På svenska

Talous ja rahoitus

KT:n menot peritään jäsenyhteisöiltä. Maksuosuus määräytyy jäsenyhteisön viimeisimmässä vahvistetussa tilinpäätöksessä olevan palkkasumman mukaisessa suhteessa jäsenyhteisöjen koko palkkasummaan. Hallitus hyväksyy KT:n talousarvion ja tilinpäätöksen sekä valitsee tilintarkastajat. Hallituksen päätösvaltaa käyttää KT:n valtuuskunta, kunnes KT:n uudet jaostot on määrätty ja uusi hallitus on valittu.

Tlinpäätös graafeisiksi muutettuna. Kuva: Pixhill.

Maksuosuuksista voidaan periä ennakkoa. Uusi jäsenyhteisö suorittaa ensimmäisenä jäsenyysvuotenaan maksun vain niiltä kuukausilta, joina se on ollut jäsenyhteisö.

Hallitus päättää maksuosuuden maksuajankohdat. Jos maksu viivästyy, sille on maksettava korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentin mukainen viivästyskorko.

Palvelumaksut

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n yksittäiselle jäsenyhteisölle antamasta palvelusta voidaan periä palvelun saaneelta kohtuullinen korvaus hallituksen vahvistamien perusteiden mukaisesti.

Hallinto ja talous

Hallitus hyväksyy KT:n talousarvion ja tilinpäätöksen sekä valitsee tilintarkastajat. Talousarvion hyväksymistä koskevasta päätöksestä on viipymättä ilmoitettava jäsenyhteisöille. Vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle päättää valtiovarainministeriö.

KT:n hallinnon ja talouden sekä toimiston järjestämisestä määrätään hallituksen hyväksymässä johtosäännössä. 

KT:n hallintoyksikköön voi olla yhteydessä talouteen liittyvissä asioissa.

Talousarvio 2022

1. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n talousarvio vuodelle 2022

1.1 Yleistä

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:sta annetun lain (630/2021) 10 §:n mukaisesti KT:n hallitus hyväksyy KT:n talousarvion. Lain 16 §:n perusteella hallituksen päätösvaltaa käyttää KT:n valtuuskunta, kunnes KT:n uudet jaostot on määrätty ja uusi hallitus on valittu.

KT:n toiminnan kustannukset vuonna 2022 talousarviossa ovat 9 114 728 euroa.

Toimintatuloja on arvioitu kertyvän 1 965 410 euroa. Kuntien maksuosuuksina peritään talousarvion mukaan 7 149 318 euroa.

Tuloslaskelma

Toteuma 2020

Budjetti 2021

Budjetti 2022

Tuotot

     

Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat

1 574 415

1 017 413

1 508 400

Ulkoinen rahoitus

1 185 412

591 387

457 010

Jäsenmaksut

5 256 903

6 973 851

7 149 318

Tuotot yhteensä

8 016 730

8 582 651

9 114 728

Kustannukset

     

Palkat ja palkkiot

– 3 966 937

– 4 263 852

– 4 515 431

Eläke- ja muut henkilösivukulut

– 931 957

– 992 533

– 896 195

Henkilöstökulut yhteensä

– 4 898 894

– 5 256 385

– 5 411 626

Poistot

– 47 466

   

Muut henkilöstökulut ja koulutus

 119 096

– 198 990

– 197 450

Vuokrat

– 320 573

– 315 963

– 334 891

Ict-kulut

– 633 908

– 605 600

– 743 300

Matkat

– 37 283

– 96 900

– 100 900

Ulkopuoliset palvelut

– 1 556 933

– 1 477 508

 1 686 952

Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus

– 58 821

– 161 000

– 138 600

Muut toimintakulut

– 343 754

– 470 305

– 501 009

Muut kulut yhteensä

– 3 070 369

– 3 326 266

– 3 703 102

Kustannukset yhteensä

– 8 016 730

– 8 582 651

– 9 114 728

Ylijäämä/Alijäämä

0

0

0

1.2 Myytävät palvelut ja tuotteet sekä ulkopuolinen rahoitus ja avustukset

Myytävät palvelut ja tuotteet jakautuvat vuonna 2022 seuraavasti: asiantuntija- ja koulutuspalvelut 699 400 euroa, ulkopuolinen rahoitus ja avustukset 457 010 euroa, julkaisu- ja tilausmyyntitulot 794 000 euroa ja muut tulot 15 000 euroa. Julkaisumyyntituotot ovat vuonna 2022 edellisvuotta korkeammat johtuen kevään 2022 aikana sovittavien uusien virka- ja työehtosopimusten sopimuskirjamyynnistä. Myynnistä saatavat tuotot huomioidaan jäsenmaksuja määritettäessä.

1.3 Kuntien maksuosuudet

Kuntien maksuosuuksien kehitys on ollut viime vuosina seuraava (1000):

Maksuosuudet peritään vielä vuonna 2022 kunnilta puoliksi niiden verotettavien tulojen mukaan, jotka kunnassa on määrätty edellisenä vuotena toimitetussa kunnallisverotuksessa ja puoliksi saman vuoden tammikuun 1. päivän asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Lopulliset kuntakohtaiset maksuosuudet lasketaan tilinpäätöksen yhteydessä.

1.4 Toiminnan kustannukset

KT:n itsenäistyminen on lisännyt jonkin verran toiminnan kustannuksia. Vuokranmaksuvelvollisuus KT:n toimitiloista alkoi 1.7.2021 ja samalla päättyi ulkopuoliseen rahoitukseen ja avustuksiin sisältynyt Suomen kuntasäätiön vuokratuki, jota vastaava vuokrakulu sisältyi aikaisemmin muihin toimintakuluihin. ICT-kulut ovat nousseet muun muassa KT:n tietojärjestelmien eriyttämisestä johtuen sekä ICT-palveluita tuottavan FCG:n hinnantarkistusten myötä.

Talousarvion suurin kuluerä on henkilöstön palkat ja lakisääteiset henkilösivukulut. Nämä ovat yhteensä noin 5 411 626 euroa, mikä on noin 59 % kaikista kuluista.

KT:n henkilöstön työpanos on vuoden 2021 talousarviossa 58,7 henkilötyövuotta ja vuoden 2022 talousarviossa 62,15 henkilötyövuotta. Luvut sisältävät Avainta ry:n henkilöstön työpanoksen, joka vuonna 2022 on 5 henkilötyövuotta.

KT:n henkilöstön työpanoksen kasvu vuodelle 2022 perustuu itsenäistymiseen liittyvään tehtävien laajenemiseen sekä KT:n toiminnan vaikuttavuuden vahvistamiseen.

Muut kulut ovat vuoden 2022 budjetissa yhteensä 3 703 102 euroa.

Tilinpäätös

Hallitus hyväksyy KT:n tilinpäätöksen sekä valitsee tilintarkastajat. Vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle päättää valtiovarainministeriö.

Taloushallinto

Sähköposti:
talous@kt.fi