Suomeksi
Cirkulär
25/2022
Till kommunstyrelserna, samkommunerna och välfärdsområdesstyrelserna

Arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning och rekommendation om kompetensutveckling för personal i kommun- och välfärdssektorn

Avtalsbestämmelserna om facklig utbildning i kommun- och välfärdssektorn och revideringen av rekommendationen om kompetensutveckling för personal i kommun- och välfärdssektorn har förhandlats fram i enlighet med vad som överenskommits i bilagan till separatavtalet mellan KT, JAU och FOSU 8.6.2022. Också Sote ry har godkänt avtalet och rekommendationen och deltagit i beredningen av det gemensamma cirkuläret. 

Den tidigare rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning (2008) har nu skiljts åt till ett separat arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning i kommun- och välfärdssektorn och en rekommendation om kompetensutveckling för personal i kommun- och välfärdssektorn. 

Det nya arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning och rekommendationen om kompetensutveckling för personalen tillämpas från 1.1.2023 i kommuner, samkommuner, välfärdsområden och välfärdssammanslutningar.   

Det nya avtalet och rekommendationen medföljer som bilaga till detta cirkulär. De ersätter den tidigare rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens samt arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning (2008). 

Arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning i kommun- och välfärdssektorn

I det nya utbildningsavtalet har ersättningarna för facklig utbildning slagits samman till en gemensam ersättning för måltidskostnader. Från början av 2023 betalas en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som deltar i samarbets-, förtroendemanna- och arbetarskyddsutbildning för varje sådan kursdag för vilken tjänsteinnehavaren får ordinarie lön eller arbetstagaren ersättning för inkomstbortfall en sådan ersättning för måltidskostnader som undertecknarna av avtalet årligen gemensamt kommer överens om. Den ersättning för kurskostnader som tidigare betalats för arbetarskyddsutbildning slopas. 

En ny bestämmelse i avtalet är att ovan nämnda ersättning för måltidskostnader även kan betalas till utbildningsanordnaren som ersättning för måltidskostnaderna.   

Som en del av avtalsbestämmelserna om facklig utbildning i kommun- och välfärdssektorn och revideringen av rekommendationen om kompetensutveckling för personalen, har parterna också kommit överens om att utbildningsarbetsgruppen under 2023 ska utreda de faktiska kostnader som anordnandet av facklig utbildning i form av distans- och hybridutbildning medför för organisationerna samt praxis inom andra avtalsområden i fråga om ersättningar för kurskostnader som betalas för distansutbildning. 

På motsvarande sätt som i det tidigare avtalet kan avlönad samarbetsutbildning fortfarande beviljas för högst två veckor under ett kalenderår, avlönad förtroendemannautbildning för högst 30 dagar och avlönad arbetarskyddsutbildning för högst två veckor. Den som ämnar delta i en kurs ska anhålla om befrielse från sina uppgifter minst tre veckor innan kursen börjar.

Rekommendation om kompetensutveckling för personal i kommun- och välfärdssektorn

Rekommendationen om kompetensutveckling har reviderats så att den motsvarar den förändrade verksamhetsmiljön. I rekommendationen beskrivs betydelsen av kontinuerligt lärande och inlärning i arbetet vid sidan av formell tilläggsutbildning, kompletterande utbildning och vidareutbildning. 

Rekommendationen består av två delar. I den första delen beskrivs kompetensutvecklingen för personalen som en del av kompetensledningen, betydelsen av personalutveckling med tanke på tryggandet av tillgången på personal, metoder för formellt och informellt lärande samt stödjandet av inlärningen på individ- och enhetsnivå under hela arbetskarriären. 

I den senare delen av rekommendationen behandlas olika metoder för personalutveckling. I rekommendationen beskrivs bland annat KT:s och huvudavtalsorganisationernas gemensamma utbildning, inskolning, mentorskap, yrkesinriktade personalutbildningar samt perioder av inlärning i arbete och praktikperioder.

KT, FOSU, JAU rf och Sote rf har nått samförstånd om innehållet i detta cirkulär. 

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör    Markku Jalonen

Förhandlingschef   Anna Kukka

Bilagor

1 Arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning i kommun- och välfärdssektorn 
2 Rekommendation om kompetensutveckling för personal i kommun- och välfärdssektorn 

Mertzi Bergman

sakkunnig i kompetens- och utbildningspolitik
Telefon:
+358 9 771 2270
Mobiltelefon:
+358 50 408 8076
E-post:
Mertzi.Bergman@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT