Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare LÄKTA

Läkaravtalet som ingåtts i enlighet med konkurrenskraftsavtalet är i kraft 1.2.2017–31.1.2018. Lönerna höjs inte under avtalsperioden.

Lääkärisopimus

Ändringar i arbetstiderna

  • För läkare och tandläkare vid hälsocentraler förlängs den ordinarie arbetstiden från 37 timmar till 38 timmar 15 minuter i veckan (eller till i genomsnitt detta timantal under en arbetsperiod).
  • För sjukhusläkare och sjukhustandläkare är den ordinarie arbetstiden fortsättningsvis 38 timmar 15 minuter i veckan (eller i genomsnitt detta timantal under en arbetsperiod).
  • Samma arbetstid, dvs. 38 timmar 15 minuter i veckan, tillämpas från 1.2.2017 också på de tjänsteinnehavargrupper i veterinärbilagan som har arbetstid. Det innebär att den ordinarie arbetstiden per vecka förlängs från 37 timmar till 38 timmar 15 minuter för hygieniker, tillsynsveterinärer och andra tjänsteinnehavargrupper med arbetstid.
  • Bestämmelsen om avbruten arbetsvecka och/eller arbetsperiod har dessutom ändrats så att den ordinarie arbetstiden under en avbruten period för läkare och tandläkare vid hälsocentraler förkortas med 7 timmar 15 minuter för den första avbrottsdagen under veckan och med 7 timmar 45 minuter för de följande avbrottsdagarna.
  • Söckenhelgsförkortningen har ändrats så att den är 7 timmar 15 minuter per söckenhelg. Detta gäller också sjukhusläkare och sjukhustandläkare.

I KT:s cirkulär ges närmare anvisningar om arbetstidsarrangemangen i praktiken.

Semesterpenningen minskas

Ett särskilt tjänste- och arbetskollektivavtal har ingåtts om minskningen av semesterpenningen. Avtalet ska iakttas inom alla avtalsområden. Det särskilda kollektivavtalet om semesterpenningen tillämpas åren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019. Närmare anvisningar ges i KT:s cirkulär 4/2016.

Byte av semesterpenning mot ledighet

För läkaravtalet har det ingåtts ett särskilt tjänstekollektivavtal om byte av semesterpenning mot ledighet. Avtalet gäller kvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019 och ersätter bestämmelsen i den allmänna delen i läkaravtalet.

Eftersom semesterpenningarna skärs ner för tre kvalifikationsår har också utbytesledigheterna förkortats i motsvarande grad.

Antalet utbytesledighetsdagar utgör 35 % av antalet intjänade semesterdagar enligt tabellerna i § 5 mom. 2 i semesterkapitlet i AKTA.

Timlönedivisor

Timlönedivisorerna för läkaravtalet kommer att finnas i § 19 i LÄKTA 2017. Samtidigt frångås tillämpningen av § 25 i arbetstidskapitlet i AKTA.

Övergångsbestämmelsen om timlönedivisorn för hälsocentralläkare, hälsocentraltandläkare och andra än praktiserande veterinärer tillämpas ända till 31.12.2018.

Arbetstidsbank och lokala avtal

Bestämmelsen om arbetstidsbanker (AKTA kap. III § 32) med anvisningar tillämpas också inom läkaravtalet. I läkaravtalet kan utbytesledighet tas med i systemet med arbetstidsbank, om man kommer överens om det.

I avtalsuppgörelsen för kommunsektorn ingår gemensamma anvisningar om lokala avtal som gäller alla avtalsområden. Anvisningarna finns i KT:s cirkulär.


Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) innehåller anställningsvillkor för kommunalt anställda läkare och tandläkare vid hälsocentraler och sjukhus och kommunala veterinärer. Det är ett tjänstekollektivavtal som i tillämpliga delar också kan tillämpas på läkare i arbetsavtalsförhållande.

Avtalet omfattar cirka 17 000 anställda, av vilka 13 900 är läkare, 2 500 tandläkare och 500 veterinärer.

I läkaravtalet finns det en allmän del med allmänna bestämmelser för alla läkargrupper. Dessutom har avtalet fem bilagor med särskilda bestämmelser för olika läkargrupper, t.ex. om lönesättningen och arvoden.

På läkarna tillämpas utöver läkaravtalet också bestämmelserna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet till den del något annat inte överenskommits i läkaravtalet. Hit hör bland annat bestämmelserna om semester, sjukledighet, olycksfall i arbetet, tjänst- och arbetsledigheter samt förtroendemän.


 

Ytterligare information

Henrika Nybondas-Kangas

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingschef
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
KT Kuntatyönantajat
Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat

Virpi Taavitsainen

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2185
Mobiltelefon:
+358 50 570 3882
E-post:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisation:
KT Kuntatyönantajat
Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat