Suomeksi
Pärmen på LÄKTA 2022-2023

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare LÄKTA

LÄKTA 2022–2025 gäller 1.5.2022–30.4.2025. Ändringarna i avtalet framgår av KT:s cirkulär 3/2022, 9/2022, 20/2022, 21/2023 och. 27/2023.

Tjänste- och arbetskollektivavtal för läkare (LÄKTA) 2022–2025

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare (LÄKTA) är i kraft 1.5.2022–30.4.2025. Läkaravtalet har ändrats från tjänstekollektivavtal till tjänste- och arbetskollektivavtal 1.5.2022. Tidigare gällde tjänstekollektivavtalet i tillämpliga delar läkare, tandläkare och veterinärer i arbetsavtalsförhållande. Efter ändringen gäller alla bestämmelser i läkaravtalet tjänste- och arbetsavtalsförhållanden på samma sätt, om inte något annat anges i avtalet eller något annat följer av lagstiftningen.

Tillämpningsområdet för läkaravtalet har förtydligats och samtidigt har texten i lönebilagorna uppdaterats.

Lönehöjningar år 2022

Lönerna justeras med en allmän förhöjning 1.6.2022. Information om den allmänna förhöjningen har getts i KT:s cirkulär 9/2022. Den allmänna förhöjningen varierar enligt bilaga.

I läkaravtalet ingår en central justeringspott 1.10.2022. Anvisningar om användningen av potten finns i KT:s cirkulär 20/2022.

Lönejusteringar 2023–2024

Lönehöjningarna år 2023 och 2024 följer linjen i AKTA. Storleken på höjningen varierar dock enligt bilaga. Vi kommer att informera om detta och eventuella andra avtalsändringar genom separata cirkulär.

Uppdateringar av bestämmelserna om vilotider

Bestämmelserna om vilotider i läkaravtalet har uppdaterats. Avtalsbestämmelsen om veckovila har reviderats.

Bestämmelsen om dygnsvila har uppdaterats med mallar för vissa situationer där det kan avtalas annorlunda genom ett lokalt tjänste- och arbetskollektivavtal.

Giltighetstiden för bestämmelserna om förläggning av den ordinarie arbetstiden och den ersättning som betalas för den har förlängts med vissa ändringar under avtalsperioden.

AKTA tillämpas på utbytesledigheter

De separata bestämmelserna om utbytesledighet har slopats i läkaravtalet. I fortsättningen tillämpas bestämmelserna om utbytesledighet i AKTA.
System med prestationslön för läkare vid hälsovårdscentraler

För läkare vid hälsocentraler har det utvecklats ett nytt prestationslönesystem som fungerar som ett alternativ till det nuvarande systemet med åtgärdsarvoden.

Ändringar i systemet med åtgärdsarvoden för tandläkare vid hälsovårdscentraler

Systemet med åtgärdsarvoden för tandläkare vid hälsocentraler har ändrats 1.1.2023.

Nytt joursystem för veterinärer

Joursystemet för veterinärer har reviderats 1.1.2023.

Förändringar för amanuenser samt läkare vid uppfostrings- och familjebyråer

Anställningsvillkoren för amanuenser följer i fortsättningen läkaravtalet; läkarna vid uppfostrings- och familjerådgivningsbyråerna hör till personalen i bilaga 3.

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Virpi Taavitsainen

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2185
Mobiltelefon:
+358 50 570 3882
E-post:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT