Suomeksi
Pärmen på avtalet för kommunsektorns tekniska personal 2022-2025.

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns tekniska personal TS

TS 2022–2025 utkommer i januari-fabruari. Ändringarna i avtalet framgår av KT:s cirkulär 3/2022 och 10/2022.

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns tekniska personal TS 2022–2025

TS 2022–2022 gäller 1.5.2022–30.4.2025.

Löneuppgörelsen för TS

Den allmänna förhöjningen 1.6.2022

  • De uppgiftsrelaterade lönerna eller därmed jämförbara månadslönerna höjs 1.6.2022 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 46 euro, dock minst 2,0 procent.
  • De uppgiftsrelaterade löner som 31.5.2022 är minst 2 300,00 euro höjs med 2,0 procent. De uppgiftsrelaterade löner som 31.5.2022 är mindre än 2 300,00 euro höjs med 46,00 euro i månaden.
  • I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdas arbetstid är kortare än den ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet.
  • De individuella tilläggen höjs med 2,0 procent.
  • Separattilläggen höjs med 2,0 procent.
  • Minimilönen är 1 699,91 euro från 1.6.2022 (TS-22 § 10).
  • De höjda uppgiftsrelaterade minimilönerna i lönegrupperna från 1.6.2022 framgår av cirkulärbilaga 4.

Bestämmelser om betalning av de justerade lönerna finns i § 11 i underteckningsprotokollet

Central justeringspott 1.10.2022

Förhöjningen är 0,53 procent, av vilket 0,03 procent används samordnat för familjeledighetsreformen.

De riksomfattande TS-avtalsparterna ska senast 30.9.2022 ha förhandlat om hur potten på 0,5 procent ska användas. Om samförstånd inte nås, delas potten ut som en allmän förhöjning.

Allmän förhöjning 1.6.2023

Förhöjningen är 1,5 procent.

Lokal justeringspott 1.6.2023

Den lokala justeringspotten 1.6.2023 är 0,4 procent av lönesumman inom TS.

Allmän förhöjning 1.6.2024

Förhöjningen är 1,5 procent.

Lokala justeringspott 1.6.2024

Den lokala justeringspotten 1.6.2024 är 0,4 procent av lönesumman inom TS.

Avtalshöjningarna kan påverkas uppåt av kostnadseffekten i jämförelsebranscherna. Det har dessutom avtalats om ett program för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem under perioden 2023–2027. I programmet ingår lönehöjningar.

Arbetsgrupper

Under avtalsperioden verkar TS-arbetsgruppen samt arbetsgruppen som utreder arbetstidssystemet för brand- och räddningsväsendet.

Arbetsgruppen som utreder arbetstidssystemet för brand- och räddningsväsendet ska utreda hurdant kollektivavtalsenligt arbetstidssystem för brand- och räddningsväsendet som både möjliggör långa arbetsskift inom gränserna för arbetslagstiftningen och beaktar brand- och räddningsverkens olika behov av arbetstidsarrangemang. Arbetsgruppen ska även utreda vilka kostnadseffekter och ersättningsformer som ingår i förslaget. Arbetsgruppen ska i sitt arbete även granska försöksbestämmelserna i TS-18 bilaga 8. Arbetsgruppens mandattid är 1.6.2022–28.2.2023.

Familjeledighetsreformen i TS

Med anledning av familjeledighetsreformen ändras följande bestämmelser i TS-22:

  • kap. I § 4
  • kap. II § 15
  • bilaga 2 § 2

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT