Usein kysyttyä

Olemme koonneet tälle sivulle usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen kuntatyönantajien tueksi.

UKK
KVTES

Onko poliittinen lakko laillinen työtaistelutoimenpide ja pitääkö siitä ilmoittaa etukäteen?

Työsuhteisia työntekijöitä koskeva lakko tai muu työtaistelutoimenpide (esimerkiksi poliittinen lakko), joka ei kohdistu voimassaoleviin työehtosopimuksiin, ei ole työrauhavelvollisuuden vastainen eli se on laillinen toimenpide. Viranhaltijoiden osalta poliittiset työtaistelut ovat laittomia.

Poliittista työtaistelua ei koske laissa säädetty kahden viikon ennakkoilmoitusvelvollisuus.

UKK
KVTES

Minkälaisia tilanteita vuoronvaihtokielto koskee?

Vuoronvaihtokielto ei koske tilannetta, jossa työnantajalla on työnjohto-oikeus muuttaa työvuoroluetteloa KVTES:n III luvun 28 §:n perustellulla syyllä.

Työnantajalla on siis yksipuolinen oikeus muuttaa työvuoroluetteloa esimerkiksi henkilöstöresursseihin tai toiminnallisiin syihin liittyvillä perustella. Perustellun syyn olemassaolo työvuoroluetteloa muutettaessa harkitaan kussakin tapauksessa erikseen.

Vuoronvaihtokielto koskee siis vain tilanteita, joissa kyse on siitä, että työvuoroluetteloa muutettaisiin sopimalla tai suostumuksella.

Katso myös muut ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyvät usein kysytyt kysymykset >

UKK
KVTES

Mitä tehdään, jos tulevista ylitöistä on sovittu, ennen kuin järjestöt antoivat ylityökiellon? Jos ylityöstä on sovittu, tuleeko työntekijän tehdä sovittu ylityö?

Työvuoroluettelo suunnitellaan täyteen säännölliseen työaikaan.

Työvuoroluetteloon ei suunnitella ylityötä, mutta ylitöiden tekemisestä voidaan toki erikseen sopia.

Pelkkä työvuoroluettelon tiedoksi antaminen ei tarkoita, että työntekijä on suostunut ylityöhön. Työnantajan tulee tarvittaessa osoittaa, että ylityöstä on sovittu.

Mikäli työntekijä ei ylityökieltoon vedoten suostu ylityöhön, tätä ei voitane katsoa työstä kieltäytymiseksi.

Katso myös muut ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyvät usein kysytyt kysymykset >

UKK
KVTES

Jos varallaolosta on sovittu työsopimuksella, onko työntekijän ylityökiellosta huolimatta tehtävä se ylityö, joka syntyy, kun varallaolosta tullaan töihin?

Kun työntekijä on sitoutunut tarvittaessa varallaoloon, on hän samalla sitoutunut tekemään ylityötä, kun hän tulee varallaolosta töihin.

Ylityökiellon aikana on syytä varmistaa, että työntekijä tietää sen, että varallaolositoumus sisältää ylityösuostumuksen.

Katso myös muut ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyvät usein kysytyt kysymykset >

UKK
KVTES

Jos varallaolosta on erikseen sovittu ylityökiellon aikana mutta ei työsopimuksella, tuleeko työntekijän ylityökiellosta huolimatta tehdä se ylityö, joka syntyy, kun varallaolosta tullaan töihin?

Kun työntekijä sopii varallaolosta, sitoutuu hän samalla tekemään ylityötä, kun hän tulee varallaolosta töihin.

Ylityökiellon aikana on syytä varmistaa, että työntekijä tietää sen, että varallaolositoumus sisältää ylityösuostumuksen.

Katso myös muut ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyvät usein kysytyt kysymykset >

 

UKK
KVTES

Työvuoroluettelon muutokset työnantajan yksipuolisella päätöksellä ovat työtaistelutoimenpiteen yhteydessä rajatusti mahdollisia. Mitä tämä tarkoittaa?

Työnantajan oikeus muuttaa yksipuolisesti työvuoroluetteloa toiminnallisin syin perustuu KVTES:n työaikaluvun 28 §:ään eikä edellytä työaikalaissa tarkoitetun hätätyön edellytysten täyttymistä.

Mikäli työnantaja muuttaa työvuoroluetteloa työnjohto-oikeutensa nojalla, on työntekijän työvuoroluettelon muutoksen hyväksyessään kuitattava se normaalin käytännön mukaisesti esimerkiksi allekirjoittamalla muutettu työvuoroluettelo.

Katso myös työtuomioistuimen ratkaisusta TT 2013:14 työvoiman muutokseen ja toiminnan turvaamiseen liittyvät perusteet.

Kuntatyönantaja-lehden 2/2013 artikkelissa avataan tarkemmin  tätä kysymystä. Artikkelin mukaan "Saatuaan tiedon työtaistelun päättymisestä sairaanhoitopiiri ryhtyi välittömästi järjestelemään töitä ja työvuoroja sekä potilaiden hoitoa. Siinä otettiin huomioon muun muassa käytettävissä oleva henkilökunta sekä valmius järjestää potilaiden hoito ja muu toiminta parhaalla mahdollisella tavalla."
 
Päinvastaisessa tilanteessa tällä tarkoitetaan sitä, että käytettävissä olevan henkilökunta huomioon ottaen välttämätön toiminta järjestetään. Jos tämä ei muuten onnistu, niin työvuoroja muutetaan.

Työnantajalla oli työtaistelun päätyttyä oikeus muuttaa työvuoroluetteloita, Kuntatyönantaja-lehti 2/2013 >

Katso myös muut ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyvät usein kysytyt kysymykset >

UKK
KVTES

Voiko työnantaja teettää ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana osa-aikaisilla työntekijöillä lisätyötä?

Lisätöiden teettäminen on mahdollista työ- ja virkaehtosopimusten määrittelemin tavoin. Työtaisteluilmoitus ei koske lisätyön teettämistä tai tekemistä.

Katso myös muut ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyvät usein kysytyt kysymykset >

UKK
KVTES

Voiko työnantaja siirtää työntekijän työpaikan sisällä toisiin tehtäviin ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

Tämä on mahdollista KVTES:n I luvun 10 §:n mukaisesti.

Työntekijän tehtävistä sovitaan työsopimuksella, mutta hän on tarvittaessa velvollinen tilapäisesti siirtymään muihinkin tehtäviin, joita voidaan hänen koulutuksensa huomioon ottaen pitää hänelle sopivina. Tilapäinen siirto voi kestää enintään kahdeksan viikkoa kerrallaan.

Katso myös muut ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyvät usein kysytyt kysymykset >

 

UKK
KVTES

Kuuluuko viranhaltija ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin?

Viranhaltijat eivät ilmoitusten mukaisesti kuulu ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin.

Katso myös muut ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyvät usein kysytyt kysymykset >

UKK
KVTES

Mitä ovat työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa hengelle ja terveydelle?

Työnantaja päättää palvelujen antamisesta ja hoidon tarpeesta ottaen huomioon lainsäännökset, lääketieteelliset periaatteet ja hoitokäytännöt erilaisissa olosuhteissa.
 
Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön mukaan (STM:n tiedote 10.10.2007) potilasturvallisuuden varmistamiseksi terveydenhuollossa on työtaistelun aikana huolehdittava ainakin seuraavista toiminnoista:
 

  • potilaat, jotka ovat välittömän tai kiireellisen (1–7 vrk) tutkimuksen ja hoidon tarpeessa
     
  • potilaat, joiden terveydentila ilman välittömästi tai kiireellisesti suoritettua tutkimusta tai hoitoa oleellisesti heikkenee tai siinä voi syntyä palautumattomia muutoksia
     
  • potilaat, joiden terveydentila edellyttää tutkimuksien tai hoidon jatkamista keskeytyksettä asianmukaisessa hoitopaikassa.

Katso myös muut ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyvät usein kysytyt kysymykset >

UKK
KVTES

Mitä tarkoittaa hätätyö?

Työaikalain 21 §:ssä on säädetty hätätyöstä seuraavasti:

"Kun ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumiseen, saa säädettyjä tai sovittuja säännöllisiä työaikoja pidentää siinä määrin kuin mainitut syyt sitä edellyttävät, kuitenkin enintään kahden viikon ajan."

Hätätyö antaa oikeuden jättää noudattamatta muun muassa työaikalaissa säädettyjä vapaa-aikoja ja ylityön enimmäismääriä. KVTES:n III luvun 17 §:n mukaan tällaisissa työaikalain 21 §:n mukaisissa tilanteissa ja edellytyksin saa säännöllisiä työaikoja pidentää. 

Mikäli syntyy tilanteita, joissa hätätyön käytön edellytykset täyttyvät, hätätyö on mahdollista.

Katso myös muut ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyvät usein kysytyt kysymykset >

UKK
KVTES

Voidaanko työtaistelurajoista keskustella ja sopia palkansaajajärjestön kanssa paikallisesti?

Työtaistelun aikaisista palvelussuhteen ehdoista ja työtaistelun rajoista voidaan keskustella/ sopia paikallisesti. Kyse ei ole kuitenkaan paikallisesta virka- ja työehtosopimuksesta.

Katso myös muut ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyvät usein kysytyt kysymykset >

UKK
KVTES

Esimies ei tiedä ketkä työntekijöistä ovat järjestäytyneitä. Voiko työnantaja antaa tiedon työntekijöiden järjestäytymisestä esimiehelle?

Työnantajan tieto työntekijän liiton jäsenyydestä perustuu aina työntekijän vapaaehtoiseen ilmoitukseen.

Jäsenyystieto annetaan työnantajalle vain ay-maksun perintää varten, eikä sitä tule käyttää muihin tarkoituksiin.

Työntekijä voi halutessaan ilmoittaa, kuuluuko hän työtaistelun piiriin. Työntekijä ilmoittaa työnantajalle, mikäli ei suostu tekemään ylitöitä tai vaihtamaan työvuoroa.

Katso myös muut ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyvät usein kysytyt kysymykset >

UKK
KVTES

Voidaanko vuosilomia ja harkinnanvaraisia muita vapaita myöntää ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

Esimiehen on syytä harkita tarkasti, onko uusien vuosilomien tai harkinnanvaraisten palkattomien vapaiden myöntäminen toiminnan turvaamisen näkökulmasta mahdollista ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana.

Katso myös muut ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyvät usein kysytyt kysymykset >