Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal TS

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2018–2019 (TS-18) gäller 1.1.2018–31.3.2020.

Tekniset

Löner

Lönesystemet och lokala värderingssystem

Inom TS tillämpningsområde ska kommunerna och samkommunerna ha ett enhetligt lönesystem som följer TS kap. II och som personalen känner till grunderna för. Lönesystemet förutsätter att lokala värderingssystem (lokala allmänna principer) fastställs för bestämningen av de uppgiftsrelaterade lönerna och individuella tilläggen. (TS-18 kap. II § 7 mom. 1)

Bestämmelser och tillämpningsanvisningar om den uppgiftsrelaterade lönen finns i kap. II § 9.

Bestämmelser och tillämpningsanvisningar om det individuella tillägget finns i kap. II § 12. I TS kap. II § 12 mom. 2 har en ny protokollsanteckning lagts till.

Protokollsanteckning

För individuella tillägg ska arbetsgivaren senast 1.3.2019 använda minst 0,3 % av summan av de uppgiftsrelaterade lönerna för den personal i kommunen eller samkommunen som omfattas av TS. Justeringen görs årligen.

TS-utvecklingsgruppen

Inom TS tillämpningsområde ska det finnas en TS-utvecklingsgrupp. Enligt handledningen för TS har man i praktiken också godkänt ett arrangemang där en del av en förhandlingsgrupp som bildats för kollektivavtal inom flera avtalsområden fungerar som TS-utvecklingsgrupp. I denna del av förhandlingsgruppen ska endast TS-avtalsorganisationerna vara representerade.

TS-utvecklingsgruppen behandlar värderingssystemen för uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg enligt TS innan principerna fastställs i kommunens eller samkommunens beslutandeorgan.

Utvecklingsgruppen följer hur de lokala värderingssystemen för uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg fungerar i kommunen och ger vid behov förslag till ändringar och utvecklingsåtgärder.

TS-utvecklingsgruppens sammansättning och uppgifter behandlas i handledningen för TS. Handledningen för TS finns i TS-avtalsboken efter själva avtalet.

TS-utvecklingsgruppen ska sammanträda regelbundet, om inget annat avtalas lokalt.

Löneuppgörelsen för TS-18

Löneuppgörelserna för TS-18 presenteras i KT:s cirkulär 4/2018.

  • Allmän förhöjning 1.5.2018
  • Allmän förhöjning 1.4.2019
  • De uppgiftsrelaterade minimilönerna i lönegrupperna 1.5.2018 och 1.4.2019
  • Minimilönen från 1.5.2018 och 1.4.2019
  • Höjning av den uppgiftsrelaterade lönen på grund av ändringar i arbetstiden
  • Justeringspott på central nivå (0,3 %) från 1.1.2019
  • Lokal justeringspott (0,9 %) från 1.1.2019
  • Lokal resultatbaserad engångspott i januari 2019

Iakttagande av arbetstidskapitlet och semesterkapitlet i AKTA

Enligt § 4 i allmänna delen i TS-18 iakttas bestämmelserna i bland annat arbetstidskapitlet och semesterkapitlet i AKTA i den form som gäller vid respektive tidpunkt, om inte något annat har avtalats i TS-18 eller dess bilagor.

Ikraftträdelse för vissa bestämmelser:

  • Arbetstidskapitlet i AKTA 2017 tillämpas under perioden 1.2–30.4.2018.
  • Bestämmelserna om flexibel arbetstid i bilaga 15 i AKTA 2017 iakttas t.o.m. 30.4.2018.

AKTA 2018–2019 kapitel III Arbetstid

De ändrade bestämmelserna i AKTA:s arbetstidskapitel träder i kraft 1.5.2018. De nya avtalsbestämmelserna om hur godtagbara frånvarodagar inverkar på den ordinarie arbetstiden och övertidsgränsen träder dock i kraft 7.5.2018, varefter arbetsskiftsförteckningarna ska göras upp enligt de nya bestämmelserna.

Anvisningar om dessa ändringar ges i KT:s cirkulär 2/2018.

AKTA 2018–2019 kap. IV Semester

I semesterkapitlet har § 6 mom. 4 och § 7 mom. 6 ändrats så att det som sägs om periodarbete också kan tillämpas på andra arbetstidsformer där en godtagbar frånvarodag inverkar på den ordinarie arbetstiden och övertidsgränsen.

Anvisningar om avtalsändringarna ges i KT:s cirkulär 2/2018.

AKTA 2018–2019 bilaga 18, arbetstid på 38 timmar 15 minuter

I AKTA kap. III § 6 mom. 1 har en ny protokollsanteckning lagts till. Enligt den tillämpas bestämmelsen i AKTA 2017 kap. III § 10 (arbetstid för vissa sakkunniga) på dem som omfattas av bestämmelsen t.o.m. 6.5.2018.

Från 7.5.2018 är den ordinarie arbetstiden för anställda som omfattas av bestämmelsen 38 timmar 15 minuter per vecka (full arbetstid). Den ordinarie arbetstiden, mertidsarbete, övertidsarbete och timlönedivisorn bestäms enligt AKTA bilaga 18. Till övriga delar iakttas bestämmelserna i AKTA kap. III.

Den ordinarie arbetstiden för anställda som omfattas av AKTA 2017 kap. III § 10 förlängs 7.5.2018 i enlighet med bilaga 18.

Anvisningar om avtalsändringarna ges i KT:s cirkulär 2/2018.

Semesterpenningen minskas

Inom TS tillämpas i huvudsak semesterbestämmelserna i AKTA. Det särskilda kollektivavtalet om bestämning av semesterpenningen år 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019 tillämpas också inom TS.

Arbetstidsbank och lokala avtal

I arbetstidskapitlet i AKTA finns det en bestämmelse om arbetstidsbanker (AKTA 2018–2019 kap. III § 30). Särskilda anvisningar har utarbetats om användningen av en arbetstidsbank och dessa anvisningar gäller också avtalet för tekniska sektorn. Se KT:s cirkulär 6/2016.

Gemensamma anvisningar för alla avtalsområden om lokala avtal finns i KT:s cirkulär 7/2016.

Arbetsgrupper

Arbetsgrupp som utreder arbetstidsarrangemangen inom brand- och räddningsväsendet

Den arbetsgrupp som utreder arbetstidsarrangemangen inom brand- och räddningsväsendet ska utreda hur de särskilda bestämmelserna om dessa arbetstidsarrangemang (TS-18 bilaga 2) borde ändras samt ge TS-arbetsgruppen förslag till åtgärder innan avtalsperioden löper ut. I arbetet ska arbetsgruppen fästa vikt vid revideringen av arbetstidslagen samt vård- och landskapsreformen.

Arbetsgrupp som ser över bestämmelserna i TS-18 § 8

Arbetsgruppen ska utreda hur innehållet i TS-18 § 8 borde ändras samt senast 1.12.2018 ge TS-arbetsgruppen förslag till åtgärder. För TS-18 § 8 och de åtföljande ändringarna reserveras en justeringspott på 0,3 procent som fördelas på central nivå (§ 3 mom. 1).

Ändringar i bilagorna till TS

Byte av semesterpenningen mot ledighet. Ny bilaga 7 i TS.

Byte av semesterpenningen mot ledighet (ny bilaga 7 i TS-18)

I bilaga 7 i TS-18 finns det nya bestämmelser om byte av semesterpenning mot ledighet. Bilagan är tidsbegränsad och gäller semesterpenningar som tjänats in för kvalifikationsåren 2017–2018 och 2018–2019 (§ 2).

För att bilaga 7 ska kunna tillämpas måste ett lokalt kollektivavtal om detta ingås. Därefter kan den anställde och arbetsgivaren komma överens om utbyte av semesterpenningen.

Se även KT:s cirkulär 4/2018.

BILAGA 2 Arbetstidsarrangemang vid brand- och räddningsverk

Bestämmelserna i bilaga 2 har ändrats för avtalsperioden.

TS bilaga 2 § 1 mom. 1 punkt d).

Arbetsgivare som 31.1.2018 har tillämpat arbetstidsformen enligt TS-17 bilaga 2 § 1 mom. 1 punkt d) kan fortsätta att tillämpa arbetstidsformen utan något lokalt avtal.

För de arbetsgivare som 31.1.2018 tillämpat punkt d) är den enda förändringen att utjämningsperioden i fortsättningen är högst 12 veckor. Ändringen träder i kraft 1.5.2018 eller efter den då pågående arbetsperiodens utgång.

Om en arbetsgivare som utan lokalt avtal kan fortsätta tillämpa arbetstidsformen enligt TS bilaga 2 § 1 mom. 1 punkt d) planerar att utvidga tillämpningen av denna arbetstidsform ska arbetsgivaren meddela KT om detta (adress ts(at).fi).

TS bilaga 2, § 1 mom. 2

I TS bilaga 2 (§ 1 mom. 2) har det lagts till en hänvisning till försöksbestämmelsen om en temporär arbetstidsform (bilaga 8 i TS).

Den ordinarie arbetstiden för tjänsteinnehavare och arbetstagare vid brand- och räddningsverk kan i enlighet med bilaga 8 § 2 mom. 2 vara i genomsnitt 42 timmar i veckan under högst ett år, varvid arbetsskiften är högst 24 timmar, förutsatt att ett lokalt tjänste- och arbetskollektivavtal ingåtts om detta i enlighet med bilaga 8. Arbetstid enligt försöksbestämmelsen i bilaga 8 kan tillämpas 1.4.2018–31.3.2020.

Se också KT:s cirkulär 4/2018.

BILAGA 8  Temporär försöksbestämmelse om s.k. 24/42 timmars arbetstid till avtalsperiodens slut (Arbetstid enligt försöksbestämmelsen i bilaga 8 kan tillämpas  1.4.2018–31.3.2020)

Den temporära försöksbestämmelsen i bilaga 8 kan tillämpas endast på anställda som omfattas av bilaga 2 (särskilda bestämmelser om arbetstidsarrangemangen för brand- och räddningsverken).

Bestämmelserna i TS bilaga 8 kan tillämpas i ett arbete som till sin art är sådant att det utförs endast tidvis under den arbetstid per dygn under vilken den anställde ska vara redo för arbete.

För att bestämmelserna i bilaga 8 ska kunna börja tillämpas måste arbetsgivaren och avtalsorganisationerna inom TS eller deras registrerade underföreningar avtala om tillämpning av bilaga 8 genom ett lokalt tjänste- och arbetskollektivavtal. Om det uppkommer oklarhet om en underförenings befogenhet att föra lokala avtalsförhandlingar, kan det förutsättas att denna har en uttrycklig fullmakt av huvudavtalsorganisationen.

TS bilaga 8 gäller under avtalsperioden 1.2.2018–31.3.2020. Det lokala avtalet kan inte ingås för längre tid. Det lokala avtalet kan sägas upp med tre månaders uppsägningstid.

Se också KT:s cirkulär 4/2018.

 

Ytterligare information

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
KT Kommunarbetsgivarna
Allmänna anställningsfrågor