Suomeksi

Anställningen kan upphöra av flera orsaker

Förfarandena och grunderna varierar beroende på vilkendera parten som avslutar anställningsförhållandet och varför.

Laatikkoon on pakattu kansioita, papereita ja kasvi. Kuva: Pixhill.

En tidsbegränsad anställning upphör vid utsatt datum

Ett tidsbegränsat tjänste- eller arbetsavtalsförhållande upphör automatiskt utan uppsägning när anställningstiden går ut. Om bara arbetsgivaren känner till när ett arbetsavtal kommer att upphöra, ska arbetstagaren utan dröjsmål informeras om tidpunkten efter att arbetsgivaren fått kännedom om den.

Ett tidsbegränsat arbetsavtal kan innehålla ett villkor om att avtalet kan sägas upp av den ena eller båda parterna under avtalsperioden (s.k. blandat avtal). Arbetsgivaren ska också i detta fall ha en normal grund för uppsägning.

För en visstidsanställd tjänsteinnehavare som anställts som vikarie upphör tjänsteförhållandet, oberoende av den tid för vilken personen anställts, då den tillsvidareanställda tjänsteinnehavaren återgår till sin tjänsteutövning, om han eller hon med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal har absolut rätt att återgå till tjänsteutövningen.

Bägge parterna kan säga upp anställningen

Arbetsgivaren eller den anställde kan säga upp anställningsförhållandet så att det upphör efter uppsägningstiden. I fråga om arbetsavtalsförhållanden gäller detta tillsvidareanställningar, men i fråga om tjänsteförhållanden gäller det både tillsvidareanställningar och visstidsanställningar. Ett tidsbegränsat arbetsavtalsförhållande kan inte kan sägas upp om parterna inte uttryckligen kommit överens om det.

Den anställde behöver inte ange något skäl för uppsägningen. Arbetsgivaren ska däremot ha en lagstadgad grund för uppsägning. Uppsägningsgrunden kan vara oberoende av den anställde, dvs. en ekonomisk orsak eller produktionsorsak, men den kan också vara individbaserad.

Den anställde säger upp sig

Uppsägningstiden varierar mellan 14 kalenderdagar och två månader beroende på hur länge anställningen varat utan avbrott.

Om anställningen har varat oavbrutet

  • i högst 5 år, är uppsägningstiden minst 14 dagar
  • i över 5 år, är uppsägningstiden minst 1 en månad.

Om det är fullmäktige som utnämner en tjänsteinnehavare är uppsägningstiden minst 2 månader.

Enligt UKTA är uppsägningstiden för ett tidsbegränsat tjänsteförhållande 14 kalenderdagar för båda parterna.

Uppsägningstiderna är minimitider. På den anställdes begäran eller med den anställdes samtycke kan man tillämpa en kortare uppsägningstid.

Uppsägningstiden börjar löpa dagen efter den dag då uppsägningen meddelas eller delges. Meddelandet om uppsägning ska ges personligen eller, om detta inte är möjligt, skickas per brev.

Hur påverkas anställningen av ett pensionsbeslut?

Ett anställningsförhållande upphör utan uppsägning och uppsägningstid vid utgången av den kalendermånad då den anställde uppnår sin avgångsålder. Avgångsåldern är 68 år för dem som är födda 1957 eller tidigare, 69 år för dem som är födda 1958–1961 och 70 år för dem som är födda 1962 eller därefter. Arbetsgivaren kan ingå avtal med en arbetstagare eller tjänsteinnehavare om en tidsbegränsad fortsättning på anställningen efter avgångsåldern. Ett arbetsavtalsförhållande kan också fortsätta tillsvidare.

Anställningen upphör utan uppsägning och uppsägningstid också när pensionsanstalten har beviljat den anställde full invalidpension. Det exakta datumet för anställningens upphörande beror på när arbetsgivaren får vetskap om pensionsbeslutet.