Suomeksi
Vanliga frågor
AKTA

Kan en chef/tjänsteman ställa upp som kandidat vid arbetarskyddsval? Hur definieras begreppet chef?

Personer i tjänstemannaställning på en arbetsplats har rätt att bland sig utse en arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare till företrädare för sig.
Med tjänsteman avses i det kommunala avtalet om arbetarskyddssamarbete en person som har i främsta uppgift att leda och övervaka sina underordnades arbete och som inte deltar i deras arbete eller gör det endast tillfälligt.

Chefer kan ställa upp som kandidater vid val av arbetarskyddsfullmäktig för tjänstemän, om de vill utöva sin rätt att välja en egen arbetarskyddsfullmäktig. Om tjänstemännen inte vill välja en egen arbetarskyddsfullmäktig, räknas de med bland dem som arbetstagarnas arbetarskyddsfullmäktig företräder. De kan inte ställa upp i valet av arbetarskyddsfullmäktig för arbetstagarna, men de kan rösta i valet.

Social- och hälsovårdsministeriet har i sitt utlåtande (STM/4411/2015) ansett att en chef som utövar sin rätt att leda och övervaka arbetet och som har rätt att anställa eller säga upp arbetstagare eller som annars företräder arbetsgivaren inte kan vara arbetarskyddsfullmäktig när arbetstagarnas löne- och arbetsvillkor fastställs. Om en sådan person är arbetarskyddsfullmäktig för arbetstagarna strider det enligt Social- och hälsovårdsministeriet mot syftet med samarbetet.

Samarbetsgruppen för arbetarskyddet (Tyry) anser att konflikter kan uppkomma om en chef är såväl arbetarskyddsfullmäktig för arbetstagarna som deras överordnade. Det är möjligt att opartiskheten hos chefen och arbetstagarnas rätt till en egen företrädare i arbetarskyddssamarbetet kan äventyras.