Suomeksi

Työnantaja vastaa vaarojen ja haittojen tunnistamisesta ja arvioinnista

Arbetsgivaren ska identifiera de risker och olägenheter som hänför sig till arbetet och i första hand försöka förhindra att de uppstår. De risker och olägenheter som identifieras ska undanröjas för att de anställdas säkerhet i arbetet ska vara tryggad.

Om riskerna och olägenheterna inte kan undanröjas, ska arbetsgivaren bedöma deras betydelse för de anställdas säkerhet och hälsa. Arbetsgivaren ska uppskatta hälsoriskerna i arbetet tillsammans med sakkunniga inom företagshälsovården.

Risker i arbetsmiljön kan till exempel vara

  • fysiska risker som beror på lokaler, maskiner och anordningar
  • sociala riskfaktorer som beror på dåligt arbetsklimat eller våldsamma kunder
  • psykisk belastning som beror på tunga arbetstider eller svag kompetens.

I 10 § i arbetarskyddslagen föreskrivs om utredning och bedömning av risker i arbetet

Läs också:

Psykosocial belastning

Psykosociala belastningsfaktorer avser faktorer som berör arbetets innehåll, arbetsarrangemangen och arbetsplatsens sociala klimat och som kan orsaka skadlig belastning för arbetstagaren. Arbetsgivaren ska bedöma dessa faktorer som en del av bedömningen av riskerna på arbetsplatsen och vidta korrigerande åtgärder för att undanröja eller minska de belastande faktorerna samt följa upp hurdant resultat åtgärderna har. 

Arbetets innehåll, arbetsarrangemangen och arbetsplatsens sociala klimat är även beroende av resursfaktorer. Det är viktigt att identifiera dessa faktorer på arbetsplatserna och gå in för att stärka dem tillsammans.

Mer på webben

Trakasserier och osakligt bemötande

En anställd ska i arbetet undvika trakasserier och annat osakligt bemötande som riktar sig mot andra anställda och som medför olägenheter eller risker för deras säkerhet eller hälsa. Arbetsgivaren ska efter att ha fått information om saken med de medel som står till buds vidta åtgärder för att avlägsna missförhållandet. Den anställdas chef ansvarar enligt arbetarskyddslagen för att konflikter i anslutning till arbetet utreds.

Det lönar sig att skapa gemensamma spelregler för bemötandet på arbetsplatsen. Spelreglerna är ett sätt att förebygga konflikter och berätta för hela personalen att man inte godkänner osakligt bemötande och att man ingriper i situationer som uppkommer. I spelreglerna klarläggs vad som är lämpligt och vad som är förbjudet, vilka aktörerna är och hur man går till väga om någon upplever sig bli osakligt bemött. Spelreglerna ska helst behandlas tillsammans med hela personalen och de kan ingå i verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet.

Kännetecken på trakasserier och osakligt bemötande är till exempel

  • att en persons egenskaper, karaktärsdrag eller privatliv svartmålas, personen förtalas eller personens psykiska hälsa ifrågasätts,
  • sexuella trakasserier,
  • att en person lämnas utanför arbetsgemenskapen,
  • ett upprepat obefogat ingripande i personens arbete eller obefogad ändring av arbetsuppgifternas art eller omfång,
  • hot eller fysiskt våld,
  • ändring av överenskomna arbetsvillkor på olaga grund.

Osakligt bemötande är ett problem som omfattar hela personalen och som kan förebyggas. Man både kan och ska ingripa i sådant bemötande. Trakasserier och osakligt bemötande på arbetsplatsen syns som lägre produktivitet och extra kostnader till exempel då sjukfrånvaron ökar. 

Läs mer

Våld i arbetet

Det finns en uppenbar risk för våld i vissa arbeten och yrken. Arbetsgivaren ska utifrån en riskbedömning ordna arbetet och arbetsförhållandena så att risken för våld och våldssituationer förebyggs i mån av möjlighet. Arbetsgivaren ska utarbeta anvisningar om rutiner där det på förhand fästs uppmärksamhet vid hantering av hotfulla situationer och vid tillvägagångssätt med vars hjälp våldssituationers inverkan på arbetstagarens säkerhet kan förhindras eller begränsas. På arbetsplatsen ska då finnas sådana ändamålsenliga säkerhetsarrangemang och/eller säkerhetsanordningar som behövs för att förhindra eller begränsa våldet samt möjlighet att larma hjälp. 

Arbetarskyddscentralen har utarbetat omfattande information och anvisningar för hantering av risken för våld (se nedan).

Läs mer

Anvisning 10.11.2022: Utlämnande av information om personrisker från kommuner och samkommuner till välfärdsområden (på finska):