Suomeksi

Flexibelt förhandlingssystem i kommunsektorn

Det kommunala förhandlingssystemet omfattar alla fastlandskommuner och samkommuner och deras anställda. Vid kommunsektorns förhandlingar kommer parterna överens om riksomfattande kollektivavtal.

Järjestöjen puheenjohtajat allekirjoittavat kunta-alan sopimukset

Genom de riksomfattande tjänste- och arbetskollektivavtalen avtalas om 

 • löner
 • arbetstider
 • och andra anställningsvillkor.

Genom avtalen tryggas också arbetsfreden i kommunerna och samkommunerna under den tid avtalen gäller.

Kommunsektorn har följande kollektivavtal:

 • Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), som tillämpas på 310 000 anställda. De största yrkesgrupperna är sjukskötare, närvårdare, barnskötare, barnträdgårdslärare, socialhandledare, elevassistenter (skolgångsbiträden) och familjedagvårdare.
   
 • Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA), som tillämpas på 62 000 lärare. De arbetar i grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkesutbildningscenter för vuxna, yrkeshögskolor samt medborgar- och arbetarinstitut. Största delen av lärarna arbetar i grundskolor.
   
 • Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) gäller 17 000 kommunalt anställda läkare. Största delen av dem arbetar på sjukhus eller hälsocentraler. Till avtalet hör också kommunala tandläkare och veterinärer.
   
 • Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) tillämpas på 23 000 löntagare. Den största yrkesgruppen är brand- och räddningspersonalen. Andra yrkesgrupper är bl.a. fastighetsskötare, byggmästare och ingenjörer.
   
 • Arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) gäller totalt 8 000 löntagare. Timlön används i säsongsbetonade arbetsuppgifter, såsom underhåll och renhållning av gator, trädgårdsarbeten och olika bygg- och installationsarbeten.

Utöver dessa fem avtalsområden finns det kommunala kollektivavtal för skådespelare och musiker. Dessa två avtal gäller sammanlagt färre än tusen löntagare.

Det kommunala avtalssystemet är flexibelt och det finns frågor som kan avtalas lokalt. Kommunerna och samkommunerna kan ingå lokala avtal som avviker från det riksomfattande avtalet bland annat i fråga om löner.

Förhandlingsparterna och förhandlingsförfarandet framgår av huvudavtalet

Förhandlings- och avtalsparterna i kollektivavtalen har avtalats genom det kommunala huvudavtalet. Genom huvudavtalet har också avtalats om förhandlingsförfarandet och om hur meningsskiljaktigheter om tillämpningen ska lösas. Huvudavtalet innehåller också bestämmelser om bland annat ansökningsförbud och blockad.

Kommunsektorns huvudavtal sades upp hösten 2007 och upphörde att gälla 12.3.2008. Avtalet sades upp av den dåvarande avtalsparten Tjänstemännens förhandlingsorganisation TFO.

KT och de tidigare huvudavtalsorganisationerna kom överens om att bestämmelserna i huvudavtalet fortfarande ska iakttas. Tjänste- och arbetskollektivavtalet om iakttagande av bestämmelserna i huvudavtalet gällde med fredsplikt från 13.3.2008.

Huvudavtalet ändrades 12.5.2014 genom en uppdatering av namnen på huvudavtalsorganisationerna i § 3.

Det kommunala huvudavtalet sades upp 27.9.2019. Till följd av uppsägningen upphörde det kommunala huvudavtalet att gälla 1.4.2020. Från och med april 2020 var det inte varit möjligt att ingå nya lokala avtal som baserar sig på § 13 i det kommunala huvudavtalet.

Det kommunala huvudavtalet gäller

Det kommunala huvudavtalet fortsätter att gälla utan avbrott med stöd av det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtal som ingicks 27.5.2020.

Kommunerna och samkommunerna kan ingå lokala avtal som gäller antingen tillsvidare eller för viss tid. Avtalen kan sägas upp i enlighet med § 13 mom. 3.

Med stöd av det protokoll som avtalsparterna upprättade 31.3.2020 (cirkulärbilaga 6) har de lokala tjänste- och arbetskollektivavtal som antingen sagts upp eller ingåtts för viss tid på grund av uppsägningen av huvudavtalet automatiskt fortsatt att gälla.

Ändringar i det kommunala avtalssystemet

På lokal nivå krävs det ännu inga åtgärder i anknytning till förändringarna inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken och tekniska sektorn. Närmare information om dessa helheter ges senare.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT