På svenska

Talous ja rahoitus

KT:n menot peritään jäsenyhteisöiltä. Maksuosuus määräytyy jäsenyhteisön viimeisimmässä vahvistetussa tilinpäätöksessä olevan palkkasumman mukaisessa suhteessa jäsenyhteisöjen koko palkkasummaan. Hallitus hyväksyy KT:n talousarvion ja tilinpäätöksen sekä valitsee tilintarkastajat. Hallituksen päätösvaltaa käyttää KT:n valtuuskunta, kunnes KT:n uudet jaostot on määrätty ja uusi hallitus on valittu.

Tlinpäätös graafeisiksi muutettuna. Kuva: Pixhill.

Maksuosuuksista voidaan periä ennakkoa. Uusi jäsenyhteisö suorittaa ensimmäisenä jäsenyysvuotenaan maksun vain niiltä kuukausilta, joina se on ollut jäsenyhteisö.

Hallitus päättää maksuosuuden maksuajankohdat. Jos maksu viivästyy, sille on maksettava korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentin mukainen viivästyskorko.

Palvelumaksut

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n yksittäiselle jäsenyhteisölle antamasta palvelusta voidaan periä palvelun saaneelta kohtuullinen korvaus hallituksen vahvistamien perusteiden mukaisesti.

Hallinto ja talous

Hallitus hyväksyy KT:n talousarvion ja tilinpäätöksen sekä valitsee tilintarkastajat. Talousarvion hyväksymistä koskevasta päätöksestä on viipymättä ilmoitettava jäsenyhteisöille. Vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle päättää valtiovarainministeriö.

KT:n hallinnon ja talouden sekä toimiston järjestämisestä määrätään hallituksen hyväksymässä johtosäännössä. 

KT:n hallintoyksikköön voi olla yhteydessä talouteen liittyvissä asioissa.

Talousarvio 2023

1. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n talousarvio vuodelle 2023

1.1 Yleistä

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:sta annetun lain (630/2021) 10 §:n mukaisesti KT:n hallitus hyväksyy KT:n talousarvion. Lain 16 §:n perusteella hallituksen päätösvaltaa käyttää KT:n valtuuskunta, kunnes KT:n uudet jaostot on määrätty ja uusi hallitus on valittu.

KT:n toiminnan kustannukset vuonna 2023 ovat talousarvion mukaan 9 401 106 euroa.

Toimintatuloja on arvioitu kertyvän 1 306 712 euroa. Jäsenten maksuosuuksina peritään talousarvion mukaan 8 094 394 euroa.

Tuloslaskelma

Toteuma 2021

Budjetti 2022

Budjetti 2023

Tuotot

     

Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat

1 114 819

1 508 400

1 214 312

Ulkoinen rahoitus

287 158

457 010

92 400

Jäsenmaksut

5 715 608

7 149 318

8 094 394

Tuotot yhteensä

7 117 585

9 114 728

9 401 106

Kustannukset

     

Palkat ja palkkiot

–4 031 683

–4 610 756

–5 047 685

Eläke- ja muut henkilösivukulut

–493 491

–911 568

–991 717

Henkilöstökulut yhteensä

–4 525 173

–5 522 324

–6 039 402

Poistot

–4 234

   

Muut henkilöstökulut ja koulutus

194 578

–197 450

–244 450

Vuokrat

–204 898

–354 891

–390 753

Ict-kulut

–717 612

–773 300

–793 600

Matkat

–21 640

–100 900

–98 700

Ulkopuoliset palvelut

–1 101 701

–1 692 952

 1 271 310

Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus

–22 047

–141 600

–103 000

Muut toimintakulut

–325 702

–501 009

–444 891

Muut kulut yhteensä

–2 588 177

–3 762 102

–3 346 704

Kustannukset yhteensä

–7 117 585

–9 284 426

–9 386 106

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 0 0 –15 000

Ylijäämä/Alijäämä

0

–169 698

0

1.2 Myytävät palvelut ja tuotteet sekä ulkopuolinen rahoitus ja avustukset

Myytävät palvelut ja tuotteet jakautuvat vuonna 2023 seuraavasti:

  • asiantuntija- ja koulutuspalvelut 680 000 euroa
  • ulkopuolinen rahoitus ja avustukset 92 400 euroa
  • julkaisu- ja tilausmyyntitulot 446 312 euroa
  • muut tulot 33 000 euroa.

Osa uusien virka- ja työehtosopimusten sopimuskirjamyynnistä tuloutetaan vuoden 2023 puolella. Myynnistä saatavat tuotot huomioidaan jäsenmaksuja määritettäessä.

1.3 Jäsenten maksuosuudet

Maksuosuudet perittiin vielä vuonna 2022 kunnilta puoliksi niiden verotettavien tulojen mukaan, jotka kunnassa on määrätty edellisenä vuotena toimitetussa kunnallisverotuksessa ja puoliksi saman vuoden tammikuun 1. päivän asukaslukujen mukaisessa suhteessa.

Vuoden 2023 alusta maksuosuudet määräytyvät kunkin jäsenyhteisön viimeisimmässä vahvistetussa tilinpäätöksessä olevan palkkasumman mukaisessa suhteessa KT:n jäsenyhteisöjen koko palkkasummaan.

Lopulliset kuntakohtaiset maksuosuudet lasketaan KT:n tilinpäätöksen yhteydessä.

1.4 Toiminnan kustannukset

Talousarvion suurin kuluerä on henkilöstön palkat ja lakisääteiset henkilösivukulut. Nämä ovat yhteensä noin 6 039 402 euroa, mikä on noin 64 prosenttia kaikista kuluista.

KT:n henkilöstön työpanos on vuoden 2022 talousarviossa 62,15 henkilötyövuotta ja vuoden 2023 talousarviossa 66,51 henkilötyövuotta. Luvut sisältävät Avainta ry:n henkilöstön työpanoksen, joka vuonna 2023 on 4 henkilötyövuotta.

KT:n henkilöstön työpanoksen kasvu vuodelle 2023 perustuu hyvinvointialueiden toiminnan alkamiseen, hallinnolliseen muutokseen liittyvään tehtävien laajenemiseen ja KT:n omaan koulutustoimintaan sekä KT:n toiminnan vaikuttavuuden vahvistamiseen.

Muut kulut ovat vuoden 2023 budjetissa yhteensä 3 361 704 euroa.

Tilinpäätös

Hallitus hyväksyy KT:n tilinpäätöksen sekä valitsee tilintarkastajat. Vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle päättää valtiovarainministeriö.

Tilinpäätös julkaistaan KT:n vuosikertomuksessa.

Taloushallinto

Sähköposti:
talous@kt.fi