På svenska

Asiakirjajulkisuuden kuvaus

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT neuvottelee ja sopii kunnallista henkilöstöä koskevat valtakunnalliset virka- ja työehtosopimukset sekä hyväksyy työelämää koskevia suosituksia. Toiminta ja tehtävät perustuvat lakiin kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä (630/2021). KT:n lakisääteisissä tehtävissä syntyneitä asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi julkisuuslain perusteella. Asiakirjajulkisuuskuvauksessa kerrotaan tarkemmin, millaisia tietoja ja asiakirjoja KT tuottaa.

KT on myös työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntia ja kuntayhtymiä sekä valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa että kolmikantayhteistyössä tapahtuvassa lainvalmistelussa.

KT:n loogisen asiarekisterin muodostavat asianhallintajärjestelmä ja seuraavat sisäiset tai rajattuun käyttöön tarkoitetut rekisterit: D365-asiakkuudenhallintajärjestelmä, D365-portaali (Linja) ja tapahtumaportaali, O365 Teams/Sharepoint, O356 Outlook, Wintime ja Howspace.

Tietovarannot ja niiden käyttötarkoitukset, sekä tietovarantoihin sisältyvät tietoaineistot

Hallinnon tietovaranto

 • Käyttötarkoitus: Toiminnan järjestäminen, ennakointi ja seuranta
 • Tietoaineistot: Vuosikertomukset ja strategiat sekä toimintasuunnitelmat

Päätöksenteon tietovaranto

 • Käyttötarkoitus: Organisaation päätöksenteko ja johtaminen
 • Tietoaineistot: KT:n valtuuskunnan ja toimikunnan pöytäkirjat

Työ- ja virkaehtosopimusneuvottelujen tietovaranto

 • Työ- ja virkaehtosopimukset (pöytäkirja ja varsinainen sopimusteksti) ja työmarkkinakeskusjärjestötason sopimukset (pöytäkirjoista on tietovarannossa niin kutsutut signeeratut kappaleet ja lopulliset allekirjoitetut kappaleet)
 • Suositukset ja EU:n työmarkkinaosapuolten väliset puitesopimukset
 • Tietovarantoon kuuluvat myös valtuutusasiakirjat (KT:n toimikunta voi valtuuttaa kunnan poikkeamaan työ- ja virkaehtosopimuksesta perustellusta syystä, ja tekemään paikallisen sopimuksen, joka poikkeaa valtakunnallisesta työ- ja virkaehtosopimuksesta)
 • KT:n ja pääsopijajärjestöjen hyväksymä kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen soveltamisen varhentaminen liikkeen luovutuksen yhteydessä

Lainsäädäntöön vaikuttamisen tietovaranto

 • Lainvalmisteluun liittyvät lausunnot ministeriöille ja eduskunnan valiokunnille (ml. lausuntopyynnöt liitteineen) sekä lainvalmistelutyöryhmiin liittyvät nimeämisasiakirjat

Sopimustulkintojen tietovaranto

 • Keskusneuvottelu-, työtuomioistuin-, työrauha- ja valvonta-asioiden aineisto. Lisäksi tietoa, joka syntyy KT:n jäsenten neuvonnassa. Tähän varantoon karttuvat myös Työsuojelun yhteistoimintaryhmän lausunnot, koska KT koordinoi ryhmän toimintaa.
 • kt.fi-sivuston tietoaineistot

Työmarkkinatutkimuksen tietovaranto

 • Sopimusten kustannuslaskentayhteenvedot, selvitykset ja kyselyaineistot, projektiaineistot, tilastot

Palvelutietovaranto

 • Tapahtumien ja verkostotapaamisten ohjelmat sekä aineistot, lausunnot sidosryhmille, asiakkaiden neuvonta

Työmarkkinaviestinnän tietovaranto

 • Yleiskirjeet, KT-yhteyshenkilötiedotteet, muut tiedotteet, uutiskirjeet, Kuntatyönantaja-lehti, blogit, videot ja muut julkaisut sekä viestinnän suunnittelu- ja markkinointiaineistoa.

Tietopyynnöt

Tietopyyntö tulee toimittaa KT:n kirjaamoon, joka toimittaa tietopyynnön vastattavaksi oikealle taholle. Kirjaamon postiosoite on PL 200, 00101 Helsinki. Sähköpostiosoite on kirjaamo(at)kt.fi ja puhelinnumero 09 771 3000 (vaihde).

Tietojen antamisesta päättävä viranomainen on Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT. Ratkaisun tietojen antamisesta tekee KT:n palveluksessa oleva ja tehtävään määrätty henkilö.

Tietoja voidaan hakea tietojärjestelmistä useilla hakutekijöillä. Asianhallintajärjestelmän yleisimmät hakutekijät ovat otsikko, diaarinumero, rekisteröintipäivä sekä tieto lähettäjästä tai vastaanottajasta. Muissa järjestelmissä on omia, erityisiä hakutekijöitä.

Tietoaineistot eivät ole saatavilla avoimesti teknisen rajapinnan avulla.