Suomeksi
Nyhet

Ändringar i lagstiftningen om reproduktiv hälsa

Tillämpningsområdet utvidgades 1.4.2024 för lagen om förteckningar och ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som föranleder risk för cancersjukdom. I fortsättningen ska arbetsgivaren föra förteckningar över reproduktionstoxiska agenser och ett register över personer som i sitt yrke är exponerade för dessa. Dessutom träder två nya förordningar i kraft.

Raskaana oleva pitää esitystä työpaikan palaverissa. Kuva: Mostphotos.

Ändringarna i lagen om förteckningar och ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som föranleder risk för cancersjukdom trädde i kraft 1.4.2024. Lagens tillämpningsområde utvidgades till att omfatta substanser som påverkar den reproduktiva hälsan. Ändringarna baserar sig på det uppdaterade EU-direktivet om skydd mot risker vid exponering för carcinogener.

För arbetsgivare innebär ändringen att de i fortsättningen ska föra en förteckning över substanser som påverkar den reproduktiva hälsan och över arbetstagare som exponeras för dem. Arbetsgivaren ska bevara dessa uppgifter i fem år från det att den sista uppgiften antecknades. Uppgifter i denna kategori anmäls dock inte vidare till det nationella ASA-registret. Uppgifter om agenser som medför risk för cancersjukdom och mutagena agenser samt om arbetstagare som exponerats för dem ska fortfarande anmälas till registret.

I motiveringen till regeringens proposition står det att i en stor del av de branscher där det förekommer exponering för reproduktionstoxiska agenser exponeras arbetstagarna också för agenser som medför risk för cancersjukdom.

Lagen innehåller inga detaljerade bestämmelser om hur arbetsgivaren ska föra förteckningen. Arbetsgivarna har alltså fortfarande möjlighet att själva överväga hur de upprätthåller förteckningen och genomför den tekniskt.

Arbetshälsoinstitutet har på en ny webbsida sammanställt ett informationspaket om kemiska substanser som är farliga för den reproduktiva hälsan samt ett sammandrag av arbetsgivarens skyldigheter.

Ny förordning om agenser som medför risk för cancersjukdom, mutagena agenser och reproduktionstoxiska agenser i arbetet

Som en del av genomförandet av cancerdirektivet utfärdades också en ny förordning om agenser som medför risk för cancersjukdom, mutagena agenser och reproduktionstoxiska agenser i arbetet (113/2024).

Förordningen träder i kraft 5.4.2024 och ersätter statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete.

Den viktigaste ändringen i den nya förordningen gäller tillämpningsområdet. Förordningen omfattar inte bara agenser som medför risk för cancer och mutagena agenser, utan även reproduktionstoxiska agenser samt de blandningar och processer som i bilagan till förordningen uppräknas som mutagena.

I fråga om koncentrationer som befunnits skadliga har gällande gränsvärden för vissa reproduktionstoxiska agenser inkluderats i den nya förordningen och de har omvandlats till bindande gränsvärden.

I förordningen föreskrivs dessutom om bindande gränsvärden för bly, och därför upphävs statsrådets beslut om blyarbete.

För cancerfarliga nickelföreningar och akrylnitril införs nya bindande gränsvärden, och det bindande gränsvärdet för bensen skärps.

Ny förordning om skydd för arbetstagare som är gravida, nyligen fött barn eller ammar mot agenser och andra faktorer som kan medföra risk i arbetet

På grund av ändringar i förordningarna om den reproduktiva hälsan och EU-direktivet om skydd av gravida upphävs statsrådets förordning om agens och andra faktorer i arbetet som medför risker för den reproduktiva hälsan och om avvärjande av risker (603/2015). Den ersätts med en ny förordning om skydd för arbetstagare som är gravida, nyligen fött barn eller ammar mot agenser och andra faktorer som kan medföra risk i arbetet (143/2024), som träder i kraft 5.4.2024.

Den nya förordningen gäller alla branscher och arbetsplatser.

I den nya förordningen preciseras och förtydligas skyddet och säkerheten på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen fött barn eller ammar. Till skillnad från den tidigare förordningen nämns fostret inte särskilt i den nya förordningen, eftersom arbetarskyddet gäller en arbetstagare. Vid skydd av arbetstagaren skyddas samtidigt också fostret och det nyfödda barnet.

I förordningen föreskrivs närmare bedömningen av säkerheten och hälsan för arbetstagare som är gravida, nyligen fött barn eller ammar, samt de riskfaktorer som bör beaktas vid bedömningen.

Arbetshälsoinstitutet har år 2022 publicerat handboken Graviditet och exponering i arbetet (Raskaus ja työn altisteet), som behandlar förordningen och presenterar olika agenser.

I den nya förordningen föreskrivs dessutom om arbetsgivarens skyldighet att informera arbetstagarna om risker och särskilda riskfaktorer samt åtgärder som ska vidtas med anledning av riskbedömningen. Arbetsgivaren ska påminna arbetstagare som utför arbete där det förekommer exponering om att det är viktigt att den som är gravid, nyligen fött barn eller ammar informerar arbetsgivaren om sitt tillstånd.

I den nya förordningen föreskrivs också noggrannare om sådana individuella åtgärder som arbetsgivaren ska vidta för att förebygga och förhindra att en enskild arbetstagare exponeras för fara. 

Minna Salli

sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2325
Mobiltelefon:
+358 40 720 8952
E-post:
Minna.Salli@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT