

Voinko kohdentaa koko paikallisen järjestelyerän 1.6.2023 osuuden osio G:hen?

Sopimus ei estä kohdentamasta koko paikallista järjestelyerää osio G:hen tai päinvastoin.

OVTESissa ei tarvitse jakaa järjestelyerää palkkasummapainoilla eri liitteisiin.

UKK
KVTES
OVTES

Mitä työaikamuotoa sovelletaan päiväkodin johtajaan ja varhaiskasvatusjohtajaan?

Päiväkodin johtajan tehtävä on ammatillinen johtotehtävä. Päiväkodin johtajan työaikamuoto on yleistyöaika. OVTESin osion G soveltamisalan piirissä oleviin ei voi soveltaa toimistotyöaikaa.

Varhaiskasvatuksen hallinnollisiin johtotehtäviin, kuten esimerkiksi varhaiskasvatusjohtajan tehtävään, sovelletaan toimistotyöaikaa. Varhaiskasvatuksen hallinnolliset tehtävät kuuluvat KVTESin liitteen 5 soveltamisalan piiriin.

Jos kyseessä on yhdistelmätehtävä, johon kuuluu päiväkodin johtajan tehtävän lisäksi varhaiskasvatuksen hallinnollinen johtotehtävä, työaikamuoto valitaan samalla tavalla kuin oikea sopimusala, eli pääasiallisen tehtävän mukaan.

UKK
OVTES

Voiko päiväkodin johtaja toimia lapsiryhmässä?

Kyllä voi. Päiväkodin johtajan tehtäviin voi myös kuulua osallistumista opetus- ja kasvatustehtäviin.

Päiväkodin johtaja voi osallistua tarvittaessa myös hoitotyöhön, esimerkiksi akuutissa työvoimavajeessa.

UKK
OVTES

Mitä hinnoittelukohtaa käytetään päiväkodin johtajan, apulaisjohtajan ja varajohtajan tehtäviin?

Päiväkodin johtajan hinnoittelukohta

Jos työntekijän tai viranhaltijan pääasiallinen tehtävä on varhaiskasvatuslain mukaisessa päiväkodin johtajan tehtävässä toimiminen ja henkilö täyttää varhaiskasvatuslain 26 §, 30 § tai 31 §:n mukaisen kelpoisuusvaatimuksen, sovelletaan häneen OVTES:n osion G päiväkodin johtajan hinnoittelukohtaa (45000020).

Varhaiskasvatuksen opettaja tai varhaiskasvatusyksikön apulaisjohtaja, jolle on tehty virkamääräys tai jonka työsopimusta on määräaikaisesti muutetettu esimiestehtävien ajaksi esimerkiksi koko toimintavuoden ajaksi, siirretään täksi ajaksi tähän palkkahinnoittelukohtaan (45000020).

Sen sijaan tähän palkkahinnoittelukohtaan ei kuulu varhaiskasvatuksen opettajan palkkahinnoittelukohdassa (450000044, 450010044) varajohtajana oleva varhaiskasvatuksen opettaja (ei jatkuva esimiestehtävä), joka sijaistaa esimerkiksi vuosilomien ajan päiväkodin johtajaa.mTällöin tehtäväkohtainen palkka määräytyy OVTES:n osion G 5 §:n mukaan, jollei tilapäistä tehtävämuutosta ole otettu huomioon tehtäväkohtaisessa palkassa.

Jos kyseisessä tehtävässä toimii henkilö, joka ei täytä edellä mainittua kelpoisuusvaatimusta, kuuluu hän KVTES:n liitteen 5 soveltamisalan piiriin ja on hinnoittelun ulkopuolinen.

Varhaiskasvatusyksikön apulaisjohtajan hinnoittelukohta

Työntekijöihin ja viranhaltijoihin, jotka eivät toimi varhaiskasvatuslain mukaisessa päiväkodin johtajan tehtävässä, mutta toimivat jatkuvasti välittömässä esimiestehtävässä ja tämän lisäksi täyttävät varhaiskasvatuslain 26 §, 30 §, tai 31 §:n mukaisen kelpoisuusvaatimuksen, sovelletaan OVTES:n osion G apulaisjohtajan hinnoittelukohtaa (450000030).

Kyseiseen palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi päiväkodin apulaisjohtaja ja jatkuvasti välittöminä esimiehinä toimivat vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat. Myös jatkuvasti välittöminä esimiehinä toimivat varajohtajat kuuluvat tähän palkkahinnoittelukohtaan. Välittömässä esimiestehtävässä toimiva henkilö käyttää jatkuvaa työnjohto-oikeutta.

Sen sijaan tähän palkkahinnoittelukohtaan ei kuulu varhaiskasvatuksen opettajan palkkahinnoittelukohdassa (450000044, 450010044) varajohtajana oleva varhaiskasvatuksen opettaja (ei jatkuva esimiestehtävä), joka sijaistaa esimerkiksi vuosilomien ajan varhaiskasvatusyksikön apulaisjohtajaa tai päiväkodin johtajaa. Tällöin tehtäväkohtainen palkka määräytyy OVTES:n osion G 5 §:n mukaan, jollei tilapäistä tehtävämuutosta ole otettu huomioon tehtäväkohtaisessa palkassa.

Jos työntekijä, joka toimii varhaiskasvatusyksikön apulaisjohtajan tehtävässä, ei täytä varhaiskasvatuslain 26 §, 30 §, 31 §:n mukaista kelpoisuusvaatimusta tai ole varhaiskasvatuslain siirtymäsäännösten (75 §) nojalla kelpoinen päiväkodin johtajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan tai varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, kuuluu hän KVTES:n liitteen 5 soveltamisalaan ja on hinnoittelun ulkopuolinen.

UKK
KVTES
OVTES

Mitä työehtosopimusta, työehtoja ja hinnoittelutunnusta käytetään varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan henkilöstöön?

Varhaiskasvatuslain mukaisella kerhotoiminnalla tarkoitetaan sitä, että kerhotoiminta on varhaiskasvatuksen opettajan pitämää, 1.6.2021 voimassa olevan varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista ohjattua kerhotoimintaa. Varhaiskasvatuslain mukaisessa kerhotoiminnassa sovelletaan varhaiskasvatuslain 21 §:n mukaisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja 22 §:n mukaista paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa ja nämä perusteet ohjaavat toimintaa.

Varhaiskasvatuslain mukaisessa kerhotoiminnassa toimiva varhaiskasvatuksen opettaja, joka täyttää varhaiskasvatuslain varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan tai päiväkodin johtajan kelpoisuuden (varhaiskasvatuslain 540/2018 26 §, 30 §, 31 §, tai 75 § siirtymäsäännösten mukainen kelpoisuus toimia edellä mainituissa tehtävissä) kuuluu OVTES:n osion G soveltamisalaan ja on hinnoittelun ulkopuolinen. OVTES:n osion G hinnoittelun ulkopuolisiin käytetään hinnoittelutunnusta 45999999.

Kerhotoiminnassa toimivaan varhaiskasvatuksen opettajaan ei sovelleta OVTES:n osion G 8 §:n mukaisia eräitä työaikamääräyksiä (SAK-työaika ja VES-päivät).

Mikäli kyseessä ei ole varhaiskasvatuslain mukainen kerhotoiminta, tai työntekijä ja/tai viranhaltija ei täytä edellä mainittuja kelpoisuusvaatimuksia ja toimi varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä, kuuluu hän KVTES:n liitteen 5 soveltamisalaan.

Varhaiskasvatuslain mukaisessa kerhotoiminnassa toimiviin varhaiskasvatuksen sosionomeihin sovelletaan KVTES:n liitteen 5 varhaiskasvatuksen sosionomin hinnoittelukohtaa (05VKA046) ja vastaavasti varhaiskasvatuslain mukaisessa kerhotoiminnassa toimiviin varhaiskasvatuksen lastenhoitajiin sovelletaan KVTES:n liitteen 5 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan hinnoittelukohtaa (05VKA054).

UKK
OVTES

Miten paljon henkilökohtaisia lisiä tulee olla maksussa OVTESin osio G:n henkilöstölle?

Työnantajan on 1.10.2022 alkaen käytettävä henkilökohtaisiin lisiin vähintään 1,8 prosenttia palveluksessa olevan OVTESin osio G:n piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Tarkastus tehdään vuosittain.

Ennen 1.10.2022 työnantajan on ollut käytettävä henkilökohtaisiin lisiin vähintään 1,3 prosenttia palveluksessa olevan OVTESin osio G:n piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Myös ennen 1.10.2022 tarkastus on ollut tehtäcä vuosittain.

Henkilökohtaisten lisien vähimmäismäärän nostaminen 1.10.2022 on liittynyt keskitetyn erän jakamiseen. Osio G:n (Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) piirissä oleville kohdennettiin paikallisella järjestelyerällä henkilökohtaisiin lisiin 0,45 prosenttia osio G:n palkkasummasta. Paikallisen erän myötä KVTESin II luvun 11 §:n pöytäkirjamerkinnän mukaisen henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärä on osio G:n opettajilla 0,5 %-yksikköä suurempi kuin ko. KVTESin määräyksessä.

Vaikka OVTESin osio G:n henkilökohtaisten lisien vähimmäismäärä on ollut 1.10.2022 alkaen 1,8 prosenttia, ei vähimmäismäärän täyttymistä ole ollut tarpeen tarkastaa juuri 1.10.2022 0,45 prosentin paikallisen järjestelyerän jakamisen yhteydessä, ellei ajankohta ole ollut työnantajan käyttämä tarkastusajankohta. Henkilökohtaisten lisien 1.8 prosentin vähimmäismäärän tulee kuitenkin täyttyä paikallisen järjestelyerän jälkeisenä tavanomaisena tarkastusajankohtana.

UKK
SOTE-sopimus

Mitkä ovat SOTE-sopimuksen kertapalkkion maksamisen edellytykset?

Kertapalkkion maksaminen edellyttää seuraavien tekijöiden täyttymistä:

  1. Palvelussuhde on ollut voimassa seitsemän kalenteripäivää 13.3.–15.6.2020 . Lisäksi kertapalkkion maksamisen edellytyksenä on, että palvelussuhde samaan työnantajaan on edelleen voimassa 28.2.2023.
     
  2. Kyseessä ovat KT:n yleiskirjeessä 23/2022 mainitut palvelut. >