På svenska
KVTES 2020-2021-sopimuskirjan kansi.

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Painettu KVTES 2022–2025 ilmestyy marras–joulukuussa ja toimitetaan asiakkaille joulukuun aikana. Sopimusmuutoksista on kerrottu KT:n yleiskirjeissä 3/2022 ja 5/2022.

KVTES 2020–2021

Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella. Lisäksi sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalan piiristä on siirretty osa sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimukseen (SOTE-sopimus) ja osa kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES) 1.9.2021 lukien. KVTES:n liitteet 3 ja 4 eivät ole enää voimassa 1.9.2021 lukien.

Yleiskorotukset ja paikallinen järjestelyerä

Sopimuskauden ensimmäinen yleiskorotus tehdään 1.8.2020. Korotuksen suuruus 26 euroa, mutta kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia.

Toinen yleiskorotus tehdään 1.4.2021. Sen suuruus 1,00 prosentti. Molempien yleiskorotusten lisäksi palkkausluvun mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan yleiskorotusta vastaavasti.

Yleiskorotukset koskevat myös palkkahinnoittelun ulkopuolisia. Myös palkkahinnoitteluliitteiden 1–8 peruspalkkoja ja palkkausluvun vähimmäispalkkaa korotetaan yleiskorotusta vastaavasti.

Sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien. Sen suuruus on 0,8 prosenttia KVTES:n palkkasummasta. Paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta ja neuvottelumenettelystä on määräykset KVTES:n allekirjoituspöytäkirjassa. Paikalliset työnantajan ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Jos asiasta ei päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovitut säännöllisen työajan pidennykset

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovitut säännöllisen työajan pidennykset ovat voimassa sunnuntaihin 30.8.2020 asti. KVTES 2020–2021 -sopimuksen mukaisia säännöllisiä työaikoja noudatetaan 31.8.2020. lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien.

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovittujen säännöllisten työaikojen pidennysten poistuessa tilalle on sovittu eräistä työaikaluvun ja vuosilomaluvun muutoksista. Nämä muutokset tulevat voimaan 31.8.2020 lukien.

Työryhmät

Allekirjoituspöytäkirjassa perustettiin sopimuskaudelle

  • palkkausjärjestelmää ja perhevapaamääräyksiä arvoivat työryhmät
  • työsidonnaisuutta ja työhön liittyvää matkustamista selvittävä työryhmä
  • työryhmä, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää sairauslomaa koskevia määräyksiä.

Työaikoja koskevat sopimusmääräysten muutokset

Osa työaikaluvun muutoksista, ns. pakottavat muutokset, johtuvat vuoden 2020 alussa voimaan tulleesta uudesta työaikalaista. Työaikaluvun terminologiaa muutettiin vastamaan työaikalakia tulkinnan selkeyttämiseksi.

Työaikaluvun säännöllisiä työaikoja lyhennettiin kilpailukykysopimuksessa sovittua tuntimäärää vastaavasti. KVTES:n piirissä työskentelevien viikoittainen työaika lyhenee 30 minuuttia. Vastaavat lyhennykset tehtiin myös liitteisiin 13, 14 ja 18.

Varallaolomääräyksiin tehtiin muutoksia, joiden tarkoituksena on selkeyttää sopimusmääräysten soveltamista.

Jaksotyön soveltamisala säilyy ennallaan. Jaksotyön soveltamisala määräytyy siten pääosin vuoden 1996 työaikalain perusteella. Jaksotyöaikaa voidaan soveltaa kotisairaanhoitoon ja kotipalveluun kuten aikaisemminkin.

Jaksotyössä voi olla edelleen käytössä 2, 3 tai 4 viikon pituinen tasoittumisjakso. Sopimuksessa tarkennettiin määräystä, jonka mukaan kolmea viikkoa pitempää tasoittumisjaksoa voitiin käyttää vain, mikäli se on toiminnan kannalta perusteltua. Tarkennuksen mukaan tarve jatkuvan neljän viikon työaikajakson käyttämiseen voi olla esimerkiksi osa-aikatyötä tai pääsääntöisesti yötyötä tekevän työntekijän/viranhaltijan kohdalla.

Toisen tarkennuksen mukaan, kun työaikajaksoon sisältyy enemmän kuin yksi arkipyhä, jaksotyössä voidaan käyttää tilapäisesti yhtä neljän viikon työaikajaksoa. Tässä tilanteessa, työntekijälle ja/tai viranhaltijalle annetaan arkipyhälyhennyksenä ainakin yksi keskimääräisen työpäivän pituinen vapaapäivä kyseisen tasoittumisjakson aikana.

Jaksotyössä yövuoron pituus voi jatkossa olla 11 tuntia myös muissa kuin psykiatrisissa sairaaloissa ja kehitysvammalaitoksissa.

Lukuun lisättiin uusi sopimuskohta, jonka mukaan työaikalain 18 §:n 1 momentissa tarkoitettuna työajan enimmäismäärän tarkastelujaksona käytetään 12 kuukautta. Liukuvassa työajassa säännöllinen työajan saldokertymä voi jatkossa olla 50 tuntia aikaisemman 40 tunnin sijasta.

Vuosilomia koskevat sopimusmääräysten muutokset

Vuosilomalukuun lisättiin uusi lomarahan vapaaksi vaihtamista koskeva sopimuskohta. Työnantaja ja työntekijä/viranhaltija voivat sopia siitä, että lomanmääräytymisvuodelta maksettava lomaraha tai osa siitä annetaan vastaavana vapaana.

Lomarahavapaan vaihtamista koskevat ehdot, esimerkiksi lomarahavapaan pitämisajankohta ja vaihtosuhde, ovat sisällöltään pääosin samat kuin KVTES 2018–2019:n liitteessä 15. Uutta on se, että lomarahan vapaaksi vaihtaminen ei edellytä paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemistä, eli työnantaja ja työntekijä ja/tai viranhaltija voivat keskenään sopia lomarahan vapaaksi vaihtamisesta.

Uuden määräyksen mukaan lomarahan vaihtaminen vapaaksi on mahdollista vasta 31.8.2020 lukien.

Tätä aikaisemminkin lomarahan vaihtaminen vapaaksi on mahdollista, jos asiasta tehdään paikallinen virka- ja työehtosopimus.

Luottamusmiesjärjestelmä ja työsuojeluvaltuutettujen asema

Luottamusmiesluvun sisältö säilyi käytännössä ennallaan. Luottamusmiesten vähimmäispalkkaa ja luottamusmiesten korvauksia korotettiin yleiskorotus huomioon ottaen.

Edelliselle sopimuskaudelle sovittua luottamusmiehen ajankäyttöä koskevaa määräaikaista määräystä jatkettiin uuden sopimuskauden loppuun. Määräyksen mukaan luottamusmiehen kiinteä vapautus on keskimäärin työpäivä viikossa hänen 105 edustamaansa viranhaltijaa tai työntekijää kohden. Syynä määräaikaiseen kiinteän vapautuksen muutokseen ja myös tilapäisen ajankäytön lisäämiseen on edellisen sopimuskauden mukaisesti valmistautuminen palvelutuotannon merkittäviin uudelleenjärjestämisiin, kuten sote- ja maakuntauudistukseen tai kuntaliitokseen.

Luottamusmiehen palkkausta koskevaan sopimuskohtaan (9 §) lisättiin 2 momentti, joka koskee opettajaa, joka siirtyy kokonaan opettajatehtävistä vapautetuksi pääluottamusmieheksi. Kysymys ei ole uudesta sopimusmääräyksestä. Asiasta sovittiin jo edellisellä sopimuskierroksella, jolloin sovittiin, että kyseinen määräys siirretään sopimuskirjaan vasta seuraavalla sopimuskierroksella.

Työsuojeluvaltuutetun korvauksen korottamisesta tehtiin erillinen virka- ja työehtosopimus.

Perhepäivähoitajat

KVTES:n liitteen 12 omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien hoitopaikkojen hinnat (4 §) korottuvat yleiskorotusten myötä 1.8.2020 ja 1.4.2021.

Hinnoittelukohdan 12PPH001

  • yli 5 tunnin hoitopaikan hinnat ovat 1.8.2020 lukien 421,78 € ja  1.4.2021 lukien 426,00 €,
  • enintään 5 tunnin hoitopaikan hinnat ovat 1.8.2020 lukien 210,91 € ja 1.4.2021 lukien 213,02 €.

Hinnoittelukohdan 12PPH002

  • yli 5 tunnin hoitopaikan hinnat ovat 1.8.2020 lukien 402,75 € ja 1.4.2021 lukien 406,78 €
  • enintään 5 tunnin hoitopaikan hinnat ovat 1.8.2020 lukien 201,38 € ja 1.4.2021 lukien 203,39 €.

Työajaksi luettavan ajan käsite (KVTES:n liite 12 8 § 2 mom.) on muuttunut jo 1.4.2020, jolloin myös ns. aamuvarallaolo on poistunut. 1.4.2020 alkaen omassa kodissaan työskentelevän perhepäivähoitajan työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka perhepäivähoitaja on velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä.

Perhepäivähoitajilla kilpailukykysopimuksen mukainen ratkaisu toteutettiin vuonna 2017 lyhentämällä arkipyhälyhennyksen pituutta. Toteutus poikkesi KVTES:n muihin työaikamuotoihin tehdystä muutoksesta, koska perhepäivähoitajien säännöllinen työaika oli jo työaikalain enimmäismäärän mukainen eli 40 tuntia viikossa.

Kilpailukykysopimuksen poistumisen myötä perhepäivähoitajien säännöllinen työaika säilyy 40 tuntina viikossa, mutta KVTES 2018–2019 liitteen 12 mukainen 9 §:n (arkipyhäjakson työaika) ja 10 §:n 2 mom. (ylityöraja keskeytyneellä jaksolla) muuttuvat 31.8.2020 lähtien.

31.8.2020 lähtien arkipyhä tai aattopäivä vähentää säännöllistä työaikaa kokoaikaisella 8 tuntia ja osa-aikaisella vastaavalla osuudella 8 tunnista, kuin hänen osa-aikatyöaikansa on säännöllisestä täydestä työajasta. Keskeytyneellä jaksolla arkipyhän ja aattopäivän vaikutus poistuu.

Lisäksi työaikalain muuttumisen vuoksi ylitöiden enimmäismäärän tarkastelu poistuu 31.8.2020. 30.8.2020 saakka on voimassa KVTES 2018–2019 liitteen 12 10 §:n 4 momentin määräys ylitöiden enimmäismäärän tarkastelusta. 31.8.2020 lähtien työajan enimmäismäärän tarkastelujakso on 12 kuukautta. Työajan enimmäismäärään tarkastelussa huomioidaan kaikki työajaksi luettava aika.

Lisäksi KVTES:n liitteeseen 12 on tehty tekstipäivityksiä, joilla ei kuitenkaan ole määräysten tulkintaa muuttavia vaikutuksia.

Yleiset palvelussuhdeasiat

Sähköposti:
kvtes@kt.fi