Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES

Kilpailukykysopimuksen mukainen kunnallinen opetusalan henkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2017 on voimassa 1.2.2017–31.1.2018. Sopimuskaudella ei koroteta palkkoja.

Koulu

Työajan pidennyksen toteuttaminen

OVTES:issa 2017 työajan pidennys räätälöitiin eri opetusaloille niiden työaikamuotoihin sopivaksi. Neuvotteluratkaisussa muuta työtä kuin opetusta lisättiin mahdollisimman tasapuolisesti eri opettajaryhmille.

Perusopetuksessa ja lukioissa työaikaratkaisun erityispiirteenä on mahdollisuus koota lisääntyneestä työajasta 6 tuntia yhdeksi uudeksi työpäiväksi. Päivä on käytettävä oppilastyövuoden aikana lauantaipäivänä.

Muutoin 24 tunnilla pidennettyä vuotuista työaikaa voidaan käyttää oppilastyöpäivien aikana järjestettäviin opettajien yhteistilaisuuksiin tai yhteissuunnitteluaikaan.

Lomarahoja vähennetään

Lomarahojen vähentämisestä on tehty erillinen virka- ja työehtosopimus, jota noudatetaan kaikilla sopimusaloilla. Sopimusta sovelletaan vuosina 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019. OVTES:n piirissä sitä sovelletaan kaikkiin päätoimisiin opettajiin ja joihinkin vapaan sivistystyön tuntiopettajiin.

Työaikapankki ja paikallinen sopiminen

KVTES:iin 2017 lisätty työaikapankkia koskeva määräys ei koske OVTES:n piirissä olevia.

Kunta-alan sopimusratkaisuun sisältyy myös kaikkia sopimusaloja koskeva yhteinen paikallisen sopimisen ohjeistus. Tarkemmat ohjeet löytyvät KT:n yleiskirjeistä.