Personalledining

En bra personalledning främjar resultaten och arbetshälsan

Målet för personalledningen är att kommunorganisationen ska ha en kompetent och motiverad personal som är positivt inställd till förändringar.

Genom personalledning kan man förbättra både resultaten och arbetslivskvaliteten, förutsatt att ledarskapet är strategiskt och fungerar väl i det praktiska chefsarbetet.

Vad ingår i personalledning och personalarbete?

Med personalledning avses

1.  ledning av personalresurser (Human Resource Management)
2.  skötsel av arbetslivsrelationer (Industrial Relations)
3.  ledarskap (Leadership).

Till personalarbetet (HR) hör i vid bemärkelse den personalpraxis och de personalprocesser som tillämpas på olika nivåer inom organisationen och genom vilka man tryggar en tillräcklig och rätt fördelad personalstyrka samt kompetens, arbetshälsa och engagemang.

Personalarbetet och personalledningens strategiska roll som ledningens samarbetspartner kommer i framtiden att bli allt viktigare. Personalarbete är ett arbete för professionella.

Personalledningen har en strategisk roll som ledningens samarbetspartner

Den strategiska rollen innebär att

•    HR hjälper till med att utarbeta en verksamhetsstrategi
•    HR har en framtidsvision
•    HR föreslår alternativa lösningar i kommun- och servicefrågor
•    HR förstår externa kunder och sprider kundinformation
•    personalledningen arbetar med ledningen (organisationens mål och betydelse).

Krävande personalarbete i kommunorganisationerna

Omvärldsförändringarna gör personalarbetet i kommunorganisationerna särskilt krävande.

Förändringsledningen bör fokusera på

•    prognostisering och definition av förändringsbehovet
•    motivation och engagemang för en fortgående förändring
•    kompetensutveckling och bestående förändringsberedskap
•    omsorg om arbetshälsan.

Soteliiderit – vi lyckas tillsammans

Med projektet Soteliiderit stöder KT social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utveckling. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och samkommunerna.