Suomeksi

Tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal i kommunsektorn UKTA

UKTA 2022–2025 utkommer i februari. Ändringarna i avtalet framgår av KT:s cirkulär 3/2022 och 8/2022.

UKTA 2022–2025

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2022–2025 är i kraft 1.5.2022–30.4.2025. Under avtalsperioden höjs lönerna genom två allmänna förhöjningar, en justeringspott på central nivå och lokala justeringspotter.

Avtalshöjningar

År 2022 höjs lönerna 1.6.2022 genom en allmän förhöjning och 1.10.2022 genom en justeringspott på central nivå.

År 2023 höjs lönerna genom en allmän förhöjning 1.6.2023. Också en lokal justeringspott fördelas 1.6.2023.

År 2024 görs en allmän förhöjning 1.6.2024. Dessutom fördelas en lokal justeringspott 1.6.2024.

Familjeledighetsreformen

Familjeledighetsreformen trädde i kraft 1.8.2022. De bestämmelser i AKTA som ändras till följd av reformen gäller också dem som omfattas av UKTA. I bestämmelserna om familjeledighet i UKTA har det gjorts terminologiska ändringar i enlighet med den nya lagstiftningen. Även dagpenningarna enligt sjukförsäkringslagen fördelas fr.o.m. 1.8.2022 på ett nytt sätt under kalkylerad semester och sommaravbrott.

Arbetsgrupp för lönesystemet i del G

Arbetsgruppen ska förhandla om ett nytt lönesystem som ska ersätta det nuvarande arbetsvärderingssystemet i del G, förutsatt att motsvarande ändring görs i AKTA. Vid förhandlingarna utreds också möjligheterna att differentiera lönen utifrån arbetsuppgifter och utbildning med beaktande av problemen med tillgången på personal.

Arbetsgrupp för anställningsvillkoren i gymnasier och vuxengymnasier

Arbetsgruppen ska förhandla om utveckling av bestämmelserna om gymnasieresurser, arbetsuppgifterna i anslutning till studentskrivningar och andra anställningsvillkor.