Suomeksi

Beskrivning av handlingars offentlighet

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT förhandlar om och ingår riksomfattande kollektivavtal för den kommunala personalen samt godkänner rekommendationer för arbetslivet. Verksamheten och uppgifterna baserar sig på lagen om anordnande av intressebevakning för kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare (630/2021). Handlingar som uppkommit i samband med KT:s lagstadgade uppgifter kan begäras för påseende med stöd av offentlighetslagen. I beskrivningen av handlingarnas offentlighet berättas närmare vilka uppgifter och handlingar KT producerar.

KT är också en central arbetsmarknadsorganisation som representerar kommunerna och samkommunerna både i de riksomfattande arbetsmarknadsförhandlingarna och i lagberedningen inom trepartssamarbetet.

KT:s logiska ärenderegister består av ett ärendehanteringssystem samt följande register som är avsedda för internt eller begränsat bruk: Kundhanteringssystemet D365, D365-portalen (Linja) och evenemangsportalen, O365 Teams/Sharepoint, O365 Outlook, Wintime och Howspace.

Informationslager och syftet med dem samt informationsmaterial som ingår i informationslagren

Informationslagret för förvaltningen

 • Syfte: Organisering av verksamheten, prognostisering och uppföljning
 • Informationsmaterial: Årsberättelser och strategier samt verksamhetsplaner

Informationslagret för beslutsfattandet

 • Syfte: Beslutsfattande och ledning i organisationen
 • Informationsmaterial: Protokoll från KT:s delegation och kommission

Informationslagret för kollektivavtalsförhandlingarna

 • Kollektivavtal (protokoll och egentliga avtalstexter) samt avtal mellan de centrala arbetsmarknadsorganisationerna (informationslagret innehåller så kallade signerade exemplar och slutligt undertecknade exemplar av protokollen)
 • Rekommendationer och ramavtal mellan arbetsmarknadsparterna i EU
 • Informationslagret innehåller också fullmakter (KT:s kommission kan ge en kommun fullmakt att avvika från ett kollektivavtal av en grundad anledning, och ingå ett lokalt avtal som avviker från det riksomfattande kollektivavtalet)
 • Tidigarelagd tillämpning av ett av KT och huvudavtalsorganisationerna godkänt kommunalt kollektivavtal i samband med en överlåtelse av rörelse

Informationslagret för påverkan av lagstiftningen

 • Utlåtanden till ministerier och riksdagsutskott i anslutning till lagberedningen (inkl. begäran om utlåtande jämte bilagor) samt handlingar som gäller utnämningar till lagberedningsarbetsgrupper

Informationslagret för avtalstolkning

 • Material om centrala förhandlingar, ärenden i Arbetsdomstolen, arbetsfred och övervakning. Dessutom information som uppkommer inom rådgivningen till KT:s medlemmar. Det här informationslagret innehåller också utlåtanden från samarbetsgruppen för arbetarskydd, eftersom KT koordinerar gruppens verksamhet.
 • Informationsmaterial på webbplatsen kt.fi

Informationslagret för arbetsmarknadsutredning

 • Sammandrag av kostnadsberäkningar för avtal, utredningar och enkätmaterial, projektmaterial, statistik

Informationslagret för service

 • Program och material för evenemang och nätverksmöten, utlåtanden till intressentgrupper, rådgivning till kunder

Informationslagret för arbetsmarknadskommunikationen

 • Cirkulär, meddelanden till KT:s kontaktpersoner, övriga meddelanden, nyhetsbrev, tidskriften Kuntatyönantaja, bloggar, videor och andra publikationer samt planerings- och marknadsföringsmaterial för kommunikationen

Begäran om uppgifter

En begäran om uppgifter ska riktas till KT:s registratur som vidarebefordrar den till rätt person för svar. Registraturens postadress är PB 200, 00101 Helsingfors. E-postadressen är registratur(at)kt.fi och telefonnumret är 09 771 3000 (växel).

Den myndighet som beslutar om utlämnande av uppgifter är Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT. Beslutet om utlämnande av uppgifter fattas av en person som är anställd vid KT och som är utsedd för uppgiften.

Uppgifter kan hämtas ur datasystemen med flera sökfaktorer. De vanligaste sökfaktorerna i ärendehanteringssystemet är rubrik, diarienummer, registreringsdag samt uppgift om avsändare eller mottagare. Övriga system har egna, specifika sökfaktorer.

De uppgifter KT förfogar över är inte fritt tillgängliga via tekniska gränssnitt.