Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2018–2019 on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella. Lisäksi sopimuskaudella on käytössä paikallinen järjestelyerä ja tammikuussa 2019 maksetaan paikallinen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä. Sopimukseen sisältyy myös laaja työaikamääräyksiä koskeva uudistus.

Kunta-alan palvelut

Palkankorotukset ja tuloksellisuuteen perustuva kertaerä

Sopimuskauden ensimmäinen yleiskorotus tehdään 1.5.2018 ja se korottaa palkkoja 1,25 %:lla tai  vähintään 26 eurolla kuukaudessa. Toinen yleiskorotus tehdään 1.4.2019 ja se on suuruudeltaan 1,0 %. Myös henkilökohtaista lisää korotetaan. Yleiskorotukset koskevat myös palkkahinnoittelun ulkopuolisia.

Sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyeräerä, joka laitetaan maksuun 1.1.2019 lukien. Sen suuruus on 1,2 % KVTES:n palkkasummasta.

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta ja neuvottelumenettelystä on määräykset KVTES 2018–2019:n allekirjoituspöytäkirjan 3 §:ssä.

Sopimuskaudella tulee maksuun myös paikallinen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä, joka maksetaan tammikuussa 2019. Sen suuruus on 9,2 % kertaerään oikeutetun palkansaajan varsinaisesta palkasta. KVTES 2018–2019 sisältää kertaerän kohdentamista ja maksamista koskevat määräykset.

Myös varhaiskasvatuksen palkkahinnoittelu (liite 5) on uusittu.

KT:n yleiskirjeessä 1/2018 annetaan tarkempia tietoja palkankorotuksista ja tuloksellisuuserän maksamisesta >

Lisäksi KT:n yleiskirjeessä 7/2018 annetaan tarkempia ohjeita ja esimerkkejä järjestelyerän laskentaan >

Muutoksia työaikamääräyksiin

Sopimukseen sisältyy useita muutoksia työaikamääräyksiin, jotka tulevat voimaan toukokuussa 2018.

Kotihoito ja kotisairaanhoito siirtyvät jaksotyön soveltamisalaan.

Toimistotyöaikaan ja yleistyöaikaan on neuvoteltu määräykset, joiden mukaan määräytyvät säännöllinen työaika, lisätyö ja ylityö viikoilla ja tasoittumisjaksoissa, joihin sisältyy poissaoloja.

Määräys eräiden asiantuntijoiden työajasta (37,5 tuntia) poistuu. Jatkossa näiden ryhmien työaika on 38 tuntia 15 minuuttia.

Liukuvan työajan järjestelmä on uusittu vastaamaan muun muassa työaikalainsäädännön vaatimuksia. Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevien työaikakorvausmääräyksiä on selkeytetty.

Myös lastentarhanopettajia koskevaa työaikamääräystä on päivitetty.

Sopimusratkaisuun sisältyvät työaikaa koskevat luvun III määräykset ja niihin liittyvät muut muutokset on selostettu yleiskirjeessä 2/2018 >

Hoito- ja isyysvapaisiin ja sairausajan palkanmaksuun muutoksia

Sopimuksessa palkallisen tilapäisen hoitovapaan ikärajaa on nostettu niin, että vapaata on oikeus saada alle 12 vuotiaan lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi. Muutoin edellytykset vapaan saamiseksi ovat ennallaan.

Isyysvapaalta maksetaan jatkossa kuuden päivän sijaan isyysvapaan 12 ensimmäisen päivän palkka.

Lisäksi sopimuksesta on poistettu erillismääräys, joka rajoitti sairausajan palkanmaksua tilanteessa, jossa palkansaajalle on myönnetty määräaikainen kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke.

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi

Neuvottelutulokseen sisältyvät määräykset mahdollisuudesta vaihtaa lomanmääräytymisvuosien 2017–2018 sekä 2018–2019 lomaraha vapaaksi sopimuksessa tarkemmin määritellyin ehdoin.

Vaihtamismahdollisuus edellyttää, että määräysten käyttöönotosta sovitaan ensin paikallisesti.

Lomarahan vaihtamisesta vapaaksi löytyy lisätietoja KVTES 2018–2019:n liitteestä 15 >

Luottamusmiesten asemaan muutoksia

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoitusta on laajennettu siten, että sen tavoitteena on lisäksi edistää ja kehittää paikallista sopimista ja työelämän laatua.

Luottamusmiehen ajankäyttöä muutetaan määräaikaisesti 1.5.2018–31.3.2020 siten, että luottamusmiehen kiinteä vapautus on keskimäärin työpäivä viikossa hänen 105 edustamaansa viranhaltijaa tai työntekijää kohden. Syynä määräaikaiseen kiinteän vapautuksen muutokseen ja myös tilapäisen ajankäytön lisäämiseen on valmistautuminen palvelutuotannon merkittäviin uudelleenjärjestämisiin, kuten sote- ja maakuntauudistukseen tai kuntaliitokseen.

Pääluottamusmiehelle maksettavaa luottamusmieskorvausta on korotettu ja edustettavien lukumäärään on tehty uusia portaita. Lisäksi luottamusmieskorvausta voidaan korottaa 1,5-kertaiseksi neuvoteltaessa paikallisesta virka- tai työehtosopimuksesta.

Yhteystiedot

Palvelusähköposti-kvtes

Yleiset palvelussuhdeasiat

Sähköposti:
kvtes@kt.fi