På svenska

Kunta-alan neuvottelujärjestelmä on joustava

Kunnallisen neuvottelujärjestelmän piirissä ovat kaikki Manner-Suomen kunnat ja kuntayhtymät ja niiden palveluksessa olevat palkansaajat. Kunta-alan neuvotteluissa sovitaan valtakunnallisista virka- ja työehtosopimuksista.

Järjestöjen puheenjohtajat allekirjoittavat kunta-alan sopimukset

Valtakunnallisilla virka- ja työehtosopimuksilla sovitaan

 • palkoista
 • työajoista
 • ja muista palvelussuhteen ehdoista.

Niillä turvataan myös työrauha kuntien ja kuntayhtymien työpaikoille sopimuskaudeksi.

Kunta-alan sopimuksia ovat:
 

 • kunnallinen yleinen virka- työehtosopimus KVTES, jonka piirissä on 120 200 palkansaajaa. Sopimuksen suurimpia ammattiryhmiä ovat varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, koulunkäynninohjaajat, lastenhoitajat, toimistosihteerit, laitoshuoltajat, perhepäivähoitajat, ruokapalvelutyöntekijät, siivoojat, maatalouslomittajat, koulunkäyntiavustajat ja kirjastovirkailijat.
   
 • sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus eli SOTE-sopimus on kunta-alan suurin sopimusala, jonka piirissä on noin 180 000 palkansaajaa. Sen suurimpia ammattiryhmiä ovat muun muassa sairaanhoitajat, lähihoitajat, terveydenhoitajat, ohjaajat ja sosiaalityöntekijät.
 • kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES, jonka piirissä on 80 700 opettajaa. Heidän työpaikkansa ovat peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutuskeskuksissa, ammattikorkeakouluissa, kansalais- ja työväenopistoissa ja päiväkodeissa. Suurin osa opettajista työskentelee peruskouluissa. Varhaiskasvatuksen opettajat siirtyivät sopimuksen piiriin 1.9.2021.
   
 • kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus LS, jonka piirissä on 17 000 kunnissa tai kuntayhtymissä työskentelevää lääkäriä. Valtaosa heistä työskentelee sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Sopimuksen piirissä ovat myös kunta-alalla työskentelevät hammaslääkärit ja eläinlääkärit.
   
 • kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS, jonka piirissä on 23 000 palkansaajaa. Sopimuksen suurin ammattiryhmä on palo- ja pelastustoimen henkilöstö. Muita ammattiryhmiä ovat muun muassa kiinteistöhoitajat, rakennusmestarit ja insinöörit.
   
 • kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES, jonka piirissä on 8 000 palkansaajaa. Tuntipalkkausta käytetään kausiluonteisissa työtehtävissä, kuten katujen kunnossa ja puhtaanapitotöissä ja puutarhatöissä ja erilaisissa rakennus- ja asennustöissä.

Näiden kuuden sopimusalan lisäksi kunta-alalla on työehtosopimus näyttelijöille ja virka- ja työehtosopimus muusikoille. Näiden kahden sopimuksen piirissä on yhteensä alle tuhat palkansaajaa.

Kunta-alan sopimusjärjestelmä on joustava, ja sopimisoikeutta on siirretty myös paikallistasolle. Kunnat ja kuntayhtymät voivat sopia paikallisesti valtakunnallisesta sopimuksesta poiketen muun muassa palkoista.

Pääsopimuksella on sovittu neuvotteluosapuolista ja -menettelystä

Kunta-alan pääsopimuksella on sovittu virka- ja työehtosopimusten neuvottelu- ja sopijaosapuolista. Lisäksi sillä on sovittu myös neuvottelumenettelystä ja siitä, miten soveltamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan. Pääsopimuksessa on myös määräyksiä muun muassa hakukiellosta ja -saarrosta.

Kunnallisen pääsopimuksen voimassaoloa jatkettiin viimeksi 27.5.2020 tehdyllä erillisellä virka- ja työehtosopimuksella.

Kunnissa ja kuntayhtymissä voidaan tehdä sekä määräaikaisia että toistaiseksi voimassa olevia paikallisia sopimuksia. Sopimukset ovat irtisanottavissa kuten pääsopimuksen 13 § 3 momentissa todetaan.

Sopijaosapuolten 31.3.2020 tekemän pöytäkirjan (yleiskirjeen liitteenä 6) perusteella ne paikalliset virka- ja työehtosopimukset, jotka oli irtisanottu pääsopimuksen irtisanomisen vuoksi tai jotka oli pääsopimuksen irtisanomisen vuoksi solmittu määräaikaiseksi, ovat jatkuneet automaattisesti.

Kunnallisen sopimusjärjestelmän muutokset

Paikallisella tasolla ei ole vielä tarpeen tehdä toimenpiteitä liittyen sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen toimialan ja teknisen alan muutoksiin. Kyseisistä kokonaisuuksista tiedotetaan myöhemmin lisää.

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT