De kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen

Avtalen 2017

De kommunala kollektivavtalen gäller 1.2.2017–31.1.2018. Avtalsperioden är 12 månader.

Parter i avtalen 2017 är KT Kommunarbetsgivarna och de kommunala huvudavtalsorganisationerna (Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Kommunfackets union och Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo).

Genom avtalet verkställs konkurrenskraftsavtalet som centralorganisationerna undertecknade den 14 juni 2016. KT Kommunarbetsgivarna och huvudavtalsorganisationerna undertecknade de kommunala kollektivavtalen den 5 september 2016.

Avtalen omfattar alla löntagare i kommunerna och samkommunerna.

De nya avtalen 2017 gäller

  • det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA)
  • tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA)
  • tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA)
  • tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS)
  • arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA)
  • tjänste- och arbetskollektivavtalen för musiker
  • arbetskollektivavtalet för skådespelare.

Inga lönehöjningar år 2017

Under avtalsperioden görs inga lönejusteringar.

Semesterpenningen skärs ner 2017–2019

I enlighet med konkurrenskraftsavtalet skärs semesterpenningen ner med 30 procent jämfört med nivån under avtalsperioden 2014-2016. Nedskärningen har överenskommits i ett separat tjänste- och kollektivavtal. Nedskärningen gäller semesterpenning som betalas ut 1.2.2017–30.9.2019. Närmare anvisningar ges på de olika avtalsområdenas egna webbsidor och i KT:s cirkulär.

Arbetstiden förlängs med 24 timmar

I enlighet med konkurrenskraftsavtalet förlängs den årliga arbetstiden med 24 timmar utan att de årliga inkomsterna ändras. I kommunsektorn varierar genomförandet mellan avtalsområdena. Närmare anvisningar ges på de olika avtalsområdenas egna webbsidor och i KT:s cirkulär.

Nya anvisningar om lokala avtal och arbetstidsbanker

KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer har utarbetat gemensamma anvisningar om lokala avtal. Gemensamma anvisningar har också utarbetats om införandet av arbetstidsbanker. Anvisningarna finns bland annat i KT:s cirkulär.