Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal UKTA

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal UKTA 2018–2019 är i kraft 1.2.2018–31.3.2020. I avtalet ingår en historisk omläggning som innebär att alla lärare inom yrkesutbildningen kommer att övergå stegvis till ett system med årsarbetstid. Under avtalsperioden höjs lönerna genom två allmänna förhöjningar och genom en lokal resultatbaserad engångspott.

Löneförhöjningar och en resultatbaserad engångspott

Den första allmänna förhöjningen under avtalsperioden görs 1.5.2018. Förhöjningen är då 1,17 %. Den andra allmänna förhöjningen görs 1.4.2019. Förhöjningen är då 0,99 %.

I avtalsuppgörelsen ingår också en resultatbaserad lokal engångspott som betalas 1.1.2019. Potten är 0,9 % av lönesumman.

I grundskolan görs det 1.5.2018 ändringar i lönebestämmelserna för rektorer för att underlätta fördelningen av resurser för chefsarbetet och ordnandet av det. I arbetstidsbestämmelserna för rektorer, biträdande rektorer och skolföreståndare görs det ändringar 1.8.2018.  

Vikten av de årsbundna tilläggen minskas 1.12.2018 genom att 1 procentenhet tas bort från tillägget för 8 års anställningstid. De berörda lärargrupperna får samtidigt en löneförhöjning på 1 procent. Vikten av de årsbundna tilläggen minskas inte i yrkesläroanstalter och vuxenutbildningscenter men dessa får en motsvarande nivåförhöjning på 0,3 procent.

Uppgifter om höjningarna av löner och arvoden under avtalsperioden 1.5.2018, 1.12.2018 och 1.4.2019 finns på webbsidorna om UKTA > (på finska)

I cirkulär 6/2018 bilaga 1 finns det mer detaljerade anvisningar om grunderna för och betalningen av en lokal resultatbaserad engångspott >

Övergång till årsarbetstid inom yrkesutbildningen

Alla lärare inom yrkesutbildningen övergår under avtalsperioden stegvis till ett system med årsarbetstid. Läroanstalterna kan övergå till systemet med årsarbetstid tidigast i augusti 2018. Årsarbetstiden ska införas senast i augusti 2020.

Närmare uppgifter om systemet med årsarbetstid som införs i yrkesläroanstalterna finns på webbsidorna om UKTA > (på finska)

Närmare anvisningar om årsarbetstiden finns också i cirkulär 6/2018 i slutet av bilaga 3 >