Suomeksi

Samarbetsgruppen för arbetarskydd följer upp hur avtalen efterlevs

Uppgifterna för samarbetsgruppen för arbetarskydd TYRY framgår av § 11 i avtalet om arbetarskyddssamarbete. Samarbetsgruppen följer upp hur samarbetsavtalet om arbetarskydd och avtalet om en arbetarskyddsfullmäktigs tidsanvändning efterlevs. Dessutom ger gruppen på begäran också utlåtanden om tolkningsfrågor som uppstått vid tillämpningen av avtalet.

Samarbetsgruppen för arbetarskydd kan vid behov delta i lokala möten när en lokal tolkningsfråga behandlas.

En begäran om utlåtande kan lämnas in till samarbetsgruppen för arbetarskydd av

  • organen för arbetarskyddssamarbete samt medlemmar i organen
  • beslutsorgan i kommunerna och samkommunerna
  • huvudförtroendemän och
  • registrerade lokala föreningar inom fackorganisationerna

efter det att ärendet i fråga först har behandlats lokalt.

Medlemmarna i samarbetsgruppen för arbetarskydd

KT

Anna Kukka, ordförande
Marjaana Walldén, sekreterare

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf

Sari Melkko
Tomas Wass

Offentliga sektorns union

Merja Hyvärinen, viceordförande
Jonas Fyrqvist

Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf

Eija Kemppainen
Jussi Rantanen

Arbetsbefrielse och utbildning för en arbetarskyddsfullmäktig

En arbetsfullmäktig och hans eller hennes ersättare har rätt till ändamålsenlig utbildning för att kunna sköta sina samarbetsuppgifter. Rätten baserar sig på lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006, nedan tillsynslagen) och på arbets- och tjänstekollektivavtalet om arbetarskyddssamarbete i kommun- och välfärdssektorn (nedan samarbetsavtalet). Enligt 33 § i tillsynslagen får utbildningen inte medföra kostnader eller inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktigen eller ersättaren. Utbildningen ska ske på arbetstid om inte något annat överenskoms i enlighet med 23 § i tillsynslagen. Enligt § 8 i samarbetsavtalet iakttas utöver 33 § i tillsynslagen även arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning i kommun- och välfärdssektorn vid behandlingen av en arbetarskyddsfullmäktigs och ersättares utbildningsbehov och genomförandet av utbildningen.

I en situation där arbetarskyddsutbildningen infaller under regelbunden arbetsbefrielse (som införts i arbetsskiftsförteckningen) har arbetarskyddsfullmäktigen inte rätt att få motsvarande befrielse under någon annan tid, eftersom deltagande i arbetarskyddsutbildning ingår i arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter enligt 31 § i tillsynslagen. Om till exempel den regelbundna befrielsen enligt överenskommelse alltid är på en torsdag och arbetarskyddsutbildningen infaller samma dag, flyttas den överenskomna befrielsen inte till en annan veckodag. Arbetarskyddsfullmäktigen har dock rätt att delta i till exempel utredningen av ett olycksfall på arbetsplatsen, en arbetarskyddsinspektion eller något annat brådskande uppdrag som inte kan skjutas upp.

I en situation där parterna kommit överens om regelbunden befrielse (i arbetsskiftsförteckningen) och arbetarskyddsutbildningen infaller någon annan veckodag under samma vecka, har arbetarskyddsfullmäktigen rätt att delta i utbildningen. Fullmäktigen har också under samma vecka rätt till den på förhand överenskomna arbetsbefrielsen (enligt arbetsskiftsförteckningen) för att sköta arbetarskyddsuppgifter.

Samarbetsgruppen för arbetarskydd (TYRY) har gett dessa anvisningar 2.6.2023.

Organisering av arbetarskyddssamarbetet i välfärdsområdena

När välfärdsområdena inleder verksamheten år 2023 kommer parterna överens om samarbetet och förfarandena vid behandlingen av samarbetsärenden inom arbetarskyddet i enlighet med § 5 och 9 i arbets- och tjänstekollektivavtalet om arbetarskyddssamarbete i kommun- och välfärdssektorn. Detsamma gäller välfärdssammanslutningarna.

Samarbetsgruppen för arbetarskydd har utfärdat anvisningar om detta 14.11.2022.

Anvisningar från samarbetsgruppen för arbetarskydd om hur arbetarskyddssamarbetet ska organiseras i välfärdsområdena (på finska)

Exempelverktyg för en arbetarskyddsfullmäktigs utredning om tidsanvändningen

Enligt avtalet om tidsanvändning och ersättning för inkomstbortfall för en arbetarskyddsfullmäktig ska en arbetarskyddsfullmäktig årligen ge arbetarskyddskommissionen eller motsvarande representativa samarbetsorgan en utredning över hur den reserverade tiden har fördelats på olika uppgiftshelheter. Utredningen används i utvärderingen, planeringen och utvecklingen av arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatsen.

Arbetarskyddsfullmäktigens utredning om tidsanvändningen är en del av en större utvärdering av hur väl målen för arbetarskyddssamarbetet uppnåtts och av verksamhetens effekter. Informationen gör det också lättare att bedöma om arbetarskyddsaktörernas resurser räcker till.

KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer har tillsammans utarbetat ett exempelverktyg som stöd för arbetarskyddsfullmäktigens utredning om tidsanvändningen (på finska).

Innan verktyget tas i bruk bör man i samarbete modifiera det så att innehållet motsvarar de lokala behoven och så att verktyget på bästa möjliga sätt stöder uppföljningen av målen för arbetarskyddsverksamheten och utvecklingen av verksamheten.

Excel-tabellen modifieras genom att man ändrar rubriker och underrubriker. Exempelverktyget kan också användas som hjälpmedel när man utarbetar ett helt eget uppföljningsverktyg.

Utredningen kan vid behov kompletteras med sifferuppgifter om till exempel besök på arbetsplatsen, arbetarskyddsinspektioner eller processer som gäller arbetsförmåga. Det är viktigt att också fästa vikt vid att man inte inkluderar sådan information i utredningen som gör det möjligt att identifiera en enskild arbetstagare eller arbetsenhet. Hur och med vilken noggrannhet man rapporterar om tidsanvändningen beror på de lokala förhållandena. Utredningen ska ändå vara så noggrann att den tjänar sitt syfte och är lätt att göra. Också arbetarskyddscheferna kan vid behov använda mallen för rapportering, planering och utvärdering av sin verksamhet.

Usein kysyttyä työsuojeluvaltuutetun ajankäytöstä

Tidsanvändning och ersättning för en arbetarskyddsfullmäktigs ersättare

Samarbetsgruppen för arbetarskydd har den 3 februari 2015 gjort upp en promemoria om tidsanvändning och ersättning för en arbetarskyddsfullmäktigs ersättare då ersättaren vikarierar för den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigen. Dessutom preciseras ställningen och rollen som ersättare för en arbetarskyddsfullmäktig samt ersättarens rätt till utbildning genom samarbetsgruppens promemoria från 6.5.2021.

En arbetarskyddsfullmäktigs ersättares ställning och roll samt rätt till utbildning (6.5.2021) (På finska)

Tidsanvändning och ersättning för en arbetarskyddsfullmäktigs ersättare (3.2.2015)

Vanliga frågor om ersättare för en arbetarskyddsfullmäktig (på finska)

Utlåtande av samarbetsgruppen för arbetarskydd om förlängning av den nuvarande mandattiden för arbetarskyddet på grund av strukturreformen

Samarbetsgruppen för arbetarskydd (TYRY) har 29.3.2021 gett ett utlåtande om förlängning av den nuvarande mandattiden för arbetarskyddet. Arbetsgruppen anser det obefogat att förlänga mandattiden på grund av strukturreformen.

Definition av begreppet arbetsplats och val av personal inom arbetarskyddssamarbetet

Definitionen av begreppet arbetsplats utgör grunden för ett lyckat val av personal inom arbetarskyddssamarbetet. För att kunna verkställa valet ska avtalsparterna fastställa den arbetsplats, dvs. det verksamhetsområde, till vilket personerna inom arbetarskyddssamarbetet väljs. Begreppet arbetsplats påverkar det representativa samarbetet och valet av arbetarskyddsfullmäktig. Samarbetsgruppen för arbetarskydd ger anvisningar om vilka faktorer som bör beaktas vid definitionen av begreppet.

Promemoria från samarbetsgruppen för arbetarskydd: Definition av begreppet arbetsplats (8.10.2021) (på finska)

Vanliga frågor om val av personal inom arbetarskyddssamarbetet och definitionen av arbetsplats

En chef som kandidat i ett arbetarskyddsval

Chefer kan ställa upp som kandidater vid val av arbetarskyddsfullmäktig för tjänstemän, om de vill utöva sin rätt att välja en egen arbetarskyddsfullmäktig. Tjänstemännens intresse för att välja en egen arbetarskyddsfullmäktig ska utredas som en del av förhandlingarna om tidsanvändning. Om tjänstemännen inte vill välja en egen arbetarskyddsfullmäktig, räknas de med bland dem som arbetstagarnas arbetarskyddsfullmäktig företräder. De kan inte ställa upp i valet av arbetarskyddsfullmäktig för arbetstagarna, men de kan rösta i valet. I promemorian förklaras dessutom vem som är företrädare för arbetsgivaren. 

En chef som kandidat i ett arbetarskyddsval (8.10.2021) (på finska)

Anna Kukka

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Marjaana Walldén

sakkunnig, arbetsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2271
Mobiltelefon:
+358 40 059 6136
E-post:
Marjaana.Wallden@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT