Suomeksi

Allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn AKTA

AKTA 2022–2025 är i kraft 1.5.2022–30.4.2025. Ändringarna i avtalet framgår av KT:s cirkulär 3/2022 och 5/2022.

AKTA 2022–2025

AKTA 2022–2025 gäller 1.5.2022–30.4.2025. Under avtalsperioden höjs lönerna genom allmänna förhöjningar och lokala justeringspotter.
Avtalshöjningar

Allmän förhöjning 1.6.2022

 • De uppgiftsrelaterade lönerna eller därmed jämförbara månadslönerna höjs 1.6.2022 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 46 euro, dock minst 2,0 procent.
 • De uppgiftsrelaterade löner som 31.5.2022 är minst 2 300,00 euro höjs med 2,0 procent. De uppgiftsrelaterade löner som 31.5.2022 är mindre än 2 300,00 euro höjs med 46,00 euro i månaden.
 • I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdas arbetstid är kortare än den ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet.
 • De individuella tilläggen höjs med 2,0 procent.
 • Minimilönen är 1 699,91 euro från 1.6.2022.
 • Information om höjda grundlöner i lönesättningen från 1.6.2022 finns i bilaga 3 till KT:s cirkulär 5/2022.
 • Lönesystemet för familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem (bilaga 12) har totalreviderats 1.10.2022. Den totala avtalspotten har fördelats på central nivå. I bilaga 12 tillämpas inte avtalshöjningarna år 2022 enligt § 2 i underteckningsprotokollet.
 • Mer information om lönen för förtroendemän (AKTA kap. VII § 9 mom. 1) från 1.6.2022 ges i KT:s cirkulär 5/2022.

Central justeringspott 1.10.2022

Förhöjningen är 0,53 procent, av vilket 0,03 procent används samordnat för familjeledighetsreformen. De riksomfattande avtalsparterna ska senast 30.9.2022 ha förhandlat om hur potten på 0,5 procent ska användas. Om samförstånd inte nås, delas potten ut som en allmän förhöjning.

Allmänna förhöjningar och lokala justeringspotter 1.6.2023 och 1.6.2024.

 • Den allmänna förhöjningen är bägge åren 1,5 procent.
 • Den lokala justeringspotten 1.6.2023 och 1.6.2024 är 0,4 procent av lönesumman inom AKTA.
 • Avtalshöjningarna kan påverkas uppåt av kostnadseffekten i jämförelsebranscherna.

Vi informerar närmare om lönejusteringarna 2023 och 2024 samt eventuella andra avtalsändringar genom separata cirkulär.

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ett program för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027

Det har avtalats om ett program för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem under perioden 2023–2027. I programmet ingår lönehöjningar. Vi informerar senare om programmet.

Andra avtalsändringar

Familjeledighetsreformen

I lagstiftningen har det genomförts en omfattande familjeledighetsreform. Ändringar har gjorts i bland annat sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen, lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden och semesterlagen. Lagändringarna träder i kraft 1.8.2022. I samband med familjeledighetsreformen ändras den lagstiftning och terminologi som gäller familjeledigheter. Moderskapsledighet och faderskapsledighet finns inte längre utan de ersätts av graviditetsledighet och föräldraledighet.

Familjeledighetsreformen har genomförts i AKTA genom att

 • de s.k. gamla bestämmelserna om familjeledigheter i de olika kapitlen i AKTA tillämpas på anställda som inte omfattas av den nya lagstiftningen. Även i dessa bestämmelser har vissa ändringar gjorts.
 • de s.k. nya bestämmelserna om familjeledigheter tillämpas på anställda som omfattas av den nya lagstiftning som träder i kraft 1.8.2022. De nya bestämmelserna har sammanställts i en bilaga till underteckningsprotokollet.

Vid ansökan om familjeledighet med lön måste man kontrollera om det är de gamla eller de nya bestämmelserna om familjeledighet som ska tillämpas.

I bilaga 4 till KT:s cirkulär 5/2022 redogörs för hur reformen av familjeledigheterna påverkar bestämmelserna i AKTA. Bilagan behandlar alla ändrade bestämmelser och innehåller tillämpningsanvisningar för dem.

Ändringar i kapitlen i AKTA 2022–2025

Ändringar har gjorts bland annat i AKTA kapitel II: Löner, kapitel III: Arbetstid, kapitel V: Tjänst-, arbets- och familjeledighet och kapitel VII: Förtroendemän.

I AKTA har även införts ett nytt kapitel IX, som innehåller bestämmelser om uppsägningsskydd för en arbetarskyddsfullmäktig (§ 1), ersättning till en arbetarskyddsfullmäktig (§ 2) samt ersättning för inkomstbortfall för en arbetarskyddsfullmäktig (§ 3).

Simulerings- och försöksbestämmelser i AKTA

Parterna har kommit överens om nya bestämmelser om simulering och försök i AKTA (AKTA bilaga 19, s.k. försöksbilagor). Bestämmelserna åsidosätter bestämmelserna om den uppgiftsrelaterade lönen på försöksorterna. Försöksbilagorna kräver ett lokalt avtal för att kunna träda i kraft. Vi publicerar ett separat cirkulär om ärendet tidigast i september 2022.

Riksomfattande arbetsgrupper under avtalsperioden

Arbetsgrupp för lönesystemet

Arbetsgruppen fortsätter att förhandla om ett nytt system som ska ersätta det nuvarande arbetsvärderingssystemet. Arbetsgruppen ska följa upp tillämpningen av simulerings- och försöksbestämmelserna hos arbetsgivarna och göra behövliga ändringar i systemet utifrån denna uppföljning. I arbetsgruppens uppdrag ingår även eventuella ändringar av bestämmelserna om lönesättningssystemet, arbetserfarenhetstillägget och det individuella tillägget. Se också tjänste- och arbetskollektivavtalet om ett program för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027.

Arbetsgrupp för könsneutrala beteckningar

Arbetsgruppen ska kartlägga yrkes- och motsvarande beteckningar i AKTA och i mån av möjlighet ändra dem så att de blir könsneutrala. I uppdraget ingår också att ersätta benämningen förtroendeman med en ny benämning.

Anvisningar för 1 kap. 5 § i arbetsavtalslagen

Arbetsgruppen ska utarbeta anvisningar för de vanligaste situationer där ett avbrott mellan olika anställningsförhållanden kan påverka villkoren enligt kollektivavtalet (t.ex. semester).

Arbetsgrupp för kostnadsersättningar

Arbetsgruppen ska bedöma behovet av ändringar i AKTA kap. VI (kostnadsersättningar och skyddskläder) samt komma med behövliga förslag i god tid före följande avtalsomgång.  Arbetsgruppens mandattid är 1.6.2022–28.2.2023.