Suomeksi

Genom sin intressebevakning sörjer KT för sina medlemsorganisationers verksamhetsförutsättningar

KT ger sina medlemsorganisationer stöd i uppgiften som arbetsgivare och utarbetar redskap för en bra personal- och arbetsgivarpolicy. Målet med vårt intressebevakningsarbete är att trygga verksamhetsförutsättningarna för våra medlemsorganisationer i en komplex omvärld.

Asiantuntija kertoo asiasta päätöksentekijöille. Kuva: Freepik.

KT:s intressebevakning, tjänster och utvecklingsverksamhet byggs upp enligt medlemsorganisationernas behov, i en verksamhetsmiljö som blir alltmer komplex.

Framtiden präglas av ekonomisk osäkerhet i synnerhet på grund av befolkningsutvecklingen i Finland och de pågående, stora omvärldsförändringarna. I egenskap av central arbetsmarknadsorganisation och arbetsgivarorganisation på förbundsnivå svarar KT på dessa krav genom att bygga upp sin intressebevakning och sina tjänster enligt kundernas behov.

En viktig del av KT:s verksamhet, utöver intressebevakningen, är att utveckla personalledningen, resultattänkandet och arbetslivskvaliteten. Omfattande organisationsreformer innebär komplexa förändringar med många olika skeden, där personalledningen har en viktig roll.

Målet är att trygga en fungerande arbetsmarknad och tillräcklig tillgång till personal

KT är som central arbetsmarknadsorganisation och arbetsmarknadsaktör involverad i genomförandet av regeringsprogrammen och reformerna enligt dem samt i beredningen av lagar och författningar i olika arbetsgrupper och projekt.

KT representerar kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna också i olika arbetsgrupper som samordnas av ministerierna.

KT påverkar beredningen av lagstiftningen även genom utlåtanden. Dessutom hörs KT:s sakkunniga regelbundet i riksdagen.

KT vill också påverka hur regeringsprogrammen utformas. Vi ställer upp våra egna mål för regeringsprogrammet, där vi lyfter fram de behov som är kritiska med tanke på verksamhetsförutsättningarna för våra medlemsorganisationer.

Intressebevakningen och servicen utvecklas utifrån kundernas behov

Avtalsförhandlingarna är ofta den mest synliga delen av KT:s intressebevakningsarbete, men utöver dem bevakar KT arbetsgivarnas intressen på bred front. Avtalen utvecklas också enligt principen om kontinuerlig förhandling i olika arbetsgrupper, även under arbets- och tjänstekollektivavtalens giltighetstid.

Hur omfattande KT:s intressebevakningsarbete är illustreras väl av att KT:s sakkunniga årligen representerar sina medlemsorganisationer i genomsnitt i över 100 arbetsgrupper.

KT har sin egen representant i Ekonomiska rådet, som leds av statsministern och är ett samarbetsorgan för regeringen, de viktigaste intresseorganisationerna och Finlands Bank.

Tulevan hallituskauden isoja kysymyksiä ovat hyvinvointipalveluiden kustannukset, työllisyysasteen nosto ja toimivien työmarkkinoiden, työrauhan sekä henkilöstön saatavuuden turvaaminen.
Strategia ohjaa KT:n koko toimintaa ja myös edunvalvonta nojaa strategiaan. Strategiassa tavoitteeksi on asetettu jäsenyhteisöjen onnistuminen työnantajina.
Euroopan unionin lippuja liehuu rivissä.
KT hoitaa jäsenyhteisöjensä edunvalvontaa EU:ssa.