Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal TS

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal TS-17, som ingåtts i enlighet med konkurrenskraftsavtalet, är i kraft 1.2.2017–31.1.2018. Lönerna höjs inte under avtalsperioden.

Tekniset

Arbetstiden förlängs

Ändringarna i arbetstidskapitlet i AKTA tillämpas också inom avtalet för teknisk personal från 1.2.2017.

Den ordinarie arbetstiden enligt AKTA förlängs med 30 minuter per vecka i allmän arbetstid, byråarbetstid, s.k. 37 timmars arbetstid och periodarbete. Också övertidsgränserna och söckenhelgsförkortningarna ändras. Timlönedivisorerna är däremot oförändrade.

Arbetstiden enligt tillstånd till undantag inom brand- och räddningsväsendet ändras inte genom denna avtalsuppgörelse. Den ordinarie arbetstiden ändras inte heller för dem som har en ordinarie arbetstid på 40 timmar. Timantalet för mertidsersättning har ändrats i bilaga 2. (TS 2017 bilaga 2.)

I kontinuerligt treskiftsarbete blir det ändringar i arbetstidsarrangemangen under söckenhelgsveckor. Antalet timmar som ersätts är i fortsättningen 4,7 (TS bilaga 5, § 7).

Semesterpenningen minskas

Inom TS tillämpas i huvudsak semesterbestämmelserna i AKTA. Det särskilda kollektivavtalet om bestämning av semesterpenningen år 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019 tillämpas också inom TS.

Arbetstidsbank och lokala avtal

I arbetstidskapitlet i AKTA 2017 har det införts en bestämmelse om arbetstidsbanker (AKTA kap. III § 32). Särskilda anvisningar har utarbetats om användningen av en arbetstidsbank och dessa anvisningar gäller också avtalet för tekniska sektorn.

I avtalsuppgörelsen för kommunsektorn ingår också gemensamma anvisningar om lokala avtal som gäller alla avtalsområden. Anvisningarna finns i KT:s cirkulär.

Löner

Lönesystemet och lokala värderingssystem

Inom TS tillämpningsområde ska kommunerna och samkommunerna ha ett enhetligt lönesystem som följer TS kap. II och som personalen känner till grunderna för. Lönesystemet förutsätter att lokala värderingssystem (lokala allmänna principer) fastställs för bestämningen av de uppgiftsrelaterade lönerna och individuella tilläggen. (TS-17 kap. II § 7 mom. 1)

Bestämmelser och tillämpningsanvisningar om den uppgiftsrelaterade lönen finns i kap. II § 9. Bestämmelser och tillämpningsanvisningar om det individuella tillägget finns i kap. II § 12.

TS-utvecklingsgruppen

Inom TS tillämpningsområde ska det finnas en TS-utvecklingsgrupp. Enligt handledningen för TS har man i praktiken också godkänt ett arrangemang där en del av en förhandlingsgrupp som bildats för kollektivavtal inom flera avtalsområden fungerar som TS-utvecklingsgrupp. I denna del av förhandlingsgruppen ska endast TS-avtalsorganisationerna vara representerade.

TS-utvecklingsgruppen behandlar värderingssystemen för uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg enligt TS innan principerna fastställs i kommunens eller samkommunens beslutandeorgan.

Utvecklingsgruppen följer hur de lokala värderingssystemen för uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg fungerar i kommunen och ger vid behov förslag till ändringar och utvecklingsåtgärder.

TS-utvecklingsgruppens sammansättning och uppgifter behandlas i handledningen för TS. Handledningen för TS finns i TS-avtalsboken efter själva avtalet.

Ytterligare information

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
KT Kuntatyönantajat
Yleiset palvelussuhdeasiat