Suomeksi

Arbetslivspraxis utformas av lagstiftningen, avtalen och arbetsplatserna

Många faktorer och aktörer påverkar den praxis och de spelregler som gäller i arbetslivet. I lagstiftningen regleras villkoren för utförande av arbete, och vissa saker har också avtalats i kollektivavtalen.

Työelämän käytännöt

En del praxis, såsom distansarbete, har avtalats inom EU genom ramavtal. Avtalsparter i dessa avtal som gäller Europa är arbetsgivarnas europeiska intresseorganisationer CEEP och BUSINESSEUROPE samt löntagarnas intresseorganisation Europeiska fackliga samorganisationen EFS. KT är medlem i CEEP.

Också arbetslagstiftningen och vissa andra lagar som tillämpas i arbetslivet reglerar arbetet samt arbetsgivarens och de anställdas rättigheter och skyldigheter. Lagarna innehåller bestämmelser om till exempel integritetsskydd i arbetslivet, likabehandling och jämställdhet. Också samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen är en rättighet och skyldighet som finns inskriven i lagarna.

Både arbetsgivarnas och arbetstagarnas intresseorganisationer utvecklar och övervakar arbetslivspraxis och den anknytande lagstiftningen. Praxis utvecklas också av flera andra intresseorganisationer och sakkunnigorganisationer.