Suomeksi
Anvisning
Alla avtalsområden

Utredning enligt 55 § i lagen om smittsamma sjukdomar för en arbetsuppgift med tanke på tuberkulos i andningsorganen

I 55 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) föreskrivs om arbetsgivarens skyldighet att av sina anställda kräva tillförlitliga uppgifter som visar att personen inte lider av tuberkulos i andningsorganen, om det finns grundad anledning att misstänka att personen lider av sjukdomen och denne utför sådana uppgifter i vilka följderna av att tuberkulosen sprids är allvarligare än normalt. Utredningen ska också krävas av praktikanter och andra personer som arbetar på arbetsplatsen utan anställning.

En grundad anledning att misstänka tuberkulos är, enligt lagen om smittsamma sjukdomar, långvarig eller återkommande vistelse i ett land där tuberkulos är en allmän sjukdom eller någon annan särskild exponering för tuberkulos. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har gett närmare anvisningar om förutsättningarna (se länkarna i slutet av anvisningarna). Följderna å sin sida är enligt lagen allvarligare än normalt i arbetsuppgifter vid verksamhetsenheter inom socialvården eller hälso- och sjukvården samt vid vård av barn under skolåldern. En utredning enligt 55 § i lagen om smittsamma sjukdomar gäller personer som utför dessa uppgifter.
Enligt 55 § i lagen om smittsamma sjukdomar får de arbetsuppgifter som avses i lagen inte utföras förrän utredningen har lagts fram om det finns en grundad anledning att misstänka tuberkulos. Arbetsgivaren ska enligt lagen kräva en utredning innan anställningen börjar eller under tiden i arbetet om det finns en grundad anledning att misstänka att en arbetstagare lider av tuberkulos. Vid val av en person till ett anställningsförhållande är det skäl att arbetsgivaren beaktar villkorligheten i anställningen (t.ex. 7 § i KomTjL). Arbetsgivare kan vid behov kontakta KT:s sakkunniga i frågor som gäller anställning.

Hälsoundersökningar

Enligt THL:s rekommendationer utförs hälsoundersökningar i anslutning till tuberkulos utifrån två olika utgångspunkter. Undersökningarna utförs vid arbete som medför särskild fara för ohälsa (Statsrådets förordning 1485/2001) om arbetstagaren anses löpa en större risk än normalt att i sitt arbete smittas av tuberkulos. Om däremot arbetstagaren smittats av tuberkulos och på grund av sina arbetsuppgifter skulle utgöra en särskild risk för omgivningen, regleras undersökningarna av 55 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

THL betonar företagshälsovårdens roll i bekämpningen av tuberkulos, eftersom sjukdomen förekommer bland personer i arbetsför ålder och arbetskraften i allt högre grad rör sig över gränserna. Det är därför viktigt att arbetsgivaren utnyttjar företagshälsovårdens sakkunskap vid bedömningen av en tuberkulosutredning.

Enligt THL påverkas risken och sannolikheten för smitta av flera olika faktorer. Till dessa hör till exempel exponeringens varaktighet och närhet samt vistelseutrymmets storlek och ventilation. Risken för smitta är störst hos personer som utsätts för närkontakt (t.ex. personer som upprepade gånger befinner sig i samma rum). Arbetshälsoinstitutet (TTL) har gett närmare anvisningar om att hälsoundersökningar behövs för de arbetstagare/personer som arbetar oftare än sporadiskt i samma rum och som eventuellt kan vara i närkontakt med de barn, åldringar eller sjuka som vårdas. Detta gäller också dem som arbetar inom hemvården.

TTL har skapat en tvåstegsmodell till stöd för genomförandet av hälsoundersökningar enligt 55 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Med hjälp av verksamhetsmodellen kan arbetsgivaren genom en enkät gallra fram de personer som behöver en egentlig undersökning. På basis av enkätresultaten hänvisas dessa personer till hälsovården för undersökningen.

Integritetsskyddet måste beaktas

Vid behandlingen av uppgifterna ska skyddet av personuppgifter beaktas. Arbetsgivaren har rätt att behandla uppgifter om en persons hälsotillstånd med dennes samtycke i enlighet med lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004), lagen om företagshälsovård (1383/2001), dataskyddslagen (1050/2018) och EU:s allmänna dataskyddsförordning.

I fråga om uppgifter om en persons hälsotillstånd ska 5 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet iakttas. Uppgifter om hälsotillstånd får behandlas endast av personer som använder uppgifterna till att bereda eller fatta beslut om arbetsavtalsförhållandet eller verkställer dessa beslut. Arbetsgivaren ska uppge namnet på dessa personer eller fastställa de uppgifter som omfattar behandling av uppgifter om hälsotillstånd. De som behandlar uppgifter om hälsotillstånd får inte röja uppgifterna för utomstående under arbetsavtalsförhållandet eller efter att det har upphört.

Arbetsgivaren ska bevara sådana uppgifter om en arbetstagares hälsotillstånd som arbetsgivaren har i sin besittning separat från andra personuppgifter som arbetsgivaren har samlat in. Uppgifter om hälsotillstånd ska raderas så snart de inte längre behövs. Grunden för och behovet av behandlingen ska bedömas minst vart femte år.

KT har begärt dataombudsmannens utlåtande om huruvida exempelanteckningar eller andra motsvarande anteckningar i

Arbetshälsoinstitutets persondatasystem ska tolkas som uppgifter om hälsotillståndet.

Läs mer på webben