Suomeksi

Tillgänglighetsutlåtande

Den huvudsakliga målgruppen för vår webbplats är arbetsgivarrepresentanter i kommunerna och samkommunerna. Vårt mål är att Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s webbtjänster ska vara lätta att använda och tillgängliga för alla.

KT:s webbtjänster omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska offentliga webbtjänster vara tillgängliga. Det här är tillgänglighetsutlåtandet för Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s webbtjänster.

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller alla KT:s offentliga webbtjänster, det vill säga webbplatserna kt.fi/sv och kuntatyonantajalehti.fi/sv samt språkversioner av dem. Utlåtandet har publicerats 25.8.2020.

Vi har bedömt webbplatsernas tillgänglighet internt med hjälp av olika tekniska tillgänglighetsverktyg.

De digitala tjänsternas tillgänglighet

KT:s webbtjänster uppfyller till stor del tillgänglighetskraven.

Med några få undantag finns det inga kritiska brister i webbplatsernas tillgänglighet, utan de uppfyller de kritiska kraven på nivå A och AA i WCAG 2.1-standarden (på finska).

På ett allmänt plan fungerar webbtjänsterna därmed ganska bra. Det finns dock fortfarande problem med vissa funktioner eller egenskaper på våra webbplatser. Därför har vi ändrat våra arbetsmetoder och inlett utvecklingsprocesser för att åtgärda bristerna så bra som möjligt.

Följande problem förekommer på våra webbplatser:

Problem med webbplatsernas visuella profil

Färgkontrasterna som används på webbplatsen är inte till alla delar tillräckliga. På webbplatsen finns också element med text ovanpå på bilder där kontrasten mellan text och bakgrund inte alltid är optimal. I synnerhet för mobilanvändare är också vissa länkelement för nära varandra.

Vi har börjat förnya webbplatsens profil och strävar efter att åtgärda tillgänglighetsproblemen under hösten 2020 och våren 2021.

Bifogade filer

Webbplatsens bifogade filer överensstämmer delvis med kraven. Under våren 2020 har vi förnyat våra dokumentmallar så att de stöder utarbetandet av tillgängliga filer. Vi försöker också undvika att ladda upp onödiga bilagor på våra webbtjänster.

Efter 23.9.2018 har vi strävat efter att filer som vi publicerar ska överensstämma med tillgänglighetskraven, men det kan fortfarande finnas filer som inte är tillgängliga. Då kan du be oss om en tillgänglig version av bilagan. I sådana fall, kontakta oss på det sätt som beskrivs under punkten Respons om tillgängligheten.

Statistik

Vi har gjort statistiska grafer för våra webbtjänster med verktyget Highcharts som baserar sig på öppen källkod, och det kan finnas vissa brister i grafernas tillgänglighet.

Statistikens utseende förnyas i samband med profilreformen våren 2021, så att textstorleken och färgerna överensstämmer med tillgänglighetskraven.

Vissa statistiska uppgifter, till exempel statistiska kartor, finns på våra webbplatser i form av bilder. I sådana fall har vi skrivit en alternativ textmotsvarighet och försökt presentera innehållet också på andra sätt, till exempel som text.
Videor

Vi följer tillgänglighetskraven för videor från och med 23.9.2020 genom att vi textar alla videor som finns på vår webbplats i mer än två veckor. En del videor som publicerats före det har redan textats och uppfyller tillgänglighetskraven.

I undantagsfall kan vi också uppfylla tillgänglighetskraven för videor genom att göra en kort sammanfattning i form av nyhet eller genom att erbjuda det material som används i ett inspelat evenemang, till exempel presentationer, i format som är tillgängliga på webben.

Vi publicerar videor huvudsakligen på vår YouTube-kanal, där vi delar dem på våra webbplatser och i våra sociala medier.

Respons om tillgängligheten

TVi ber att du i första hand ger oss respons om tillgängligheten via den webblankett som skapats för ändamålet.

Om du vill kan du också skicka in din respons per e-post till adressen viestinta@kt.fi. Om du använder e-post för att skicka in respons ber vi att du använder ”Tillgänglighetsrespons” som rubrik för meddelandet och att du anger adressen till den sida som responsen gäller. På detta sätt är det lättare att behandla din respons.

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på våra webbplatser, ge först respons till den som ansvarar för webbplatsen, det vill säga till oss. Vi svarar på din respons senast inom 14 dagar, men det kan ta längre tid att åtgärda problemen.

Tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med det svar du fått av oss eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har webbsidor med information om hur man kan rapportera bristande tillgänglighet och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000

Respons på KT:s webbsidor och deras tillgänglighet

Vi tar gärna emot förslag om hur våra webbsidor kunde utvecklas.

Vänligen observera att det lönar sig att ge den egentliga tillgänglighetsresponsen via responsblanketten eller per e-post till KT, enligt instruktionerna ovan.

Kommunikation

E-post:
viestinta@kt.fi