Suomeksi

Ekonomi och finansiering

För att täcka KT:s utgifter tas ut en avgift hos medlemssamfunden. Betalningsandelen bestäms enligt lönesumman i medlemssamfundets senast fastställda bokslut i förhållande till hela lönesumman för medlemssamfunden. Styrelsen godkänner KT:s budget och bokslut och utser revisorerna. KT:s beslutanderätt utövas av KT:s delegation tills KT:s nya sektioner har förordnats och den nya styrelsen har valts.

Tlinpäätös graafeisiksi muutettuna. Kuva: Pixhill.

Förskott kan tas ut på betalningsandelarna. Under sitt första medlemsår betalar ett nytt medlemssamfund bara för de månader under vilka det har varit medlemssamfund.

Styrelsen beslutar om tidpunkterna för betalning av betalningsandelarna. Vid dröjsmål med betalningen ska dröjsmålsränta enligt 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982) betalas på avgiften.

Serviceavgifter

KT kan för en enskild tjänst som KT har utfört åt ett enskilt medlemssamfund ta ut en skälig ersättning hos medlemssamfundet. Styrelsen fastställer grunderna för avgiften.

Förvaltning och ekonomi

Styrelsen godkänner KT:s budget och bokslut och utser revisorerna. Beslutet om godkännande av budgeten ska omedelbart delges medlemssamfunden. Finansministeriet beslutar om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Bestämmelser om organisering av KT:s förvaltning och ekonomi samt dess byrå finns i en instruktion som godkänts av styrelsen. 

Kontakta KT:s förvaltningsenhet om du har frågor som gäller ekonomi.

Budget 2022

1. Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s budget för 2022

1.1 Allmänt

Enligt 10 § i lagen om anordnande av intressebevakning för kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare (630/2021) godkänner KT:s styrelse KT:s budget. Enligt 16 § i lagen utövas KT:s beslutanderätt av KT:s delegation tills KT:s nya sektioner har förordnats och den nya styrelsen har valts.

KT:s verksamhetskostnader år 2022 uppgår till 9 114 728 euro.

Verksamhetsinkomsterna har uppskattats till 1 965 410 euro. I betalningsandelar av kommunerna debiteras enligt budgeten 7 149 318 euro.

Resultaträkning

Utfall 2020

Budget 2021

Budget 2022

Intäkter

 

 

 

Avgiftsbelagda tjänster, produkter och hyror

1 574 415

1 017 413

1 508 400

Extern finansiering

1 185 412

591 387

457 010

Medlemsavgifter

5 256 903

6 973 851

7 149 318

Intäkter sammanlagt

8 016 730

8 582 651

9 114 728

Kostnader

 

 

 

Löner och arvoden

–3 966 937

–4 263 852

–4 515 431

Pensions- och andra lönebikostnader

–931 957

–992 533

–896 195

Personalkostnader sammanlagt

–4 898 894

–5 256 385

–5 411 626

Avskrivningar

–47 466

 

 

Övriga personalkostnader och utbildning

–119 096

–198 990

–197 450

Hyror

–320 573

–315 963

–334 891

IKT-kostnader

–633 908

–605 600

–743 300

Resor

–37 283

–96 900

–100 900

Köpta tjänster

–1 556 933

–1 477 508

–1 686 952

Marknadsföring, PR och representation

–58 821

–161 000

–138 600

Övriga verksamhetskostnader

–343 754

–470 305

–501 009

Övriga kostnader sammanlagt

–3 070 369

–3 326 266

–3 703 102

Kostnader sammanlagt

–8 016 730

–8 582 651

–9 114 728

Överskott/Underskott

0

0

0

1.2 Avgiftsbelagda tjänster och produkter samt extern finansiering och understöd

De avgiftsbelagda tjänsterna och produkterna fördelar sig år 2022 enligt följande: sakkunnig- och utbildningstjänster 699 400 euro, extern finansiering och understöd 457 010 euro, publikations- och försäljningsinkomster 794 000 euro och övriga inkomster 15 000 euro. Intäkterna från försäljningen av publikationer är år 2022 större än året innan till följd av försäljningen av avtalsböcker om de nya kollektivavtal som ingås under våren 2022. Intäkterna av försäljningen beaktas när medlemsavgifterna fastställs.
 

1.3 Kommunernas betalningsandelar

Kommunernas betalningsandelar har under de senaste åren utvecklats enligt följande (1000):

Betalningsandelarna tas fortfarande år 2022 ut hos kommunerna så att hälften debiteras enligt kommunens beskattningsbara inkomster vid kommunalbeskattningen det föregående året och den andra hälften i proportion till invånarantalet den 1 januari samma år. De slutliga kommunvisa betalningsandelarna räknas ut i samband med bokslutet.

1.4 Verksamhetskostnader

Till följd av att KT blivit ett separat samfund har verksamhetskostnaderna ökat något. Skyldigheten att betala hyra för KT:s lokaler började 1.7.2021. Samtidigt upphörde det hyresstöd från Finlands kommunstiftelse som ingick i den externa finansieringen och understöden. Motsvarande hyreskostnad ingick tidigare i de övriga verksamhetskostnaderna. IKT-kostnaderna har stigit bland annat till följd av separeringen av KT:s informationssystem och prisjusteringarna hos FCG som producerar IKT-tjänsterna.

Den största kostnadsposten i budgeten är löner och lagstadgade lönebikostnader. De uppgår till sammanlagt cirka 5 411 626 euro, vilket är cirka 59 procent av alla kostnader.

Arbetsinsatsen av KT:s personal är 58,7 årsverken i budgeten för 2021 och 62,15 årsverken i budgeten för år 2022. I siffrorna ingår Avainta rf:s personal, vars arbetsinsats i budgeten 2022 är 5 årsverken.

Personalens arbetsinsats ökar år 2022 för att KT:s uppgifter utvidgas och för att KT:s verksamhet ska bli mer verkningsfull.

De övriga kostnaderna i budgeten 2022 uppgår till sammanlagt 3 703 102 euro.

Bokslut

Styrelsen godkänner KT:s bokslut och utser revisorerna. Finansministeriet beslutar om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Ekonomiförvaltning

E-post:
talous@kt.fi