Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES

Kunnallinen opetusalan henkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2018–2019 on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Sopimukseen sisältyy historiallinen uudistus, jonka myötä kaikki ammatillisten koulutuksen opettajat siirtyvät asteittain vuosityöaikajärjestelmään. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella ja yhdellä paikallisella järjestelyerällä. Lisäksi käytössä on tuloksellisuuteen perustuva paikallinen kertaerä.

Koulu

Palkankorotukset ja tuloksellisuuteen perustuva kertaerä

Sopimuskauden ensimmäinen yleiskorotus tehdään 1.5.2018 ja sen suuruus on 1,17 %. Toinen yleiskorotus tehdään 1.4.2019 ja se on suuruudeltaan 0,99 %.

Sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen kertaerä, joka laitetaan maksuun 1.1.2019 lukien. Sen suuruus on 0,9 % palkkasummasta.

Peruskoulussa tehdään esimiestyön resursointia ja järjestämistä helpottavia muutoksia rehtorien palkkausmääräyksiin 1.5.2018 sekä rehtorien, apulaisrehtorien ja koulunjohtajien työaikamääräyksiin 1.8.2018.

Vuosisidonnaisten lisien painoarvoa vähennetään 1.12.2018 poistamalla 8 vuoden lisästä 1 prosenttiyksikkö. Kyseisille opettajaryhmille suunnataan samalla 1 prosentin palkankorotus. Ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa ei tehdä vuosisidonnaisten lisien painoarvon alentamista, mutta vastaava korotus tehdään 0,3 prosentin tasokorotuksella.

Sopimuskauden 1.5.2018, 1.12.2018  ja 1.4.2019 korotetut palkat ja palkkiot löytyvät OVTES:n sivuilta >

Lisäksi yleiskirjeen 6/2018 liitteessä 1 on tarkempia ohjeita kaikkia kunnallisia sopimusaloja koskevan paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta >

Ammatillisessa koulutuksessa siirrytään vuosityöaikaan

Kaikki ammatillisten koulutuksen opettajat siirtyvät sopimuskauden aikana asteittain vuosityöaikajärjestelmään. Oppilaitos voi siirtyä järjestelmään aikaisintaan elokuussa 2018. Viimeistään vuosityöaika on otettava käyttöön elokuussa 2020.

Ammatillisissa oppilaitoksissa käyttöön otettavaa vuosityöaikajärjestelmästä löytyy tarkempia tietoja OVTES:n nettisivuilta >

Myös yleiskirjeen 6/2018 liitteestä 3b annetaan lisäohjeita vuosityöajasta >

Hannu Freund: On tärkeää, että vuosityöaikamalli on toimiva ja kustannukset kohtuullisia (22.1.2019)