De kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen

Avtalen 2018–2019

De kommunala kollektivavtalen gäller 1.2.2018–31.3.2020. Avtalsperioden är 26 månader.

Avtalen omfattar alla löntagare i kommunerna och samkommunerna.

De nya avtalen gäller

  • det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA)
  • tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA)
  • tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA)
  • tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS)
  • arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA)
  • tjänste- och arbetskollektivavtalen för musiker
  • arbetskollektivavtalet för skådespelare.

Total kostnadseffekt på 3,5 procent

Avtalens kostnadseffekt under avtalsperioden är 3,5 procent, vilket motsvarar den så kallade allmänna linjen vid arbetsmarknadsförhandlingarna.

Under avtalsperioden höjs lönerna genom allmänna förhöjningar 1.5.2018 och 1.4.2019. I avtalen ingår också en lokal justeringspott 1.1.2019.

Vid förhandlingarna avtalades det om grunderna för och betalningen av en lokal resultatbaserad engångspott. Engångspotten är 9,2 procent av den ordinarie lönen och den betalas till hela personalen i januari 2019.

Potten baserar sig på kommunens eller samkommunens strategibaserade resultat- och produktivitetsmål och uppfyllandet av dem. Produktivitetsmålen kan kopplas också till pågående strategiarbete. Arbetsgivaren kan utnyttja utvärderingsmetoder och utvärderingspraxis som redan används i organisationen.

Produktivitetsmålen och engångspotten gäller hela personalen i kommunen eller samkommunen.

Vård- och faderskapsledigheten ändras retroaktivt

Åldersgränsen för barn för vilka en anställd kan få tillfällig vårdledighet med lön har höjts med två år.

För faderskapsledighet betalas i fortsättningen lön för de 12 första dagarna i stället för tidigare 6.

Ändringarna i vård- och faderskapsledigheten träder i kraft retroaktivt från 1.2.2018.

Den särskilda bestämmelsen om återkrav på lön i en situation där den anställde beviljats rehabiliteringsstöd för viss tid eller invalidpension slopas.

Förtroendemännens ställning har utvecklats

I förtroendemannakapitlet i AKTA har förtroendemannasystemet kompletterats med ett nytt syfte: att utveckla resultatet och arbetslivskvaliteten. En ny uppgift är också att främja lokala avtal.

Byte av semesterpenning mot ledighet

I förhandlingsresultatet ingår bestämmelser om möjligheten att byta semesterpenningen för kvalifikationsåren 2017–2018 samt 2018–2019 mot ledighet på de villkor som anges närmare i avtalsmallen.

Bytesmöjligheten förutsätter att det först ingås ett lokalt avtal om tillämpning av bestämmelserna.