Om KT

KT bevakar kommunarbetsgivarnas intressen

KT förhandlar och avtalar om riksomfattande kollektivavtal för de kommunalt anställda.

KT är också en centralorganisation på arbetsmarknaden som representerar kommunerna och samkommunerna både i de riksomfattande arbetsmarknadsförhandlingarna och i trepartssamarbetet.

KT Kommunarbetsgivarna sköter också de kommunala arbetsgivarnas internationella intressebevakning i EU.

KT utvecklar lönesystemen till att bli sporrande, stöder kommunerna i arbetslivsutvecklingen, informerar om avtal och rekommendationer, gör utredningar om personal och arbetskraftskostnader, sköter advokatuppgifter i domstolarna och ger sakkunnigstöd i frågor som gäller tillämpningen av arbetslagstiftningen.

KT utvecklar arbetslivet

Utöver avtalsförhandlingarna är KT:s viktigaste uppgift att utveckla arbetslivskvaliteten, resultaten och samarbetet. KT ger rekommendationer om åtgärder för att främja arbetshälsan, god personalledning och arbetsresultatet.

KT har kommit överens om samarbete, utbildning av personalen och arbetarskyddet med de huvudavtalsorganisationer som representerar löntagarna inom kommunsektorn.

KT:s mål för regeringsprogrammet 2019–2022

Finansieringen av välfärdstjänsterna förutsätter ett brett åtgärdspaket. Den viktigaste åtgärden är återhållsamma arbetsmarknadsuppgörelser.

Bekanta dig med vår elektroniska årsberättelse

Årsberättelsen 2017 har för första gången gjorts i elektronisk form och i den har man försökt beskriva effekterna av KT:s verksamhet mer exakt än tidigare.