Suomeksi
Cirkulär
15/10
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Utveckling av ett effektivare arbetarskyddssamarbete i kommunen

Under den föregående avtalsperioden bildade kommunsektorns avtalsparter en gemensam arbetsgrupp som skulle lägga fram åtgärdsförslag för att förbättra resultaten i arbetarskyddssamarbetet, stärka arbetarskyddschefens ställning som arbetsgivare och utveckla arbetarskyddsfullmäktigens ställning och verksamhetsförutsättningar.

Den bifogade promemorian innehåller rekommendationer till arbetsplatserna för utveckling av arbetarskyddssamarbetet. Åtgärdsrekommendationerna baserar sig på resultaten i en enkät om hur arbetarskyddssamarbetet fungerar. Enkäten genomfördes våren 2009.

En hållbar produktivitetsökning förutsätter att arbetslivskvaliteten, arbetshälsan och resultaten utvecklas parallellt. Investeringar i arbetarskydd och arbetshälsa främjar arbetsförmågan och stöder möjligheten att fortsätta arbeta ända fram till ålderpensionsåldern. Ett gott samarbete inom arbetarskyddet är en viktig del av detta arbete.

Arbetshälsa och längre arbetskarriärer behandlas också i cirkulär 13/2010 Arbetshälsa och resultatinriktad service stöd för ett bättre och längre arbetsliv.

De kommunala arbetsmarknadsparterna fortsätter att stödja och utveckla dessa åtgärder i anknytning till arbetarskyddssamarbetet och uppföljningen av hur åtgärderna utfaller.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Markku Jalonen

Utredningschef                                        Margareta Heiskanen