Kunta-alan neuvottelujärjestelmä on joustava

Kunnallisen neuvottelujärjestelmän piirissä ovat kaikki Manner-Suomen kunnat ja kuntayhtymät ja niiden palveluksessa olevat palkansaajat. Kunta-alan neuvotteluissa sovitaan valtakunnallisista virka- ja työehtosopimuksista.

Järjestöjen puheenjohtajat allekirjoittavat kunta-alan sopimukset

Valtakunnallisilla virka- ja työehtosopimuksilla sovitaan

 • palkoista
 • työajoista
 • ja muista palvelussuhteen ehdoista.

Niillä turvataan myös työrauha kuntien ja kuntayhtymien työpaikoille sopimuskaudeksi.

Kunta-alan sopimuksia ovat:

 • kunnallinen yleinen virka- työehtosopimus KVTES, jonka piirissä on 310 000 palkansaajaa. Sen suurimpia ammattiryhmiä ovat sairaanhoitajat, lähihoitajat, lastenhoitajat, lastentarhaopettajat, sosiaalialan ohjaajat, koulunkäyntiavustajat ja -ohjaajat sekä perhepäivähoitajat.
   
 • kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES, jonka piirissä on 62 000 opettajaa. Heidän työpaikkansa ovat peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutuskeskuksissa, ammattikorkeakouluissa sekä kansalais- ja työväenopistoissa. Suurin osa opettajista työskentelee peruskouluissa.
   
 • kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus LS, jonka piirissä on 17 000 kunnissa tai kuntayhtymissä työskentelevää lääkäriä. Valtaosa heistä työskentelee sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Sopimuksen piirissä ovat myös kunta-alalla työskentelevät hammaslääkärit ja eläinlääkärit.
   
 • kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS, jonka piirissä on 23 000 palkansaajaa. Sopimuksen suurin ammattiryhmä on palo- ja pelastustoimen henkilöstö. Muita ammattiryhmiä ovat muun muassa kiinteistöhoitajat, rakennusmestarit ja insinöörit.
   
 • kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES, jonka piirissä on 8 000 palkansaajaa. Tuntipalkkausta käytetään kausiluonteisissa työtehtävissä, kuten katujen kunnossa ja puhtaanapitotöissä ja puutarhatöissä ja erilaisissa rakennus- ja asennustöissä.

Näiden viiden sopimusalan lisäksi kunta-alalla on työehtosopimus näyttelijöille ja virka- ja työehtosopimus muusikoille. Näiden kahden sopimuksen piirissä on yhteensä alle tuhat palkansaajaa.

Kunta-alan sopimusjärjestelmä on joustava, ja sopimisoikeutta on siirretty myös paikallistasolle. Kunnat ja kuntayhtymät voivat sopia paikallisesti valtakunnallisesta sopimuksesta poiketen muun muassa palkoista.

Pääsopimuksella on sovittu neuvotteluosapuolista ja -menettelystä

Kunta-alan pääsopimuksella on sovittu virka- ja työehtosopimusten neuvottelu- ja sopijaosapuolista. Lisäksi sillä on sovittu myös neuvottelumenettelystä ja siitä, miten soveltamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan. Pääsopimuksessa on myös määräyksiä muun muassa hakukiellosta ja -saarrosta. 

Kunta-alan pääsopimus irtisanottiin syksyllä 2007, ja sen voimassaolo päättyi 12.3.2008. Sen irtisanoi silloinen pääsopijajärjestö, Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ.

KT ja entiset pääsopijajärjestöt sopivat, että pääsopimuksen määräyksiä noudatetaan edelleen. Virka- ja työehtosopimus pääsopimuksen määräysten noudattamisesta on ollut työrauhavelvoittein voimassa 13.3.2008 lähtien. Se on tarkoitettu väliaikaisjärjestelyksi, jolla halutaan varata riittävästi aikaa pääsopimusneuvotteluille.

Paikallisia virka- ja työehtosopimuksia voidaan edelleen tehdä. Voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten allekirjoituspöytäkirjoihin on otettu määräys, jonka mukaan paikallinen sopiminen toteutetaan sopimuskauden aikana edelleen samoin kuin irtisanotussa pääsopimuksessa on todettu.

 Pääsopimusta muutettiin 12.5.2014 siten, että 3 §:ssä mainitut pääsopijajärjestöjen nimet muutettiin silloista tilannetta vastaavaksi.

Kunnallinen pääsopimus irtisanottiin 27.9.2019. Irtisanomisen vuoksi kunnallinen pääsopimus lakkasi olemasta voimassa 1.4.2020.

Huhtikuun 2020 alusta alkaen ei ole mahdollista sopia uusia kunnallisen pääsopimuksen 13 §:ään perustuvia paikallisia sopimuksia.

 

Yhteystiedot

Markku Jalonen

Markku Jalonen

kunta-alan työmarkkinajohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Johto