Suomeksi

KT är en intresseorganisation för arbetsgivare

KT är en arbetsgivarorganisation för kommunerna och välfärdsområdena. Våra uppgifter fastställs i lagen om anordnande av intressebevakning för kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare. Vi bevakar kommunernas, samkommunernas och välfärdsområdenas intressen på arbetsmarknaden. KT är också en central arbetsmarknadsorganisation som representerar sina medlemmar i de riksomfattande arbetsmarknadsförhandlingarna och i trepartssamarbetet. Den högsta beslutanderätten i KT utövas av delegationen.

KT:n organisaatio

KT förhandlar fram och ingår kommunala kollektivavtal med de huvudavtalsorganisationer som representerar personalen. Vi stöder våra medlemmars arbetsgivarverksamhet bland annat genom att ge rekommendationer om anställningsfrågor, resultatutveckling och arbetslivskvalitet. Dessutom bevakar vi de kommunala arbetsgivarnas intressen i Europeiska unionen.

Kommunsektorns avtalssystem omfattar fastlandskommunerna, samkommunerna, välfärdsområdena och de kommunala affärsverken samt deras anställda.

KT är ett självständigt offentligrättsligt samfund

Den centraliserade bevakningen av arbetsgivarnas intressen i kommunsektorn inleddes 1970 då lagen om KT:s föregångare Kommunala avtalsdelegationen trädde i kraft. Lagen reviderades 1987 när Kommunala avtalsdelegationen blev Kommunala arbetsmarknadsverket och 1993 när KT blev en del av Finlands Kommunförbund.

Lagen om anordnande av intressebevakning för kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare (630/2021) trädde i kraft 1.7.2021 i samband med lagarna om social- och hälsovårdsreformen. Lagen gjorde KT till ett självständigt offentligrättsligt samfund och utvidgade dess riksomfattande intressebevakning till att omfatta inte endast kommunerna och samkommunerna utan även välfärdsområdena samt deras företag och andra sammanslutningar. KT bytte namn till Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Lagen bestämmer KT:s uppgifter

Lagen om anordnande av intressebevakning för kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare (630/2021) fastställer KT:s ställning och uppgifter.

Enligt lagen är KT ett självständigt offentligrättsligt samfund. Vår riksomfattande intressebevakning omfattar utöver kommunerna och samkommunerna även välfärdsområdena. Även de företag och andra sammanslutningar som kommunerna och välfärdsområdena har bestämmande inflytande i kan vara medlemmar i KT.

Den nya lagen ändrade inte väsentligt KT:s uppgifter, men uppgifterna har fastställts noggrannare än tidigare i den. KT verkar som central arbetsmarknadsorganisation samt som arbetsgivarorganisation för kommunerna och välfärdsområdena.

KT:s uppgifter är bland annat

  • att förhandla om och ingå kollektivavtal och centralorganisationsavtal
  • att bevaka arbetsgivarnas intresse i beredningen av arbets-, pensions- och socialskyddslagar
  • att bevaka arbetsgivarnas intresse i internationella sammanslutningar.

Enligt lagen ska vi utföra och utveckla arbetsmarknadsutredningar som behövs i arbetsgivarverksamheten samt uppgifter som anknyter till personalledning, arbetslivskvalitet och resultatinriktning.

Dessutom ger vi rekommendationer om arbetslivsutveckling, främjar arbetsgivarkommunikationen och sköter annan lagstadgad bevakning av arbetsgivarnas intressen.
I lagen finns det också bestämmelser om KT:s ekonomi och kommunernas betalningsandelar.

KT:s byrå sköter intressebevakningen och arbetsgivartjänsterna

KT har cirka 60 anställda. Vår byrå leds av verkställande direktör Markku Jalonen.

Vår personal arbetar med sakkunniguppgifter inom olika enheter:

  • Förvaltning
  • Kommunikation och kundrelationer samt tidningen KT-lehtis redaktion
  • Allmänna anställningsfrågor
  • Anställningsfrågor inom social- och hälsovården samt småbarnspedagogiken
  • Anställningsfrågor inom undervisnings- och bildningsväsendet
  • Arbetsmarknadsutredningar
  • Utveckling av personalresurserna.

KT:s beslutanderätt utövas av delegationen

Medlemmarna och suppleanterna i KT:s delegation förordnas av Finansministeriet för en fyraårsperiod som inleds i början av året efter ett kommunalval.

Delegationens medlemmar representerar de kommunala arbetsgivarna och har en central ställning som förtroendevalda eller anställda i en kommun eller samkommun eller i kommunernas centralorganisation. När medlemmarna utses ska de rådande politiska styrkeförhållandena i kommunerna beaktas och opartiskhet iakttas.

Den nuvarande delegationens mandattid har börjat 1.1.2022. Delegationen består av 11 medlemmar och en personlig suppleant för var och en av medlemmarna. Finansministeriet har förordnat dem i enlighet med Finlands Kommunförbunds förslag. Ordförande för delegationen är Kirsi-Marja Lievonen. Första vice ordförande är Taina Niiranen och andra vice ordförande är Juha Rostedt.

Förvaltning

E-post:
toimisto@kt.fi