Om KT

KT bevakar kommunarbetsgivarnas intressen

KT förhandlar och avtalar om riksomfattande kollektivavtal för de kommunalt anställda.

KT är också en centralorganisation på arbetsmarknaden som representerar kommunerna och samkommunerna både i de riksomfattande arbetsmarknadsförhandlingarna och i trepartssamarbetet.

KT Kommunarbetsgivarna sköter också de kommunala arbetsgivarnas internationella intressebevakning i EU.

KT utvecklar lönesystemen till att bli sporrande, stöder kommunerna i arbetslivsutvecklingen, informerar om avtal och rekommendationer, gör utredningar om personal och arbetskraftskostnader, sköter advokatuppgifter i domstolarna och ger sakkunnigstöd i frågor som gäller tillämpningen av arbetslagstiftningen.

KT utvecklar arbetslivet

Utöver avtalsförhandlingarna är KT:s viktigaste uppgift att utveckla arbetslivskvaliteten, resultaten och samarbetet. KT ger rekommendationer om åtgärder för att främja arbetshälsan, god personalledning och arbetsresultatet.

KT har kommit överens om samarbete, utbildning av personalen och arbetarskyddet med de huvudavtalsorganisationer som representerar löntagarna inom kommunsektorn.

KT:s årsberättelse 2018

Bekanta dig med KT:s intressebevakning år 2018 via vår elektroniska årsberättelse >

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonens översikt över kommunarbetsgivarnas år 2018 (video på finska med svensk text)

KT:s årsberättelse 2018

KT:s årsberättelse redogör för hur vi skött de kommunala arbetsgivarnas intressebevakning år 2018. I avtalsförhandlingarna uppnåddes ett förhandlingsresultat i februari. KT bevakade de kommunala arbetsgivarnas intressen i mer än hundra arbetsgrupper och organisationer.

KT:s mål för regeringsprogrammet 2019–2022

Finansieringen av välfärdstjänsterna förutsätter ett brett åtgärdspaket. Den viktigaste åtgärden är återhållsamma arbetsmarknadsuppgörelser.