På svenska
VTES 2022-2025 -sopimuksen kansi.

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Painettu KVTES 2022–2025 ilmestyy alkuvuodesta 2023. Sopimusmuutoksista on kerrottu KT:n yleiskirjeissä 3/2022 ja 5/2022.

KVTES 2022–2025

KVTES 2022–2025 on voimassa 1.5.2022–30.4.2025. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan sekä yleiskorotuksilla että paikallisilla järjestelyerillä.

Sopimuskorotukset

Yleiskorotus 1.6.2022 lukien 

 • Tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2022 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 46 euroa, kuitenkin vähintään 2,0 prosenttia.
 • Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 2,0 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on 31.5.2022 vähintään 2 300,00 euroa. Jos tehtäväkohtainen palkka 31.5.2022 on alle 2 300,00 euroa, tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 46,00 eurolla kuukaudessa.
 • Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on samassa suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virka- tai työehtosopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa lyhyempi.
 • Henkilöstökohtaista lisää korotetaan 2,0 prosentilla.
 • Vähimmäispalkka 1.6.2022 lukien on 1 699,91 euroa.
 • Palkkahinnoittelun korotetuista peruspalkoista 1.6.2022 lukien annetaan tietoa KT:n yleiskirjeen 5/2022 liitteessä 3.
 • Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien (liite 12) palkkausjärjestelmä on uudistettu kokonaisuudistus 1.10.2022 lukien. Sopimusvarallisuus on jaettu keskitetysti. Liitteeseen 12 ei kohdistu allekirjoituspöytäkirjan 2 §:n mukaisia vuoden 2022 sopimuskorotuksia.
 • Luottamusmiehen palkkauksesta (KVTES VII 9 § 1 mom.) 1.6.2022 lukien annetaan lisätietoa KT:n yleiskirjeessä 5/2022.

Keskitetty järjestelyerä 1.10.2022

Korotuksen suuruus on 0,53 prosenttia, josta keskitetysti käytetään 0,03 prosenttia perhevapaauudistukseen. Valtakunnalliset sopijaosapuolet neuvottelevat 0,5 prosentin järjestelyerän keskitystä käytöstä 30.9.2022 mennessä. Mikäli sopimukseen ei päästä, jaetaan erä yleiskorotuksena.

Yleiskorotukset ja paikalliset järjetelyerät 1.6.2023 ja 1.6.2024 lukien

 • Yleiskorotuksen suuruus on molempina vuosina 1,5 prosenttia.
 • Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 ja 1.6.2024 lukien on 0,4 prosenttia KVTES:n palkkasummasta.
 • Sopimuskorotuksiin voi vaikuttaa korottavasti verrokkialojen kustannusvaikutus.

Vuosien 2023 ja 2024 palkantarkistuksista ja mahdollisista muista sopimusmuutoksista tiedotetaan tarkemmin erillisillä yleiskirjeillä.

Virka- ja työehtosopimus kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmää koskevasta kehittämisohjelmasta 2023–2027

 Vuosille 2023–2027 on sovittu kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmää koskevasta kehittämisohjelmasta, joka sisältää palkankorotuksia. Ohjelmasta tiedotetaan myöhemmin.

Muita sopimusmuutoksia

Perhevapaauudistus

Lainsäädännössä on toteutettu laaja perhevapaauudistus, jonka johdosta muun muassa sairausvakuutuslakia, työsopimuslakia, lakia kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta sekä vuosilomalakia on muutettu. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.8.2022. Perhevapaauudistuksen yhteydessä perhevapaita koskeva lainsäädäntö ja terminologia muuttuvat. Äitiysvapaata ja isyysvapaata ei jatkossa enää ole. Näiden tilalle tulevat raskausvapaa ja vanhempainvapaa.

Perhevapaauudistus on toteutettu KVTES-sopimuksessa siten, että

 • työntekijöihin/viranhaltijoihin, joihin ei sovelleta uutta lainsäädäntöä, sovelletaan KVTES- sopimuksen eri luvuissa olevia ns. vanhoja perhevapaita koskevia määräyksiä. Myös näihin määräyksiin on tehty joitakin muutoksia.
 • työntekijöihin/viranhaltijoihin, joihin sovelletaan 1.8.2022 voimaan tulevaan lainsäädäntöä, sovelletaan ns. uusia perhevapaita koskevia määräyksiä, jotka kaikki on koottu KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan liitteeseen.

Palkallisia perhevapaita haettaessa on tarkistettava, tulevatko sovellettavaksi vanhat vai uudet perhevapaamääräykset.

KT:n yleiskirjeen 5/2022 liitteessä 4 kerrotaan tarkemmin perhevapaauudistuksen vaikutuksista KVTESin määräyksiin. Liitteessä käydään läpi kaikki muuttuneet määräykset ja annetaan soveltamisohjeita niiden noudattamiseen.

Muutoksia KVTES:n 2022–2025 lukuihin

Muutoksia on tehty muun muassa KVTES:n lukuun II: Palkkaus, lukuun III: Työaika, lukuun V: Virka- ja työvapaat sekä perhevapaat ja lukuun VII: Luottamusmiehet.

Lisäksin KVTES-sopimukseen on lisätty uusi luku IX, joka sisältää määräykset työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojasta (1 §) ja työsuojeluvaltuutetun korvauksesta (2 §) sekä työsuojeluvaltuutetun ansionmenetyksen korvaamisesta (3 §).

KVTES:n simulointi- ja kokeilumääräykset

Osapuolet ovat sopineet uusista KVTES:n simulointi- ja kokeilumääräyksistä (KVTES liite 19, ns. kokeiluliitteet). Määräykset syrjäyttävät tehtäväkohtaisen palkan määräykset kokeilupaikkakunnilla. Kokeiluliitteet vaativat voimaantullakseen paikallisen sopimuksen. Asiasta julkaistaan erillinen yleiskirje aikaisintaan syyskuussa 2022.

Sopimuskaudella toimivat valtakunnalliset työryhmät

Palkkausjärjestelmätyöryhmä

Työryhmä jatkaa neuvotteluita uudesta järjestelmästä, jonka tarkoitus on korvata nykyinen tehtävän vaativuuden arviointiin perustuva järjestelmä. Työryhmä seuraa simulointi- ja kokeilumääräysten käyttöönottoa työnantajilla ja tekee tarvittavat muutokset järjestelmään tämän perusteella. Työryhmän toimeksiantoon kuuluu myös hinnoittelujärjestelmän, työkokemuslisän ja henkilökohtaisen lisän määräysten mahdollinen muuttaminen. Ks. myös virka- ja työehtosopimus kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevasta kehittämisohjelmasta 2023–2027.

Sukupuolineutraaleja nimikkeitä edistävä työryhmä

Työryhmä kartoittaa KVTES:n ammatti- ja vastaavat nimikkeet ja muuntaa ne mahdollisuuksien mukaan sukupuolineutraaleiksi. Toimeksiantoon kuuluu myös luottamusmies-nimityksen korvaaminen uudella nimityksellä.

Työsopimuslain 1 luku 5 § ohjeistus

Työryhmän tarkoituksena on laatia ohjeistus yleisimpiin tilanteisiin, joissa katko työsuhteiden välillä voi vaikuttaa työehtosopimuksen mukaisiin ehtoihin (esim. vuosiloma).

Kustannusten korvauksia tarkasteleva työryhmä

Työryhmän toimeksiantona on arvioida KVTES VI luvun (Kustannusten korvaukset ja suojavaatetus) muutostarpeita sekä tehdä tarvittavat esitykset hyvissä ajoin ennen seuraavaa neuvottelukierrosta.  Työryhmän toimikausi on 1.6.2022–28.2.2023.

Yleiset palvelussuhdeasiat

Sähköposti:
kvtes@kt.fi