Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal AKTA

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA 2018–2019 är i kraft 1.2.2018–31.3.2020. Under avtalsperioden höjs lönerna genom två allmänna förhöjningar. Dessutom finns det tillgång till en lokal justeringspott och i januari 2019 betalas en lokal resultatbaserad engångspott. I avtalet ingår också en omfattande revidering av arbetstidsbestämmelserna.

Lönehöjningar och resultatbaserad engångspott

Den första allmänna förhöjningen under avtalsperioden görs 1.5.2018. Förhöjningen är 1,25 % eller minst 26 euro i månaden. Den andra allmänna förhöjningen görs 1.4.2019. Förhöjningen är då 1,0 %. Också det individuella tillägget höjs. De allmänna förhöjningarna gäller även dem som står utanför lönesättningen.

I avtalsuppgörelsen ingår också en lokal justeringspott som betalas 1.1.2019. Potten är 1,2 % av lönesumman inom AKTA.

I § 3 i underteckningsprotokollet till AKTA 2018–2019 finns det bestämmelser om beräkningen av den lokala justeringspotten och förhandlingarna om potten.

I januari 2019 betalas dessutom en särskild resultatbaserad engångspott. Engångspotten är 9,2 % och beräknas på den ordinarie lönen för den som är berättigad till potten. I AKTA 2018–2019 ingår bestämmelser om fördelningen och betalningen av engångspotten.

Också lönesättningen för anställda inom småbarnspedagogiken (bilaga 5) har ändrats.

Mer information om lönehöjningarna och betalningen av den resultatbaserade potten ges i KT:s cirkulär 1/2018>

Anvisningar om och exempel på beräkningen av den lokala justeringspotten ges i KT:s cirkulär 7/2018 >

Ändringar i arbetstidsbestämmelserna

I avtalet ingår många ändringar i arbetstidsbestämmelserna som träder ikraft i maj 2018.

Bestämmelserna om periodarbetstid börjar tillämpas också inom hemvården och hemsjukvården.

För byråarbetstid och allmän arbetstid har det förhandlats fram bestämmelser om ordinarie arbetstid, mertidsarbete och övertidsarbete under veckor och utjämningsperioder som innehåller frånvaro.

Bestämmelsen om arbetstiden för vissa sakkunniga (37,5 timmar) slopas. I fortsättningen är arbetstiden för dessa grupper 38 timmar 15 minuter.

Systemet med flexibel arbetstid har ändrats så att det motsvarar kraven i bland annat arbetstidslagstiftningen. Bestämmelserna om arbetstidsersättningar för personer i ledande och självständig ställning har gjorts tydligare.

Också arbetstidsbestämmelserna för barnträdgårdslärare har uppdaterats.

I cirkulär 2/2018 redogörs för arbetstidsbestämmelserna i kap. III och de övriga ändringar som har samband med dem >

Ändringar i lönebetalningen under vård- och faderskapsledighet och sjukledighet

Åldersgränsen för barn för vilka tillfällig vårdledighet beviljas har höjts från 10 till 12. För faderskapsledighet betalas i fortsättningen lön för de 12 första dagarna i stället för tidigare 6.

Samtidigt har den särskilda bestämmelse slopats som begränsat betalningen av sjuklön i en situation där löntagaren beviljats rehabiliteringsstöd för viss tid eller invalidpension.

Byte av semesterpenningen mot ledighet

I förhandlingsresultatet ingår bestämmelser om möjligheten att byta semesterpenningen för kvalifikationsåren 2017–2018 samt 2018–2019 mot ledighet på de villkor som anges närmare i avtalet.

Bytesmöjligheten förutsätter ett lokalt avtal om tillämpning av bestämmelserna.

Mer information om byte av semesterpenningen mot ledighet finns i AKTA 2018–2019 bilaga 15 >

Förändringar i förtroendemannens ställning

Förtroendemannasystemets syfte har utvidgats så att syftet nu också är att främja och utveckla lokala avtal och arbetslivskvaliteten.

Förtroendemannens tidsanvändning ändras temporärt för tiden 1.5.2018–31.3.2020 så att den fasta befrielsen från arbetet är i genomsnitt en arbetsdag i veckan per 105 anställda som förtroendemannen representerar. Orsaken till att den fasta befrielsen har ändrats och att också den tillfälliga tidsanvändningen har utökats är behovet av förberedelser inför betydande omorganiseringar av serviceproduktionen, såsom vård- och landskapsreformen eller kommunsammanslagningar.

Förtroendemannaersättningen som betalas till huvudförtroendemannen har höjts och antalet anställda som representeras har fått en ny storleksklass. Dessutom kan förtroendemannaersättningen höjas med hälften vid förhandlingar om lokala kollektivavtal.