Suomeksi
Cirkulär
32/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Avtalsändringar som påverkar förutsättningarna för arbetarskyddsfullmäktiges arbete

Parterna har avtalat om arbetarskyddssamarbetet inom kommunsektorn i det kommunala avtalet om arbetarskyddssamarbete, som undertecknades 3.4.2008. Avtalet kompletterar lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006, tillsynslagen). Avtalsarrangemangen i samband med arbetarskyddsfullmäktigenas tidsanvändning ingår också i samarbetsavtalet.  Den samarbetsgrupp för arbetarskydd (TYRY) som avses i § 11 i det kommunala avtalet om arbetarskyddssamarbete behandlar också meningsskiljaktigheter som gäller arbetarskyddsfullmäktiges tidsanvändning. Det kommunala avtalet om arbetarskyddssamarbete finns bland annat i KT:s cirkulär 8/2008.

I protokollet över förhandlingarna om arbetslivsutveckling inom kommunsektorn 2010 kom parterna överens om att före utgången av 2011 utreda behoven av att revidera det avtal om arbetarskyddsfullmäktigens tidsanvändning som avses i § 8 i det kommunala avtalet om arbetarskyddssamarbete och lägga fram ett förslag till ett nytt avtal. 

I samband med förhandlingarna om tillämpningen av ramavtalet inom kommunsektorn avtalade parterna om ett nytt avtal om tidsanvändning och kompensation av inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige och om tjänste- och arbetskollektivavtalet om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige. Avtalen medföljer som bilaga till detta cirkulär.

Detta cirkulär, som beretts gemensamt av Kommunala arbetsmarknads-verket och huvudavtalsorganisationerna, beskriver på ett allmänt plan det nya avtalet om tidsanvändningen.  Senast våren 2013 sänder KT till kommunerna och samkommunerna ett partsgemensamt cirkulär som närmare klargör tillämpningen av avtalet. Det kommer alltså i god tid innan kommunerna och samkommunerna börjar bereda valen för samarbetsorganisationerna inom arbetarskyddet för följande mandatperiod, 2014–2017, och innan överenskommelserna om den nya arbetarskyddspersonalens verksamhetsförutsättningar ingås.

Tillämpning av avtalet om tidsanvändningen för arbetarskyddsfullmäktige

Det nya avtalet om tidsanvändningen tillämpas i regel först under den mandatperiod som inleds 1.1.2014 för samarbetspersonalen inom arbetarskyddet.

Om arbetarskyddsorganisationen förändras väsentligt före 31.12.2013 till följd av ändringar i kommun- eller servicestrukturen tas det nya avtal som undertecknats 24.11.2011 i bruk i samband med inrättandet av att den nya samarbetsorganisationen för arbetarskyddet.

När samarbetsorganisationen för arbetarskyddet för mandattiden 2010–2013 kompletteras tillämpas fortfarande avtalet om befrielse och ersättning av inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige som undertecknades 30.11.2002 (KT:s cirkulär 25/2002).

Vid förhandlingarna avtalades separat att lärarnas timarvodestak på
11,75 € enligt § 7 mom. 3 i tidsanvändningsavtalet 2002 inte tillämpas under tiden 1.1.2012–31.12.2013.

Tid för skötseln av uppgiften som arbetarskyddsfullmäktig

Enligt det nya tidsanvändningsavtalet indelas arbetsbefrielsen i regelbunden befrielse och tidsbegränsad befrielse vid särskilda behov.

Den gruppering som använts vid bestämningen av den regelbundna befrielsen har slopats.  Som grund för den regelbundna  befrielsen per fyra på varandra följande kalenderveckor används antalet arbetstagare och tjänsteinnehavare som arbetarskyddsfullmäktigen företräder multiplicerat med ett tal mellan 0,12 och 0,22 beroende på de lokala förhållandena. I samband med överenskommelsen om koefficienten ska parterna ta hänsyn till de lokala förhållanden som avses i 34 § 1 mom. i tillsynslagen inklusive bestämmelserna om den gemensamma arbetsplatsen i 5 a kap. i lagen.

Antalet anställda som arbetarskyddsfullmäktigen ska företräda bestäms enligt läget när tidsanvändningen avtalas. I antalet beaktas också arbetstagare och tjänsteinnehavare som vid tidpunkten var anställda tillfälligt, för viss tid eller på deltid.

Om det sker väsentliga förändringar i antalet anställda som arbetarskyddsfullmäktigen företräder omprövas tidsanvändningen på någondera partens initiativ så att den disponibla tiden motsvarar den nya situationen.

Exempel på uträkning av disponibel tid:

Hur stor den genomsnittliga arbetsbefrielsen per vecka ska vara räknas ut med hjälp av följande formel:

antalet representerade x den överenskomna koefficienten
                                        4

Antalet representerade är (t.ex.) 1 200 arbetstagare.
 
Med beaktande av de lokala förhållandena tillämpas som koefficient (t.ex.) 0,17.  Genom formeln blir arbetsbefrielsen per vecka
 
51 timmar eller (1 200 x 0,17)/4 = 51 tim./vecka.
 
Arbetsbefrielsen kan genom lokala arrangemang ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Exempel: en arbetarskyddsfullmäktig som är anställd med allmän arbetstid i huvudsyssla (38 tim. 15 min.) och en arbetarskyddsfullmäktig som arbetar på deltid (12 tim. 45 min./vecka); två arbetarskyddsfullmäktige som arbetar på deltid (26 tim. resp. 25 tim./vecka); tre arbetarskyddsfullmäktige som arbetar på deltid (17 tim./vecka), eller på något annat ändamålsenligt sätt.
 
I § 4 mom. 2 i det nya tidsanvändningsavtalet finns bestämmelser om tidsanvändningen för den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigens ersättare.

Ersättning till arbetarskyddsfullmäktige

Avtalsparterna kom vid förhandlingarna överens om att ersättningen för en ordinarie arbetarskyddsfullmäktig är 68,00 €/mån. från och med 1.1.2012. Ersättningen utgör en del av den ordinarie lönen.

Tehy-medlemmar

Enligt förlikningsförslaget som förlikningsmannen gav 24.11.2011 och parterna godkände tillämpas också på Tehy-medlemmarna de avtal som anges i detta cirkulär.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Utredningschef Margareta Heiskanen

Bilagor

  1. Avtal om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige 
  2. Tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige