Suomeksi

Ekonomi och finansiering

För att täcka KT:s utgifter tas ut en avgift hos medlemssamfunden. Betalningsandelen bestäms enligt lönesumman i medlemssamfundets senast fastställda bokslut i förhållande till hela lönesumman för medlemssamfunden. Styrelsen godkänner KT:s budget och bokslut och utser revisorerna. KT:s beslutanderätt utövas av KT:s delegation tills KT:s nya sektioner har förordnats och den nya styrelsen har valts.

Tlinpäätös graafeisiksi muutettuna. Kuva: Pixhill.

Förskott kan tas ut på betalningsandelarna. Under sitt första medlemsår betalar ett nytt medlemssamfund bara för de månader under vilka det har varit medlemssamfund.

Styrelsen beslutar om tidpunkterna för betalning av betalningsandelarna. Vid dröjsmål med betalningen ska dröjsmålsränta enligt 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982) betalas på avgiften.

Serviceavgifter

KT kan för en enskild tjänst som KT har utfört åt ett enskilt medlemssamfund ta ut en skälig ersättning hos medlemssamfundet. Styrelsen fastställer grunderna för avgiften.

Förvaltning och ekonomi

Styrelsen godkänner KT:s budget och bokslut och utser revisorerna. Beslutet om godkännande av budgeten ska omedelbart delges medlemssamfunden. Finansministeriet beslutar om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Bestämmelser om organisering av KT:s förvaltning och ekonomi samt dess byrå finns i en instruktion som godkänts av styrelsen. 

Kontakta KT:s förvaltningsenhet om du har frågor som gäller ekonomi.

Budget 2023

1. Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s budget för 2023

1.1 Allmänt

Enligt 10 § i lagen om anordnande av intressebevakning för kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare (630/2021) godkänner KT:s styrelse KT:s budget. Enligt 16 § i lagen utövas KT:s beslutanderätt av KT:s delegation tills KT:s nya sektioner har förordnats och den nya styrelsen har valts.

KT:s verksamhetskostnader år 2023 uppgår till 9 401 106 euro.

Verksamhetsinkomsterna har uppskattats till 1 306 712 euro. I betalningsandelar av kommunerna debiteras enligt budgeten 8 094 394 euro.

Resultaträkning

Utfall 2021

Budget 2022

Budget 2023

Intäkter

 

 

 

Avgiftsbelagda tjänster, produkter och hyror

1 114 819

1 508 400

1 214 312

Extern finansiering

287 158

457 010

92 400

Medlemsavgifter

5 715 608

7 149 318

8 094 394

Intäkter sammanlagt

7 117 585

9 114 728

9 401 106

Kostnader

 

 

 

Löner och arvoden

–4 031 683

–4 610 756

–5 047 685

Pensions- och andra lönebikostnader

–493 491

–911 568

–991 717

Personalkostnader sammanlagt

–4 525 173

–5 522 324

–6 039 402

Avskrivningar

–4 234

 

 

Övriga personalkostnader och utbildning

–194 578

–197 450

–244 450

Hyror

–204 898

–354 891

–390 753

IKT-kostnader

–717 612

–773 63

–793 600

Resor

–21 640

–100 900

–98 700

Köpta tjänster

–1 101 701

–1 692 952

–1 271 310

Marknadsföring, PR och representation

–22 047

–141 600

–103 000

Övriga verksamhetskostnader

–325 702

–501 009

–444 891

Övriga kostnader sammanlagt

–2 588 177

–3 762 102

–3 346 704

Kostnader sammanlagt

–7 117 585

–9 284 426

–9 386 106

Överskott/Underskott

0

–169 698

0

1.2 Avgiftsbelagda tjänster och produkter samt extern finansiering och understöd

De avgiftsbelagda tjänsterna och produkterna fördelar sig år 2023 enligt följande:

  • sakkunnig- och utbildningstjänster 680 000 euro,
  • extern finansiering och understöd 92 400 euro,
  • publikations- och försäljningsinkomster 446 312 euro
  • övriga inkomster 33 000 euro.

Intäkterna av försäljningen beaktas när medlemsavgifterna fastställs.

1.3 Kommunernas betalningsandelar

Betalningsandelarna tas fortfarande år 2022 ut hos kommunerna så att hälften debiteras enligt kommunens beskattningsbara inkomster vid kommunalbeskattningen det föregående året och den andra hälften i proportion till invånarantalet den 1 januari samma år. De slutliga kommunvisa betalningsandelarna räknas ut i samband med bokslutet.

1.4 Verksamhetskostnader

Den största kostnadsposten i budgeten är löner och lagstadgade lönebikostnader. De uppgår till sammanlagt cirka 6 039 402 euro, vilket är cirka 64 procent av alla kostnader.

Arbetsinsatsen av KT:s personal är 62,15 årsverken i budgeten för 2022 och 66,51 årsverken i budgeten för år 2023. I siffrorna ingår Avainta rf:s personal, vars arbetsinsats i budgeten 2023 är 4 årsverken.

De övriga kostnaderna i budgeten 2023 uppgår till sammanlagt 3 361 704 euro.

Bokslut

Styrelsen godkänner KT:s bokslut och utser revisorerna. Finansministeriet beslutar om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Ekonomiförvaltning

E-post:
talous@kt.fi