Kunta-alan neuvottelujärjestelmä on joustava

Kunnallisen neuvottelujärjestelmän piirissä ovat kaikki Manner-Suomen kunnat ja kuntayhtymät ja niiden palveluksessa olevat palkansaajat. Kunta-alan neuvotteluissa sovitaan valtakunnallisista virka- ja työehtosopimuksista.

Järjestöjen puheenjohtajat allekirjoittavat kunta-alan sopimukset

Valtakunnallisilla virka- ja työehtosopimuksilla sovitaan

 • palkoista
 • työajoista
 • ja muista palvelussuhteen ehdoista.

Niillä turvataan myös työrauha kuntien ja kuntayhtymien työpaikoille sopimuskaudeksi.

Kunta-alan sopimuksia ovat:

 • kunnallinen yleinen virka- työehtosopimus KVTES, jonka piirissä on 310 000 palkansaajaa. Sen suurimpia ammattiryhmiä ovat sairaanhoitajat, lähihoitajat, lastenhoitajat, lastentarhaopettajat, sosiaalialan ohjaajat, koulunkäyntiavustajat ja -ohjaajat sekä perhepäivähoitajat.
   
 • kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES, jonka piirissä on 62 000 opettajaa. Heidän työpaikkansa ovat peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutuskeskuksissa, ammattikorkeakouluissa sekä kansalais- ja työväenopistoissa. Suurin osa opettajista työskentelee peruskouluissa.
   
 • kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus LS, jonka piirissä on 17 000 kunnissa tai kuntayhtymissä työskentelevää lääkäriä. Valtaosa heistä työskentelee sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Sopimuksen piirissä ovat myös kunta-alalla työskentelevät hammaslääkärit ja eläinlääkärit.
   
 • kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS, jonka piirissä on 23 000 palkansaajaa. Sopimuksen suurin ammattiryhmä on palo- ja pelastustoimen henkilöstö. Muita ammattiryhmiä ovat muun muassa kiinteistöhoitajat, rakennusmestarit ja insinöörit.
   
 • kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES, jonka piirissä on 8 000 palkansaajaa. Tuntipalkkausta käytetään kausiluonteisissa työtehtävissä, kuten katujen kunnossa ja puhtaanapitotöissä ja puutarhatöissä ja erilaisissa rakennus- ja asennustöissä.

Näiden viiden sopimusalan lisäksi kunta-alalla on työehtosopimus näyttelijöille ja virka- ja työehtosopimus muusikoille. Näiden kahden sopimuksen piirissä on yhteensä alle tuhat palkansaajaa.

Kunta-alan sopimusjärjestelmä on joustava, ja sopimisoikeutta on siirretty myös paikallistasolle. Kunnat ja kuntayhtymät voivat sopia paikallisesti valtakunnallisesta sopimuksesta poiketen muun muassa palkoista.

Pääsopimuksella on sovittu neuvotteluosapuolista ja -menettelystä

Kunta-alan pääsopimuksella on sovittu virka- ja työehtosopimusten neuvottelu- ja sopijaosapuolista. Lisäksi sillä on sovittu myös neuvottelumenettelystä ja siitä, miten soveltamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan. Pääsopimuksessa on myös määräyksiä muun muassa hakukiellosta ja -saarrosta. 

Kunta-alan pääsopimus irtisanottiin syksyllä 2007, ja sen voimassaolo päättyi 12.3.2008. Sen irtisanoi silloinen pääsopijajärjestö, Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ.

KT ja entiset pääsopijajärjestöt sopivat, että pääsopimuksen määräyksiä noudatetaan edelleen. Virka- ja työehtosopimus pääsopimuksen määräysten noudattamisesta on ollut työrauhavelvoittein voimassa 13.3.2008 lähtien. Se on tarkoitettu väliaikaisjärjestelyksi, jolla halutaan varata riittävästi aikaa pääsopimusneuvotteluille.

Paikallisia virka- ja työehtosopimuksia voidaan edelleen tehdä. Voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten allekirjoituspöytäkirjoihin on otettu määräys, jonka mukaan paikallinen sopiminen toteutetaan sopimuskauden aikana edelleen samoin kuin irtisanotussa pääsopimuksessa on todettu.

 Pääsopimusta muutettiin 12.5.2014 siten, että 3 §:ssä mainitut pääsopijajärjestöjen nimet muutettiin nykyistä tilannetta vastaavaksi.

Yhteystiedot

Markku Jalonen

Markku Jalonen

kunta-alan työmarkkinajohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Johto