Suomeksi

KT samarbetar i nätverk

KT har ett nära samarbete med kommunernas och välfärdsområdenas arbetsgivare och andra arbetsmarknadsaktörer i olika nätverk. KT har egna nätverk samt deltar i nätverk och arbetsgrupper som koordineras av andra.

Nätverket för KT:s kontaktpersoner samlar arbetsgivarrepresentanter

KT:s kontaktpersoner är viktiga samarbetspartner i kommunerna och samkommunerna samt i de kommande välfärdsområdena. I varje arbetsgivarorganisation som KT representerar har en KT-kontaktperson utsetts. De största organisationerna kan ha flera kontaktpersoner.

Kontaktpersonen är den som i första hand representerar den lokala arbetsgivaren i samarbetet och kontakterna mellan KT och kommunen eller samkommunen. Det är viktigt att kontaktpersonen är en tjänsteinnehavare eller arbetstagare i en ledande eller självständig ställning.

I framtiden utses kontaktpersoner också för KT:s nya medlemmar, dvs. välfärdsområdena och organisationsmedlemmarna, och de blir medlemmar i KT:s nätverk för kontaktpersoner.

KT:s kontaktperson koordinerar kontakterna och personalfrågor

Kontaktpersonen, som representerar arbetsgivaren, koordinerar personalärenden och ser till att kollektivavtalen verkställs och att en enhetlig linje iakttas.

Kontaktpersonen representerar arbetsgivaren bland annat i lokala förhandlingar om arbetsmarknadsfrågor och underrättar KT om problem och utvecklingsbehov beträffande kollektivavtalen.

Kontaktpersonen samordnar också anställningsfrågor försöker utreda problem på lokal nivå. Vid behov kan kontaktpersonen diskutera med KT:s sakkunniga.

Kontaktpersonen ser till den arbetsgivarinformation personen får från KT vidareförmedlas till ledningen inom den egna organisationen. Kontaktpersonen ger ledningen råd i dessa frågor och sörjer för chefernas kompetens.

Det är viktigt att KT har uppdaterade uppgifter om alla kontaktpersonerna.

KT:s HR-nätverk utvecklar personalarbetet

HR-nätverket samlar arbetsgivarrepresentanter som arbetar med personalfrågor. Syftet är att utveckla personalledningen och personalarbetet på ett strategiskt och målmedvetet sätt, att dela med sig av god praxis och stödja förändringsledning vid organisationsreformer. Nätverket ordnar olika evenemang för sina medlemmar, även på distans.

KT:s nätverk för arbetarskyddschefer

KT:s nätverk för arbetarskyddschefer stöder genomförandet av förändringar inom arbetarskyddet och ledningen av arbetshälsa. Utöver aktuella arbetarskyddsfrågor behandlar nätverket också frågor som gäller ordnande av samarbete inom arbetarskyddet och samarbete med företagshälsovården i förändringssituationer.

Vem riktar sig nätverket till?

Nätverket finns till för arbetarskyddschefer i kommuner, samkommuner, välfärdsområden och välfärdssammanslutningar.

Hur blir jag medlem i nätverket och dess Teams-kanal, och hur får jag nyhetsbrevet för arbetarskyddschefer?

Om du vill ansluta dig till nätverket för arbetarskyddschefer, skicka ett e-postmeddelande till tyosuojelupaallikot(at)kt.fi, och meddela följande:

  • ditt namn, din titel, din e-postadress och i vilken organisation du jobbar.
  • om arbetarskyddschefen i din organisation byts ut, det vill säga om någon ska avlägsnas ur KT:s register eller om den nya arbetarskyddschefen utsetts till exempel för ett visst verksamhetsområde.
  •  om du vill ansluta dig till nätverkets Teams-kanal.

Personen läggs till i KT:s register och blir medlem av nätverket, och en inbjudan till KT:s tjänst Linja skickas ut (inbjudan kommer från systemet per e-post).
 
Nätverket för arbetarskyddschefer informeras om aktuella frågor i ett nyhetsbrev som skickas ut en gång i månaden.

Mer information hittar du i Linja > Verkostot > Työsuojelupäälliköt. Du loggar in på Linja med dina egna koder.

 Nätverkets medlemmar har möjlighet att dela dokument och diskutera på nätverkets Teams-kanal. Nya arbetarskyddschefer kan i fortsättningen be om att få tillgång till Teams-kanalen genom att skicka e-post till tyosuojelupaallikot(at)kt.fi.
 
Frågor som gäller arbetarskydd kan skickas till tyosuojelu(at)kt.fi

Samarbetsgruppen för arbetarskydd i kommunsektorn (TYRY) ger råd i frågor som gäller tillämpningen av samarbetsavtalet och avtalet om en arbetarskyddsfullmäktigs tidsanvändning. Vid behov ger gruppen också utlåtanden om tolkningsfrågor som uppstått vid tillämpningen av avtalen.

Begäran om utlåtande till samarbetsgruppen för arbetarskydd kan skickas till adressen tyry(at)kt.fi.

Sakkunniga i arbetslivsutveckling

Minna Salli, välbefinnande i arbetet, stöd för arbetsförmågan, arbetshälsa, arbetarskydd
Marjaana Walldén, arbetarskydd, arbetarskyddssamarbete, samarbetsgruppen för arbetarskydd TYRY, välbefinnande i arbete

Satu Lilja

arbetsmarknadssekreterare
Telefon:
+358 9 771 2101
Mobiltelefon:
+358 50 320 9741
E-post:
Satu.Lilja@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Anna Kukka

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Jaana Näsänen

utvecklingschef
Telefon:
+358 9 771 2141
Mobiltelefon:
+358 50 384 1664
E-post:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Minna Salli

sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2325
Mobiltelefon:
+358 40 720 8952
E-post:
Minna.Salli@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Marjaana Walldén

sakkunnig, arbetsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2271
Mobiltelefon:
+358 40 059 6136
E-post:
Marjaana.Wallden@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT