Suomeksi

Merparten av arbetslivsutvecklingen sker på arbetsplatserna

Arbetslivsutveckling innebär en samtidig utveckling av resultatorienteringen och arbetslivskvaliteten. Utgångspunkten och grunden för detta är samarbete mellan ledningen och personalen.

Työelämän kehittäminen

Arbetslivsutvecklingen är en del av det riksomfattande samarbetet mellan arbetsmarknadsparterna, dvs. arbetsgivarorganisationen KT och de huvudavtalsorganisationer som företräder personalen. Också där strävar man efter ett bättre arbetsliv genom samarbete.

Inom kommunsektorn har samarbetet mellan KT och sektorns huvudavtalsorganisationer redan utvecklats till en stark tradition som går över 40 år tillbaka. Ett uttryck för detta goda samarbete är seminariet i Villmanstrand som ordnas vartannat år.

Gruppen för arbetslivsutveckling Tekry samordnar den riksomfattande arbetslivsutvecklingen inom kommunsektorn

KT Kommunarbetsgivarnas och de kommunala huvudavtalsorganisationernas gemensamma arbetsgrupp för arbetslivsutveckling Tekry samordnar och styr den riksomfattande arbetslivsreformen inom kommunsektorn.

Våren 2020 ingick parterna ett avtal om utveckling av arbetslivet. Målet var en långsiktig verksamhet som utgår från kommunorganisationernas och deras personals behov och som möjliggör en utveckling inom olika sektorer, tjänster och samarbetsstrukturer och vid behov även inom projekt för specifika yrkesgrupper.

Tekry har som mål att

  1.  få till stånd projekt för arbetslivsutveckling
  2. föra en dialog om arbetets framtid och förändringarna i arbetslivet
  3. utarbeta rekommendationer som gäller resultat och arbetslivskvalitet
  4. påverka kontinuiteten i arbetslivsutvecklingen och stärka den långsiktigt. 

Forsknings- och utvecklingsprogram är ett sätt att förbättra arbetslivet

Olika forsknings- och utvecklingsprogram har varit en viktig del av arbetslivsutvecklingen. Exempel på tidigare program är bland annat projektet Arbetslivets kvalitet på 1990-talet och forsknings- och utvecklingsprogrammet Kartuke i början av 2000-talet.

Åren 2015–2020 genomförde KT och huvudavtalsorganisationerna tillsammans ett riksomfattande program för arbetslivsutveckling i kommun- och landskapssektorn, KunTeko 2020. Programmets huvudfinansiär var Europeiska socialfonden (ESR).

Inom projektet Kekseliäät kehittäjät stöds förnyandet av arbetet under coronatiden

Projektet Kekseliäät kehittäjät – Kommunarbetsplatsernas innovativa lösningar och utveckling under coronatiden är ett samarbete mellan KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer. Projektet inleddes 1.11.2020 och pågår till slutet av 2021. Projektet finansieras genom Programmet för utveckling av arbetet och arbetshälsan – ARBETE2030 – som administreras av Arbetshälsoinstitutet.

Huvudsyftet med projektet Kekseliäät kehittäjät är att främja och stödja kommunorganisationernas framgång och förnyandet av verksamhetsformerna i de olika skedena av coronakrisen. Under projektet förs en intensiv dialog med kommunorganisationerna och man kartlägger vad som sker inom arbetslivsutvecklingen och vilka konsekvenser pandemin har för organisationernas funktioner och utveckling.

Projektet utgör grunden för en mer omfattande helhet av arbetslivsutveckling inom kommunsektorn. Under projektet genomförs 50 intervjuer eller utvecklingsworkshoppar med kommunorganisationerna.

Framstegsarenan synliggör utvecklingen av det kommunala arbetet

Framstegsarenan är en webbplattform där man samlar stora och små utvecklingsåtgärder som genomförts inom kommunsektorn. På Framstegsarenan synliggörs det utvecklingsarbete som görs i kommunerna. Målet är att arbetslivsutvecklingen och det goda arbetet inom kommunsektorn ska synas för alla. Framstegsarenan fungerar som en utmärkt idébank som vem som helst kan utnyttja som inspiration för det egna utvecklingsarbetet.