Suomeksi
Cirkulär
34/2023
Till medlemsbolagen i KT:s företagssektion

Kollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring för åren 2024–2025 för medlemsbolagen i KT:s företagssektion

Det reviderade kollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring träder i kraft 1.1.2024.

Förmånstabellen i avtalet ändras i enlighet med försäkringsvillkoren för privata sektorn.

Den änkeandel och barnandel som gällde 2023 höjs med 4,5 procent 1.1.2024. Höjningen avrundas till följande fulla tiotal euro.

Dessutom ändras försäkringsvillkoren för arbetstagarnas grupplivförsäkring på följande sätt (ändringarna i fetstil):

§ 3 mom. 3 punkt 2:
Makens/makans barn och barn till partnern i ett registrerat partnerskap, om maken/makan eller partnern i det registrerade partnerskapet är eller har varit barnets försörjare fram till att barnet blivit myndigt, och

§ 4 mom. 5:  
Ersättning betalas inte till den som genom brott uppsåtligen har orsakat den försäkrades död.

Formuleringen i § 3 mom. 3 punkt 2 ”fram till att barnet blivit myndigt” har redan länge ingått i villkoren för grupplivförsäkringen. I kollektivavtalet om ekonomisk förmån kompletteras formuleringen nu på motsvarande sätt. I övrigt tilllämpas åren 2024–2025 samma försäkringsvillkor som år 2023.

Det nya avtalet gäller åren 2024–2025, så förhandlingar om avtalsvillkoren förs nästa gång år 2025.

För att förmånstagarna ska behandlas lika är det viktigt att medlemsbolagen i KT:s företagssektion följer tolkningarna av Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool och Delegationen för grupplivförsäkringsärenden också när medlemssamfunden själva betalar förmånen till förmånstagarna.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT uppmanar medlemsbolagen i företagssektionen att fästa vikt vid informationen till förmånstagarna om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör    Markku Jalonen

Ledande sakkunnig i pensionsfrågor    Juha Knuuti

Bilaga
Kollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som ska betalas då en anställd hos ett medlemsbolag i KT:s företagssektion avlidit

Juha Knuuti

ledande pensionssakkunnig
Telefon:
+358 9 771 2201
Mobiltelefon:
+358 50 304 8070
E-post:
Juha.Knuuti@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT