Suomeksi

Arbetarskyddssamarbete är samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagarna

Arbetarskyddssamarbete betyder att arbetsgivaren och arbetstagarna samarbetar för att främja hälsan och säkerheten i arbetet. Samarbetet styrs av lagstiftningen och sektorspecifika avtal.

På denna sida berättar vi om arbetarskyddssamarbete och om

Ärenden som gäller arbetarskyddssamarbete behandlas i första hand i direkt samarbete mellan chefen och de anställda på arbetsplatsen. Ett ärende som gäller en enskild arbetstagare behandlas i första hand mellan den berörda personen och arbetsgivaren. På arbetstagarens begäran kan också personalens representant vara närvarande när ärendet behandlas.

Ärenden som är vittomfattande och allmänna behandlas i den representativa arbetarskyddskommissionen eller motsvarande samarbetsorgan. De ärenden som behandlas i samarbete beskrivs i 26 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006). Arbets- och tjänstekollektivavtal om arbetarskyddssamarbete i kommun- och välfärdssektorn (27.10.2022) styr vilka ärenden som ska behandlas inom detta samarbete.

Strukturen på organisationen för arbetarskyddssamarbetet i kommunerna, välfärdsområdena och de kommunala affärsverken avtalas lokalt.

Organisationen för arbetarskyddssamarbetet ska tillsammans med företagshälsovården stödja linjeorganisationen i arbetarskyddsverksamheten och verka som sakkunnig.

•    Läs mer i promemorian (8.6.2010) om utveckling av ett effektivare arbetarskyddssamarbete i kommunen (pdf) >

Arbetarskyddssamarbete i fyraårsperioder

Personalen inom arbetarskyddssamarbetet (dvs. de arbetarskyddsfullmäktiga och deras ersättare) har en mandattid på fyra år.

Strukturen på organisationen för arbetarskyddssamarbetet i kommunerna, välfärdsområdena och de kommunala affärsverken avtalas lokalt.

Arbetarskyddschefen bistår arbetsgivaren i arbetarskyddsfrågor

Arbetarskyddschefens uppgifter bestäms i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006, 28 §). Arbetarskyddschefen företräder arbetsgivaren i det representativa arbetarskyddssamarbetet. Arbetarskyddschefen ska hjälpa arbetsgivaren och cheferna att inhämta sakkunskap om arbetarskydd samt bistå dem i samarbetet med arbetstagarna och arbetarskyddsmyndigheterna.

Till arbetarskyddschefens uppgifter hör att i tillräckligt god tid inleda processen för arbetarskyddsval på arbetsplatsen i enlighet med anvisningarna för val av personal för arbetarskyddssamarbete inom kommunsektorn. Arbetarskyddschefen sammankallar representanter för arbetstagarorganisationerna för att diskutera hur valet ska genomföras. Vid detta möte fattas beslut om tid och plats för valet samt valarrangemangen.

Lagstiftningen och avtalen ger ramarna för arbetarskyddssamarbetet

Principerna för samarbete i kommunerna och välfärdsområdena bestäms i lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden (449/2007).

Bestämmelser om arbetarskyddssamarbete finns i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006), dvs. den s.k. tillsynslagen.

Genom samarbetet främjas samarbete och växelverkan mellan arbetsgivaren och personalen, och de anställda ges möjlighet att delta i utvecklingen av verksamheten.

Arbets- och tjänstekollektivavtalet om arbetarskyddssamarbete i kommun- och välfärdssektorn kompletterar tillsynslagen

Arbets- och tjänstekollektivavtalet om arbetarskyddssamarbete i kommun- och välfärdssektorn motsvarar de nuvarande bestämmelserna i arbetarskyddslagen, lagen om företagshälsovård och tillsynslagen. Avtalet kompletterar lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006). Det styr vilka ärenden som ska behandlas inom detta samarbete. Det är fråga om ett sådant avtal om arbetarskyddssamarbete som avses i 23 § 1 och 2 mom. i tillsynslagen (44/2006).

Läs mer

Tidsanvändning och ersättning för inkomstbortfall för en arbetarskyddsfullmäktig

Avtalsarrangemangen i anslutning till tidsanvändningen för en arbetarskyddsfullmäktig utgör en del av arbets- och tjänstekollektivavtalet om arbetarskyddssamarbete i kommun- och välfärdssektorn. Avtalen trädde i kraft 27.10.2022 och tillämpas från 1.1.2023 i kommuner, samkommuner, välfärdsområden och välfärdssammanslutningar. Trots att avtalen träder i kraft under arbetarskyddsperioden, behövs inga nya förhandlingar om tidsanvändningen, om det inte sker väsentliga förändringar i samarbetsorganisationen före arbetarskyddsperiodens slut 31.12.2025. Avtalen finns i bilaga 1 och 2 till KT:s cirkulär 24/2022.

Uppsägningsskydd och ersättning för en arbetarskyddsfullmäktig samt ersättarens ställning

Information om uppsägningsskydd och ersättning för en arbetarskyddsfullmäktig och ersättarens ställning finns på länkarna nedan.

En arbetarskyddsfullmäktig har rätt att få utbildning om arbetarskyddsbestämmelserna

En arbetarskyddsfullmäktig och ersättaren har med stöd av 33 § i tillsynslagen rätt att för skötseln av sina samarbetsuppgifter få ändamålsenlig utbildning om bestämmelserna om arbetarskydd. Arbetsgivaren, arbetarskyddsfullmäktigen och fullmäktigens ersättare ska inom två månader från valet ta upp behovet av utbildning och de arrangemang som utbildningen föranleder. Utbildningen ska ske på arbetstid och får inte medföra kostnader eller inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktigen eller ersättaren.

I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens samt i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning redogörs för arbetarskyddsfullmäktigens möjligheter att delta i samarbetsutbildningar och arbetarskyddsutbildningar som huvudavtalsorganisationerna ordnar för sina medlemmar. Den fackföreningsutbildning som nämns här ska vara godkänd av den gemensamma utbildningsarbetsgrupp som parterna tillsatt. Avlönad samarbetsutbildning kan beviljas för högst två veckor per kalenderår och avlönad arbetarskyddsutbildning för likaså högst två veckor per kalenderår.
Information om kurserna finns i KT:s cirkulär.

Läs mer

Ersättning för måltidskostnader

Till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som deltar i samarbetsutbildning betalas för varje sådan kursdag för vilken tjänsteinnehavaren får ordinarie lön eller arbetstagaren ersättning för inkomstbortfall en sådan ersättning för måltidskostnader som undertecknarna av ovan nämnda avtal gemensamt har kommit överens om.

Arbetarskyddsval

Arbetstagarna väljer sina representanter till arbetsplatsens arbetarskyddssamarbete i arbetarskyddsval. Avtalen om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatserna i kommunsektorn är fortfarande i kraft. Vid förhandlingarna om organisationen för arbetarskyddssamarbetet ska man beakta det kommunala avtalet om arbetarskyddssamarbete (2008) och avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktiga (2011).

Bestämmelser om arbetarskyddsval finns i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) (Finlex).

Arbetstagarna ska ordna ett val där de väljer en arbetarskyddsfullmäktig och ersättare. Valet ska ordnas så att alla arbetstagare på arbetsplatsen har möjlighet att delta, dvs. att ställa upp som kandidat och att rösta.

Enligt det kommunala avtalet om arbetarskyddssamarbete har personalen inom arbetarskyddssamarbetet en mandatperiod på fyra år.

Det lönar sig att börja förbereda valet i god tid.

På videon berättar KT:s förhandlingschef Anna Kukka (på finska) om valet av personal inom arbetarskyddssamarbetet.

Utlåtande av samarbetsgruppen för arbetarskydd om förlängning av den nuvarande mandattiden för arbetarskyddet på grund av strukturreformen

Samarbetsgruppen för arbetarskydd (TYRY) har 29.3.2021 gett ett utlåtande om förlängning av den nuvarande mandattiden för arbetarskyddet. Arbetsgruppen anser det obefogat att förlänga mandattiden på grund av strukturreformen.

Anvisningar om förberedelse av arbetarskyddsval

1. I samband med förberedelserna inför arbetarskyddsvalet lönar det sig att utvärdera verksamheten och de uppnådda effekterna under den nuvarande perioden och fundera på vad som behöver utvecklas.

Mer information som stöd för utvärderingen finns till exempel i KT:s och huvudavtalsorganisationernas gemensamma promemoria Utveckling av ett effektivare arbetarskyddssamarbete i kommunen. Promemorian har publicerats som bilaga till KT:s cirkulär 15/2010.

2. Vid förhandlingarna om organisationen för arbetarskyddssamarbetet ska man beakta avtalet om arbetarskyddssamarbete i kommun- och välfärdssektorn och avtalet om tidsanvändning och ersättning för inkomstbortfall för en arbetarskyddsfullmäktig.

Avtalet om arbetarskyddssamarbete i kommun- och välfärdssektorn har publicerats i KT:s cirkulär 24/2022. Avtalet ersätter det tidigare kommunala avtalet om arbetarskyddssamarbete (27.5.2008) samt tjänste- och arbetskollektivavtalet om uppsägningsskydd och ersättning för en arbetarskyddsfullmäktig.

Avtalet om tidsanvändning och ersättning för inkomstbortfall för en arbetarskyddsfullmäktig finns i KT:s cirkulär 24/2022, bilaga 2. Avtalet ersätter det tidigare avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktiga (24.11.2011).Tillämpningsanvisningen för avtalet har publicerats i KT:s cirkulär 3/2013.

3. Tidsanvändningskoefficienten för en arbetarskyddsfullmäktig är fortfarande 0,12–0,22. Koefficienten är individuell. Detta bör beaktas också vid planeringen av de arbetarskyddsfullmäktigas verksamhetsområden.

4. De arbetarskyddsfullmäktiga verkar enligt villkoren för det egna anställningsförhållandet.

5. Om arbetarskyddsfullmäktigen inte längre kan utföra sitt ordinarie arbete på grund av uppdragets omfattning, kan arbetsgivaren anvisa honom eller henne annat arbete som anknyter till arbetarskyddet så att veckoarbetstiden uppnås.

6. . Då arbetarskyddskommissionens sammansättning planeras på arbetsplatsen ska man minnas att de arbetarskyddsfullmäktiga enligt lagen alltid är medlemmar i arbetarskyddskommissionen.

Bestämmelser om arbetarskyddskommissionens sammansättning finns i 39 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) (Finlex).

7. Valet arrangeras av en valbestyrelse som består av de representanter personalen valt.

8. Arbetsgivaren stöder genomförandet av valet genom att erbjuda utrymmen och utrustning.

Arbetarskyddscentralens kommungrupp har tagit fram anvisningar för genomförandet av valet. En handledning för val av personal för arbetarskyddssamarbete inom kommunsektorn för perioden 1.1.2022–31.12.2025 finns på Arbetarskyddscentralens webbplats.

 9. Då de arbetarskyddsfullmäktiga valts och arbetsgivaren informerats om valen ska arbetsgivaren vidarebefordra uppgifterna till Arbetarskyddscentralens personregister för arbetarskyddet.

Mer information om personregistret för arbetarskyddet finns på Arbetarskyddscentralens webbplats.

Arbetsgruppen för arbetarskydd TYRY

TYRY är en arbetsgrupp för arbetarskydd som avtalsparterna har tillsatt gemensamt. Samarbetsgruppen följer upp hur samarbetsavtalet om arbetarskydd och avtalet om en arbetarskyddsfullmäktigs tidsanvändning efterlevs.

Marjaana Walldén

sakkunnig, arbetsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2271
Mobiltelefon:
+358 40 059 6136
E-post:
Marjaana.Wallden@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT