Suomeksi

Företagshälsovården är ett samarbete mellan arbetsgivaren, personalen och företagshälsovården

Företagshälsovården är expert på hälsovård på arbetsplatser och har till uppgift att genom samarbete upprätthålla personalens arbets- och funktionsförmåga och säkerheten i arbetet. Företagshälsovårdens verksamhet regleras av lagen om företagshälsovård och principerna för god företagshälsovårdspraxis. 

Företagshälsovården är expert på hälsovård på arbetsplatser och har till uppgift att genom samarbete upprätthålla personalens arbets- och funktionsförmåga och säkerheten i arbetet. Företagshälsovårdens verksamhet regleras av lagen om företagshälsovård och principerna för god företagshälsovårdspraxis.

Arbetsgivaren ska ordna åtminstone förebyggande företagshälsovård för sina anställda. Dessutom kan arbetsgivaren välja att även ordna sjukvård och andra hälsovårdstjänster. Företagshälsovårdstjänsterna ska ordnas på ett jämlikt sätt för de anställda.

Företagshälsovården består av ett planmässigt och målinriktat samarbete mellan arbetsgivaren, personalen och företagshälsovården med målet att fullgöra syftet med lagen om företagshälsovård.

Syftet med företagshälsovården är att arbetsgivaren, personalen och företagshälsovården tillsammans

  • förebygger arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall,
  • sörjer för hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön,
  • främjar de anställdas hälsa och arbets- och funktionsförmåga i olika skeden av arbetslivet, samt
  • arbetar för en fungerande arbetsplats.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsplatsutredningarna

Grunden för samarbetet kring företagshälsovården är att identifiera behoven av företagshälsovård på arbetsplatsen. Behoven identifieras genom en arbetsplatsutredning och de antecknas i verksamhetsplanen för företagshälsovården. Verksamhetsplanen är det centrala dokument som styr samarbetet inom företagshälsovården. Planen bör ses över årligen.

Det bör noteras att arbetsgivaren ansvarar för att en arbetsplatsutredning har gjorts och att den är uppdaterad. Arbetsplatsutredningen är en process som börjar med planering. Det är viktigt att se till att företagshälsovården har tillgång till arbetsplatsens riskbedömning och tidigare arbetsplatsutredningar när arbetsplatsutredningen görs. En ny, moderniserad verksamhetsmodell och en rekommendation om informationshantering har utvecklats till stöd för arbetsplatsutredningarna. Modellen har utarbetats av Arbetshälsoinstitutet inom projektet DigiTPS.

Samarbetet kring företagshälsovården är ofta en del av flera olika planer. Det är viktigt att organisationerna ser till att de olika planerna inte står i strid med varandra, utan att målen är så förenliga med varandra att de inte försvårar styrningen av verksamheten.  

För organisationen är företagshälsovården en viktig partner inom effektivt hälsofrämjande ledarskap. Stödet för arbetsförmågan ligger i fokus för samarbetet kring företagshälsovården. Stödet för arbetsförmågan kräver ett nära samarbete, överenskomna verksamhetsmodeller, en tydlig rollfördelning och spelregler mellan arbetsplatsen och företagshälsovården.

När företagshälsovårdstjänster tillhandahålls eller ändras bör arbetsgivaren komma ihåg samarbetsskyldigheterna. Arbetsgivaren ska hålla avtalet om ordnande av företagshälsovård och arbetsplatsutredningen tillgängliga för de anställda på arbetsplatsen.

Källor och mer information

Minna Salli

sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2325
Mobiltelefon:
+358 40 720 8952
E-post:
Minna.Salli@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT