Suomeksi

Förhandlingsrunda 2022

De kommunala avtalen gäller till 28.2.2022. Förhandlingarna om nya kollektivavtal inleds tisdagen den 11 januari. En avtalsuppgörelse ska förhandlas fram för sex avtalsområden och berör cirka 425 000 löntagare.

Pääneuvotteluryhmän kokous Kuntatalolla 23.2.2022.
Kuva/foto: STT – Lehtikuva, Markku Ulander.

Det kommunala förhandlings- och avtalssystemet har ändrats sedan den förra avtalsomgången och förhandlingar förs nu inom sex stora avtalsområden i stället för fem. 

Strejkhot i kommunsektorn

Aktuellt i förhandlingarna

(23.5.2022) Inget separat avtal nåddes i kommunsektorn

KT, FOSU rf och JAU rf var beredda att godta det förlikningsförslag som förlikningsnämnden gav 11.5 i den kommunala arbetstvisten. Sote rf förkastade också detta förslag. De aktörer som godkände förslaget har sonderat och förhandlat om möjligheterna att ingå ett separatavtal.

Parterna konstaterade måndag 23.5 att sonderingarna och förhandlingarna tyvärr inte gett resultat. FOSU:s och JAU:s tilläggsvillkor var de faktorer som ur KT:s synvinkel omöjliggjorde ett avtal.

Även om arbetstvisten i kommunsektorn är exceptionellt svår, är KT redo att omedelbart fortsätta medla och förhandla för att få till stånd en lösning. 

(17.5.2022) Metoder för att lösa arbetstvisten söks

Förlikningsnämndens förslag godkändes tyvärr inte av alla parter. KT deltar i sonderingarna och utredningarna om metoder för att lösa arbetstvisten.

(11.5.2022) KT godkände förlikningsförslaget för samhällsfredens skull

KT:s delegation har efter en lång diskussion och helhetsbedömning godkänt förlikningsförslaget från förlikningsnämnden för kommunsektorn. En flerårig avtalsperiod behövs med tanke på förändringarna i omvärlden och stabiliteten i samhället.

(10.5.2022) Förlikningsnämnden lämnade ett förlikningsförslag

Förlikningsnämnden har den 10 maj lämnat ett förlikningsförslag i arbetstvisten inom kommunsektorn. Förlikningsnämndens ordförande, understatssekreterare Elina Pylkkänen, förväntar sig svar av parterna senast den 11 maj kl. 12. KT:s delegation sammanträder på morgonen onsdagen den 11 maj för att behandla förlikningsförslaget.

(6.5.2022) Förlikningsnämnden lämnar ett förlikningsförslag på tisdag

Förlikningsnämndens ordförande, understatssekreterare Elina Pylkkänen, meddelade fredagen den 6 maj att förlikningsnämnden kommer att ge ett förlikningsförslag i arbetstvisten inom kommunsektorn tisdagen den 10 maj.

(29.4.2022) Arbetsgivarna bereder sig på strejker nästa vecka

Medan förlikningsförfarandet pågår förbereder sig arbetsgivarna på de strejker som JAU och FOSU utlyst till den 3–9 maj. Två strejker ska infalla under perioden: den strejk som Arbets- och näringsministeriet sköt upp med två veckor och som riktar sig mot vissa arbetsgivare i huvudstadsregionen samt den andra strejk som organisationerna varslade om den 14 april.

Den strejk som gäller städer på olika håll i Finland ser ut att genomföras i enlighet med organisationernas tidsplan. KT har inte begärt att dessa strejker skjuts upp.

(28.4.2022) Förlikningsnämnden fortsätter sitt arbete

Förlikningsnämndens ordförande, understatssekreterare Elina Pylkkänen, meddelade torsdagen den 28 april att förlikningsnämnden fortsätter med sitt arbete men ännu inte kan ge något förlikningsförslag i den kommunala arbetstvisten. Enligt Pylkkänen står parterna fortfarande alltför långt från varandra, särskilt i fråga om lönerna och utvecklingen av lönesystemen.

(11.4.2022) Förlikningsnämnden inledde sitt arbete genom att höra parterna i arbetstvisten

Förlikningsnämnden inledde sitt arbete genast då den blivit tillsatt. Varje part i arbetstvisten inbjöds till förlikningsnämnden söndagen den 10 april för att redogöra för sina mål. Förlikningsnämnden har en självständig ställning. KT tar fram bakgrundsmaterial och utredningar som nämnden behöver i arbetet.

(8.4.2022) Arbetsministern tillsatte en förlikningsnämnd

Arbetsminister Tuula Haatainen har den 8 april på framställning av riksförlikningsmannen tillsatt en förlikningsnämnd att medla i arbetstvisten inom kommunsektorn.

(7.4.2022) Riksförlikningsmannen föreslår förlikningsnämnd för arbetstvister

Den första fasen av medlingen i arbetstvisten inom kommunsektorn avslutades. Medlingsläget är fortfarande svårt. Riksförlikningsmannen har lagt fram ett förslag om inrättande av en förlikningsnämnd. Arbets- och näringsministeriet fattar beslut om tillsättande av en förlikningsnämnd.

(5.4.2022) Hur fortsätter medlingen i arbetstvisten inom kommunsektorn?

I offentligheten har man frågat varför KT inte arbetar aktivt för att lösa arbetstvisten. Det väsentliga är att ledningsansvaret för förhandlingarna i enlighet med lagen om medling i arbetstvister har överförts på riksförlikningsmannen i och med löntagarorganisationernas strejkvarsel. KT har således inte befogenhet att bestämma hur förhandlingarna framskrider.

Riksförlikningsmannen lade den 29 mars fram ett förlikningsförslag som löntagarorganisationerna förkastade. Förslaget var inte till alla delar förenligt med KT:s mål, men KT var ändå berett att godkänna det i denna kritiska situation.

Bakom förlikningsförslaget låg flera månaders förhandlingsarbete vid kommunsektorns förhandlingsbord och i samband med medlingen. Kommunsektorns avtalshelhet är Finlands största och innehåller alltid ett omfattande paket med anställningsvillkor, bland annat gällande arbetstider och löner. Avtalen ingår i åtta avtalsböcker med sammanlagt över tusen sidor avtalstext.  

Förlikningsmannen har inte befogenheter att tvinga parterna till förlikning, inte ens i en situation som allvarligt skulle hota samhällets funktion. Eftersom organisationerna förkastade förlikningsförslaget, inleddes strejker inom sjukvårdsdistrikten i fredags. Den här veckan kommer strejkerna att gälla städerna, och därtill är också andra stridsåtgärder att vänta.

Riksförlikningsmannen fortsätter för närvarande att utreda situationen med parterna. Om ingen lösning nås under förlikningsmannens ledning, kan förlikningsmannen också avbryta medlingen eller föreslå att en förlikningsnämnd inrättas för att avgöra tvisten. 

KT deltar i de förhandlingsmöten som förlikningsmannen ordnar, tillhandahåller behövlig information och är berett att fortsätta förhandlingarna för att lösa arbetstvisten. 

(30.3.2022) KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer tar ställning till förlikningsförslag idag

Riksförlikningsmannen gav på tisdag kväll (29.3) ett förlikningsförslag i arbetstvisten inom kommunsektorn.

KT och huvudavtalsorganisationerna ska svara på förslaget senast klockan 18 idag. Parterna kan antingen godkänna eller förkasta det. Förslagets innehåll offentliggörs inte förrän svaren getts till riksförlikningsmannen.

KT:s delegation sammanträder kl. 15.30 för att behandla förlikningsförslaget.

Ingen lösning i tjänste- och arbetskollektivavtalstvisten

Alla löntagarorganisationer nekar till det förlikningsförslag som riksförlikningsmannen lagt. KT skulle ha godkänt förlikningsförslag. 

(21.3.2022) Strejkhoten inom kommunsektorn gäller stora kommunala arbetsgivare

Huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har lämnat strejkvarsel där strejkerna riktar sig mot stora städer, sjukvårdsdistrikt och vissa medlemmar i KT:s företagssektion. Däremot gäller FOSU:s och JAU:s förbud mot övertidsarbete och skiftbyte 21–27.3 hela kommunsektorn.

(15.3.2022) Strejkvarsel i Uleåborg och Åbo

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Jyty lämnade den 15 mars ett strejkvarsel som gäller städerna Uleåborg och Åbo. Enligt varslet börjar arbetsinställelsen 6 april och slutar 7 april.

Organisationerna har tidigare varslat om strejk 23–24 mars i Jyväskylä och Rovaniemi och den 29–30 mars i Tammerfors och Kuopio.

Från arbetskonflikterna avgränsas uppgifter som kan äventyra medborgarnas liv, hälsa, säkerhet och egendom.

(14.3.2022) Strejken inom vårdsektorn skjuts upp med två veckor

Arbets- och näringsministeriet har skjutit upp den varslade strejken inom vårdsektorn med två veckor. Enligt tidigare strejkvarsel skulle strejken inledas 18.3. Arbetsinställelse är förbjuden fram till den 1 april kl. 6. Strejkhotet gäller inte alla kommunala arbetsgivare, utan det är begränsat till sex sjukvårdsdistrikt.

Genom beslutet vill man reservera tillräckligt med tid för medling i arbetskonflikten. Arbets- och näringsministeriet anser att den arbetsinställelse som vårdsektorn varslat om riktar sig mot samhällets vitala funktioner. Dessutom skulle den avsevärt skada det allmänna intresset med beaktande av konsekvenserna av coronaviruset och situationen i Ukraina.

Den arbetsinställelse som Tehy och SuPer varslade om den 3 mars gäller Norra Österbottens, Norra Savolax, Egentliga Finlands, Birkalands och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt samt HUS Helsingfors universitetssjukhus och sådant arbete som omfattas av strejken som utförs i bolag eller andelslag som ägs av dem eller i nära samarbete med dem. Strejkvarslet omfattar också två organisationer som hör till Avainta.

Alla medlemmar i SuPer och Tehy som omfattas av kollektivavtalet deltar i strejken.

(10.3.2022) Avtalsförhandlingarna övergick till medling

På grund av löntagarorganisationernas strejkvarsel har kommunsektorn övergått från avtalsförhandlingar till medling. Riksförlikningsman Vuokko Piekkala ansvarar för tidsplanen och medlingsprocessen.

Syftet med förlikningsmannens arbete är att styra parterna till en förlikning utifrån deras egna förslag. Om detta inte lyckas, kan förlikningsmannen lägga fram ett förlikningsförslag, som parterna får avgöra om de godkänner. Förlikningsmannen kan också avbryta medlingen eller föreslå att en förlikningsnämnd inrättas för att lösa tvisten.

Trots att avtalsperioden gått ut fortsätter avtalen att tillämpas genom s.k. efterverkan tills nya kollektivavtal har förhandlats fram.

(7.3.2022) Hela kommunsektorn har varslat om konfliktåtgärder

Efter att avtalsförhandlingarna inom kommunsektorn avbrutits har alla huvudorganisationer varslat om strejk, trots att ingen av förhandlingsparterna har meddelat att de avbryter förhandlingarna. Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf och Offentliga sektorns union JAU rf har lämnat strejkvarsel idag. Tehy rf och Super rf lämnade sina strejkvarsel redan den 1 mars. Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT anser att det i den rådande samhällssituationen är oansvarigt med arbetskonflikter.

(3.3.2022) Social- och hälsovårdsorganisationernas konfliktåtgärder helt ansvarslösa

Kommunsektorns avtalsförhandlingar är avbrutna. Ingen av avtalsparterna har meddelat att de avbryter förhandlingarna. Trots det har Tehy och SuPer varslat om en strejk fr.o.m. den 18 mars i sex sjukvårdsdistrikt och i vissa hälso- och sjukvårdsbolag.


(28.2.2022) Kommunsektorns förhandlingar har avbrutits

Förhandlingarna om nya kollektivavtal för kommunsektorn har avbrutits. KT har kommit fram till detta svåra avgörande, eftersom det för närvarande inte finns förutsättningar för att fortsätta förhandlingarna. De löneförhöjningar som löntagarorganisationerna krävt vid förhandlingarna är ohållbara för den offentliga ekonomin.

(25.2.2022) Kommunsektorns avtalsperiod löper ut, förhandlingar om utveckling av arbetslivet

Temat för huvudförhandlingsgruppens förhandlingar fredagen den 25 februari var gemensam utveckling av arbetslivet. KT och huvudförhandlingsgrupperna har tillsammans utvecklat arbetslivet i kommunsektorn redan under flera decennier.

Målet är att fortsätta och stärka den gemensamma utvecklingen av arbetslivet med beaktande av inte bara kommunerna utan också behoven hos olika personalgrupper i de kommande välfärdsområdena.

– KT har som mål att avtala om fortsatt utveckling av arbetsförhållandena som en del av avtalsuppgörelsen för kommunsektorn, säger verkställande direktör Markku Jalonen.

Förhandlingarna den 25 februari fördes också organisationsvis mellan KT och huvudavtalsorganisationerna. Förhandlingarna gällde bland annat avtalsramen, huvudavtalet och frågor för enskilda avtalsområden.

Parterna är beredda att förhandla dagligen ända till avtalsperiodens slut den 28 februari. Huvudförhandlingsgruppen sammanträder nästa gång lördagen den 26 februari kl. 12.00.
 

(23.2.2022) Huvudförhandlingsgruppen fortsatte behandla avtalsramen och avtalsstrukturen

Förhandlingarna är nu inne på den sista veckan före avtalsperiodens utgång den 28 februari. Huvudförhandlingsgruppen sammanträdde onsdagen den 23 februari och fortsatte behandla avtalsramen och avtalsstrukturen samt huvudavtalets innehåll.

Huvudavtalsorganisationerna gick också igenom innehållet i de löneprogram de presenterat. Dessutom inleddes förhandlingar om ett förtroendemannasystem för välfärdsområdena.

– Vi har nu fått klarhet i de olika parternas mål och skillnaderna mellan dem. Det är ändå fortfarande långt kvar till ett förhandlingsresultat, så vi fortsätter att arbeta intensivt både i huvudförhandlingsgruppen och i de övriga förhandlingsgrupperna, säger verkställande direktör Markku Jalonen.

Huvudförhandlingsgruppen sammanträder nästa gång fredagen den 25 februari klockan 10.00 i Kommunernas hus.

(17.2.2022) Huvudförhandlingsgruppen behandlade en revidering av huvudavtalet  

Förhandlingarna om de kommunala kollektivavtalen fortsatte i Kommunernas hus den 17 februari.

Förhandlingarna gällde avtalsramen och strukturen på avtalen under den kommande perioden. Dessutom diskuterades en revidering av det kommunala huvudavtalet så att inrättandet av välfärdsområden beaktas. Alla avtalsparter godkände i maj 2020 ett intentionsavtal, där utgångspunkten är att kommunsektorn och välfärdsområdena har ett gemensamt huvudavtal och en gemensam huvudförhandlingsgrupp. Huvudavtalet gäller förhandlingsförfarandet och avtalssystemet.  

– Det finns ännu väldigt mycket att förhandla om och parternas ståndpunkter ligger tills vidare långt från varandra, säger KT:s verkställande direktör Markku Jalonen.

Huvudförhandlingsgruppen sammanträder nästa gång onsdagen den 23 februari klockan 10.00 i Kommunernas hus.

(7.2.2022) Avtalsramen och arbetslivsutvecklingen diskuterades vid förhandlingarna

Avtalsförhandlingarna för kommunsektorn fortsatte i huvudförhandlingsgruppen den 7 februari. Under förhandlingarna gick man igenom de mål i parternas avtalsram som gällde avtalsperiodens längd och avtalens struktur. Dessutom förhandlade man om social- och hälsovårdsreformens konsekvenser när det gäller avtalssystemet för kommunsektorn och välfärdsområdena samt frågor som gäller arbetslivsutveckling.

KT anser det viktigt att man i förhandlingarna enas om en tillräckligt lång avtalsperiod.

 – Välfärdsområdena blir arbetsgivare i början av 2023. Våren 2023 är det dessutom riksdagsval. Vi behöver förutsebarhet och stabilitet i stället för osäkerhet på arbetsmarknaden, säger verkställande direktör Markku Jalonen.

För KT är det också viktigt att arbetsgivarna har en lokal justeringspott till sitt förfogande.

– Med en tillräckligt stor justeringspott kan man stödja ett sporrande lönesystem och beakta lokala arbetskraftsbehov.
 
Det förs intensiva förhandlingar i över tjugo förhandlingsgrupper om innehållet i avtalen för de olika avtalsområdena. Avtalsuppgörelsen som helhet kommer att basera sig på resultatet av gruppernas arbete.

Långa traditioner inom arbetslivsutveckling

Vid huvudförhandlingsgruppens förhandlingar behandlades också arbetslivsutveckling, där KT och löntagarorganisationerna har långa traditioner när det gäller samarbetsutveckling. Programmet Kuntatyö 2030 utgör en plattform för samarbete.

Utvecklingen av arbetslivskvaliteten och resultaten har blivit allt viktigare. Tryggandet av tillgången till personal, strukturella reformer, digitaliseringen och återhämtningen från coronaepidemin kräver att arbetsmetoderna utvecklas.

– Arbetsplatserna har en nyckelroll i främjandet av arbetshälsan. Arbetsgivarnas och personalens gemensamma utvecklingsarbete ger möjligheter att påverka det egna arbetet och arbetsklimatet. Det är också sådana arbetsplatser som folk vill jobba på, säger KT:s förhandlingschef Anna Kukka.

Man har tidigare kommit överens om utveckling av arbetslivet genom program som omfattar hela kommunsektorn.

– Frågor som gäller utveckling av arbetslivet är beroende av de övriga förhandlingsresultaten. På KT anser vi det viktigt att vi fortsätter med den långsiktiga utvecklingen av arbetslivet och arbetsförhållandena, säger Kukka.

Huvudförhandlingsgruppen sammankommer följande gång torsdag 17.2. kl. 13.00. Om coronaläget tillåter det hålls förhandlingsgruppens möte på Kommunernas hus.

(24.1.2022) KT eftersträvar en avtalsperiod på minst två år

Kommunsektorns avtalsparter fortsatte förhandlingarna i huvudförhandlingsgruppen måndagen den 24 januari. Förhandlingarna gällde de preliminära mål som parterna lagt fram.
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT eftersträvar en avtalsperiod på minst två år.

De historiska strukturreformerna och de nya välfärdsområdena kräver arbetsfred, förutsägbarhet och stabilitet, påpekar KT:s vd Markku Jalonen.

Löneförhöjningarna bör dimensioneras så att grunden för välfärdssamhället är hållbar.

KT har som mål är att utveckla de nuvarande kollektivavtalen så att de stöder en mer resultatrik tjänsteproduktion. Förberedande arbete har gjorts i arbetsgrupper som tillsatts inom de olika avtalsområdena för avtalsperioden 2020–2021.

– I den här omgången har vi som mål att bland annat se över löne- och arbetstidssystemet.

Förändringarna i omvärlden för också ärenden till förhandlingsbordet.

– I början av augusti träder den nya lagstiftningen om familjeledigheter i kraft. Det är viktigt att reformen genomförs kostnadsneutralt, poängterar Jalonen.

– En fortsatt utveckling av arbetsförhållandena och välbefinnandet i arbetet är ett centralt mål för KT, säger Jalonen.

Huvudförhandlingsgruppen sammanträder följande gång måndagen den 7 februari.

(11.1.2022) Kommunsektorns förhandlingar inleddes

De kommunala arbetsmarknadsförhandlingarna inleddes i huvudförhandlingsgruppen för KT och huvudavtalsorganisationerna den 11 januari. Mötet handlade om det praktiska genomförandet av förhandlingarna under coronatiden, tidsplaner för förhandlingarna, förhandlingsgrupper och en allmän diskussion om avtalsmålen.

Finlands största arbetsmarknadssektor har i detta skede över tjugo avtalsvisa och andra förhandlingsgrupper. På grund av det försämrade coronaläget genomförs förhandlingarna nu huvudsakligen som distansmöten.

Huvudförhandlingsgruppen sammankommer följande gång måndagen den 24 januari kl. 13.