Suomeksi
Pärmen på avtalen för tekniska personalen 2020-2021.

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns tekniska personal TS

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal TS 2020–2021 gäller 1.4.2020–28.2.2022 och tillämpas på 24 000 löntagare. TS 2022–2025 utkommer i januari-fabruari. Ändringarna i avtalet framgår av KT:s cirkulär 3/2022 och 10/2022.

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal TS 2020–2021

TS 2020–2021 gäller 1.4.2020–28.2.2022.

Löneuppgörelsen för TS

Allmän förhöjning 1.8.2020

De uppgiftsrelaterade lönerna höjs med 26 euro, dock minst med 1,22 procent. De individuella tilläggen och separattilläggen höjs med 1,22 procent.

Allmän förhöjning 1.4.2021

De uppgiftsrelaterade lönerna höjs med 1,0 procent. De individuella tilläggen och separattilläggen höjs med 1,0 procent.

De uppgiftsrelaterade minimilönerna i lönegrupperna och minimilönen enligt TS § 20 har höjts i enlighet med den allmänna förhöjningen.

Lokal justeringspott (1.4.2021)

En lokal justeringspott på 0,8 procent av lönesumman inom TS fördelas 1.4.2021. Av den lokala justeringspotten används

  • 0,3 % till individuella tillägg
  • 0,5 % till uppgiftsrelaterade löner och/eller individuella tillägg

Arbetsgivaren ska se till att den lokala justeringspotten fördelas i enlighet med lönesystemen (det lokala värderingssystemet för den uppgiftsrelaterade lönen och det lokala värderingssystemet för det individuella tillägget). Lönesystemet i TS förutsätter att de lokala värderingssystemen för den uppgiftsrelaterade lönen och det individuella tillägget stärks (TS § 7 mom. 1).

Den lokala arbetsgivarens representanter och de lokala representanterna för avtalsorganisationerna inom TS förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Målet för förhandlingarna är att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

Arbetstid

De förlängningar av den ordinarie arbetstiden som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet gäller till söndag 30.8.2020. De ordinarie arbetstiderna enligt AKTA 2020–2021 iakttas från 31.8.2020 eller från början av den arbetsperiod som inleds närmast detta datum.

I stället för de förlängningar av den ordinarie arbetstiden som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet och som nu slopats har parterna avtalat om vissa ändringar i bland annat AKTA:s arbetstidskapitel och semesterkapitel. Dessa ändringar träder i kraft 31.8.2020. Inom TS tillämpas bland annat AKTA:s arbetstidskapitel, semesterkapitel och bilaga 18, om inget annat avtalats i TS.

I samband med att förlängningarna av den ordinarie arbetstiden slopades har också vissa bestämmelser i TS-bilagorna ändrats.

TS bilaga 2

  •  Införande av § 1 mom. 1 punkt d) förutsätter ett lokalt tjänste- och arbetskollektivavtal till 31.12.2021.
  • Utjämningsperioden för den maximala arbetstiden har avtalats till 6 månader.

Den temporära försöksbestämmelsen i TS-18 bilaga 8 tillämpas inte längre. TS-20 innehåller ingen kollektivavtalsbaserad s.k. 24/42 timmars arbetstid. I bilaga 2 kan den ordinarie arbetstiden basera sig på ett tillstånd till undantag som beviljats med stöd av arbetstidslagen (605/1996, 872/2019) (hänvisningsbestämmelse).

Arbetsgrupper

Dessutom har det avtalats om två arbetsgrupper:

  • Arbetsgrupp som kartlägger arbetstidssystemet inom brand- och räddningsväsendet
  • Arbetsgrupp som utreder lönekapitlet i TS-20

I det kommande cirkuläret om TS-20 publiceras underteckningsprotokollet till TS och de ändrade avtalsbestämmelserna.

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT