Flexibelt förhandlingssystem i kommunsektorn

Det kommunala förhandlingssystemet omfattar alla fastlandskommuner och samkommuner och deras anställda. Vid kommunsektorns förhandlingar kommer parterna överens om riksomfattande kollektivavtal.

Järjestöjen puheenjohtajat allekirjoittavat kunta-alan sopimukset

Genom de riksomfattande tjänste- och arbetskollektivavtalen avtalas om 

 • löner
 • arbetstider
 • och andra anställningsvillkor.

Genom avtalen tryggas också arbetsfreden i kommunerna och samkommunerna under den tid avtalen gäller.

De kommunala avtalen är:

 • det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) SOM tillämpas på 310 000 löntagare. De största yrkesgrupperna är sjukskötare, närvårdare, barnskötare, barnträdgårdslärare, socialhandledare, elevassistenter (skolgångsbiträden) och familjedagvårdare.
   
 • det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) tillämpas på 62 000 lärare. De arbetar i grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkesutbildningscenter för vuxna, yrkeshögskolor samt medborgar- och arbetarinstitut. Största delen av lärarna arbetar i grundskolor.
 •  
 • det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) tillämpas på 17 000 kommunalt anställda läkare. Största delen av dem arbetar på sjukhus eller hälsocentraler. Till avtalet hör också kommunala tandläkare och veterinärer.
   
 • det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) tillämpas på 23 000 löntagare. Den största yrkesgruppen är brand- och räddningspersonalen. Andra yrkesgrupper är bl.a. fastighetsskötare, byggmästare och ingenjörer.
   
 • det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) tillämpas på 8 000 löntagare. Timlön används i säsongsbetonade arbetsuppgifter, såsom underhåll och renhållning av gator, trädgårdsarbeten och olika bygg- och installationsarbeten.


Utöver dessa fem avtalsområden finns det kommunala kollektivavtal för skådespelare och musiker. Dessa två avtal gäller sammanlagt färre än tusen löntagare.

Förhandlingsparterna och förhandlingsförfarandet framgår av huvudavtalet

Förhandlings- och avtalsparterna i tjänste- och arbetskollektivavtalen har avtalats genom det kommunala huvudavtalet. Genom huvudavtalet har också avtalats om förhandlingsförfarandet och om hur meningsskiljaktigheter om tillämpningen ska lösas. Huvudavtalet innehåller också bestämmelser om bland annat ansökningsförbud och blockad.

Kommunsektorns huvudavtal sades upp hösten 2007 och upphörde att gälla 12.3.2008. Avtalet sades upp av den dåvarande avtalsparten Tjänstemännens förhandlingsorganisation TFO.

KT och de tidigare huvudavtalsorganisationerna kom överens om att bestämmelserna i huvudavtalet fortfarande ska iakttas. Tjänste- och arbetskollektivavtalet om iakttagande av bestämmelserna i huvudavtalet har gällt med fredsplikt sedan 13.3.2008. Det är avsett att utgöra ett tillfälligt arrangemang som ger parterna tillräckligt med tid att förhandla om huvudavtalet.

Lokala kollektivavtal kan fortfarande ingås. I underteckningsprotokollen till de gällande kollektivavtalen finns en bestämmelse enligt vilken lokala avtal fortsättningsvis kan ingås under avtalsperioden i enlighet med det uppsagda huvudavtalet.

Huvudavtalet ändrades 12.5.2014 så att namnen på huvudavtalsorganisationerna i § 3 motsvarar nuläget.

Det kommunala huvudavtalet sades upp 27.9.2019. Till följd av uppsägningen har det kommunala huvudavtalet upphört att gälla 1.4.2020.

Från början av april är det inte möjligt att ingå nya lokala avtal som baserar sig på 13 § i det kommunala huvudavtalet.

Ytterligare information

Markku Jalonen

Markku Jalonen

arbetsmarknadsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
KT Kommunarbetsgivarna
Ledning