Suomeksi

KT:s nätverk för samman arbetsgivare för att samarbeta och påverka

KT samordnar och samarbetar med arbetsgivare inom kommun- och välfärdssektorn i fler än 20 nätverk. Våra nätverk är främst avsedda för experter från våra medlemssamfund som arbetar med arbetsgivaruppgifter. På den här sidan hittar du information om KT:s nätverk, bland annat deras målgrupper, målsättningar och arbetsmetoder.

Ihmiset keskustelevat kokoontumisen kahvitauolla. Kuva: Mostphotos.

En del av KT:s nätverk är avsedda för alla medlemssamfund medan andra är avsedda endast för organisationer inom kommun- eller välfärdssektorn eller till exempel för vissa avtalsområden. I framtiden kommer vi också att skapa egna nätverk för våra företagsmedlemmar.

Vi samordnar också ett antal samarbetsnätverk där representanter från personalen är välkomna.

Våra nätverk samlas antingen till virtuella eller fysiska möten. En del av nätverken skickar nyhetsbrev till sina medlemmar och en del delar ut material i KT:s webbtjänst Linja, som medlemmar har tillgång till. Vissa nätverk använder också andra samarbetsplattformar.

Utöver sina egna nätverk samarbetar KT med bland annat följande nätverk:

  • Finlands Kommundirektörer rf
  • C21-städerna
  • Nätverket H23 för välfärdsområdesdirektörer
  • Räddningsdirektörerna
  • Landskapsdirektörerna.

På den här sidan presenterar vi vårt nätverk indelade i tre grupper:
 

  • Nätverk för alla medlemssamfund
  • Nätverk för kommunsektorn
  • Nätverk för välfärdsområden.
     

Mer information om hur man ansluter sig till nätverken fås genom att kontakta toimisto(at)kt.fi. Välkommen med i våra nätverk!
 

Nätverk för alla medlemssamfund

KT:s nätverk för kontaktpersoner

KT:s nätverk för kontaktpersoner för samman arbetsgivare inom alla sektorer. KT:s kontaktpersoner representerar lokala arbetsgivare och är viktiga samarbetspartner för KT  i kommuner, samkommuner, välfärdsområden, välfärdssammanslutningar och företag.

KT:s kontaktpersoner samordnar personal- och avtalsfrågor. De ser bland annat till att den arbetsgivarinformation som de får från KT vidareförmedlas till rätt personer inom den egna organisationen.

Varje KT-medlemsorganisation utser en ordinarie kontaktperson och en eller flera ersättare. Vi rekommenderar att större organisationer utser flera ersättare.

Kontaktpersonen är den som i första hand representerar den lokala arbetsgivaren i samarbetet och kontakterna med KT. Det är viktigt att kontaktpersonen är en tjänsteinnehavare eller arbetstagare i en ledande eller självständig ställning.

Vi ordnar webbinarier om aktuella ämnen för KT-kontaktpersonerna första fredagen i varje månad. Dessutom bjuder vi in alla kontaktpersoner till ett fysiskt möte, till exempel ett seminarium eller liknande, ungefär en gång om året. Vi ordnar också grundläggande utbildning för nya KT-kontaktpersoner om de viktigaste arbetsgivarfrågorna varje år.

Det är viktigt att KT har korrekta och uppdaterade uppgifter om alla kontaktpersoner. KT-kontaktpersonerna får brev med aktuell information från KT som stöd för sitt arbete och för att förmedla till andra arbetsgivarrepresentanter inom organisationen.

HR-nätverket

HR-nätverket samlar arbetsgivarrepresentanter som arbetar med personalfrågor. I nätverket utvecklas strategisk och målinriktad personalledning samt personalarbete som bland annat ökar kommun- och välfärdssektorns attraktionskraft som arbetsgivare. Målet är också att lyfta fram effekten av strategisk personalledning.

Medlemmar i nätverket delar med sig av information om och erfarenheter av god praxis och lär sig om aktuella ämnen tillsammans.
Nätverket organiserar 3–5 webbinarier och ett nätverksmöte per år för sina medlemmar. Nätverkets medlemmar får dessutom ett nyhetsbrev med HR-information ungefär 10 gånger om året.

Nätverket för arbetarskyddschefer

Nätverket finns till endast för arbetarskyddschefer i kommuner, samkommuner, välfärdsområden och välfärdssammanslutningar.
Utöver aktuella arbetarskyddsfrågor behandlar nätverket också frågor som gäller ordnandet av samarbete inom arbetarskydd och samarbete med företagshälsovården.

Nätverket samlas på distans varannan vecka, och har också en Teams-kanal för att dela aktuell information. På Teams-kanalen kan nätverkets medlemmar också diskutera sinsemellan. Därtill skickas det också ut ett nyhetsbrev till medlemmar av nätverket för arbetarskyddschefer.

Nätverket för kontinuerligt lärande

Nätverket för kontinuerligt lärande är avsett för arbetsgivarrepresentanter som ansvarar för eller är intresserade av kontinuerligt lärande.
Nätverket uppmuntrar medlemssamfund att utveckla kontinuerligt lärande. I nätverket delas information om effektiva metoder, och det diskuteras aktuella frågor som gäller kompetensutveckling och utbildningspolitik.

Nätverket organiserar webbinarier och skickar ut nyhetsbrev till sina medlemmar.

Utvecklingsnätverket Tärkeissä töissä för kommun- och välfärdssektorn

Utvecklingsnätverket Tärkeissä töissä för samman personer som är intresserade av att utveckla kommun- och välfärdssektorn. Det är ett samarbetsnätverk, det vill säga öppet för både representanter för arbetsgivare och personal, och andra utvecklare.

Medlemmarna av nätverket lär sig av varandra, delar med sig av god praxis, diskuterar intressanta ämnen och kommer till gemensamma insikter.

Nätverket samlas en gång i månaden. Mötena sker på distans via den plattform för distansarbete som nätverket använder.

Satu Lilja

arbetsmarknadssekreterare
Telefon:
+358 9 771 2101
Mobiltelefon:
+358 50 320 9741
E-post:
Satu.Lilja@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Anna Kukka

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Jaana Näsänen

utvecklingschef
Telefon:
+358 9 771 2141
Mobiltelefon:
+358 50 384 1664
E-post:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Minna Salli

sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2325
Mobiltelefon:
+358 40 720 8952
E-post:
Minna.Salli@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Marjaana Walldén

sakkunnig, arbetsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2271
Mobiltelefon:
+358 40 059 6136
E-post:
Marjaana.Wallden@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT