Suomeksi

Tjänste- och arbetsavtalsförhållanden i kommunsektorn

Personalen i kommunerna och samkommunerna står antingen i tjänsteförhållande eller arbetsavtalsförhållande till arbetsgivaren. Det bör vara klart från början vilken typ av anställning det är fråga om.

Palvelussuhteen alkaminen

På tjänste- och arbetsavtalsförhållanden tillämpas delvis olika lagstiftning. De grundläggande bestämmelserna om tjänsteförhållanden finns i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) och de grundläggande bestämmelserna om arbetsavtalsförhållanden i arbetsavtalslagen (55/2001).

Den största skillnaden mellan anställningsformerna är rättsförhållandets karaktär. En tjänsteinnehavare står i ett offentligrättsligt förhållande till arbetsgivaren, medan en arbetstagare har ett privaträttsligt förhållande.

Uppgifter där offentlig makt utövas sköts i tjänsteförhållande. I övrigt anställs personalen i arbetsavtalsförhållande. Enligt lagen om kommunala tjänsteinnehavare kan ett tjänsteförhållande där offentlig makt inte utövas ombildas till ett arbetsavtalsförhållande.

Normal arbetsledning är inte utövning av offentlig makt.

Av den kommunala personalen är cirka 73 procent anställd i arbetsavtalsförhållande och 27 i tjänsteförhållande. Antalet arbetsavtalsförhållanden ökar kontinuerligt, medan antalet tjänsteförhållanden minskar.

Hela personalen omfattas av kommunala kollektivavtal

De kommunala kollektivavtalen gäller i allmänhet hela personalen oberoende av anställningsform, men vissa avtalsbestämmelser tillämpas bara på tjänsteinnehavare och vissa bara på arbetstagare. Detta framgår av avtalen.

I allmänhet anställs en person i ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande som gäller tills vidare. Enligt lagstiftningen om anställningsförhållanden kan en person anställas i ett tidsbegränsat tjänste- eller arbetsavtalsförhållande endast på vissa lagstadgade grunder.

Tabell 1. Skillnaderna mellan tjänste- och arbetsavtalsförhållanden (förenklade beskrivningar)

Jämförelsegrund

Tjänsteförhållande

Arbetsavtalsförhållande

Normer

Anställningens början

Ansökningsförfarande, ensidigt beslut, skriftligt tjänsteförordnande

Skriftligt eller muntligt arbetsavtal

KomTjL (lagen om kommunala tjänsteinnehavare) 4, 5 och 9 §

ArbAvtL (arbetsavtalslagen) 1:1 och 3 §, 2:4 §

Rättsförhållande

Offentligrättsligt

Privaträttsligt

 

Utövning av offentlig makt

Ja

Nej

KomL (kommunallagen) 87 §

Arbetsgivarens bestämmanderätt

Inom ramarna för arbetsgivarens behörighet

Funktionell behörighet begränsar rätten

Arbetsgivaren har arbetsledningsrätt inom ramarna för arbetsavtalet

KomL 17 §

ArbAvtL 1:1 § och 3:1 §

Skyldigheter/uppgifter

Arbetsgivaren har bestämmanderätt (inrättande av tjänst, instruktion, annan bestämmelse)

Enligt överenskommelse i arbetsavtalet

KomL 16 § och KomTjL 17 §

ArbAvtL 1:1 § och 3:1 §

Ändringar i arbetsuppgifterna

Arbetsgivaren bestämmer

Ska avtalas om det inte finns uppsägningsgrund, tillfälliga ändringar högst 8 veckor

KomTjL 23 §

ArbAvtL 1:1 §

AKTA (Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017) kap. I § 9

Underställt instruktioner

Ja

Nej

KomL 16 §

Visstidsanställning                                                                                                         

Jämförelsegrund

Tjänsteförhållande

Arbetsavtalsförhållande

Normer

·    grund

Uppgifternas art,

vikariat, praktik, skötsel av uppgifter som hör till vakant tjänst, andra jämförbara omständigheter.

Särskilda bestämmelser i lag

Egen begäran

Grundad anledning

Arbetets art, vikariat, praktik, andra jämförbara omständigheter, annan grundad anledning baserad på företagets verksamhet eller det arbete som ska utföras, ostabiliserad efterfrågan på tjänster

 

Egen begäran Tidsbegränsat avtal med en långtidsarbetslös för högst 1 år

KomTjL 3 §

KomL 24 §

ArbAvtL 1:3 § och 1:3 a §

·    förbud mot upprepade visstidsanställningar i följd

Ja

Ja

KomTjL 3 §,  ArbAvtL 1:3 §

·    följder av ogrundad anställning för viss tid

Ersättning 6–24 mån.

Avtalet i kraft tills vidare

KomTjL 3 §

ArbAvtL 1:3 och 12:2 §

·    upphörande

Den utsatta tiden går ut, ordinarie tjänsteinnehavaren återgår till sin tjänst (i vissa fall), uppsägning, hävning

Den avtalade tiden går ut, hävning, anses hävt. Undantag:

·    tidsbegränsat arbetsavtal för mer än 5 år

·    uppsägningsvillkoren kan avtalas separat

KomTjL 34, 35, 37 och 41 §

ArbAvtL 6:1, 8:1 och 8:3 §

Prövotid

Högst 6 mån. Vid anställning för mindre än ett år högst halva anställningstiden.

Arbetsgivaren bestämmer

Högst 6 mån. Vid tidsbegränsade avtal för mindre än ett år högst halva avtalstiden. Förlängning av prövotiden på grund av sjuk- eller familjeledighet

KomTjL 8 § ArbAvtL 1:4 §

Annat arbete

Bisysslotillstånd, kan återkallas av arbetsgivaren om det finns orsak (jäv, äventyrar förtroendet för opartiskhet, menlig inverkan på skötseln av uppgifterna, konkurrerande verksamhet), meddelande om bisyssla, arbetsgivaren kan förbjuda på samma grunder som ovan

Konkurrerande verksamhet

KomTjL 18 §

ArbAvtL 3:3 §

Ombildning till deltidsanställning

Jämförelsegrund

Tjänsteförhållande

Arbetsavtalsförhållande

Normer

·    grund

Grund för uppsägning av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker

Grund för uppsägning av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker

KomTjL 21 § ArbAvtL 7:11 §

·    rätt till merarbete

Heltidstjänst med likartade uppgifter, behörighetsvillkoren uppfylls och uppgifterna är lämpliga

Skriftligt förhandsmeddelande av tjänsteinnehavaren

Hel- eller deltidsanställning, uppgifterna lämpliga för arbetstagaren, förhandsmeddelande av arbetstagaren behövs inte

KomTjL 22 § ArbAvtL 2:5 §

·    följder av ogrundad ombildning till deltid

Beslutet förfaller

Skadestånd

KomL 11 kap. ArbAvtL 12:1 §

Permittering

Jämförelsegrund

Tjänsteförhållande

Arbetsavtalsförhållande

Normer

·    avtalsrätt

Begränsad

Begränsad

KomTjL 30 §

ArbAvtL 5:1 och 2 §

·    permittering av visstidsanställd

Möjlig (vid längre än 6 månaders tjänsteförhållande)

Endast om den anställde vikarierar för en fastanställd som skulle kunna permitteras

AKTA kap. VIII § 1, ArbAvtL 5:2 §

Tjänste-/arbetskollektivavtal

Avtalsrätten begränsad

Avtalsrätten mer omfattande än för tjänstekollektivavtal, men begränsningar finns

KomArbKollL 2 §, KollektivavtalsL (lagen om kollektivavtal), KomArbKollL (lagen om kommunala arbetskollektivavtal), ArbAvtL 13:7 §

Stridsåtgärder

Begränsade: strejk, lockout, ansökningsförbud, blockad

Obegränsade

KomTjänstKollL (lagen om kommunala tjänstekollektivavtal) 8 och 9 §

Skyldighet att utföra skyddsarbete

Ja (tjänsteinnehavare utanför arbetskonflikt)

Nej

KomTjänstKollL 12 §

Enskild anställds rätt att avtala om anställningsvillkoren

I regel ingen avtalsrätt

Kan avtalas genom arbetsavtal

KomTjänstKollL

ArbAvtL 1:1 §,

KollektivavtalsL 6 §

Lön för väntetid

Nej

Ja

ArbAvtL 2:14 §

Straffrättsligt ansvar

SL (strafflagen) 40:1–3 och 5–11 §

Mer begränsat,

SL 40:1–3, 5 och 12 §

 

Straffrättslig avsättning

Ja

Nej

SL 2:10 §

SL 40 kap.

Särskilt skydd vid skötsel av uppgifter

Ja

Nej (se ändå SL 16:20)

SL 16:1–6 §

Uppsägningsgrunder

Jämförelsegrund

Tjänsteförhållande

Arbetsavtalsförhållande

Normer

·    enskild anställd

Sakliga och vägande skäl,

Allvarligt brott mot eller åsidosättande av förpliktelser som påverkar anställningen samt väsentlig förändring i de personliga arbetsförutsättningarna

Sakligt och vägande skäl, allvarligt brott mot eller åsidosättande av förpliktelser som påverkar anställningen samt väsentlig förändring i de personliga arbetsförutsättningarna

KomTjL 35 §

ArbAvtL 7:1 och 2 §

·    kollektiv uppsägning

Ekonomiska orsaker och produktionsorsaker (uppgifterna har minskat väsentligt och varaktigt)

Sakliga och vägande skäl

Ekonomiska orsaker och produktionsorsaker (arbetet har minskat väsentligt och varaktigt)

KomTjL 37 §

ArbAvtL 7:1, 3 och 4 §

·    skyldighet att erbjuda annat arbete (vid kollektiv uppsägning)

Tjänste- eller arbetsavtalsförhållande där uppgifterna inte väsentligt avviker från tjänsteinnehavarens uppgifter

Arbetsavtalsförhållande

KomTjL 37 §

ArbAvtL 7:3 och 4 §

·    följder av ogrundad  uppsägning (enskild anställd)

Beslutet förfaller, tjänsteförhållandet återställs (ej formfel)

Skadestånd (3–24 månaders lön)

KomTjL 44 §

ArbAvtL 12:2 och 3 §

·    följder av ogrundad uppsägning (kollektiv uppsägning)

Beslutet förfaller, tjänsteförhållandet återställs (ej formfel)

Skadestånd (3–24 månaders lön, undantag ArbAvtL 12:2.2)

KomTjL 44 §

ArbAvtL 12:2 och 3 §

Återanställningsskyldighet

9 mån., tjänsteförhållande (anställning tillsvidare eller för mer än 6 mån., likartade uppgifter)

4 mån. (6 mån. om anställningen varat minst 12 år) arbetsavtalsförhållande, likartade uppgifter

KomTjL 46 § ArbAvtL 6:6 §

Bestämmelser om överlåtelse av rörelse

Ja

Ja

KomTjL 25 och 39 §, ArbAvtL 1:10 § och 7:5 §

Hävning

Synnerligen vägande skäl

Synnerligen vägande skäl

KomTjL 41 § ArbAvtL 8:1 §

Anses hävt (frånvaro)

Nej

Ja (minst 7 dagar)

ArbAvtL 8:3 §

Anställningen upphör utan uppsägning

Invalidpension som beviljats tillsvidare, villkorligt val fastställs ej (KomTjL 7.3 §), uppnådd avgångsålder, (annullering av temporärt förordnande)

Invalidpension tillsvidare, uppnådd avgångsålder

KomTjL 34 §

AKTA kap. IX § 6

ArbAvtL 6:1

Omplacering i annan tjänst/befattning

Ensidigt beslut av arbetsgivaren

Samtycke, tillfälligt (max. 8 veckor), uppsägningsgrund

KomTjL 24 §

AKTA kap. 1 § 9

Tyst förlängning

Nej

Ja

ArbAvtL 6:5 §

Semesterlagen

Tillämpas

Tillämpas

Semesterlagen (162/2005, 1 §)

AKTA kap. IV § 1

Arbetstidslagen, skyldighet till övertids- och mertidsarbete och beredskap

Ja, om nödvändigt på grund av arbetets art och av synnerligen tvingande skäl

Nej, samtycke krävs

Arbetstidslagen 18 §

Behandling av tvister

Förvaltningsdomstolen

Allmän domstol

 

Arbetsgivaren har rätt till ersättning för rättegångskostnader

Ja

Ja

KomTjL 53 §, RB (rättegångsbalken) 21:1