Suomeksi
Pärmen på UKTA 2020-2021.

Tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal i kommunsektorn UKTA

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal UKTA 2020–2021 är i kraft 1.4.2020–28.2.2022. UKTA 2022–2025 utkommer i januari-februari. Ändringarna i avtalet framgår av KT:s cirkulär 3/2022 och 8/2022.

UKTA 2020–2021

Under avtalsperioden höjs lönerna genom två allmänna förhöjningar. I avtalsperioden ingår också en  som betalas från 1.4.2021.

Löneförhöjningar och lokal justeringspott

Den första allmänna förhöjningen under avtalsperioden infaller 1.8.2020. Förhöjningen är 0,87 procent i grundskolor och gymnasier, 0,95 procent i yrkesläroanstalter och 1,24 i övriga läroanstalter.

Den andra allmänna förhöjningen görs 1.4.2021. Förhöjningen är 0,72 procent i grundskolor och gymnasier, 0,99 procent i yrkesläroanstalter och 0,75 i övriga läroanstalter. Också de individuella tilläggen enligt lönekapitlet höjs i enlighet med respektive allmänna förhöjning.

I avtalsperioden ingår också en lokal justeringspott som betalas från 1.4.2021. Potten är 0,8 procent av lönesumman inom UKTA. För undervisningspersonalen vid yrkesläroanstalter i del C är den lokala potten 0,4 procent av lönesumman för denna personal.

I underteckningsprotokollet till UKTA finns det bestämmelser om fördelningen av och förhandlingar om den lokala justeringspotten. Arbetsgivarnas och huvudavtalsorganisationernas lokala representanter förhandlar om användningen av potten. Om samförstånd inte nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av den lokala justeringspotten för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

Förlängningar av den ordinarie arbetstiden som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet

De förlängningar av den ordinarie arbetstiden som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet gäller till 31.7.2020.

Den ordinarie arbetstiden vid yrkesläroanstalter (del C, systemet med årsarbetstid) har dock inte förkortats.

I stället för de slopade arbetstidsförlängningarna har det avtalats om vissa ändringar i bland annat arbetstidsbestämmelserna. Dessa ändringar träder i kraft i enlighet med respektive bestämmelse.

Löne- och arbetstidssystemen

Löne- och arbetstidssystemen har utvecklats i olika bilagor med hjälp av centraliserade justeringspotter.

Arbetsgrupper

I underteckningsprotokollet har flera arbetsgrupper tillsatts för avtalsperioden.

Personer som arbetar som lärare, speciallärare och daghemsföreståndare inom småbarnspedagogiken

Personal som arbetar som lärare, speciallärare och daghemsföreståndare inom småbarnspedagogiken har 1.9.2021 överförts från tillämpningsområdet för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) till tillämpningsområdet för det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA). Anställningsvillkoren för den överförda personalen finns i del G i UKTA.

I bestämmelserna i del A i UKTA har det gjorts några sådana ändringar som del G förutsätter. De särskilda bestämmelserna om arbetstid (§ 4 mom. 1) i bilaga 5 i AKTA har i sin helhet överförts till del G från 1.9.2021.

Detaljerade uppgifter om ändringarna i avtalsområdet finns i cirkulär 7/2021 med bilagor (Överföringen av lärare inom småbarnspedagogik från AKTA 2020–2021 till UKTA 2021–2022 1.9.2021 och därtill hörande ändringar i avtalsbestämmelserna i AKTA bilaga 5 och i UKTA).