Suomeksi

Syftet med ledning av personalresurser är att uppnå strategiska mål

Ledningen av personalresurser (HRM) har som mål att se till att organisationen har tillgång till sådana personalresurser som gör det möjligt att nå målen för verksamheten.

Henkilöstövoimavarojen johtaminen

Kommunorganisationerna har anledning att granska framtiden ur ett personalledningsperspektiv. Strategisk personalledning har en plats och en roll i de reformer vi står inför de närmaste åren.

HRM är knutet till organisationens primära uppgift, mål och strävanden.

Personalledning är en värdeprocess

HRM eftersträvar att skapa sådana resurser att målen går att nå.

Personalresurserna skapas och utvecklas genom personalpraxis och personalarbete.

Personalstrategin, ledningssystemet och personalledningens resurser ska möjliggöra utvecklingen och upprätthållandet av nödvändig personalpraxis. På det sättet kan personalledningen struktureras som en värdeprocess som tillsammans med ledarskapet leder organisationen till resultat.

HRM-process

Figur 1. Ledning av personalresurser som process Källa: Riitta Viitala.

Utvärdering av personalresurserna – rekommendation om utveckling av personalrapportering

Personalrapporten ger ledningen och beslutsfattarna en bra helhetsbild av personalresursernas nuläge och utveckling. Vid personalrapporteringen iakttar och bedömer man de förändrings- och utvecklingstrender som man anser att inverkar på personalens arbetsförmåga.

KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer förhandlade år 2013 fram en rekommendation för utveckling av personalrapporteringen. Rekommendationen betonar utveckling och utvärdering av effekterna, men innehåller också kvantitativa och kvalitativa nyckeltal.