Suomeksi
Cirkulär
24/2022
Till kommunstyrelserna, samkommunerna och välfärdsområdesstyrelserna

Arbets- och tjänstekollektivavtal om arbetarskyddssamarbete och om tidsanvändning och ersättning för inkomstbortfall för en arbetarskyddsfullmäktig samt arbetsgrupp som utreder stöd för välbefinnande i arbetet för välfärdsområdenas personal

I enlighet med bilagan till det separatavtal som KT, JAU och FOSU ingick 8.6.2022 har parterna förhandlat om nya avtalsbestämmelser om arbetarskyddssamarbete i kommun- och välfärdssektorn samt om tidsanvändning och ersättning av inkomstbortfall för en arbetarskyddsfullmäktig. Sote rf har godkänt avtalet och deltagit i beredningen av det gemensamma cirkuläret.

De nya arbets- och tjänstekollektivavtalen om arbetarskyddssamarbete och om tidsanvändning och ersättning för inkomstbortfall för en arbetarskyddsfullmäktig tillämpas från 1.1.2023 i kommuner, samkommuner, välfärdsområden och välfärdssammanslutningar. De nya avtalen ersätter det kommunala avtalet om arbetarskyddssamarbete (2008) och avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktiga (2011). Namnen på avtalen har ändrats i enlighet med vårdreformen.

Trots att de nya avtalen träder i kraft under arbetarskyddsperioden, behövs inga nya förhandlingar om tidsanvändningen, om det inte sker väsentliga förändringar i samarbetsorganisationen före arbetarskyddsperiodens slut 31.12.2025.

De nya avtalen har bifogats detta cirkulär.

Arbets- och tjänstekollektivavtalet om arbetarskyddssamarbete i kommun- och välfärdssektorn

Arbets- och tjänstekollektivavtalet om arbetarskyddssamarbete i kommun- och välfärdssektorn har reviderats för att bättre motsvara förändringarna i verksamhetsmiljön. Avtalstexten har förtydligats och fått en mer logisk struktur.

Genom preciseringarna i § 2 i samarbetsavtalet vill parterna betona förutsägbarhet och framförhållning samt främjandet av hållbar utveckling.

I § 3 har punkt 3 preciserats i enlighet med 26 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006): utvecklingsmål och utvecklingsprogram som stöder ”en fortsättning i arbetslivet”, dvs. längre arbetskarriärer, har lagts till som ett ärende som behandlas i samarbete. I exemplen på ärenden som ska behandlas i samarbete inom arbetarskyddet har tidigt ingripande kompletterats med tidigt stöd.

Även § 5 har preciserats och strukturen har förtydligats, men till innehållet motsvarar paragrafen den tidigare. Definitionen av organisationen för arbetarskyddssamarbete har preciserats för situationer där arbetarskyddssamarbetet har kombinerats med ett annat representativt samarbetsorgan. Arbetarskyddssamarbetet kan genom avtal kombineras med ett samarbetsorgan som avses i 14 § i lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden (449/2007). I ett sådant annat representativt samarbetsorgan företräder arbetarskyddsfullmäktigen arbetstagarna när ärenden som avses i 26 § i tillsynslagen behandlas. Med anledning av välfärdsområdesreformen har det i § 5 i avtalet också införts en precisering om att valet genomförs i enlighet med Arbetarskyddscentralens valanvisningar för respektive bransch. Avtalet har dessutom preciserats genom att samarbetsenheter på två eller tre nivåer också kan gälla ett serviceområde, vilket bättre motsvarar dagens krav.

I § 7 samarbetsavtalet har det gjorts en precisering enligt tillsynslagen om arbetarskyddschefens förutsättningar att sköta sitt uppdrag (bland annat tillräckligt god förtrogenhet med arbetarskyddsbestämmelserna och förhållandena på arbetsplatsen).

I § 8 i samarbetsavtalet har arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter och rätt till information preciserats i enlighet med tillsynslagen. Dessutom har avtalshänvisningarna uppdaterats i fråga om arbetarskyddsfullmäktigens ersättare när arbetarskyddsfullmäktigen är förhindrad att sköta sina uppgifter. Bestämmelser om detta finns i § 4 i avtalet om tidsanvändning och ersättning för inkomstbortfall för en arbetarskyddsfullmäktig och i kap. IX § 2 mom. 2 och 3 i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn. Också avtalshänvisningarna i fråga om rätten till utbildning har uppdaterats.

I § 9 i samarbetsavtalet har arbetarskyddsfullmäktigens deltagande i ett representativt samarbetsorgans och arbetarskyddskommissionens verksamhet preciserats. I ett annat representativt samarbetsorgan företräder arbetarskyddsfullmäktigen arbetstagarna, när ärenden som avses i 26 § i tillsynslagen behandlas.

I § 10 i samarbetsavtalet har avtalshänvisningen i fråga om rätt till utbildning uppdaterats.

Arbets- och tjänstekollektivavtalet om tidsanvändning och ersättning för inkomstbortfall för en arbetarskyddsfullmäktig i kommun- och välfärdssektorn

Arbets- och tjänstekollektivavtalet om tidsanvändning och ersättning för inkomstbortfall för en arbetarskyddsfullmäktig har reviderats för att bättre motsvara förändringarna i verksamhetsmiljön. Avtalstexten har förtydligats och fått en mer logisk struktur.

Den mest relevanta ändringen i tidsanvändningsavtalet är att § 3 har fått en tillämpningsanvisning om vad som ska beaktas i förhandlingarna om tidsanvändningen. Tidsanvändningen för en arbetarskyddsfullmäktig avtalas mellan de lokala förhandlingsparterna. Förhandlingarna fortsätter utifrån motiverade förslag och en bedömning baserad på den föregående arbetarskyddsperioden tills parterna når samförstånd/en kompromiss om tidsanvändningskoefficienten.

Parterna poängterar att tidsanvändningskoefficienten ska bildas utifrån de lokala förhållandena.  Vid förhandlingar om koefficienten ska man utöver faktorer som medför olägenheter, faror och belastning beakta alla de lokala faktorer på arbetsplatsen som anges i § 3. Det är till exempel fråga om arbetsplatsens geografiska omfattning, antalet arbetsställen och tid som behövs för att ta sig från ett ställe till ett annat (hänsyn till t.ex. rusningstrafik och dåliga trafikförbindelser).

Parterna kom också överens om att arbetsgruppen för arbetarskyddet Tyry under avtalsperioden ska följa/utreda hur de faktorer som gäller förhållandena på arbetsplatsen har beaktats i överenskommelsen om tidsanvändningskoefficienten. Tyry följer vilken praxis som tillämpats inom arbetarskyddssamarbetet vid bedömningen av om arbetarskyddsfullmäktigens arbetsbefrielse räcker till under arbetarskyddsperioden.

I tidsanvändningsavtalet har § 6 mom. 3 om den separata månatliga ersättningen till en arbetarskyddsfullmäktig ändrats i enlighet med ändringen i AKTA 2022–2025. I AKTA kap. IX har parterna kommit överens om en separat månatlig ersättning till de arbetarskyddsfullmäktiga fr.o.m. 1.5.2022.

Arbetsgrupp för avtalsperioden 2022–2025 som ska stödja välbefinnandet i arbetet och arbetsförmågan hos personalen i välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna 

Riksförlikningsmannen gav 2.10.2022 ett förlikningsförslag i arbetstvisten mellan Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT. I cirkulär 23/2022 redogörs för tillämpningen av förlikningsförslaget i kommun- och välfärdssektorn. Utöver de åtgärder för utveckling av arbetslivet som presenteras i cirkulär 11/2022 föreslås i förlikningsförslaget att en arbetsgrupp ska tillsättas under avtalsperioden för att stödja välbefinnandet i arbetet och arbetsförmågan hos personalen i välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna 2022–2025. Arbetsgruppen ska bedöma åtgärder som främjar välbefinnandet i arbetet, stöder arbetsförmågan och förbättrar arbetsförhållandena för personalen i välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna. Arbetsgruppen verkar i nära samarbete med arbetsgruppen för arbetslivsutveckling Tekry och den tidigare avtalade helheten för utveckling av arbetslivet i samverkan.

Arbetsgruppens mål är att stödja chefsarbetet och förändringsledning, göra social- och hälsovårdssektorn mer attraktiv och stärka en konstruktiv, inkluderande samarbetskultur och förtroendet i välfärdsområdena.

Arbetsgruppen ska utreda och bedöma personalens och chefernas arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet samt följa utvecklingen utifrån undersökningar om arbetsmiljön och lägga fram förslag för att förbättra arbetsförhållandena och välbefinnandet i arbetet. Dessutom ska arbetsgruppen sprida goda modeller för ledning av arbetsförmågan och verkningsfullt samarbete inom företagshälsovården.

Arbetsgruppen ska också utreda möjligheterna att utforma en gemensam utbildning där man genom chefsarbete och gott ledarskap stöder personalen vid omställningar, även vid övergången till välfärdsområdena. Som en del av gott ledarskap uppmärksammas också arbetarskyddet och dess betydelse för personalens välbefinnande. Arbetsgruppen består av representanter för KT och huvudavtalsorganisationerna och gruppen inleder sin verksamhet omgående.

KT, JAU rf, FOSU och Sote rf har nått samförstånd om innehållet i detta cirkulär.
 

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör    Markku Jalonen

Förhandlingschef   Anna Kukka


Bilaga 1 Arbets- och tjänstekollektivavtal om arbetarskyddssamarbete i kommun- och välfärdssektorn

Bilaga 2 Arbets- och tjänstekollektivavtal om tidsanvändning och ersättning för inkomstbortfall för en arbetarskyddsfullmäktig i kommun- och välfärdssektorn

Marjaana Walldén

sakkunnig, arbetsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2271
Mobiltelefon:
+358 40 059 6136
E-post:
Marjaana.Wallden@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Minna Salli

sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2325
Mobiltelefon:
+358 40 720 8952
E-post:
Minna.Salli@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT